Assign Site Report

Sitename Sitetype Yojna Panchayat ZP Circle Grampanchayat Date Stage of Work Estimated amount
Sitename Sitetype Yojna Panchayat ZP Circle Grampanchayat Date Stage of Work Estimated amount
श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 24.89
टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे नगर चिचोंडी पाटील टाकळी काझी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 230
वाळकी येथे सभागृह बांधणे :- वाळकी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
प्रा.आ. केंद्र/उपकेंद्र पिं.उज्जैनी येथे इमारत दुरूस्ती करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र नगर देहरे पिंपळगाव उज्जेणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
पशुवैदयकीय दवाखाना खारेकर्जुने ता.नगर येथे कर्मचारी निवास्थान बांधणे :- कर्जुणे खारे NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10.51
पशुवैदयकीय अधिकारी निवास्थान बांधणे अकोळनेर :- आकोळनेर NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने नगर अरणगाव आकोळनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12
वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 20
पशुवैदकीय दवाखाना वाळकी येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- वाळकी NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 7
पशुवैदकीय दवाखाना जेऊर येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- जेउर NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 16
निंबळक माळवाडी येथील जि.प.शाळा १ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- निंबळक NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1.32
खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.72
उदरमल येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- उदरमल NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती नगर नागरदेवळे उदरमल 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2
बाराबाभळी येथील जि.प.शाळा ४ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- बाराबाभळी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती नगर चिचोंडी पाटील बाराबाभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.7
चिचोंडी पाटील गावठाण ३ :- चिचोंडी पाटील NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
नारायणडोह गावठाण ऐवजी चांगदेव नगर :- नारायणडोहो NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
वाळुंज / पारधे वस्ती :- वाळूंज NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर अरणगाव वाळूंज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
निंबोडी / हरीजनवस्ती :- निंबोडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर अरणगाव निंबोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
गुंडेगांव / कासारमळा ऐवजी बाबुर्डी घुमट भगतवस्ती :- बाबूर्डी घुमट NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
बाबूर्डी घुमट/धामनवस्ती :- बाबूर्डी घुमट NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
सारोळाबध्दी/सडकवाडी ऐवजी ढाकेवस्ती :- सारोळा बद्दी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील सारोळा बद्दी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
वडारवाडी/वैदयकॉलनी :- वडारवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील वडारवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
अकोळनेर/हरिजनवस्ती ऐवजी नागरदेवळे विजय लाईन :- नागरदेवळे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
सोनेवाडी/गावठाण-२ (चास) :- सोनेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर अरणगाव सोनेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
माळीवाडा/कोंबडीवालामळा :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
नालेगांव/श्रीकृष्णनगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
भिस्तबाग/आहील्यानगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
फकीरवाडा/गावठाण :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
मुकूंदनगर/जुने :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
फकीरवाडा/नशमन-१ :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
केडगांव/एकनाथनगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
केडगांव/मोतीनगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
केडगांव/पाटील कॉलनी :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
केडगांव/वैष्णवनगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
बोल्हेगांव/भराडेवस्ती :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
सावेडी/सुर्यानगर :- मुख्यालय NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर मुख्यालय मुख्यालय 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
मजलेचिंचोली/गावठाण :- माजलेचिंचोली NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे माजलेचिंचोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
नागरदेवळे/सौरभनगर :- नागरदेवळे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
नागरदेवळे/अलमगीर-१९ :- नागरदेवळे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
नागरदेवळे/कौडेनगर :- नागरदेवळे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
.आगडगांव/टोकेवाडी :- आगड्गाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर नागरदेवळे आगड्गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
निंबळक/खळवाडी :- निंबळक NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
निंबळक/एमआयडीसी :- निंबळक NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
गुंढेगांव/गावठाण :- गुंडेगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
गुंढेगांव/राळेगण रस्ता :- गुंडेगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
देऊळगांव सिध्दी /वाघमोडेवस्ती :- देऊळगाव सिद्धी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
शिराढोण/गावठाण :- शिराढोण NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी शिराढोण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
पारगांव माला नेटकेवस्ती :- पारगाव मौला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
वडगाव तांदळी /गलांडेवस्ती :- वडगाव तांदळी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी वडगाव तांदळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
हिवरेझरे/टकलेवस्ती :- हिवरे झरे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
देऊळगाव /गावठाण :- देऊळगाव सिद्धी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
बाबूर्डी घुमट/गावठाण :- बाबूर्डी घुमट NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
चिचोंडी पाटील/ मानिकनगर :- चिचोंडी पाटील NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
पारगांव भातोडी/दारकुंडेवस्ती :- पारगाव (भातोडी) NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नगर चिचोंडी पाटील पारगाव (भातोडी) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
नारायणडोह गावठाण :- नारायणडोहो NB नाबार्ड अंगणवाडी नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
देऊळगांव सिध्दी पडोळकरवस्ती :- देऊळगाव सिद्धी NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
विळद / रेल्वेस्टेशन :- विळद NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
निमगांववाघा/गावठाण :- निमगाव वाघा NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
दरेवाडी/ गावठाण :- दरेवाडी NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
बुरूडगांव/वाघमळा :- बुरूडगाव NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
वारूळवाडी गावठाण येथे गटार करणे :- वारूळवाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे वारूळवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.4
खातगांव टाकळी गावठाण येथे समाज मंदिर :- खातगाव टाकळी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक खातगाव टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
हिंगणगांव गावठाण/ढोराळे येथे भूमिगत गटार करणे :- हिंगनगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
कामरगांव हरिजनवस्ती येथे समाज मंदिर :- कामरगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव कामरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
वाकोडी गावठाण येथे गटार करणे :- वाकोडी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.5
बाबुर्डी बेंद दलितवस्ती अंतर्गत गटार करणे :- बाबूर्डीबेंद NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
बाबुर्डी बेंद दलितवस्ती येथे सार्वजनीक शैचालय :- बाबूर्डीबेंद NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
दरेवाडी भिंगारदिवेवस्ती समाज मंदिर :- दरेवाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
शेंडी गावठाण येथे सार्वजनीक शैचालय :- शेंडी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4
नवनागापूर गजानन वसाहत-१ चौरे रोकडे सोनार गटार करणे :- नव नागापूर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर गजाजन वसाहत-२ गव्हाणे कदम सोनावणे येथे गटार करणे :- नव नागापूर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर वृंदावन येथे गटार करणे :- नव नागापूर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
ऊक्कडगांव हरिजनवस्ती/कांबळेवस्ती येथे समाज मंदिर :- उदरमल NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील उदरमल 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6.1
रांजनी गावठाण येथे समाज मंदिर :- रांजणी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6.97
.आठवड इंदिरा नगर भाग -२ येथे भूमिगत गटार करणे :- आठवड NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील आठवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.49
जेऊर देवकुळे/झोपडपटटी येथे गटार करणे :- जेउर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.44
जेऊर पाटोळेवस्ती/सबस्टेशन येथे गटार करणे :- जेउर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.56
जेऊर पाटोळेवस्ती/चाफेवाडी येथे गटार करणे :- जेउर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.44
जेऊर लक्ष्मीनगर येथे गटार करणे :- जेउर NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.28
खडकी सारोळा रोड येथे गटार करणे :- खडकी NB दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव खडकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
गटार बांधकाम करणे :- बाबूर्डीबेंद NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.16
गटार बांधकाम करणे :- बहिरवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे बहिरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.25
चावडी बांधकाम करणे :- चास NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.28
चावडी बांधकाम करणे :- कोल्हेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील कोल्हेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.33
नेप्ती येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे :- नेप्ती NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3.26
ग्रामपंचायत सभागृह बाधणे :- निंबळक NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3.26
चावडी बांधकाम करणे :- सारोळा बद्दी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सारोळा बद्दी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.14
दलित वस्ती संरक्षक भिंत बांधणे :- शेंडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.57
पाण्याच्या टाक्यांना संरक्षक भिंत :- सोनेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव सोनेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.31
स्मशानभुमी दुरुस्ती करणे :- वाळकी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
बाबुर्डी बेंद येथे समाजमंदिर दुरुस्ती करणे :- बाबूर्डीबेंद NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.16
सिमेंट बाकडे बसविणे :- भोरवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव भोरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.1
समाज मंदिर दुरुस्त्‌ी करणे :- भोयरे पठार NB बी.आर.जि.एफ. नगर नगर भोयरे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.09
चावडी दुरुस्ती करणे :- मठपिंपरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी मठपिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.26
सिमेंट बाकडे बसविणे :- निंबळक NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.82
स्मशानभूमी रस्ता दुरूस्ती व भुमिगत सिमेंट पाईप टाकणे :- पांगरमाळ NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे पांगरमाळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.12
सार्वजनिक सभागृह दुरुस्ती करणे :- ससेवडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे ससेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.02
नदीपात्रास संरक्षक भिंत बांधणे :- शेंडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.55
स्मशानभुमी औटा शेड बांधकाम करणे :- शिंगवे NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.48
दलितवस्तीमध्ये दादाबा चांदणे ते सखाराम चांदणे घरापर्यत भुमिगत गटार बांधणे :- सोनेवाडी प. लांडगा NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सोनेवाडी प. लांडगा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.08
सिमेंट कचरा कुंडी घेणे :- अंबिलवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे अंबिलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
महादेव मोहन मोरे यांचे घर ते एकनाथ रघुनाथ लगड यांचे घरापर्यंत भुमिगत गटार बांधकाम करणे :- आठवड NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील आठवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.65
जि प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंंत बांधणे :- बाबूर्डी घुमट NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.29
सिमेंट बाकडे बसविणे :- बाबूर्डी घुमट NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
चिमणवस्ती महादेव वस्ती व बाबुर्डी बेंद फाटा येथे हायमॅक्स दिवा बसविणे :- बाबूर्डीबेंद NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.27
सिमेंट बाकडे बसविणे :- बाबूर्डीबेंद NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
अंगणवाडीस बेंच पुरविणे :- बारदरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी बारदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
चर्चजवळील समाजमंदिर दुरुस्ती करणे :- भोयरे खुर्द NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव भोयरे खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.18
इंदिरानरग भागात सिमेंट बाकडे बसविणे :- भोयरे पठार NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक भोयरे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
समाजमंदिर दुरुस्ती करणे :- घोसपुरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव घोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.32
अशोक वैराळ यांचे घरापासुन मस्दीज पर्यंत भुमिगत गटार करणे :- हमीदपुर NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हमीदपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.13
साहेबराव पडोळे यांचे घ्रर ते नाल्यापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- हिंगनगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.44
प्राथमिक शाळेच्या कंपाऊंडची उंची वाढवणे :- हिवरेबाजार NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिवरेबाजार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.47
सिमेंट बाकडे बसविणे :- हिवरेबाजार NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिवरेबाजार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
कोकणवाडी येथे बंदिस्त गटार करणे :- जेउर NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.73
दलित स्मशानभुमीसाठी शेड बांधकाम करणे :- कौडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.32
समाजमंदिर दुरुस्ती करणे :- माजलेचिंचोली NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे माजलेचिंचोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.49
सिमेंट बाकडे बसविणे :- माथणी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील माथणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
सिमेंट कचरा कुंडी घेणे :- मठपिंपरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी मठपिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
शेंडगे यांचे घर ते नदीपय्रंत बंदिस्त गटार करणे :- निंबोडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील निंबोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
शेंडगे यांचे घर ते गाडे यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- निंबोडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील निंबोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.01
सिमेंट कचरा कुंडी घेणे :- पांगरमाळ NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे पांगरमाळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
दलितवस्ती पाणी टाकी हौद बांधकाम करणे :- पारगाव मौला NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.52
शिवकालीन पाणी साठवण टाकीभोवती वॉल कंपाऊड करणे :- पिंपळगाव कौडा NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक पिंपळगाव कौडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.32
विशेष घटक योजना पाणी टाकीभोवती तार कंपाऊंड करणे :- पिंपळगाव कौडा NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक पिंपळगाव कौडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.58
सिमेंट बाकडे बसविणे :- पिंपळगाव लांडगा NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील पिंपळगाव लांडगा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
अंगणवाडी दुरुस्ती करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पिंपळगाव उज्जेणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.55
सिमेंट बाकडे बसविणे :- पिंपळगाव वाघा NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक पिंपळगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
सिमेंट बाकडे बसविणे :- रांजणी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे
सिमेंट कचरा कुंडी घेणे :- सांडवे NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
चावडी जवळ बसण्यासाठी सिमेंट बाकडे बसविणे :- उदरमल NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे उदरमल 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
अंगणवाडी इमारत ते नदीपात्रापर्यंत बंदिस्त गटार काम करणे :- वाळूंज NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाळूंज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.04
अशोक गायकवाड ते पोपट गायकवाड यांचे घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- वाळूंज NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाळूंज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.73
सिमेंट बाकडे बसविणे :- वारूळवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे वारूळवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
बहिरु किसन कराळे ते शिवलाल गुगळे यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- आगड्गाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे आगड्गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.26
बहिरु किसन कराळे ते शिवलाल गुगळे यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- आगड्गाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे आगड्गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.26
प्राथ शाळेजवळ र्डेनेजलाईन व शोषखडडा करणे :- अरणगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.48
नाटमळा येथील अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे :- अरणगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.25
महादेव मोरे यांचे घर ते चंद्रशेखर रसाळ घरापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- आठवड NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील आठवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.69
जि.प.शाळेस पायाभुत सुविधा पुरवणे अंतर्गत संरक्षक भिंत बांधणे :- आव्हाडवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे आव्हाडवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.46
वसंत साळवे यांचे घर ते बर्डे घरापर्यंत बंदिस्त गटार काम करणे :- बुरहानगर NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे बुरहानगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.51
जि प प्राथ शाळा ते पाटील वाडा पर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- बुरहानगर NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे बुरहानगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.69
राजवाडा विहीरी जवळ सार्वजनिक शौचालय बांधणे :- बुरूडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.63
दशरथ जाधव यांच्या घरापासुन जनार्दन पाचारणे यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- बुरूडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.88
विठठल शेलार यांचे घर ते मधुकर कार्ले यांच्या घरापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- चास NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.15
दलितवस्ती पांढरीमध्ये बंदिस्त गटार करणे :- चिचोंडी पाटील NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.17
भगवान कोकाटे ते दशरथ कदम गल्ली व यशवंत पवार ते कळमकर घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- चिचोंडी पाटील NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.44
ग्राप ऑफिस समोरील परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- दशमीगव्हाण NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील दशमीगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.9
लक्ष्मी माता मंदिर ते मेघनाथ धनवटे यांचे घरापर्यंत गटार काम करणे :- देहेरे NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे देहेरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.88
दलितवस्ती चावडीसमोर औटा बांधणे :- देवगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.88
समाजमंदिरा सोयी सुविधेअंतर्गत कलरकाम,पत्रे, खिडक्या दुरुस्त करणे. :- घोसपुरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव घोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.15
काकडे गल्ली ते लक्ष्मीनारायण पर्यंत भुमिगत गटार करणे :- घोसपुरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव घोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.99
गावांतर्गत सुशोभिकरण अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- गुंडेगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.34
ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर व परिसराता पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- गुंडेगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.01
नाना पाडळे यांचे घर ते पशुवैदयकीय दवाखाना बंदिस्त गटार करणे :- हिंगनगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.17
स्मशानभुमीस पायाभुत सुविधा पुरविणे :- हिंगनगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.82
साळवे वस्ती येथे आडाजवळ औटा बांधकाम करणे :- हिवरे झरे NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.28
स्मशानभुमी सुशोभिकरण अंतर्गत आरसीसी औटा शेड बांधणे :- हिवरे झरे NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.29
पाण्याच्या टाकीला संरक्षक भिंत बांधणे :- हिवरेबाजार NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हिवरेबाजार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.83
जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- इमामपुर NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक इमामपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.44
गावठाणातील अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे :- इसळक NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक इसळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.94
जिजाबाई टेकडी ते गावठाण नदीपात्र पर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- जेउर NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.85
पांडुरंग खोडदे यांच्या घरापासुन ते पिंपळगाव रस्त्यापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- कामरगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव कामरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.1
मोरी बांधकाम करणे (सीडी वर्क) :- कापुरवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे कापुरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.18
नांदुर्खी ते बलभिम निमसे घरापर्यंत कॉक्रीट गटार काम करणे :- कर्जुणे खारे NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.28
शॉपिंग सेंटर बांधणे :- कौडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.78
खडकी ते मंगलवाडी येथे सिमेंट पोल व पथदिवे बसविणे :- खडकी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव खडकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.3
जुने समाजमंदिर ते ग्रापं कार्यालयापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- खातगाव टाकळी NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक खातगाव टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.95
विजय पाटोळे यांचे घर ते ग्राप कार्या पर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- कोल्हेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील कोल्हेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.83
ग्राप कार्यालय ते स्मशानभुमी रस्ता पर्यंत बंदिस्त गटार काम करणे :- मदडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मदडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.66
ग्रामपंचायत सभागृह बांधणे :- मेहेकरी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मेहेकरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.57
गावठाणामधील मारुती मंदिराजवळ भुमिगत गटार करणे :- नागरदेवळे NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3.61
बाळासाहेब सोनवणे यांचे घर ते ग्रामपंचायत कार्यालयापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- नांदगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे नांदगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.72
दगडी टाकी ते ओढा मागची गल्ली पर्यंत बंदिस्त गटार काम करणे :- नारायणडोहो NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.64
गोरे मंजर ते सुपेकर घर ते दिपचंद चव्हाण यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- नव नागापूर NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3.63
रानमळा येथील जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- नेप्ती NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.26
गोरक्ष जाधव यांचे घर ते मांगीर बाबा मंदिरापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- निंबळक NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1
विलास टेलर यांचे घर ते नदीपर्यंंत भुमिगत गटार करणे :- निंबोडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील निंबोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.31
फलकेवस्ती येथील अंगणवाडीस कंपाऊंड करणे :- निमगाव वाघा NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.3
मुतारी बांधकाम करणे :- पांगरमाळ NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे पांगरमाळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.05
जि प प्राथ शाळेस पंेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पांगरमाळ NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे पांगरमाळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.8
ग्रामपंचायत समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पारगाव मौला NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.82
जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपळगाव कौडा NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पिंपळगाव कौडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.89
अंगणवाडी समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पिंपळगाव लांडगा NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील पिंपळगाव लांडगा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.03
ग्रामपंचायत ऑफिसला संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपळगाव माळवी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पिंपळगाव माळवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.68
गावठाण क्र.2अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपळगाव वाघा NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक पिंपळगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.79
गणपत गायकवाड यांचे घर ते ओढयापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- पोखर्डी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पोखर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.34
दशक्रिया विधी प्रांगणास जाळीचे तार र्केपाऊड करणे :- पोखर्डी NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पोखर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.19
गौरंग बनसोडे ते बबन बनसोडे यांच्या घरापर्यंत गटार काम करणे :- रतडगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे रतडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.88
ग्रामपंचायत जागेसमोरील जागेत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- रुईछत्तीशी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी रुईछत्तीशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.99
महादेव मंदिर ते दादाबा आरु यांचे घरापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- सांडवे NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.75
अंगणवाडीस सुविधा पुरविणे अंतर्गत किचन शेड बांधणे :- ससेवडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे ससेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.86
दत्तात्रय भोर यांचे घर ते सकट यांच्या घरापर्यंत भुमिगत गटार करणे :- शहापूर NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील शहापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3.01
प्प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रासमोर भुमिगत गटार करणे :- शिंगवे NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.51
गुलाब बर्डे यांचे घर ते नदी पर्यंत भुमिगत गटार करणे :- शिंगवे NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.18
ग्रामपंचायत कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे :- सोनेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव सोनेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.93
जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे व गेट बसविणे :- सोनेवाडी प. लांडगा NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सोनेवाडी प. लांडगा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.19
सोसायटी ऑफीस ते सुनिल घरापर्यत भुमिगत गटार करणे :- टाकळी काझी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील टाकळी काझी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.07
स्मशानभुमी रस्त्यालगत भुमिगत गटार करणे :- टाकळी खातगाव NB बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक टाकळी खातगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.19
वैदय कॉलनी येथे बंदिस्त गटार करणे :- वडारवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील वडारवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.17
नगर पाथर्डी रोड ते ग्रा पं पाण्याची टाकी पर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- वडारवाडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील वडारवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.44
मेहमुद शेख यांचे घर ते मच्छिंद्र वैराळ मशिदीपर्यंत RCC गटार काम करणे :- विळद NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.32
विळद पाण्याची टाकी बाळासो जगताप ते विळद म्हसोबा मंदिर रस्त्यापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- विळद NB बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.78
वाकोडी फाटा येथील गायकवाड यांच्या घरासमोरील रस्त्यालगत बंदिस्त गटार करणे :- वाकोडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.28
वाकोडी फाटा येथील बंटी मोढवे घरापासुन ते ओढयाकडे बंदिस्त गटार काम करणे :- वाकोडी NB बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.08
दलितवस्तीमधील सावजी आखाडे यांचे घर ते अशोक गायकवाड घर भुमिगत गटार करणे :- वाळकी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.41
ग्रामपंचायत ऑफिस समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- वाळकी NB बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.66
इमामपुर ग्रामपंचायत कार्यालय :- इमामपुर NB जनसुविधा नगर देहरे इमामपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
भातोडी पारगांव ग्रामपंचायत कार्यालय :- भातोडी (पारगाव) NB जनसुविधा नगर चिचोंडी पाटील भातोडी (पारगाव) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
साकत येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- साकत खुर्द NB जनसुविधा नगर वाळकी साकत खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12.56
सांडवा येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- मांडवे NB जनसुविधा नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12.56
खांडके येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- खांडके NB जनसुविधा नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12.56
हातवळन येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- हातवळण NB जनसुविधा नगर वाळकी हातवळण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12.56
पोखर्डी येथे ग्रा.पं.कार्या बांधकाम करणे :- पोखर्डी NB जनसुविधा नगर देहरे पोखर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 14.43
हिंगणगांव येथे ग्रा.पं.कार्या बांधकाम करणे :- हिंगनगाव NB जनसुविधा नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12
चास स्मशानभुमी सुधारणा करणे :- चास NB जनसुविधा नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
बहीरवाडी स्मशानभुमी सुधारणा करणे :- बहिरवाडी NB जनसुविधा नगर नागरदेवळे बहिरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
बुरूडगांव स्मशानभुमी विकास करणे :- बुरूडगाव NB जनसुविधा नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8
निमगांव वाघा स्मशानभुमीस सुखसुविधा पुरविणे :- निमगाव वाघा NB जनसुविधा नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8
मांजरसुंबा स्मशानभुमी विकास करणे :- मांजरसुंबा NB जनसुविधा नगर देहरे मांजरसुंबा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8
पिंपळगांव उज्जैणी स्मशानभुमी विकास करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी NB जनसुविधा नगर देहरे पिंपळगाव उज्जेणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
.गुंडेगांव व हराळमळा येथे स्मशानभुमी शेड व परीसर सुधारणा करणे. :- गुंडेगाव NB जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
वाळकी गहीनीनाथ मंदिर येथे सभामंडप बांधणे. :- वाळकी NB जि.प.सेस नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.99
गुडेगांव येथील मरगळनाथ मंदिर सुशोभिकरण करणे :- गुंडेगाव NB जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.99
रूईवडगांव रस्ता येथील अंगणवाडी दुरूस्त करणे. :- रुईछत्तीशी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी रुईछत्तीशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.6
अकोळनेर मंदिराला पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- आकोळनेर NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर अरणगाव आकोळनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1.8
भातोडी नृरसिंह मंदिर येथे मोकळया जागेत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- भातोडी (पारगाव) NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर चिचोंडी पाटील भातोडी (पारगाव) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.25
निमगांव वाघा येथे कापसे मळा मार्गावर पुल तयार करणे :- निमगाव वाघा NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
निमगांव येथील जिल्हा परीषद शाळेमध्ये स्टेज तयार करणे :- निमगाव वाघा NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
इमामपूर मराठी शाळेस कंपाऊंड वॉल बांधणे :- इमामपुर NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे इमामपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.5
मांडवा येथे मारूती मंदिरा जवळ (व्यायामशाळा) सुशोभीकरण करणे :- मांडवे NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.15
वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक वडगाव गुप्ता 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
वाळकी स्मशानभुमी येथे नविण शेड तयार करणे :- वाळकी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.25
वाळकी स्मशानभुमी येथे ओटा दुरूस्ती व कॉक्रीटीेरण करणे :- वाळकी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.25
नांदगांव येथे दशक्रीया विधी ओटयाला पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- नांदगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे नांदगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2.49
घोसपूरी घोडकेवाडी येथे हनुमान मंदिरा समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- घोसपुरी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर अरणगाव घोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1
अकोळनेर येथील स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- आकोळनेर NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर अरणगाव आकोळनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.25
हिंगणगांव ते निंबळक रस्त्यावरील खडडे भरणे इजिमा-१९६ :- हिंगनगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.7
प्ररामा ५ ते जेऊर ते पिंपळगांव उज्जैणी रस्ता कि.मी २/०० ते ३/०० खडी नुतनी करणे .ग्रामा-७ :- जेउर NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.49
प्ररामा ५ ते जेऊर ते पिंपळगांव उज्जैणी रस्ता कि.मी ३/०० ते ४/०० खडी नुतनी करणे. ग्रामा-७ :- जेउर NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.5
वाळकी ते वाटेफळ रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- ५४ :- वाळकी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.5
हिवरेझरे ते वाळकी रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- ५४ :- हिवरे झरे NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.99
दहिगांव वाळकी रस्ता कि.मी ३/०० ते ४/५०० दुरूस्ती करणे ग्रामा - २३० :- दहिगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.99
ग्रमा १९ ते प्ररामा ५ पोखर्डी पर्यंत जाणारा रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -१४ कि .मी १/०० ते २/०० :- पोखर्डी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर देहरे पोखर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
ग्रमा १९ ते प्ररामा ५ पोखर्डी पर्यंत जाणारा रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -१४ कि .मी २/०० ते ४/०० :- पोखर्डी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर देहरे पोखर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
इमामपुर ते महादेव मंदिर रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -२४९ कि .मी १/५०० ते ३/०० :- इमामपुर NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर देहरे इमामपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
तुक्कडओडा ते वाकोडी (ग्रामा ९७) कि मी ०/०० ते ०/६०० :- वाकोडी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
तुक्कडओडा ते वाकोडी (ग्रामा ९७) कि मी ०/६०० ते १२०० :- वाकोडी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
.अरणगांव ते मुदलवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा २७४ :- अरणगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2.5
मुदलवस्ती ते चोपानवाडी रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा २७४ :- अरणगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2.5
.अकोळनेर ते मेहेत्रेवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- १०० :- आकोळनेर NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव आकोळनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
तांदळी वडगांव ते देऊळगांव रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- १९७ :- तांदळी वडगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर वाळकी तांदळी वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.49
तांदळी वडगांव ते वाटेफळ रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- १०३ :- तांदळी वडगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर वाळकी तांदळी वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.5
बुरूडगांवातील आझादनगरते रामा १० रस्ता डांबरी खडडे भरणे इजिमा - ११८ :- बुरूडगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे
मांडवे चिचोंडी पाटील ते जिल्हा हदद पिंपळा रस्ता कि मी ६/०० ते ६/५०० इजिमा २९९ :- मांडवे NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
मांडवे चिचोंडी पाटील ते जिल्हा हदद पिंपळा रस्ता कि मी ६/५०० ते ७/०० इजिमा २९९ :- मांडवे NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
मांडवे चिचोंडी पाटील ते जिल्हा हदद पिंपळा रस्ता कि मी ७/०० ते ७/५०० इजिमा २९९ :- मांडवे NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
चिचोंडी पाटील ते लोणी रस्ता दुरूस्त करणे ग्रामा ६२ :- चिचोंडी पाटील NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
प्रजिमा ३५ ते डोंगरगण ते मांजरसुंबा ते गोरक्षनाथ गड रस्ता कि.मी ०/०० ते १/०० व २/०० ते ४//०० खडडे भरणे इजिमा -११४ :- मांजरसुंबा NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ नगर देहरे मांजरसुंबा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
हिवरेझरे देऊळगांव सिघ्दी वडगांव तांदळी रूईछत्तीसी गुणवडी ते राळेगण रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे कि.मी १९/०० ते २०/५०० ता.नगर :- हिवरे झरे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
डोंगरगण जेऊर ससेवाडी रस्ता कि.मी ३/०० ते ४/०० डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे :- डोंगरगण NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती नगर देहरे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5.62
निमगांव वाघा नेप्ती रा.म.मा.२२२ रस्ता कि.मी ०/०० ते २/०० डांबरीकरण करणे :- निमगाव वाघा NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
सारोळा कासार ते घोडकेवाडी रस्ता कि.मी ०/९५० ते २/०० खडीकरण करणे :- सारोळा कासार NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर अरणगाव सारोळा कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
प्रजिमा ७९ नेप्ती जपकरवस्ती रानमळा रस्ता कि.मी ०/०० ते २/०० खडीकरण करणे :- नेप्ती NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
देहरे करांडेवस्ती ते वांबोरी रस्ता पुल मोरी बांधकाम करणे कि.मी ०/१०० :- देहेरे NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर देहरे देहेरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1
प्ररामा १६ ते कोल्हेवाडी रस्ता पुल मोरी बांधकाम करणे कि.मी २/४०० :- कोल्हेवाडी NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर चिचोंडी पाटील कोल्हेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
वाळकी येणारवाडी रस्ता पुल मोरी बांधकाम करणे कि.मी १/५०० :- वाळकी NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1
रामा ६० ते जेऊर गवारेवस्ती रस्ता पुल मोरी बांधकाम करणे कि.मी २/५०० :- जेउर NR गट क मोर्‍या व रस्ते नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1
बाबुर्डी घुमट चव्हाण वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. :- बाबूर्डी घुमट NR गट ड नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
राळेगण कुंजीर वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. :- राळेगण NR गट ड नगर वाळकी राळेगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
वाळकी बाबुर्डी रस्ता ते अमराईवाडी मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ०/५०० ते २/०० ग्रामा-४८ :- वाळकी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
ससेवाडी ते पिंपळगांव उज्जैनी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ०/०० ते १/०० इजिमा-११६ :- ससेवडी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर नागरदेवळे ससेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
शेंडी ते भगतवस्ती ते पिंपळगांव माळवी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी १/५०० ते ३/०० ग्रामा-९ :- शेंडी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
सांडवे चिचोंडी पाटील ते जिल्हा हदद पिंपळा रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ५/०० ते ७/०० इजिमा - २९९ :- सांडवे NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर चिचोंडी पाटील सांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
पिंप्री घुमट ते पिंपळगांव माळवी घाट रस्ता करणे इजिमा-१९६ :- पिंपरी घुमट NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर देहरे पिंपरी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
दहीगांव वाळकी रस्ता खडीकरण करणे ड्ढि.मी १/५०० ते २/१०० ग्रामा-२३० :- दहिगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 12
वाळकी येणारवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- वाळकी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
दश्मिगव्हाण ते उक्कडगांव रस्ता खडीड्ढरण व डांबरीकरण करणे ड्ढि.मी ०/०० ते २/०० इजिमा-२१८ :- दशमीगव्हाण NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर चिचोंडी पाटील दशमीगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
जेऊर डोंगरगण रस्ता डांबरीकरण करणे :- जेउर NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
नारायणडोह ते उक्कडगांव रस्ता डांबरीकरण करणे ड्ढि.मी.०/०० ते ३/५०० इजिमा ३४० :- नारायणडोहो NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
कौडगांव ते जाधव वस्ती माथणी रोड कि.मी ०/०० ते १/०५० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- कौडगाव NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर चिचोंडी पाटील कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 14.99
नारायणडोह ते पाचेमनवस्ती रोड कि.मी ०/६६० ते १/९३५ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- नारायणडोहो NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 29.99
उक्कडगांव ते खंडोबावाडी रोड कि.मी १/०६० ते १/८६० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- उककडगाव NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर चिचोंडी पाटील उककडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
गुंडेगांव ते कोरेगांव रोउ वस्ती कि.मी ०/०० ते ०/६६० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- गुंडेगाव NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 15.54
वाटेफळ ते अमतेवस्ती रोड कि.मी ०/०० ते ०/८४५ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- वाटेफळ NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर वाळकी वाटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
मठपिंप्री ते कळमकरवाडी रोड कि.मी ०/०० ते १/०० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- मठपिंपरी NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते नगर वाळकी मठपिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
हातवळण बनपिंप्री रस्ता कि.मी ०/० ते ०/५०० खडीकीरण करणे :- हातवळण NR आमदार निधी (वि.स.स.) नगर वाळकी हातवळण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.45
बनपिंप्री तालुका हदद ते हातवळण रस्ता ५०० मिटर खडीकीरण करणे :- हातवळण NR आमदार निधी (वि.स.स.) नगर वाळकी हातवळण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.45
निंबळक येथिल श्रमीकनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12
पारगांव मौला येथिल माळवाडी पोच रस्ता व सि डी वर्क करणे :- पारगाव मौला NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
विळद पगारेवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- विळद NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
गंडेगांव हरीजनवस्ती कासारमळा येथे जोड रस्ता डांबरीकरण करणे :- गुंडेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 14.99
गंडेगांव हरीजनवस्ती श्रीगांदा रोड येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- गुंडेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
हिवरेझरे उदमलेवस्ती १४ वा मैल येथे रस्ता खडीकरण करणे :- हिवरे झरे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
हिवरेझरे उदमलेवस्ती एस टी स्टॅन्ड येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- हिवरे झरे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
निंबळक वायकरवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
निंबळक गौतमनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6.25
निंबळक रोकडेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 11.58
निंबळक पगारेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
निंबळक तुपेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
निंबळक जय मल्हार नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12
निंबळक पाडळेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
निंबळक मातंगवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
निंबळक उमाप/सकटवस्ती अंतर्गत रस्ता मुरमीकरण व खडीकरण करणे :- निंबळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
नेप्ती पाचारणेवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- नेप्ती NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
निमगांव घाणा चाबुकस्वारवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- निमगाव घाना NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निमगाव घाना 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
बारदरी पोल्ट्री फार्म येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बारदरी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बारदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
बाराबाभळी भेंडावस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बाराबाभळी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बाराबाभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
बाराबाभळी भिंगारदिवेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बाराबाभळी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बाराबाभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
बाराबाभळी गाडेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बाराबाभळी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बाराबाभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
जेऊर भिल्ल वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.69
सांडवे हरीजनवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सांडवे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील सांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7.99
वाकोडी सोनकांबळेवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- वाकोडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
नागरदेवळे ब्रम्हनगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नागरदेवळे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
मजलेचिंचोली हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- माजलेचिंचोली NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे माजलेचिंचोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 9.92
जेऊर मातंगवस्ती/बायजाबाई येथे कॉक्रीट रस्ता व गटार करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.06
जेऊर मातंगवस्ती/चर्चजवळ येथे कॉक्रीट रस्ता व गटार करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
जखनगांव हरीजनवस्ती येथे गटार दुरूस्ती ऐवजी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जखणगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक जखणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पिंपळगांव कौडा गावठाण/हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- पिंपळगाव कौडा NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक पिंपळगाव कौडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
हिंगणगांव गावठाण/ढोराळे येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- हिंगनगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
नेप्ती मातंगवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नेप्ती NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
नेप्ती कदमवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नेप्ती NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
निमगांव वाणा गावठाण येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- निमगाव वाघा NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
हिवरेबाजार हरिजनवस्ती येथे रस्ता करणे :- हिवरेबाजार NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक हिवरेबाजार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.99
गुडेगांव दलितवस्ती/गावठाण येथे पक्का रस्ता करणे :- गुंडेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
वाटेफळ मांतगवस्ती येथे रस्ता डांबरीकरण करणे :- वाटेफळ NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी वाटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
.अरणगांव प्रियदर्शनी नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- अरणगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
दरेवाडी हरीमळा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- दरेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 7.82
चास हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चास NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
सोनेवाडी/चास हरिजनवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- सोनेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव सोनेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.3
सारोळा कासार येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- सारोळा कासार NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव सारोळा कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
दरेवाडी तुक्कड ओढा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- दरेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
वाकोडी वाकोडी फाटा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- वाकोडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
देहरे मांगमळा १ येथे रस्ता खडीकरण करणे :- देहेरे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे देहेरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
कर्जुनेखारे हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3.5
डोंगरगण गावठाण/चांदणेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- डोंगरगण NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
देहरे हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- देहेरे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे देहेरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
शेंडी देठेवस्ती पोच रस्ता करणे :- शेंडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
इसळक हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- इसळक NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे इसळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
पिंपळगांव वाघा खडकवस्ती येथे रस्ता मुरमी व खडीकरण करणे :- पिंपळगाव वाघा NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक पिंपळगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
नवनागापूर मनोरामा कॉलनी दत्तनगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर अनंद नगर/सप्रेमळा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर वनराई अबोली कॉलनी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर दांगट मळा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर चेतना कॉलनी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर शिवाजी नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर .अंधाळे चौरे कॉलनी वडगांव रोड येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नवनागापूर प्रगती कॉलनी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नव नागापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
नांदगांव हरिजनवस्ती-१ येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नांदगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे नांदगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
विळद फेलचाळ येथे रस्ता खडीकरण करणे :- विळद NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
डोंगरगण सिरसाठवाडी गुंजाळरोड येथे रस्ता मूरमीकरण करणे :- डोंगरगण NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
डोंगरगण चांदणेवस्ती चोपडेवाडी येथे रस्ता करणे :- डोंगरगण NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
डोंगरगण बिरोबा सोंड मंदिर येथे रस्ता करणे :- डोंगरगण NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर देहरे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
पारगांव/भातोडी गावठाण येथे समाज मंदिर :- पारगाव (भातोडी) NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील पारगाव (भातोडी) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
खांडके गावठाण दलितवस्ती येथे सिमेंटकॉक्रीट गटार करणे :- खांडके NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
कोल्हेवाडी गावठाण येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- कोल्हेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील कोल्हेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
बारदरी जंगमवाडी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- बारदरी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बारदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
मांडवे हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मांडवे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
बारदरी गावठाण येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- बारदरी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील बारदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.99
.आठवड इंदिरा नगर भाग -१ रस्ता खडीकरण करणे :- आठवड NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील आठवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.99
शहापूर/केकती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- शहापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील शहापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
शहापूर/केकती यशवंत नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- शहापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील शहापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
मेहेकरी राजवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील मेहेकरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.5
मेहेकरी काणडेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील मेहेकरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
पारगांव/भातोडी जगताप वस्ती जोड रस्ता करणे :- पारगाव (भातोडी) NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील पारगाव (भातोडी) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
खांडके ठोंबेवस्ती/दरा येथे रस्ता करणे :- खांडके NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
मांडवे नगर रोड वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मांडवे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
ऊक्कडगांव गावठाण येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- उककडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील उककडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
दश्मीगव्हाण खाणीवरील वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- दशमीगव्हाण NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर चिचोंडी पाटील दशमीगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1
जेऊर गावठाण/मांतगवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.25
जेऊर साळवेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
जेऊर देवकुळे/झोपडपटटी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.85
जेऊर पाटोळेवस्ती/सबस्टेशन येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.59
जेऊर पाटोळेवस्ती/चाफेवाडी येथे रस्ता करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.54
जेऊर लक्ष्मीनगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जेउर NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3.74
.आगडगांव हडोळवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- आगड्गाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे आगड्गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
रतडगांव वाघोलीवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- रतडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे रतडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
देवगांव गौतमवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- देवगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर नागरदेवळे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
बाबुर्डी घुमट पंचमुखमळा येथे जोड रस्ता करणे :- बाबूर्डी घुमट NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी बाबूर्डी घुमट 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
साकत खुर्द केदारेवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- साकत खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी साकत खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
हिवरेझरे साळवेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- हिवरे झरे NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
रूईछत्तीसी बहीरवाडी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- रुईछत्तीशी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी रुईछत्तीशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
रूईछत्तीसी जानईवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- रुईछत्तीशी NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर वाळकी रुईछत्तीशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2
चास दादास्वामी वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चास NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
चास गायकवाड वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चास NR दलित वस्ती सुधार योजना नगर अरणगाव चास 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
बहिरवाडी येथे समाजमंदिर ते ससेवाडी रस्त्यापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- बहिरवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे बहिरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.26
पाण्याची टाकी ते पुल रस्ता करणे :- भोयरे पठार NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक भोयरे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.23
काँक्रीट रस्ता करणे :- गुंडेगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.32
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- जखणगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक जखणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.26
गावांतर्गत रस्ता खडीकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.8
गावअंतगत रस्ता खडिकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.4
कांबळेवस्ती ते खंडाळा रस्ता खडीकरण :- खंडाळा NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव खंडाळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.48
रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- मांडवे NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.4
सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे :- मांडवे NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.14
काँक्रीट रस्ता करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.64
रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.2
अंतर्गत रस्ता खडीकरण करणे :- पिंपळगाव कौडा NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक पिंपळगाव कौडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.47
मारुती मंदिर ते संतोषी माता मंदिर रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- वडगाव गुप्ता NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक वडगाव गुप्ता 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.93
चर्च ते शिरसाठ मळा रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- आगड्गाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे आगड्गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.34
मारूती मंदिर ते पाण्याच्या टाकीपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- बुरूडगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.12
वेस ते बाबासाहेब ढेरे यांचेघरापर्यंत रस्ता काँक्रीटक्ररण करणे :- दहिगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.54
चेमटेवस्ती ते टांगळ वस्ती रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- खांडके NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.99
खांडके यंेथे साबळे वस्ती ते गावठाण रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- खांडके NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.4
समाजमंदिर ते सार्वजनिक आड रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- मांडवे NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.45
बाळासो आरते यांचे घरापासुन ते समाजमंदिर पर्यत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- मांडवे NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.15
कानिफनाथ गुरुजी ते राजेंद्र साठे यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.7
मागासवर्गीय वस्तीमध्ये रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.2
Lसोलापूर हायवे ते दत्तु पवार यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटभ्करण करणे :- साकत खुर्द NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी साकत खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.29
ूमारुती मंदिर ते राजु दारकुंडे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- बहिरवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे बहिरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.46
मुक्तिफौज इमारतीपासुन ते इब्राहीम पटेल यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- भातोडी (पारगाव) NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी भातोडी (पारगाव) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.07
हनुमान मंदिर ते शेळके वस्ती रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- गुणवडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुणवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.62
शेळके वस्ती ते पाण्याचा हौद अंतर्गत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- गुणवडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुणवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.36
गोपीनाथ शिंदे घर ते अरुण शिंदे घर रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- कामरगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव कामरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.32
डांबरी रस्ता ते स्मशानभुमीपर्यंत गावठाण अंतग्रत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- खांडके NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.13
दलितवस्तीमध्ये आसाराम चेमटे ते संपत गाडे यांचे घरापर्यंत गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- खांडके NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.53
दलितवस्ती ते गावठाणपर्यत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- खातगाव टाकळी NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक खातगाव टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.11
चांगदेव मंदिर ते कानिफनाथ गुरुजी यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.08
समाजमंदिर ते पुलापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी नारायणडोहो 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.39
वडगाव रोड ते गणेशनगर व वृदांवननगर ते स्वामी समथ्र मंदिरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- नव नागापूर NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक नव नागापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.28
विष्णू नेटके यांचे घर ते मधुकर ठोंबरे घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- निमगाव घाना NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे निमगाव घाना 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.93
भातोडी रोड ते दिलीप साहेबराव गुंड घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- पारेवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील पारेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.22
मारुती मंदिर ते नेटके घरापर्यंत अंतर्गत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- पारगाव मौला NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.26
हापसे यांचे घर ते दत्तमंदिरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- पिंपळगाव माळवी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पिंपळगाव माळवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3.37
अशोक जाधव यांचे घर ते दत्तमंदिरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- पिंपळगाव माळवी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे पिंपळगाव माळवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.39
भिमराज बांदल यांचे घरापासुन ते नारायण लिंपणे यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.36
गावठाण रस्त्यापासुन ते सौदागर यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.27
बिरोबा मंदिर ते संतु जरे नंबरवस्ती घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे :- ससेवडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे ससेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.72
पाण्याची टाकी ते समाजमंदिरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- शेंडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.73
दरेकर वस्ती शाळा ते उक्कडगाव रोड रस्ता खडीकरण करणे :- शिराढोण NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी शिराढोण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.16
समाजमंदिरासमोर रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- टाकळी काझी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील टाकळी काझी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.6
दिलावर महम्मद पठाण यांचे घर ते बाबा कसबे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- विळद NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे विळद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.44
दांगडे यांचे घर ते येरकट यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- वाकोडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.5
गणेश पवार यांचे घर ते समाजमंदिरापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे :- वाकोडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव वाकोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.77
बबन वाघचौरे यांचे घर ते गुलाब वाघचौरे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- बारदरी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील बारदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.13
दलितवस्तीकडे जाणारा व अशोक रामदास शिंदे यांचे घर ते अब्बास सुलतान पटेल यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटरण करणे :- भातोडी (पारगाव) NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील भातोडी (पारगाव) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.66
देवतरसे यांचे घर ते भिवसेन बोरुडे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- देवगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.86
संभाजी लोखंडे यांचे घर ते भिंगारदिवे समाजमंदिरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- दरेवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.53
मारुती मंदिर ते व्दारका वारुळे घर व मारुती मंदिर ते आझाद चौक पर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- दरेवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.89
प्प्रकाश जाधव यांचे घर ते जालिंदर वाबळे यांच घराकडील रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- देऊळगाव सिद्धी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.27
चर्च ते यशवंत चांदणे घर सिमेंट कॉक्रीटकरण रस्ता करणे :- डोंगरगण NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.33
खंडोबा मंदिर ते लक्ष्मण मते घर रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- डोंगरगण NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे डोंगरगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.85
हातपंप ते पिरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- हमीदपुर NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक हमीदपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 78
शनिचौक ते अर्जुन भिंगारदिवे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- कापुरवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे कापुरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.22
स्मशानभुमी ते साबळेवस्ती रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- खांडके NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील खांडके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.96
स्मशानभुमी सुविधा अंतर्गत स्मशानभुमीकडे जाणारा रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- माजलेचिंचोली NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे माजलेचिंचोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.68
कचरु वाघमारेे यांचे घर ते जगधने यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- मांजरसुंबा NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे मांजरसुंबा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.9
सुभाष माळी यांचे घर ते नंदु माळी घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- माथणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील माथणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.19
जगन्नाथ कापसे यांचे घर ते बाळु कांडेकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- माथणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील माथणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.88
छगन काळोखे यांचे घर ते जि प प्राथ शाळेपर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- मठपिंपरी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी मठपिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.97
भिवा पाचारणे यांचे घर ते जयश्री ठोसर घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- निमगाव घाना NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे निमगाव घाना 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.87
विठठल मंदिर ते भातोडी रस्त्यापर्यंत रस्ता काँ्क्रीटकरण करणे :- पारगाव (भातोडी) NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील पारगाव (भातोडी) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.9
गोरख शेलार यांचे घरापासुन रमाकांत भापकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- राळेगण NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी राळेगण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.21
गंगाराम गायकवाड ते सखाराम ठोंबे यांच्या घरापर्यंत रसता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.15
काळनाथ मंदिर ते साहेबराव चेमटे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.72
दलितवस्तीमध्ये रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- रुईछत्तीशी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी रुईछत्तीशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.2
ग्रामपंचायत परिसर ते पठाण यांच्या दुकानापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- सारोळा बद्दी NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील सारोळा बद्दी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.86
राजु देठे यांचे घर ते चंदर देठे यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉ्क्रीटकरण करणे :- शेंडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.33
सैदर घर ते शिवाजी महाराज पुतळयापर्यंत रस्ता काँ्क्रीटकरण करणे :- शेंडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे शेंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.11
संतोषी माता मंदिर ते बायपास रोड पर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- वडगाव गुप्ता NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक वडगाव गुप्ता 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.99
संतोषी माता मंदिर ते बायपास रोड पर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- वडगाव गुप्ता NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक वडगाव गुप्ता 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.5
ग्रामपंचायत गाळे ते वाळकी रस्त्यापर्यंत रस्ता कॉेक्रीटकरण करणे :- वडगाव तांदळी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वडगाव तांदळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.4
समाजमंदिर ते महादेव मंदिर रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- वाटेफळ NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वाटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.49
पारेवाडी ते प्ररामा १६ जोडरस्ता रस्ता दुरूस्ती करणे.ऐवजी चिचोंडी पाटील ते केळनदी रस्ता दुरूस्ती करणे :- चिचोंडी पाटील NR जि.प.सेस नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
पुणा रोड ते कामरगांव रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कामरगाव NR जि.प.सेस नगर अरणगाव कामरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
गुडेगांव येथील हराळ वस्ती ते भापकरवस्ती रस्ता करणे. :- गुंडेगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.99
.अकोळनेर अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- आकोळनेर NR जि.प.सेस नगर अरणगाव आकोळनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
खडकी अंतर्गत रोकडेवस्ती रस्ता करणे. :- खडकी NR जि.प.सेस नगर अरणगाव खडकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
भोयरेपठार ते मुठेवस्ती रस्ता करणे. :- भोयरे पठार NR जि.प.सेस नगर निंबळक भोयरे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
जामखेड नाका ते करांडेमळा रस्ता दुरूस्ती करणे. :- दरेवाडी NR जि.प.सेस नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
नगर सोलापूर रोड ते दरेवाडी शिव रस्ता करणे. :- दरेवाडी NR जि.प.सेस नगर अरणगाव दरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
.अंबिलवाडी मठपिंप्री ते मांडवगण शिव रस्ता दुरूस्ती करणे. :- अंबिलवाडी NR जि.प.सेस नगर वाळकी अंबिलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.5
गुडेगांव हराळमळा ते कोरेगांव रोड रस्ता करणे. :- गुंडेगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
गुडेगांव राळेगण रोड ते हराळवस्ती रस्ता करणे. :- गुंडेगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.5
नगर रोड ते कासारमळा रस्ता करणे :- गुंडेगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.49
तांदळी फटा ते तांदळी रस्ता दुरूस्ती करणे. :- तांदळी वडगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी तांदळी वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
दहिगांव रामवाडी येथे अंतर्गत रस्ता करणे :- दहिगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
दहिगांव वाळकी रस्त्यावर सा.क्र.४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे :- दहिगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
पारगांव वाळकी रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे :- पारगाव मौला NR जि.प.सेस नगर वाळकी पारगाव मौला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
धाडगेमळा येथील साबन फॅक्टरी ते मारूती मंदिर रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे नागरदेवळे :- नागरदेवळे NR जि.प.सेस नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.25
केरू गोंधळे ते सुरूश गोंधळे ते मारमती मंदिर रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे नागरदेवळे :- नागरदेवळे NR जि.प.सेस नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.5
धाडगेमळा येथील दिनकर धाडगे घर ते सुधाकर धाडगे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे नागरदेवळे :- नागरदेवळे NR जि.प.सेस नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.25
नगर तालुका येथील राळेगण ते कामटी रस्ता भराव व मुरमीकरण करणे :- वाळकी NR जि.प.सेस नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.99
हराळ मळा ते पारधीवस्ती रस्ता दुरूस्ती :- गुंडेगाव NR जि.प.सेस नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.98
चिचोंडी पाटील ते सुखलोणी रस्ता दुरुस्ती करणे ता.नगर :- चिचोंडी पाटील NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) नगर चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.72
पिंपळगांव येथे म्हसोबावाडी येथे नविन रस्ता तयार करणे :- पिंपळगाव माळवी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे पिंपळगाव माळवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.07
बुरूडगांव ते बाळासाहेब रक्टे वस्ती रस्ता भराव करणे :- बुरूडगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर अरणगाव बुरूडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.8
रसळमळा येथे अंतर्गत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे :- नागरदेवळे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.15
धाडगेमळा येथे अंतर्गत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे :- नागरदेवळे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर नागरदेवळे नागरदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
शेख वस्ती ते निमसे वस्ती नविन रस्ते तयार करणे :- निमगाव वाघा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
केडगांव रस्ता ते फलकेवस्ती नविन रस्ते तयार करणे :- निमगाव वाघा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक निमगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
हिंगणगांव रस्ता ते कापसेवस्ती नविन रस्ते तयार करणे :- हिंगनगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक हिंगनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.55
पिंपळगांव रोड ते फलकेवस्ती नविन रस्ते तयार करणे :- पिंपळगाव वाघा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक पिंपळगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
पिंपळगांव रोड ते डुबी नविन रस्ते तयार करणे :- पिंपळगाव वाघा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर निंबळक पिंपळगाव वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
खोसपुरी येथे रस्ता दुरूस्ती करणे :- खोसपुरी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर नागरदेवळे खोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.69
जेऊर येथे तवलेवस्ती रस्ता दुरूस्त करणे :- जेउर NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.6
आठवड येथे जामखेड रोड ते पाझर तलाव रस्ता करणे :- आठवड NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर चिचोंडी पाटील आठवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
मांजरसुंबा गणपती मंदिर ते गव्हाळेवस्ती ते पिंपळगांव माळवी रस्ता तयार करणे :- मांजरसुंबा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे मांजरसुंबा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.75
वाटेफळ ते गंुड वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे :- वाटेफळ NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पथ दिवे बसविणे :- गुंडेगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी गुंडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.46
सौरपथ दिवे बसविणे :- निंबळक NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक निंबळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3.39
चावडीसमोर येथे हायमॅक्स दिवा बसविणे :- दहिगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी दहिगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.35
गावठाणातील अंगणवाडीस खेळणी पुरविणे :- धनगर वाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर देहरे धनगर वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
पथदिवे बसविणे :- हातवळण NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी हातवळण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.61
ब्रम्हणनाथवाडी, लक्ष्मीवाडी, तळेवाडी व माळेचा मळा येथे हायमॅक्स दिवे बसविणे :- मांडवे NR बी.आर.जि.एफ. नगर चिचोंडी पाटील मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.93
गजानन कृष्णाजी देशपांडे, दशरथ जानकु शेटे यांच्या घराजवळ हायमॅक्स दिवे बसविणे :- अंबिलवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे अंबिलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.85
दलितवस्ती येथे हायमॅक्स बसविणे :- बाबूर्डीबेंद NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव बाबूर्डीबेंद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.14
स्मशानभुमीत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- भोरवाडी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव भोरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.91
नवीन ग्रामपंचायतीमागे पथदिवा बसविणे :- खडकी NR बी.आर.जि.एफ. नगर अरणगाव खडकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.31
देवतारा कोपरा,दत्त मंदिर चौक याठिकाणी हायमॅक्स दिवा बसविणे :- खोसपुरी NR बी.आर.जि.एफ. नगर नागरदेवळे खोसपुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.03
राजु त्रिंबके यांच्या घराजवळ हायमॅक्स दिवा बसविणे :- नेप्ती NR बी.आर.जि.एफ. नगर निंबळक नेप्ती 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.43
सोनवणे वस्ती येथे हायमॅक्स दिवा बसविणे :- तांदळी वडगाव NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी तांदळी वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.33
सिंहगड वस्ती पदमावती मंदिर चौकात हायमॅक्स दिवा बसविणे :- वडगाव तांदळी NR बी.आर.जि.एफ. नगर वाळकी वडगाव तांदळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.31
देऊळगांव येथे चौधववस्ती येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- देऊळगाव सिद्धी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
वाळकी ढगेवस्ती येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- वाळकी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.5
पारगांव भातोडी क्रांती चौक येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- भातोडी (पारगाव) NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर चिचोंडी पाटील भातोडी (पारगाव) 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.45
बाळेवाडी हनुमान मंदिर येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- माथनी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर चिचोंडी पाटील माथनी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.45
जेऊर बहीरवाडी लक्ष्मीमाता मंदिर येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- जेउर NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर नागरदेवळे जेउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.36
जळवाडी भालसिंग वस्ती येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- वाळकी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.45
हिवरेझरे दौंड नगर चौक येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- हिवरे झरे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी हिवरे झरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.45
देऊळगांव गिरवले वस्ती येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- देऊळगाव सिद्धी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी देऊळगाव सिद्धी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.45
कासारमळा जळवाडी रोड येथे पोलवर फिंटींग करणे :- वाळकी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर वाळकी वाळकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.45
खारेकर्जुने येथे ११ पोलवर लाईट फिंटींग करणे :- कर्जुणे खारे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे कर्जुणे खारे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.3
इस्लामपूर कोळयाचीवाडी येथे ०७ पोलवर लाईट फिंटींग करणे :- देहेरे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे देहेरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.19
इसळक येथे ०३ पोलवर लाईट फिंटींग करणे :- इसळक NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे इसळक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.08
शिंगवे येथे ०३ पोलवर लाईट फिंटींग करणे :- शिंगवे NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे शिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.08
मांजरसुंबा काळामळा येथे पंचायतीच्या सार्वजनीक रस्त्यावर इतर सुविधा पुरविणे (हायमॉक्स) बसविणे :- मांजरसुंबा NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) नगर देहरे मांजरसुंबा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.4
१. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 149000
१. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 600000
३. नान्नज प्रा.आ.केंद्र करणे, धर्मशाळा व शौचालय बांधणे :- नान्नज NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 700000
२. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पाडळी :- पाडळी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड जामखेड पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 530000
२. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
३. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र राजूरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- राजुरी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड खर्डा राजुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
१. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र मोहा येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- मोहा NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
लोणी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- लोणी NB जनसुविधा जामखेड खर्डा लोणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
धामणगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- धामनगाव NB जनसुविधा जामखेड खर्डा धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1140000
जवळके येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- जवळके NB जनसुविधा जामखेड खर्डा जवळके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1140000
हाळगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- हळगाव NB जनसुविधा जामखेड जवळा हळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 800000
पाटोदा येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- पाटोदा NB जनसुविधा जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 800000
.आरणगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- अरणगाव NB जनसुविधा जामखेड जवळा अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 999000
मतेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- मतेवाडी NB जनसुविधा जामखेड जवळा मतेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 980000
राजेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- राजे वाडी NB जनसुविधा जामखेड जवळा राजे वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1140000
भुतवडा येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- भुतवडा NB जनसुविधा जामखेड जामखेड भुतवडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
मोहा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- मोहा NB जनसुविधा जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1140000
धामणगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- धामनगाव NB जनसुविधा जामखेड खर्डा धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
जवळा येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- जवळा NB जनसुविधा जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
पाटोदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पाटोदा NB जनसुविधा जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
सावरगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- सावरगाव NB जनसुविधा जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 800000
शिऊर येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- शिउर NB जनसुविधा जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
पाडळी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पाडळी NB जनसुविधा जामखेड जामखेड पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1200000
जवळके येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- जवळके NB जनसुविधा जामखेड खर्डा जवळके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
बांधखडक येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बांधखडक NB जनसुविधा जामखेड खर्डा बांधखडक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
देवदैठण येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- देवदईठण NB जनसुविधा जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
महारुळी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- महारुळी NB जनसुविधा जामखेड जवळा महारुळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 800000
पिंपरखेड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पिंपरखेड NB जनसुविधा जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
तेलंगशी येथिल २ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- तेलंगाशी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती जामखेड खर्डा तेलंगाशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
तेलंगशी येथिल २ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- तेलंगाशी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती जामखेड खर्डा तेलंगाशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
चोंडी येथिल ४ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- चोंढी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
शिउर येथिल ५ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- शिउर NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
तरटगाव दौडवाडी :- तरडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा तरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
धामणगांव सोनारवाडा वस्ती :- धामनगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
पिंपळगांव आळवा पिंळगांव आळवा २ :- पिंपळगाव अळवा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा पिंपळगाव अळवा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
नाहुली :- नाहुली NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा नाहुली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
नायगांव सतेवाडी :- नायगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
खर्डा दत्तमंदिर :- खर्डा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
देवदैठण देवदैठण १ :- देवदैठण NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा देवदैठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
खर्डा कसाबपेठ :- खर्डा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जायभायवाडी श्रीरामनगर :- जाईभायवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा जाईभायवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जातेगाव झोपडपटटी :- जातेगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा जातेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
लोणी :- लोणी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा लोणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जवळके :- जवळके NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा जवळके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
तेलगंशी सालईवस्ती :- तेलंगाशी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड खर्डा तेलंगाशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
कुसडगांव झोपडपट्टी :- कौसडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा कौसडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
पिंपरखेड कदमवस्ती :- पिंपरखेड NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अरणगांव मळईवस्ती :- अरणगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
हळगांव गबारवस्ती :- हळगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा हळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
खांडवी गावठाण :- खांडवी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा खांडवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
पाटोदा खामगावं :- पाटोदा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जवळा जवळा १ :- जवळा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
नान्नज भिमनगर :- नान्नज NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
डोणगांव यादववस्ती :- डोणगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
नान्नज मारवाडीगल्ली :- नान्नज NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जामखेड शिवाजीनगर १ :- जामखेड NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
सावरगांव सावरगांव १ :- सावरगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
शिऊर फळकेवाडी :- शिउर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
माहे रेडेवाडी :- मोहा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
जामखेड बटेवाडी :- जामखेड NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
१. विठ्ठल मंदीर धनेगाव येथे मंदीर परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे :- धनेगाव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र जामखेड खर्डा धनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1487000
२. विठ्ठल मंदीर धनेगाव येथे शौचालय संकुल बांधणे :- धनेगाव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र जामखेड खर्डा धनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 671000
श्री दत्त देवस्थान हळगांव भक्त निवास बांधणे :- हळगाव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र जामखेड जवळा हळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
२. राजुरी (राजुरी २) :- राजुरी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा राजुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
३. खर्डा (गिते वाडी) :- खर्डा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
६. जातेगाव (झोपडपट्टी) :- जातेगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा जातेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
८. खर्डा (दरडवाडी-२) :- खर्डा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
९. मोहरी :- मोहरी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा मोहरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
१. जवळा (गोयेकरवाडी) :- जवळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
५. अरणगाव (शिवाजी नगर) :- अरणगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
७. नान्नज (गावठाण) :- नान्नज NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
१२. डोनगाव (यादवव्स्ती) :- डोणगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
१३. जवळा (जयकुमार वस्ती) :- जवळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
१४. रत्नापुर :- रत्नापूर NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
४. जामखेड (संताजीनगर) :- जामखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
१०. जामखेड (सदाफ़ुलेवस्ती) :- जामखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
११. जामखेड (वेदुवस्ती) :- जामखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
८. पिंपऴगाव आऴवा :- पिंपळगाव अळवा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा पिंपळगाव अळवा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१६. दिघोळ, दिघोळ-२ :- दिघोळ NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा दिघोळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१८. खर्डा, दरडवाडी-१ :- खर्डा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२०. नायगाव, उगलेवस्ती :- नायगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२१. देवदेठण, सरगरवस्ती :- देवदईठण NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२२. जायभायवाडी, श्रीरामनगर :- जाईभायवाडी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा जाईभायवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२३. खर्डा, गवऴवाडी :- खर्डा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२४. जातेगाव, जातेगाव :- जातेगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा जातेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
२५. सोनेगाव, हरीजनवस्ती :- सोनेगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा सोनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
२६. धनेगाव, पिरुफ़ाटा :- धनेगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा धनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
२८. राजूरी, कोल्हेवस्ती :- राजुरी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड खर्डा राजुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
१. धानोरा :- धानोरा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा धानोरा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
२. फ़क्राबाद :- फक्राबाद NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा फक्राबाद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
३. चाडी :- चोंढी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
४. नान्नज :- नान्नज NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
५. बोर्ले :- बोरले NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा बोरले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
६. कूटेवाडी :- कूटेवाडी NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा कूटेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
७. सारोऴा :- सारोळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा सारोळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१०. जवळा, भिमनगर :- जवळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
११. जवळा, महादेवनगर :- जवळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१२. पिंपरखेड :- पिंपरखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१३. पाटोदा :- पाटोदा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
९. शिऊर :- शिउर NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१४. जामखेड, मल्हारवाडी :- जामखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१५. साकत, मराठी शाळा :- साकत NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
१७. जामखेड, सिध्दार्थनगर :- जामखेड NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
१९. सावरगाव, हनुमानवस्ती :- सावरगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
२७. खुरदेठण, खुरदेठण-२ :- खुरदईठण NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड खुरदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
२९. सावरगाव, हनुमानवस्ती :- सावरगाव NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
३०. सारोळा, काटवाडी :- सारोळा NB नाबार्ड अंगणवाडी जामखेड जामखेड सारोळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
१. सांगवी येथे सभामंडप बांधणे (खासदार निधी) :- रत्नापूर NB खासदार निधी जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
२. खामगाव येथे सभांमंडप बांधणे (आमदार निधी) :- पाटोदा NB आमदार निधी (वि.स.स.) जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
३. पाटोदा-शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे (आमदार निधी) :- पाटोदा NB आमदार निधी (वि.स.स.) जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
धामणगाव ते नांदुली रस्ता किमी 2/00 ते 3/00 मुरमीकरण करणे ता.जामखेड :- धामनगाव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 272000
खर्डा रस्ता कुरेशी नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.जामखेड :- जामखेड NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 80000
खर्डा सेंटर अंतर्गत रस्ता मुरमीकरण करणे ता.जामखेड :- जामखेड NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 192000
देवदैठण तें भोरे वस्ती (तळयाकडील ) रस्ता मुरमीकरण करणे किमी १/०० ते २/०० ता जामखेड :- देवदईठण NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे
देवदैठण साकत रोड ते उगले वस्ती (भईदरा देवस्थान ) रस्ता मुरमीकरण करणे किमी २/०० ते ३/०० ता जामखेड :- देवदईठण NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे
मौजे डोणगाव - आरणगाव रस्ता ते यादव वस्ती - मुळे वस्ती ०/०० ते १/०० रस्ता भराव व मुरमीकरण करणे. ता.जामखेड :- डोणगाव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे
देवदैठण ते धेंडे वस्ती (जांभळदरा) किमी ०/०० ते १/५०० रस्ता मुरमीकरण व मजबूतीकरण करणे. ता जामखेड :- देवदईठण NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
देवदैठण येथील सरगर वस्ती ते कान्होबा मंदीर २/०० ते ३/०० रस्ता दुरुस्ती करणे . जामखेड :- देवदईठण NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
साकत ते देवदैठण २/०० ते ३/०० रस्त्याचे मुरमीकरण व मजबुतीकरण करणे ता जामखेड :- साकत NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
ढवळेसर यांचे घर ते भुतवडा रस्ता पर्यत रस्ता कॉक्रीटीकराण् करणे ता जामखेड :- जामखेड NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
संताजी नगर , जामखेड अंतर्गत गटार बांधकाम करणे ता जामखेड :- जामखेड NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
सावरगाव ते फाळकेवस्ती रस्यावरील मोरी काम करणे. ता.जामखेड :- सावरगाव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
देवदैठण ते साकत (भूईदरा) रस्ता दुरुस्त करणे ता जामखेड :- देवदईठण NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 38000
जवळा मतेवाडी रस्ता किमी 0/00 ते 2/600 ता.जामखेड :- मतेवाडी NR 13 वित्त आयोग (राज्य) जामखेड जवळा मतेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2075000
नायगाव घुलेवाडी येथे गटार बाधणे. :- नायगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 131000
नान्नज चांभार वाडा येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नान्नज NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 387000
नान्नज चांभार वाडा येथे गटार बाधणे. :- नान्नज NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 95000
चोंडी मोरे वस्ती (उदमले, कांबळे) येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499000
चोंडी उदमले वस्ती -२(भोंडवे ) येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
चोंडी मोरे वस्ती चोपन येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
चोंडी पौडमल वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
कवडगाव गिरवले मडळीक वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- कवडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा कवडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 497000
साकत कोल्हेवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- साकत NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
साकत पिंपळवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- साकत NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 582000
मोहा हापटे वाडी येथे कॉक्रीट रस्ता / गटार करणे :- मोहा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 397000
मोहा गायकवाड वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता / गटार करणे :- मोहा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 399000
जामखेड इंदिरानगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
जामखेड इंदिरानगर येथे गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
जामखेड शाहूनगर (मोरेवस्ती) येथे कॉक्रीट गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
जामखेड शाहूनगर (मोरेवस्ती) येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
जामखेड रसाळनगर येथे कॉक्रीट गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड रसाळनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड खाडेनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड खाडेनगर येथे कॉक्रीट गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
जामखेड धोत्री येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड धोत्री येथे कॉक्रीट गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड कुभारतळे येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
जामखेड कुभारतळे येथे कॉक्रीट गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
राजुरी चर्मकार वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- राजुरी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा राजुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 200000
घोडेगाव गावठाण दलित वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- घोडेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा घोडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
नायगाव झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नायगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
नायगाव खवळे वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नायगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
नायगाव शिदे वस्ती येथे गटार बाधणे. :- नायगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
देवदैठण जावळे वस्ती जाम्भळदरा येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- देवदईठण NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
धनेगाव करोडमिटी नाका येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- धनेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा धनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
सोनेगाव हरिजन वस्ती गायवळ येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सोनेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा सोनेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
आनंदवाडी हरिजनवाडा येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- आनंदवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा आनंदवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
तरडगाव गावठाण दलित वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- तरडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा तरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
ख़र्डा आंबेडकर नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा आंबेडकर नगर येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा मातंग वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा मातंग वस्ती येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा किल्ला झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा किल्ला झोपडपट्टी येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा मांगगारुड वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा ढोर वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा ढोर वस्ती येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा होलार वस्ती गवळवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा होलार वस्ती गवळवाडी येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती दरडवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती दरडवाडी येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती मुंगेवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती मुंगेवाडी येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती नागोबाचीवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
ख़र्डा दलितवस्ती नागोबाचीवाडी येथे गटार बांधणे :- खर्डा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
जवळके साठे वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जवळके NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा जवळके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
वाकी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- वाकी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा वाकी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
पिंपळगाव उंडा दलित वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- पिंपळगाव उंडा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा पिंपळगाव उंडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
राजुरी झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- राजुरी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा राजुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
आपटी गावठाण दलित वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- आप्टी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा आप्टी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
रत्नापुर झोपडपट्टी येथे गटार बाधणे. :- रत्नापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
रत्नापुर झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- रत्नापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
वाघा गावठाण येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- वाघा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा वाघा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
चोंडी बरड वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
चोंडी उदमले,कांबळे,देवकरवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
चोंडी सोनवणे वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- चोंढी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
हाळगाव पाचणे वस्ती आघी रोड येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- हळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा हळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
हाळगाव पाचणे वस्ती मलठण रोड येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- हळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा हळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
कवडगाव मंडळवस्ती,वाल्हेकरवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- कवडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा कवडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
डोणगाव खंडोबा पंडागळे वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- डोणगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
डोणगाव गायकवाड वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- डोणगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
डोणगाव गायरान मोरे वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- डोणगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
पिंपरखेड झोपडपट्टी येथे गटार बांधणे :- पिंपरखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
आघी मंडलिकवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- अघी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा अघी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
धानोरा तुपेरे वस्ती येथे सौरपथदिवे बसविणे :- धानोरा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा धानोरा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
नान्नज भिमनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नान्नज NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
जवळा मातंग वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जवळा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा जवळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
ख़ूरदैठण गावठाण येथे गटार बांधणे :- खुरदईठण NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा खुरदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
झिक्री गावठाण येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- झिक्री NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड झिक्री 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
साकत गावठाण येथे कॉक्रीट रस्ता व गटार बांधणे :- साकत NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
साकत सिद्धाथ नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- साकत NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
सावरगाव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सावरगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
सावरगाव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर येथे गटार बांधणे :- सावरगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
पाड्ळी झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- पाडळी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
पाड्ळी झोपडपट्टी येथे गटार बांधणे :- पाडळी NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
सारोळा काटेवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सारोळा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड सारोळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
शिऊर महात्माफुले नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- शिउर NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
शिऊर महात्माफुले नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- शिउर NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
जामखेड सिद्धाथ नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
जामखेड मिलिंद नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
जामखेड शाहू नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
जामखेड सदाफुले वस्ती येथे गटार बाधणे. :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 250000
जामखेड सदाफुले वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 249000
जामखेड चुंभळी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
मोहा चांभार वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- मोहा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
सारोळा हरिजन वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सारोळा NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड सारोळा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
ख़ूरदैठण सातपुते वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- खुरदईठण NR दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जामखेड खुरदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
नान्नज जवळकेरस्ता ते लंगोटवाडी जिल्हा हद्द रस्ता दुरुस्त करणे ता.जामखेड :- जवळके NR जि.प.सेस जामखेड खर्डा जवळके 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
रत्नापुर कुसडगाव बाळुमामा मंदीर ते कुसडगाव रस्ता करणे :- कौसडगाव NR जि.प.सेस जामखेड जवळा कौसडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
पवार वस्ती बागडे वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. ता जामखेड. :- नान्नज NR जि.प.सेस जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
शिंदे वस्ती ते मुसलमानवस्ती अरणगाव रस्ता दुरुस्ती करणे. ता.जामखेड :- अरणगाव NR जि.प.सेस जामखेड जवळा अरणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
नान्नज येथील पवारवस्ती ते हजारेवती रस्ता भराव व मुरुमीकरण करणे ता जामखेड :- नान्नज NR जि.प.सेस जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
पिपरखेड वावी जोडरस्ता व वॉटर सर्प्लाय मार्ग माळवस्ती रस्ता करणे ता जामखेड 0/0 ते 1/500 :- पिंपरखेड NR जि.प.सेस जामखेड जवळा पिंपरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
जामखेड अंतर्गत संताजीनगर अंतर्गत कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे ता.जामखेड :- जामखेड NR जि.प.सेस जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 150000
जामखेड अंतर्गत शिक्षक कॉलनी अंतर्गत कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे ता. जामखेड :- जामखेड NR जि.प.सेस जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 350000
नानेवाडी जोडरस्ता १/० ते २/०० मजबुती व डांबरीककरकण करणे. :- मोहा NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जामखेड मोहा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1755000
खर्डा ते वाकी रस्त्यावर सेतू पुल बांधणे. ता.जामखेड :- खर्डा NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड खर्डा खर्डा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1400000
देव देठण ते भुईदरावस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/500 ते 1/00 ता.जामखेड :- देवदईठण NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
रामा-157 ते लोणी रस्ता खडीकरण करणे ता.जामखेड :- लोणी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड खर्डा लोणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1400000
आघी ते जवळा रस्ता मजबुतीकरण करणे कि.मी.2/00 ते 4/00 ता.जामखेड :- अघी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जवळा अघी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2200000
पाटोदा - भवरवाडी-डोणगाव रस्ता खडीकरण करणे किमी 1/00 ते 4/00 ता.जामखेड :- पाटोदा NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1500000
रामा-56 जामखेड नान्नज रस्ता त अमराईवस्ती करणे (ग्रामा 85) किमी 0/00 ते 1/500 ता.जामखेड :- राजे वाडी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जवळा राजे वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
रा. मा. 56 ते धोत्री रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/800 ता.जामखेड :- जामखेड NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जामखेड जामखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1100000
शिऊर ते फ़ाळकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 0/500 ता.जामखेड :- शिउर NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जामखेड जामखेड शिउर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1400000
१. जवळा ते मतेवाडी रस्ता दुरुस्ती :- मतेवाडी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड जवळा मतेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 393000
२. डोणगांव ते भैराबावाडी जिल्हा हद्द :- डोणगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499000
नायगांव ते तेलंगशी रस्ता दुरुस्ती करणे (ग्रामा-२४) ०/०० ते २/०० ता जामखेड :- नायगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड खर्डा नायगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
रामा ५७ ते शिकारेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे (ग्रामा-७६) ०/०० ते २/८०० ता जामखेड :- बाळगव्हाण NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड खर्डा बाळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 250000
डोंणगांव (डोणगांवकडुन )ते पाटोदा रस्ता करणे (ग्रामा-४) १/० ते २/० ता.जामखेड :- डोणगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड जवळा डोणगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
खुरदैठण ते गुरेवाडी 1/200 ते 3/200 इजिमा-154 रस्ता दुरुस्ती करणे ता.जामखेड :- खुरदईठण NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ जामखेड जामखेड खुरदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 400000
रामा-143 ते गुरेवाडी रस्ता करणे ता.जामखेड ग्रामा-30 :- नान्नज NR गट ड जामखेड खर्डा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
२) रा.मा. ५० ते बाळगव्हाण नवी वाकी ते आपटी ०/०० ते २/०० :- बाळगव्हाण NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड खर्डा बाळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 900000
प्र.जि.मा. ६९ ते वाकी, लोणी, आंनद वाडी, बांधखडक ते तेलंगशी ता.जामखेड :- तरडगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड खर्डा तरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
देव देठण ते भोईदरा रस्ता ता.जामखेड :- देवदईठण NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड खर्डा देवदईठण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
१) रा.मा. ५१ वंजारवाडी पाटोदा डोणगाव जिल्हाहद्द ०/०० ते ३/५०० :- पाटोदा NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 900000
चोंडी, आघी जवळा ते जिल्हा बोर्डर ता.जामखेड :- चोंढी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
रामा ५५ पासुन रतनापुर, कुसडगाव, डिसलेवाडी ते फ़क्रबाद ता.जामखेड :- डिसलेवाडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जवळा डिसलेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
३) रा.मा. ५६ पिंपऴगाव कोल्हेवाडी २/०० ते ५/०० :- साकत NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 900000
रा.मा. ५६ ते सावरगाव शिऊर ते प्र.जि.मा. ७३ मार्ग ता.जामखेड :- सावरगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जामखेड सावरगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
रा. मा. ५६ पिंपऴवाडी कोल्हेवाडी रस्ता ता.जामखेड :- साकत NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती जामखेड जामखेड साकत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
१. रत्नापुर फाठा ते रत्नापुर ०/०० ते २/०० :- रत्नापूर NR 13 वित्त आयोग (राज्य) जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे
४. धामनगाव फ़िरंगाईवस्ती रस्ता :- धामनगाव NR आमदार निधी (वि.स.स.) जामखेड खर्डा धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 498000
५. नान्नज येथील जवळका रोड हळवस्ती ते मोहोळकर वस्ती रस्ता मुरुमीकरण करणे. :- नान्नज NR आमदार निधी (वि.स.स.) जामखेड जवळा नान्नज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 98000
पाटोदा भवरवाडी द.व. येथे पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे :- पाटोदा SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा पाटोदा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 493000
बावी जगताप वस्ती पिंपरख़ेड रोड येथे पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे :- बावी SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा बावी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
लोणी द.व. येथे पाणी पुरवठा दुरुस्ती करणे :- लोणी SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड खर्डा लोणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
रत्नापुर सागवी गावठाण येथे पाणी पुरवठा दुरुस्ती करणे :- रत्नापूर SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा रत्नापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
चोंडी गावठाण येथे पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे :- चोंढी SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा चोंढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
धानोरा जगताप वस्ती येथे पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे :- धानोरा SV दलित वस्ती सुधार योजना जामखेड जवळा धानोरा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे ०/५०० ते १/०० :- माळी बाभूळगाव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 185000
मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे १/०० ते १/५०० :- माळी बाभूळगाव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 185000
गाडेवाडी ते शिंदे वस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- टाकळी मानूर NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
टाकळीमानूर अशोक शिरसाठ घर ते हनुमान मंदिर रस्ता कॉंक्रीट करणे :- टाकळी मानूर NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 209000
जवखेडे ते कोपरे रस्ता दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 150000
येळी बडेवाडी येथे बस शेड बांधणे :- येली NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 165000
माळेगाव ते खेर्डे रस्ता कट्या काढणे व दुरुस्ती :- सांगवी बुद्रुक NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 160000
हनुमाननगर (साकेगाव) ते खेर्डे रस्ता कट्या काढणे :- साकेगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 170000
पाथर्डी सोमठाणे ते गहिनीनाथ देवस्थान रस्ता दुरुस्त करणे :- सोमठणे खुर्द NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोमठणे खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 150000
पागोरी पिंपळगाव ते गहिनीनाथ देवस्थान रस्ता दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 150000
पिरेवाडी येथे बस थांबा बांधणे :- पिरेवाडी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव पिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 124000
जातदेवले येथे बस थांबा बांधणे :- जाटदेवळे NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 124000
कोकीसपीर तांडा (मा.दोन्डी) आंगणवाडी इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे :- माणिक दौंडी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 150000
तिसगाव स्मशानभूमी संरक्षक भिंत विस्तारीकरण व कॉंक्रीट करणे :- तिसगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
तिसगाव स्मशानभूमी नुतनीकरण करणे :- तिसगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
शिरसाटवाडी येथे बस शेड बांधणे :- शिरसातवाडी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव शिरसातवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 120000
मालेवाडी येथे बस थांबा बांधणे :- मालेवाडी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव मालेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 165000
पिंपळगव्हाण येथे बस शेड बांधणे :- पिंपळगव्हाण NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव पिंपळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 165000
जवळवाडी येथे बस थांबा बांधणे :- खरवंडी कासार NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 165000
भारजवाडी येथे बस थांबा बांधणे :- भारज वाडी NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 165000
पिंपळगाव टप्पा पूल दुरुस्त करणे :- पिंपळगाव टप्पा NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी भालगाव पिंपळगाव टप्पा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 30000
चव्हाण वस्ती (खांडगाव) जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- खांडगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी मिरी खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 495000
केशव शिंगवे जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- शिंगवे केशव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी मिरी शिंगवे केशव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 300000
भोसे सभामंडप बाजूचे कॉंक्रीट करणे :- भोसे NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी मिरी भोसे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
निपाणी जळगाव ते गावतलाव पर्यंत १ किमी रस्ता भाराव करणे :- निपाणी जळगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव निपाणी जळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 250000
भोसलेवस्ती ते नगर रोड रस्ता दुरुस्त करणे :- डांगेवाडी NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव डांगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 130000
पटेलवस्ती ते पांढरेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 150000
तिसगाव गणपती मंदिर ते शेंदुरकर गल्ली रस्ता कॉंक्रिट करणे :- तिसगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
तिसगाव पंचाचा वाडा ते मालीवाडी शनी मंदिर रस्ता कॉंक्रिट करणे :- तिसगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
आडगाव ते रेनुकाईवाडी कट्या काढणे व रस्ता दुरुस्त करणे :- आडगाव NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
शंकरवाडी ते मिरी रस्ता कि.मी.१/१०० ते ३/० डांबरी पृष्ठभाग नुतनीकरण करणे :- शंकरवाडी NR 13 वित्त आयोग (राज्य) पाथर्डी मिरी शंकरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2200000
अंगणवाडी बांधकाम :- जवळ वाडी NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव जवळ वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
ठोंबरेवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- टाकळी मानूर NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
बोंदरवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- येली NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- भाळगाव NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- कामतशिंगवे NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- वाळूंज NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव वाळूंज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- तांडोळी NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
हरिजन वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- साकेगाव NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
खोजेवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- निवडुंग NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
भडके वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- माळी बाभूळगाव NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
शिंदे वाडी अंगणवाडी बांधकाम :- जाटदेवळे NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
लक्ष्मिवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- करंजी NB 13 वित्त आयोग (जि.प.) पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
तिसगाव ग्राम सचिवालय इमारत बांधणे :- तिसगाव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1500000
मुस्लीम सामाजिक सभागृह :- कोरडगाव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
तनपुरवाडी सामाजिक सभागृह :- पाथर्डी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सामाजिक सभागृह :- येली NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सामाजिक सभागृह :- तांडोळी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
सामाजिक सभागृह :- माळी बाभूळगाव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सामाजिक सभागृह :- जाटदेवळे NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
कब्रस्तान संरक्षण भिंत :- टाकळी मानूर NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
सामाजिक सभागृह :- तीनखाडी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सामाजिक सभागृह :- मिडसांगवी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव मिडसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
ग्रा प कार्यालय बांधणे :- चिंचपुर पांगुळ NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
गटार :- चिंचपूर इजदे NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
सामाजिक सभागृह :- जवखेडे दुमाला NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी जवखेडे दुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सुलतान वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपूर इजदे NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1000000
रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
सकुंडेवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
टोकेवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपूर इजदे NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
कुत्तरवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपूर इजदे NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
शिंगवे फाटा ते डोळसे वस्ती रस्ता करणे :- मोहोज बुद्रुक NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
शाळा ते महादेव मंदिर रस्ता कॉंक्रीट :- कोल्हार NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी कोल्हार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
बस स्थानक ते सोनवणे गल्ली रस्ता कॉंक्रीट :- धारवडी NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी धारवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
हनुमान मंदिर रस्ता कॉंक्रीट करणे :- शिंगवे केशव NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी शिंगवे केशव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
रस्ता खडीकरण :- आडगाव NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
रस्ता कॉंक्रीट :- लोहसर NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे पाथर्डी मिरी लोहसर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
मढी देवस्थान सभागृह बांधणे :- मढी NB पर्यटन विकास कार्यक्रम पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 4991000
मढी कानिफनाथ देवस्थान वाहन तळ बांधणे :- मढी NB पर्यटन विकास कार्यक्रम पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2498000
तिसगाव ते कानिफनाथ देवस्थान रस्ता करणे की.मी.०/० ते २/० :- मढी NR पर्यटन विकास कार्यक्रम पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 4991000
मढी गावठाण ते कानिफनाथ देवस्थान रस्ता कॉंक्रीट करणे :- मढी NR पर्यटन विकास कार्यक्रम पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2499000
पागोरी पिंपळगाव धर्म शाळा इमारत बांधणे :- पागोरी पिंपळगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1245611
पागोरी पिंपळगाव प्रा.आ केंद्र दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 933406
पागोरी पिंपळगाव वैद्यकीय अधिकारी निवास्तान दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 180967
माणिक दौन्डी वैद्यकीय अधिकारी निवास्तान क्र.२ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 180236
माणिक दौन्डी कर्मचारी जोड निवास्तान क्र १ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 180960
माणिक दौन्डी कर्मचारी जोड निवास्तान क्र २ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 220156
माणिक दौन्डी वैद्यकीय अधिकारी निवास्तान क्र.१ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 220381
माणिक दौन्डी प्रा.आ.उप केंद्र दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 246965
जाटदेवले प्रा.आ.उप केंद्र दुरुस्त करणे :- जाटदेवळे NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 248291
मोहरी प्रा.आ.उप केंद्र दुरुस्त करणे :- मोहरी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी तिसगाव मोहरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 243109
खरवंडी धर्म शाळा इमारत बांधणे :- खरवंडी कासार NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
खरवंडी प्रा.आ केंद्र शौचालय दुरुस्त करणे :- खरवंडी कासार NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 697978
चिंचपूर इजदे प्रा.आ.उप केंद्र दुरुस्त करणे :- चिंचपूर इजदे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400523
चिंचपूर पांगुळ प्रा.आ.उप केंद्र डिलिव्हरी रूम संरक्षण भिंत बांधकाम दुरुस्त करणे :- चिंचपुर पांगुळ NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1037207
मिरी शव विचेदन इमारत बांधणे :- मिरी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी मिरी मिरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 415515
मिरी प्रसुतीगृह विस्तारीकरण करणे :- मिरी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी मिरी मिरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
मिरी धर्मशाळा बांधकाम करणे :- मिरी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी मिरी मिरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
मढी प्राथमिक आरोग्य उप केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- मढी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4300000
तिसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- तिसगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 239
गनुचातांडा प्राथमिक आरोग्य उप केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- घुमटवाडी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी तिसगाव घुमटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4300000
जवखेडे प्रा.आ.उप केंद्र दरवाजे खिडक्या व गटार दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.9
करंजी प्रा.आ.उप केंद्र पेव्हिंग ब्लौक बसविणे :- करंजी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
करंजी प्रा.आ.उप केंद्र संरक्षण भिंत बांधणे :- करंजी NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 900000
डागेवाडी बस स्टेंड ते डांगेवाडी गावठाण किमी ०/०० ते १/०० :- डांगेवाडी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ पाथर्डी कासार पिंपळगाव डांगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
साकेगाव हात्राल रस्ता दुरुस्ती किमी १८/५०० ते २०/५०० :- साकेगाव NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
हात्राल ते डांगेवाडी रस्ता दुरुस्ती किमी २०/५०० ते २२/५०० :- हतराळ NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
तिसगाव ते कासार पिंपळगाव बी बी एम कार्पेट करणे कि मी ०/०० ते १/०० :- तिसगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
माणिकदौन्डी ते जाटदेवला कार्पेट करणे कि मी ५/५०० ते ६/५०० :- पिरेवाडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव पिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
सोमठाणे ते कोरडगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- सोमठणे खुर्द NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोमठणे खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 475000
खरडगाव सुसरे साकेगाव हात्राल दांगेवाडी ते रा.म.२२२ मार्ग खडी नुतनीकरण करणे कि मी २/०० ते ३/०० :- सुसरे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 900000
रामा ५४ ते केळवडी रस्ता किमि०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण :- केळवंडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव केळवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 900000
येळी जांभळी टाकलीमानूर ते जिल्हा हद्द खडी नुतनीकरण करणे :- टाकळी मानूर NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 900000
रा म २२२ ते करंजी दगडवाडी भोसे टेमकरवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे कि मी २/७०० ते ४/२०० :- भोसे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी मिरी भोसे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 900000
रा.म.५२ मिरी कडगाव प्रजीमा ५२ ते राघोहिवरे रस्ता किमी ०/०० ते ५/०० :- कडगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी मिरी कडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
तोंडोळी कळसपिंप्री ते तालुका हद्द किमी १/५०० ते २/०० :- तांडोळी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 900000
रामा ५४ चेकेवाडी आल्हनवाडी ते जिल्हा हद्द ०/०० ते ९/०० :- घुमटवाडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव घुमटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
जाटदेवळा जाधववस्ती रस्ता :- जाटदेवळे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
इजीमा ९० ते काकडदरा किमी ०/२०० मध्ये मोरी बंधने :- अल्हानवाडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव अल्हानवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
निवडूंगे ते हात्राळ रस्ता किमी ३/४०० :- निवडुंग NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
खरवंडी धाकणवाडी रस्ता किमी २/२०० मध्ये मोरी बंधने :- खरवंडी कासार NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
हनुमान टाकळी ते पाडळी रस्ता किमी ०/०० ते २/०० खडी नुतनीकरण :- हनुमान टाकळी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
कडगाव शिदोरे वस्ती किमी ०/२०० मध्ये मोरी बंधने :- कडगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती पाथर्डी मिरी कडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 150000
अंगणवाडी बांधकाम :- मोहटे NB ग्रा.वि.पा.निधी पाथर्डी भालगाव मोहटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- पिंपळगव्हाण NB ग्रा.वि.पा.निधी पाथर्डी भालगाव पिंपळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
खंडोबाचीवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- करंजी NB ग्रा.वि.पा.निधी पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
गावठाण २ अंगणवाडी बांधकाम :- करंजी NB ग्रा.वि.पा.निधी पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
पाथर्डी येथे पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत मध्ये फर्निचर करणे :- पाथर्डी NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 62.37
पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत मुख्य प्रवेशद्वारावर अच्छादन करणे :- पाथर्डी NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत उप प्रवेशद्वारावर अच्छादन करणे :- पाथर्डी NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
पाथर्डी येथे पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे :- पाथर्डी NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 210
ग्रामपंचायत कार्यालय :- पत्र्याचातांडा NB जनसुविधा पाथर्डी तिसगाव पत्र्याचातांडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10000000
स्मशानभूमी विकास :- शिरसातवाडी NB जनसुविधा पाथर्डी तिसगाव शिरसातवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 999000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- पिंपळगाव टप्पा NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव पिंपळगाव टप्पा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 10000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- आडगाव NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10000000
स्मशानभूमी विकास :- अकोला NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 900000
स्मशानभूमी विकास :- कोरडगाव NB जनसुविधा पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
स्मशानभूमी विकास :- कळस पिंपरी NB जनसुविधा पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
स्मशानभूमी विकास :- कासार पिंपळगाव NB जनसुविधा पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
स्मशानभूमी विकास :- एकनाथवाडी NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव एकनाथवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 800000
स्मशानभूमी विकास :- टाकळी मानूर NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- खरवंडी कासार NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 980000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- वडगाव NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 980000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- मुंगूसवाडी NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव मुंगूसवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1080000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- हनुमान टाकळी NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 980000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- साकेगाव NB जनसुविधा पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- भाळगाव NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- धारवडी NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी धारवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1200000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- करोडी NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव करोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1200000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- शंकरवाडी NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी शंकरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- भोसे NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी भोसे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
स्मशानभूमी विकास :- माणिक दौंडी NB जनसुविधा पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
स्मशानभूमी विकास :- आडगाव NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- भीलवाडी NB जनसुविधा पाथर्डी भालगाव भीलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
ग्रामपंचायत कार्यालय :- कोपरे NB जनसुविधा पाथर्डी मिरी कोपरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
पाथर्डी सभापती निवासस्थान दुरुस्ती करणे :- पाथर्डी NB जि.प.सेस पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
जवखेडे अंबिका देवी मंदिर सभामंडप बांधणे :- जवखेडे खालसा NB जि.प.सेस पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
मैल नं २९ ते कासार पिंपळगाव रस्ता डांबरी खड्डे बुजवणे :- कासार पिंपळगाव NR जि.प.सेस पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
मालीबाभूलगाव स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता करणे :- माळी बाभूळगाव NR जि.प.सेस पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
मांडवा ते मोहोज रस्ता दुरुस्ती :- मांडवे NR जि.प.सेस पाथर्डी तिसगाव मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
केशव शिंगवे ते मोरगव्हान रस्ता दुरुस्ती :- शिंगवे केशव NR जि.प.सेस पाथर्डी मिरी शिंगवे केशव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
कडगाव ते शिदोरेवस्ती रस्ता दुरुस्ती :- कडगाव NR जि.प.सेस पाथर्डी मिरी कडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
कान्होबाचीवाडी ते खंडोबाचीवाडी रस्ता दुरुस्ती :- करंजी NR जि.प.सेस पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- कासार पिंपळगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
कवळेवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कासार पिंपळगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
हरिजन वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कोरडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
हकेवाडी फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- मोहोज देवडे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव मोहोज देवडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- सांगवी बुद्रुक NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
बहीरवाडी फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- मोहोज देवडे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव मोहोज देवडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- पारेवडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
बांगरवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव कारेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- चितळवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव चितळवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- चेकेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव चेकेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
रविवार पेठ फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- तिसगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
दातीरवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- अकोला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
हनुमान वाडी अंगणवाडी बांधकाम :- अकोला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- चिंचपूर इ NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
मगरवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- खांडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
वाघवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- लोहसर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी लोहसर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
रुपेवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- शंकरवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी शंकरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- मोहोज बुद्रुक NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
दलितवस्तीअंगणवाडी बांधकाम :- आडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- जवखेडे दुमाला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी जवखेडे दुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- आडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
हरिजनवस्ती फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- कामतशिंगवे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
हनुमानवस्ती फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- हनुमान टाकळी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
मुळे तागडवस्ती फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- शिराळ NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी शिराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- हतराळ NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- औरंजपुर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव औरंजपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
ढोलेवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- येली NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- मांडवे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
हरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- निवडुंग NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
धनगरवाडी ऐवजी रूपलाचा तांडा अंगणवाडी बांधकाम :- चेकेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव चेकेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
हरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- मिरी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी मिरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
अंगणवाडी बांधकाम :- भीलवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव भीलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- कामतशिंगवे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 450000
काकडेवस्ती :- हतराळ NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
आठरवाडी :- पिरेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- पारेवडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
चैतन्यनगर :- मढी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
पालवे वस्ती :- आगसखांड NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव आगसखांड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
लमाण तांडा :- कळस पिंपरी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- खेरडे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव खेरडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- सुसरे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- पाडळी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
मुखेकरवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- कोरडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
चील्हालवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- येली NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
भगवान वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- नांदूर निंबादैत्य NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी कासार पिंपळगाव नांदूर निंबादैत्य 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- लांडक वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव लांडक वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- घुमटवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव घुमटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- धनगर वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव धनगर वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव कारेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- डमालवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव डमालवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
त्रिभुवन वाडी अंगणवाडी बांधकाम :- कौडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
वाघदरा अंगणवाडी बांधकाम :- अल्हानवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी तिसगाव अल्हानवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- टाकळी मानूर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
हनुमानवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- मालेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव मालेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
क्र.२ अंगणवाडी बांधकाम :- खरवंडी कासार NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
तांडा अंगणवाडी बांधकाम :- भारज वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
वाघेश्वरी अंगणवाडी बांधकाम :- वडगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
क्र१ अंगणवाडी बांधकाम :- एकनाथवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव एकनाथवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- भारज वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
अंगणवाडी बांधकाम :- चीचपुर इजडे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव चीचपुर इजडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
क्र२ अंगणवाडी बांधकाम :- जवळ वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी भालगाव जवळ वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
बिरोबावस्ती :- जवखेडे दुमाला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी जवखेडे दुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
कोल्हेवाडी :- करंजी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
पवळवाडी :- लोहसर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी लोहसर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
आव्हाडवस्ती :- चिचोंडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी चिचोंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
हरिजन वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- करंजी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
२ शाळा खोल्या नवीन बांधकाम :- हनुमान टाकळी NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1100000
शाळा दुरूस्ती :- ढगेवाडी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव ढगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 146864
शाळा दुरूस्ती :- पिंपळगाव टप्पा NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव पिंपळगाव टप्पा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 252361
शाळा दुरूस्ती :- मानेवाडी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव मानेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 236339
शाळा दुरूस्ती :- तुळजवाडी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव तुळजवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 402291
शाळा दुरूस्ती :- वडगाव NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 497781
शाळा दुरूस्ती :- अंबिकानगर NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी भालगाव अंबिकानगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 157579
शाळा दुरूस्ती :- शिंगवे केशव NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी मिरी शिंगवे केशव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199576
हनुमान नगर शाळा संरक्षक भिंत :- साकेगाव NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 358000
शाळा संरक्षक भिंत :- जवखेडे दुमाला NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती पाथर्डी मिरी जवखेडे दुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 420000
सुसरे ते पागोरी पिंपळगाव रस्ता मजबुतीकरण व डामरीकरण करणे :- सुसरे NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 10
आदिनाथ नगर ते घोड्केवस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डामरीकरण करणे :- कासार पिंपळगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 10
चीतली ते दिन्देवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डामरीकरण करणे :- चितळी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी कासार पिंपळगाव चितळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 10
प्रजिमा ३९ ते हरिहरेश्वर रस्ता :- तांडोळी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 22
साकेगाव ते चीतली रस्ता :- साकेगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
कौडगाव ते मोहोज रस्ता की.मी.०/०० ते २/० :- कौडगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी तिसगाव कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 22
भारजवाडी ते मिडसांगवी रस्ता की.मी.३/० ते ५/० :- भारज वाडी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
आडगाव ते वाघोली रस्ता :- आडगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 11
खांडगाव ते प्रजिमा ४४ रस्ता :- खांडगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी मिरी खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 11
जवखेडे ते तिसगाव रस्ता :- जवखेडे खालसा NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 15
लमाणतांडा गटार :- घुमटवाडी NB डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पाथर्डी तिसगाव घुमटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
माणिकदौंडी महादेव संस्थान भक्त निवास बांधणे :- माणिक दौंडी NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2500000
भगवानगड स्वच्छता गृह स्री व पुरुष बांधकाम करणे :- भारज वाडी NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 6300000
गटार बांधकाम :- कामतशिंगवे NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1000000
सार्वजनिक शौचालय :- शिराळ NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी शिराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
हरिजन वस्ती बंदिस्त गटार :- मोहोज बुद्रुक NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 100000
गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉंक्रीट करणे :- कामतशिंगवे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
राजवाडा अंतर्गत रस्ता कॉंक्रीट करणे :- कोल्हार NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कोल्हार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
रस्ता कॉंक्रीट :- कोल्हार NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कोल्हार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 100000
मातंग वस्ती गटार बांधकाम :- कासार पिंपळगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
मातंग वस्ती गटार बांधकाम :- कासार पिंपळगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
गटार बांधकाम ( ऐवजी सौरदीप ) :- निपाणी जळगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव निपाणी जळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
गटार बांधकाम :- निपाणी जळगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव निपाणी जळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 100000
गावठाण गटार बांधकाम :- सतवड NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 99000
इंदिरा नगर सार्वजनिक शौचालय :- सतवड NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
गावठाण जोड रस्ता :- माळेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव माळेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 199000
कॉंक्रीट रस्ता :- शेकटे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव शेकटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 600000
नितळ वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- मोहटे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव मोहटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
दलितवस्ती गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- अंबिकानगर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव अंबिकानगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर गटर :- अल्हानवाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव अल्हानवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 199000
हरिजन वस्ती गटर :- पिंपळगव्हाण NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव पिंपळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
दराडेवस्ती समाजमंदिर :- तीनखाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
बहिरवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- मोहोज देवडे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव मोहोज देवडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
विजयनगर रस्ता कॉंक्रीट :- कोळसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोळसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
चांभारवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- नांदूर निंबादैत्य NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव नांदूर निंबादैत्य 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
भगवाननगर रस्ता कॉंक्रीट :- भूतेटाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव भूतेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
रमाबाई आंबेडकर चौक रस्ता कॉंक्रीट :- औरंजपुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव औरंजपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
मातंगवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- जिरेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव जिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर रस्ता कॉंक्रीट :- अल्हानवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव अल्हानवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 299000
आंबेडकरनगर रस्ता कॉंक्रीट :- माणिक दौंडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 600000
लक्ष्मीनगर मातंगवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- माणिक दौंडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
नवीन बेथलेहम वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- तिसगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1198000
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- तीनखाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1200000
दलित वस्ती क्र १ कॉंक्रीट रस्ता :- भारज वाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
पालवे वाडी महात्मा फुले नगर कॉंक्रीट रस्ता :- अकोला NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
अण्णाभाऊ साठे नगर शहादेव राजगुरू ते किसन रंधवे घर रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 449000
अण्णाभाऊ साठे नगर दळवी घर ते सातपुते घर रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 374000
अण्णाभाऊ साठे नगर ढाकणवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 273000
अण्णाभाऊ साठे नगर अंतर्गत रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 194000
ढाकण वाडी रस्ता कॉंक्रीट :- वडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- जांभळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव जांभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 999000
नवीन दलित वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- मुंगूसवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मुंगूसवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
नवीन दलित वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- मुंगूसवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मुंगूसवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
लिंबटोक वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- मिडसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मिडसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
भवरवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- मिडसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मिडसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
कीर्तनवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- मालेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मालेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
गावठाण रस्ता कॉंक्रीट :- मालेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मालेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
हरिजन वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- पिंपळगव्हाण NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव पिंपळगव्हाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 300000
बडेवाडी दलितवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- येली NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
भगवाननगर दलितवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- येली NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
कासूळवाडी रस्ता खडीकरण :- भाळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
जाधव वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- जवखेडे खालसा NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
इंदिरा नगर रस्ता कॉंक्रीट :- जवखेडे खालसा NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
ढोलेश्वर मोरेवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- सतवड NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
मिरपागरवस्ती रस्ता खडीकरण :- कामतशिंगवे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
हरिजनवस्ती गटार :- सुसरे NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
हरिजनवस्ती गटार :- निवडुंग NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
मातंगवस्ती सार्वजनिक शौचालय :- खरवंडी कासार NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
दलित वस्ती गटार :- मुंगूसवाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव मुंगूसवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
मातंगवस्ती चुंभळी गटार :- टाकळी मानूर NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 100000
गौतमनगर गटार :- चिंचपूरइजदे NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपूरइजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
बर्फेवस्ती रेनुकाईवाडी रोड गटार :- आडगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
गावठाण हरिजन वस्ती गटार :- मोहोज खुर्द NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 100000
घोरपडेवस्ती गटार :- रेणुकाई वाडी NB दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी रेणुकाई वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- भूतेटाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव भूतेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
कुंभारवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- घाटशिरस NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव घाटशिरस 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- मोहोज देवडे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव मोहोज देवडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- पारेवडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
केलगेंद्रेवस्ती रस्ता खडीकरण :- पागोरी पिंपळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव पागोरी पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
लहूजीनगर कॉंक्रीट रस्ता :- शेकटे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव शेकटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
देवीचा मळा कॉंक्रीट रस्ता :- साकेगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
माळेगाव दलितवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- सांगवी बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
कटारनवरे वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- सांगवी बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
माळेगाव दलितवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- सांगवी बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सुसरे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
खरातवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सुसरे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सोनोशी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोनोशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- तांडोळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
शांतीनगर कॉंक्रीट रस्ता :- पाडळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
इंदिरानगर कॉंक्रीट रस्ता :- पाडळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव पाडळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
दक्षिणेकडील हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- कोरडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
राणूबाईवस्ती रस्ता खडीकरण :- कासार पिंपळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- कळस पिंपरी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
दलित वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- कोळसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोळसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
स्मशानभूमी रस्ता :- धामनगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव धामनगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
दलितवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- ढाकण वाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव ढाकण वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
लक्ष्मिनगर मातंगवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- माणिक दौंडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
संत रोहिदासनगर कॉंक्रीट रस्ता :- माणिक दौंडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
शिक्षककॉलनी कॉंक्रीट रस्ता :- माळी बाभूळगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- निवडुंग NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
गवारेनगर कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
गवारेनगर भराव रस्ता :- शिरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
इंदिरानगर कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
जाधववस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
संत रोहिदासनगर करडवाडी कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सईदापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव सईदापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
दलितवस्ती क्र १ कॉंक्रीट रस्ता :- तिसगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
भीमनगर कॉंक्रीट रस्ता :- अल्हानवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव अल्हानवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
खापरेवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- जाटदेवळे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी तिसगाव जाटदेवळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
दलितवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- अकोला NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
जिजाभाऊ नगर कॉंक्रीट रस्ता :- जोगेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव जोगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
शेरकरवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- खांडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
बाभूळवाडी कॉंक्रीट रस्ता :- पिंपळगाव टप्पा NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव पिंपळगाव टप्पा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499000
दलितवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- टाकळी मानूर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 299000
मातंगवस्ती चुंभळी कॉंक्रीट रस्ता :- टाकळी मानूर NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव टाकळी मानूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 299000
दलितवस्ती गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- येली NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव येली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
कॉंक्रीट रस्ता :- चिंचपुर पांगुळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
पाटेकर बर्फेवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- आडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
पाटेकर पाचारणेवस्ती माका रोड कॉंक्रीट रस्ता :- आडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
हरिजनवाडा गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- भीलवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव भीलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 300000
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- दगडवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी दगडवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
राजबेट वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- हनुमान टाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- हतराळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
बळीदवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- हतराळ NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 400000
भोसलेवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- जवखेडे खालसा NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
कासारवाडी भोसले वस्ती मिरी रोड कॉंक्रीट रस्ता :- जवखेडे खालसा NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी जवखेडे खालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- करोडी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी भालगाव करोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
गावठाण हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- करंजी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
हाडोळावस्ती रस्ता खडीकरण :- करंजी NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
गावठाण रस्ता कॉंक्रीट :- कामतशिंगवे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
गावठाण रस्ता कॉंक्रीट :- शिंगवे केशव NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी शिंगवे केशव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
गोठावस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- कोपरे NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी कोपरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 300000
गावठाण हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- मोहोज बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
गायकवाडवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- मोहोज बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 400000
गावठाण हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- मोहोज खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
ठोकळवस्ती रस्ता खडीकरण/कॉंक्रीट :- मोहोज खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
जाधववस्ती रस्ता खडीकरण/कॉंक्रीट :- मोहोज खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
इंदिराआवास वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सतवड NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
गावठाण वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सतवड NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
हाडोळा वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सतवड NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
सरोदे कुशाभाऊ वस्ती रस्ता खडीकरण :- सतवड NR दलित वस्ती सुधार योजना पाथर्डी मिरी सतवड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
रामा ६८ ते आंधळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे व मोरी बांधकाम करणे किमी १/०० :- माणिक दौंडी NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 999000
कोरडगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- कोरडगाव NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2000000
पशुवैद्यकीय दवाखाना मोहज खुर्द संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- मोहोज खुर्द NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 949000
करंजी पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- करंजी NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 2252000
साकेगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- साकेगाव NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी कासार पिंपळगाव साकेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1800000
पशुवैद्यकीय दवाखाना तिसगाव इमारत दुरुस्त करणे :- तिसगाव NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499751
पशुवैद्यकीय दवाखाना पाथर्डी स्वच्छता गृह व इतर दुरुस्त करणे :- पाथर्डी NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
पशुवैद्यकीय दवाखाना पाथर्डी निवासस्थान व इतर दुरुस्त करणे :- पाथर्डी NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
सभामंडप :- कौडगाव NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव कौडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
शासकीय भूमापन गट क्र ३३१ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे (हनुमान मंदिर ) :- पाथर्डी NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव पाथर्डी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 977000
ग्रामपंचायत मिळकत मध्ये मुस्लीम स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- तिसगाव NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499000
ग्रामपंचायत मिळकत मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे :- कामतशिंगवे NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी कामतशिंगवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 980000
ग्रामपंचायत मिळकत मध्ये सामाजिक सभागृह संरक्षक भिंत बांधणे :- शिराळ NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी शिराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 500000
बंदरवस्ती ग्रा मी क्र ३१६ मध्ये सभा मंडप बंधने :- चिंचपुर पांगुळ NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 399000
ग्रामपंचायत मिळकत क्र २९५ मध्ये सभामंडप बांधणे (मारुती मंदिर) :- वैजबाभुलगाव NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी वैजबाभुलगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 540000
सभा मंडप :- पारेवडी NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 550000
सभा मंडप :- शिरापुर NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1498000
सभा मंडप :- मांडवे NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 900000
ग्रा मी क्र ३९४ मध्ये सभामंडप बांधणे :- जांभळी NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी भालगाव जांभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 699900
घाटशिळपारगाव ते गर्जे वस्ती रस्ता :- तीनखाडी NR आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 100000
सी डी वर्क :- मांडवे NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 549000
सभा मंडप :- खांडगाव NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 950000
मी क्र २४८अ मध्ये सभामंडप बांधणे :- चिचोंडी NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी चिचोंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
सभा मंडप :- मोहोज बुद्रुक NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 561000
मुस्लीम स्मशानभूमी भिंत बंधने :- तिसगाव NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1184000
सामाजिक सभागृह :- चिचोंडी NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी चिचोंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
सामाजिक सभागृह :- शिराळ NB आमदार निधी (वि.स.स.) पाथर्डी मिरी शिराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
ग्राम पंचायत कार्यालय दुरुस्ती हरिजन वस्ती तिनखडी :- तीनखाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 24598
रस्ता दुरुस्ती हनुमानतकली ते तिरमलदेव वस्ती रस्ता :- हनुमान टाकळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 79935
केळवंडी अंतरगत रस्ता :- केळवंडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव केळवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 99942
सोमठणे नलवडे अंतरगत पाइप गटर :- सोमठणे नलवडे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोमठणे नलवडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 32458
चिचोंडी अंतरगत पाइप गटर :- चिचोंडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी चिचोंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 147057
व्यायम शाला दुरुती :- वडगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 84056
समाज मंदिर पुढे पेविंग ब्लाक बसविने :- वडगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव वडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 111004
नंदुर पंडी रोड सीमेंट कोंक्रित करने :- भूतेटाकळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव भूतेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 191321
गावठान कटया तोड़ने :- चितळवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव चितळवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 35257
ग्रा प कार्यालय समोर स्टेज बांधने :- हतराळ NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव हतराळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 42755
आर सी सी गटार :- माळी बाभूळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 39725
गावठान रस्ता दुरिस्ती :- पारेवडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पारेवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 40905
रस्ता भराव वसंत राव नाइके तांडा ते हनुमान रस्ता :- कळस पिंपरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 49898
अंतरगत कोंक्र्ती रास्ता :- शिरापुर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 130000
रस्ता मुरुम भराव करने :- रांजणी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 14967
सार्वजनिक स्टेज बांधने :- रेणुकाई वाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी रेणुकाई वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 61573
गावठान कटया तोड़ने :- आडगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 46269
पेविंग ब्लाक बसविने :- कारेगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव कारेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 84347
रेतेनिग वाल बांधने :- लोहसर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी लोहसर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 111864
पाण्याचे तकिचे कम्पौंड दुरुस्ती :- चितळी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव चितळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 53675
गाळ नो १ मधे दुरुस्ती करने :- कोरडगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 230053
धारवाडी गव्थान ते डोगर वाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- धारवडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी धारवडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 140000
वरेवास्ती ते खेडकर वस्ती रस्ता दुरुसती :- मालेवाड़ी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव मालेवाड़ी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 54000
पठाडे वस्ती ते भावर वाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- मिडसांगवी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव मिडसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 185000
ग्रा प कार्यालय कोम्पुद भीत बांधने :- अंबिकानगर NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव अंबिकानगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 89747
पत्रा शेड बांधने :- निवडुंग NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव निवडुंग 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 54405
अंतरगत कोंक्र्ती रास्ता :- शेकटे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव शेकटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 161000
मोरंडे वस्ती कोंक्रित रस्ता :- सईदापुर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव सईदापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 42006
मुतारी बांधने :- जवखेडे दुमाला NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी जवखेडे दुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 58208
कोंक्र्ती रास्ता :- जांभळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव जांभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 58875
अंतर्गत कोंक्र्ती रास्ता :- भारज वाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भारज वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 72000
अंतर्गत कोंक्र्ती रास्ता :- रांजणी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 72000
मुखेकर वस्ती रस्ता दुरुस्ती :- करंजी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 225000
हनुमान मंदिर ते नागनाथ मंदिर रस्ता दुरुस्ती :- शिरापुर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव शिरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 60404
गावठान अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- भीलवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भीलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 153978
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- ढाकण वाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव ढाकण वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 175000
अगनवाड़ी तार कम्पाउंड बांधने :- अकोला NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 99888
ग्रा प कार्यालय दुरुस्ती :- पत्र्याचा तांडा NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव पत्र्याचा तांडा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 59697
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- कळस पिंपरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 55868
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- निपाणी जळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव निपाणी जळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 84000
ग्रा प कार्यालय दुरुस्ती :- जोगेवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव जोगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 55131
गवठान वस्ती रस्ता दुरुस्ती आणि कतय तोड़यने :- रेणुकाई वाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी रेणुकाई वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 82810
रस्ता क्रोसिंग साथी सीमेंट पाइप टाकने :- सोमठणे खुर्द NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी सोमठणे खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 16475
महावीर चौक ते रंधावने गल्ली कोंक्र्ती रास्ता :- तिसगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 150494
शनि मंदिर जवळ पविंग ब्लाक बस्विने :- रघुहिवरे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव रघुहिवरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 285000
अंतर्गत रस्ता :- तीनखाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव तीनखाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 255889
मंदिर समोर मुरुम टाकने :- नांदूर निंबादैत्य NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव नांदूर निंबादैत्य 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 60000
रा मा ६८ ते डांगेमाला ते डांगेवस्ती खेर्ड़े वस्ती रस्ता दुरुर्स्ती :- डांगेवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव डांगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 210000
ग्रा प कार्यालय दुरुस्ती :- अकोला NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव अकोला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 16315
गीतेवाडी ते हरिहरेश्वर रस्ता दुरुस्ती :- गीतेवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी गीतेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 80894
प्रा शाला वाल कम्पौंड बांधने :- खेरडे NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव खेरडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 124913
हनुमान मंदिर ते स्मशान भूमि रस्ता भराव करने :- भाळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 299312
प्रा शाला पानी ताकि दुरुस्ती :- शंकरवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी शंकरवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 58789
चावडी बांधने :- कारेगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव कारेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 47135
रस्ता भराव वसंत राव नाइके तांडा ते हनुमान रस्ता :- कळस पिंपरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 169237
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- मढी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 224038
प्रा शाला आर सी सी पडदी बांधने :- मढी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 99983
प्राथ शाला ते थाते रस्ता भराव करने :- कळस पिंपरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कळस पिंपरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 149820
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- माणिक दौंडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव माणिक दौंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 91395
प्रा शालेजवल स्लैब दरें बांधने :- घाटशिरस NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव घाटशिरस 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 199992
कोंक्रित रस्ता :- कोल्हार NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी कोल्हार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 221440
रस्ता क्रोसिंग सीमेंट पाइप :- आडगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 52690
कट्य तोड़ने व रस्ता दुरुस्ती :- औरंजपुर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव औरंजपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 60060
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- केळवंडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव केळवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 152842
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- तांडोळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव तांडोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 100591
समाज मंदिर दुरुस्त करने :- चिंचपुर पांगुळ NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव चिंचपुर पांगुळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 110140
राम नगर या वारे वस्ती रस्ता दुरुस्ती :- मालेवाड़ी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव मालेवाड़ी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 53092
तुलजापुर पेट देवी मंदिर ते डाबरी रस्ता पर्यंत कोंक्रित करने :- तिसगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव तिसगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 340000
गावथान परिसर दुरुर्स्ती करने :- बोरसेवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव बोरसेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 44935
मारुती मंदिराजव्ल ३ गले बंधने :- सुसरे NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 205539
लक्ष्मी मंदिर ३ गले बंधने :- सुसरे NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 294511
परिसर स्वचाता करने :- मिरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी मिरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 72709
स्मशान बुमी तार कम्पौंड करने :- मालेगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव मालेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 38799
सांगले यांचे घर ते देवी मंदिर कोंक्रिट रस्ता :- खेरडे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव खेरडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 135000
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- घुमटवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव घुमटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 173338
सीमेंट पाइप गटर :- सोमठाने बु. NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोमठाने बु. 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 100000
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- दुलेचाडगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव दुलेचाडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 38614
अंतर्गत रस्ता दुरुस्त करने :- कोरडगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कोरडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 41882
अंतर्गत रस्ता दुरुस्त करने :- आगसखांड NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव आगसखांड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 100000
ग्राम पंचायत कार्यालय दुरुस्ती :- वाळूंज NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव वाळूंज 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 49544
शाला खोली दुरुस्त करने :- खेरडे NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव खेरडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 15470
ग्राम पंचायत कार्यालय दुरुस्ती :- आगसखांड NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव आगसखांड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 40184
अंतर्गत रस्ता दुरुस्त करने (संतोष शिरसाट ते रजबेत रस्ता) :- हनुमान टाकळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 50000
अंतर्गत रस्ता दुरुस्त करने तिरमलदेव वस्ती ते कोपरे रस्ता ) :- हनुमान टाकळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी हनुमान टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 48500
कोपरे ते जव्खेदे सिव रस्ता दुरुर्स्ती :- कोपरे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी कोपरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 45000
भीलवडे ते तिनखाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- भीलवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भीलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 35000
लवांडे वस्ती ते खिलवसती रस्ता करने :- मांडवे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव मांडवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 100000
जि प शाळ ते बोआर वेल कोंक्रिट रस्ता :- पिंपळगाव टप्पा NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव पिंपळगाव टप्पा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 120000
पी वी सी पाइप गटार :- करंजी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी करंजी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 52252
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- मोहोज बुद्रुक NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी मोहोज बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 132841
सौचालय बाधकाम :- मोहोज खुर्द NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी मोहोज खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 134721
रस्ते वरील काटे तोड़ने :- आडगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी मिरी आडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 48835
डमालवस्ती भोसले वस्ती रस्ता दुरुस्ती :- पिरेवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव पिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 15772
चिंचपूर ते सुलतान वस्ती रस्ता कोंक्रित करने (भाग २) :- चिंचपूर इजदे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 370000
चिंचपूर ते सुलतान वस्ती रस्ता कोंक्रित करने (भाग ३) :- चिंचपूर इजदे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव चिंचपूर इजदे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 125000
रा म मा २२२ ते खरवंडी ग्रा प रस्ता दुरुर्स्ती :- खरवंडी कासार NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 75000
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- जांभळी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव जांभळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 35000
खरवडी ते भारजवादी रस्ता दुरुस्ती :- खरवंडी कासार NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 75000
दशक्रय विधी ओटा बांधकाम करने :- घाटशिरस NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव घाटशिरस 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 300000
अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती :- जिरेवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव जिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 40000
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- ढाकण वाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव ढाकण वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 225000
सीमेंट पाइप गटर :- माळी बाभूळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव माळी बाभूळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 162952
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- सोनोशी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सोनोशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 99944
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- सुसरे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 70208
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- ढवळे वाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव ढवळे वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 30302
अंतर्गत रस्ता दुरुस्ती :- एकनाथवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव एकनाथवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 39837
ध्वज वंदन ओटा पोल बांधने :- ढाकण वाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव ढाकण वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 6275
लंवाड़े वस्ती ते निम्बोदी रस्ता भराव करने :- निम्बोडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव निम्बोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 69528
मारुती मंदिर ते चौदार गल्ली रस्ता बांधने :- निपाणी जळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव निपाणी जळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 73813
गावतन रस्ता दुरुर्स्त करने :- कासार पिंपळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव कासार पिंपळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 89627
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- सुसरे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सुसरे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 175836
ग्राम पंचायत कार्यालय दुरुस्ती :- सांगवी बुद्रुक NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 42500
मालेगाव ग्रामच्या जागेस बांध घालने :- सांगवी बुद्रुक NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 20000
सांगवी बुद्रुक सागवी खु व मालेगाव अनतर्गत रस्ते दुरुस्ती :- सांगवी बुद्रुक NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव सांगवी बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 64949
स्मशान भूमि कम्पाउंड बांधने :- मढी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी तिसगाव मढी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 264228
ध्वज वंदन ओटा पोल बांधने :- जिरेवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी कासार पिंपळगाव जिरेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 6275
काटे वाड़ी ढगे वाड़ी तुलाज्वादी रस्ता दुरुर्स्ती :- खरवंडी कासार NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव खरवंडी कासार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 59873
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- भाळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 309362
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- भाळगाव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) पाथर्डी भालगाव भाळगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 190585
समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन सामनापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.99
सुकेवाडी येथील कुरण रोड कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- सुकेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन सुकेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
चिकणी येथील चर्मकार वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०७१ :- चिकणी NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन चिकणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
पोखारीहवेली येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- पोखरी हवेली NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन पोखरी हवेली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
पारेगाव खूर्द (मोकळ वस्ती) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०६९ :- पारेगाव खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन पारेगाव खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पारेगाव खूर्द (लक्ष्मिवाडी) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- पारेगाव खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन पारेगाव खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पारेगाव बुद्रुक येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०९२ :- पारेगाव बुद्रुक NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन पारेगाव बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
हरिजन वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१७८ :- नान्नज दुमला NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन नान्नज दुमला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
भालेराव वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- मालदाड NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन मालदाड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
इंदिरा कॉलनी रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- निमोन NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर निमोन निमोन 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- सायखिंडी NB जनसुविधा संगमनेर निमोन सायखिंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12
सायखिंडी येथील गावठाण अंगणवाडी इमारत बांधणे. :- सायखिंडी NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी संगमनेर निमोन सायखिंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
बिरेवाडी स्मशानभूमीत विकास करणे. :- नान्नज दुमला NB जनसुविधा संगमनेर निमोन नान्नज दुमला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
निमोण ते सोनेवाडी रस्ता डाबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ०/०० ते ४/०० :- निमोण NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ संगमनेर निमोन निमोण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
अशापिरबाबा पारेगाव बुद्रूक पिंपळे कोटकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डाबरी करणे.किमी ४/० ते५/० :- पिंपळे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती संगमनेर निमोन पिंपळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
गावठाण अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पारेगाव खुर्द NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर निमोन पारेगाव खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
काकडवाडी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- नान्नज दुमला NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर निमोन नान्नज दुमला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
आव्हाड वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- सोनेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर निमोन सोनेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
कोटकर वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पिंपळे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर निमोन पिंपळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
गावठाण अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पळसखेडे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर निमोन पळसखेडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
स्मशानभूमी विकास करणे :- पोखरी हवेली NB जनसुविधा संगमनेर निमोन पोखरी हवेली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
स्मशानभूमीला भिंत बांधणे :- कुरन NB जनसुविधा संगमनेर निमोन कुरन 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
सानप वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कर्हे NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी संगमनेर निमोन कर्हे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
दोन खोली प्राथमिक शाळा इमारत दुरुस्ती करणे :- सुकेवाडी NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती संगमनेर निमोन सुकेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.58
घारगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र ईमारत दुरुस्ती करणे. :- घारगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे संगमनेर बोटा घारगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 9
रा.म.मा.५० ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता ग्राम-१०८ स.क्र.१/० ते ३/० म्ध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. :- अकलापूर NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते संगमनेर बोटा अकलापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
प्रजिमा-23 ते करवंदवाडी रस्ता.ग्रामा-122 सा.क्र.0/000 ते 1/000 मध्ये मजबुतिकरण व डांबरीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- घारगाव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते संगमनेर बोटा घारगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
रा म मा 50 ते ठाकरवाडी पोखरी बाळेश्वर वरुडी पठार ते इजिमा 34 ला मिळणारा रस्ता.इजिमा-178 सा.क्र.5/00 ते 6/00 मध्ये मजबुतिकरण व डांबरीकरण करणे. ता.संगमनेर. :- वारुडे पठार NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते संगमनेर बोटा वारुडे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 15
कौठे.खुर्द.येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- कौठे खुर्द NB जनसुविधा संगमनेर बोटा कौठे खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
वरुडीपठार येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- वारुडे पठार NB जनसुविधा संगमनेर बोटा वारुडे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
म्हसवंडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NB जनसुविधा संगमनेर बोटा म्हसवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
सारोळेपठार येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- सारोळे पठार NB जनसुविधा संगमनेर बोटा सारोळे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
वनकुटे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB जनसुविधा संगमनेर बोटा वानकुटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
बोटा येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB जनसुविधा संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
अकलापूर येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- अकलापूर NB जनसुविधा संगमनेर बोटा अकलापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
बोरबन येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे. :- बोरबणवाडी NB जनसुविधा संगमनेर बोटा बोरबणवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
कौठे.बु.येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- कौठे बुद्रुक NB जनसुविधा संगमनेर बोटा कौठे बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8
बोरपाईन-अकलापूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अकलापूर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा अकलापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
गावठाण- आंबी-खालसा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा अंबिखालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
ब्राम्हणदरा-म्हसवंडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा म्हसवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
गावठाण नं-2 वनकुटे येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा वानकुटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
आंबीखालासा (पानसवाडी) येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- पानस वाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा पानस वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
खंदरमाळवाडी-माहुली येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- खांडरमाळ NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा खांडरमाळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
डोळासणे-बांबळेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- डोळसने NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा डोळसने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
पोखरी बाळेश्वर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर बोटा पोखरी बळेश्वर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
अकलापूर-गाढवलोळी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- गाढव लोळी NB जनसुविधा संगमनेर बोटा गाढव लोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
बोटा-बोटा-नं-1.येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB जनसुविधा संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
पिंपळगावमाथा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB जनसुविधा संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6.6
जवळे बाळेश्वर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB जनसुविधा संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6.6
रा.म.मा 50 ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता.ग्रामा-108 सा.क्र.3/000 ते 5/000 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.(जॉब क्र.13/01/01/10/023)ता.संगमनेर. :- अकलापूर NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती संगमनेर बोटा अकलापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
रा.म.मा 50 ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता.ग्रामा-108 सा.क्र: 0/000 ते 7/500 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खडड्े भरणे.(जॉब क्रमांक.14/01/ स्था-1/02/011) ता.संगमनेर. :- अकलापूर NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ संगमनेर बोटा अकलापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4
रा.म.मा 50 ते कुरकुंडी सांगडेवाडी ते इजीमा -३४१ला मिळणारा रस्ता.ग्रामा-1२0 सा.क्र: 0/000 ते ६/0 मध्ये खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता.संगमनेर. :- सांगडेवाडी NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ संगमनेर बोटा सांगडेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3
आंबी-खालसा येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा अंबिखालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
वनकुटे येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा वानकुटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
माळेगाव पठार येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- माळेगाव पठार NB दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा माळेगाव पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
बोटा रोहिदास नगर येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- रोहिदास नगर NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा रोहिदास नगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
कर्जुले पठार गावठाण दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- कर्जुले पठार NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा कर्जुले पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
पोखरीबाळेश्वर येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- गावठाण NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा गावठाण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
सारोळेपठार येथील हनुमानवाडी दलित वस्ती रस्ता तयार करणे ता.संगमनेर. :- सारोळे पठार NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर बोटा सारोळे पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
घारगाव येथे सभामंडपाजवळ २ युनिटचे सार्वजनिक शौचलय बांधणे.ता.संगमनेर. :- घारगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा घारगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.02
घारगाव येथे स्मशानभूमीला धक्का भिंत बांधणे ता.संगमनेर. :- घारगाव NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा घारगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.91
घारगाव (करवंदवाडी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला संरक्षक भिंत बांधणे.ता.संगमनेर. :- करवंदवाडी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा करवंदवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.4
आंबीखालासा येथे अंगणवाडी इमारतीचे वाढीव काम करणे ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा अंबिखालसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.38
एलकोपवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे :- एलकोपवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा एलकोपवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.95
महालवाडी येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- महालवाडी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा महालवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.7
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते चिखल्याडोंगर रस्ता दुरुस्ती करणेसा.क्र: 0/000 ते १/०टप्पा क्र.१३वा ता.संगमनेर. :- चिखल्याडोंगर NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर बोटा चिखल्याडोंगर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2.64
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत बाळन्द्री रस्ता दुरुस्ती करणे सा.क्र: 0/000 ते १/५००टप्पा क्र.१४वा ता.संगमनेर. :- गणेश वाडी NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर बोटा गणेश वाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.85
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते कळमजाई रस्ता दुरुस्ती करणे सा.क्र: १/५०० ते ३/००० टप्पा क्र.१५ वा ता.संगमनेर. :- कळमजाई NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर बोटा कळमजाई 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.85
डोळासणे (धुमाळवाडी ) येथील अंगणवाडी इमारतीला स्टेज बांधणे ता.संगमनेर. :- डोळसने NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा डोळसने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.56
बोटा येथील स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3.38
कुरकुंडी येथे सांगडेवाडीकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुंडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा कुरकुंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.05
कुरकुंडी येथे समाजमंदिरा समोर ओटा बांधकाम करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुंडी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा कुरकुंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.1
सांगडेवाडी येथील अंगणवाडीचे उर्वरीत काम करणे.ता.संगमनेर. :- सांगडेवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा सांगडेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.38
आंबीदुमाला येथे शिवाजी पुतळ्याजवळ पेव्हिंग ब्लोक बसविणेता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा अंबिदुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.62
आंबीदुमाला येथे खालची आळी व गोसाविबाबा रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा अंबिदुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.5
आंबीदुमाला येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा अंबिदुमाला 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.51
माहुली (खंदरमाळ) येथे सभामंडपासमोर ओट्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- माहुली NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा माहुली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.21
कुरकुटवाडीअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा कुरकुटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.68
कुरकुटवाडीअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा कुरकुटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.7
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे संरक्षक भिंत बांधणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा कुरकुटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.79
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे शहाबादी फरशी बसविणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा कुरकुटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.71
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा कुरकुटवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.26
वनकुटे गावठाण चौकात पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- वानकुटे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा वानकुटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.56
वनकुटे गावठाण चौकात पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- वानकुटे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा वानकुटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.97
भोजदरी गावठाण चौकात पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- भोजदरी NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा भोजदरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1.5
म्हसवंडी जि.प.प्राथमिक शाळेकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा म्हसवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.5
म्हसवंडी येथे सि.डी.वर्कबांधणे ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर बोटा म्हसवंडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.41
माळेगाव पठार येथे ग्रामसभेसाठी सभामंडप शेड बांधणे ता.संगमनेर. :- माळेगाव पठार NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा माळेगाव पठार 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2.2
खैरदरा (नांदूर खंदरमाळ) येथील जि.प.प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती करणे ता.संगमनेर. :- खैरदरा NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा खैरदरा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.4
पोखरी बाळेश्वर( काळेवाडी) रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा पोखरी बळेश्वर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.5
पिंपळगाव माथा येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- पिंपळगाव माथा NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा पिंपळगाव माथा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1
बोटा ते शेळकेवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे.ता.सगमनेर. :- बोटा NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर बोटा बोटा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.72
घारगाव ते पांधन रस्ता तयार करणे.ता.सगमनेर. :- घारगाव NR जि.प.सेस संगमनेर बोटा घारगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पोखरी बाळेश्वर(मारुती मंदिर) चौकातील रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NR 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर बोटा पोखरी बळेश्वर 2015-2016 सुरु न झालेले 1.4
आंबीखालसा येथीलमुस्लिम स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर बोटा अंबिखालसा 2015-2016 सुरु न झालेले 1.5
गोळीबार येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- संगमनेर खुर्द NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
शिबलीनगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- संगमनेर खुर्द NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 4.5
पुना रोड वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 3
गोळीबार रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 3
मुख्य रस्ता ते खंडोबा मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 2015-2016 सुरु न झालेले 2.5
यशवंतनगर येथील अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 2015-2016 सुरु न झालेले 3
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- संगमनेर खुर्द NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर जोर्वे संगमनेर खुर्द 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1.98
अंगणवाडी ईमारत बांधकाम करणे :- जोरवे NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- जोरवे NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 23
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारतीससंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- जोरवे NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
वडगाव पान जोर्वे पिंपरणे रस्ता कि.मी. ५/०० ते ६/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- जोरवे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
जोर्वे ते करपडी रस्ता डांबरीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- जोरवे NR योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3
पांढरी वस्ती दलितवस्तीमधील रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे जोरवे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 9
चौक ते भागवत गिरी यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर जोर्वे जोरवे 2015-2016 सुरु न झालेले 2
किसन खैरे घरापासून दिगंबर मैड यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर जोर्वे जोरवे 2015-2016 सुरु न झालेले 2
पांडूरंग साळुंके यांचे घरापासून ते विनायक जोशी यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर जोर्वे जोरवे 2015-2016 सुरु न झालेले 2.34
दत्तमंदिर ते चौक रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर जोर्वे जोरवे 2015-2016 सुरु न झालेले 6.34
समता विदयालय ते हनुमान मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) संगमनेर जोर्वे जोरवे 2015-2016 सुरु न झालेले 2.8
महादेवमळा येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- खांडगाव NB 13 वित्त आयोग अंगणवाडी संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.5
ग्रामपंचायत कार्यालय वर सभागृह बांधकाम करणे :- खांडगाव NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे खांडगाव 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 3
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- खांडगाव NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1.4
बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
खांडेश्वर महादेव देवस्थान येथे महिलांसाठी भक्तनिवास बांधकाम करणे :- खांडगाव NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 27.93
खांडेश्वर महादेव देवस्थानासमोरील ओढयास आधार भिंतीचे बांधकाम करणे :- खांडगाव NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 23.18
खांडेश्वर महादेव देवस्थान खांडगाव येथे मंदिरास जोडणारा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव NR ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर संगमनेर जोर्वे खांडगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 18.6
दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हिवरगाव पावसा NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे हिवरगाव पावसा 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
प्राथमिक शाळेसमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे भाग-१ :- शिरपूर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे शिरपूर 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 1
प्राथमिक शाळेसमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे भाग-२ :- शिरपूर NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे शिरपूर 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 1
ग्रामपंचायत कार्यालय ऊर्वरित बांधकाम करणे :- निमगाव टेंभी NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे निमगाव टेंभी 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 1.12
स्मशानभूमीओटा बांधकाम करणे :- निमगाव टेंभी NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे निमगाव टेंभी 2015-2016 पूर्ण झालेली कामे 2
सांस्कृतीक सभागृह बांधकाम करणे :- हंगेवाडी NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 2015-2016 सुरु न झालेले 10
संत गाडगेबाबा सभागृहासमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- हंगेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 2015-2016 पूर्ण झालेली कामे 1.23
संत गाडगेबाबा सभागृहास कोटा फरशी बसविणे भाग-१(जनरल) :- हंगेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 2015-2016 सुरु न झालेले 0.45
संत गाडगेबाबा सभागृहास कोटा फरशी बसविणे भाग-२ ( एस.सी ) :- हंगेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 2015-2016 सुरु न झालेले 0.69
आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हंगेवाडी NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- हंगेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
हंगेवाडी येथे मोकळया जागेत काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे (जनरल) :- हंगेवाडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.55
हंगेवाडी येथे मोकळया जागेत काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ( एस.सी ) :- हंगेवाडी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे हंगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.31
रोहोमवस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- देवगाव NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 3
गावठाण अंगणवाडी ईमारत बांधकाम करणे :- देवगाव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
कोटकर वस्ती प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे(जनरल) :- देवगाव NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.81
दलीतवस्ती समाजमंदीरासमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ( एस.सी ) :- देवगाव NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे देवगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.18
स्मशानभूमी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे (जनरल) :- जखोरी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे जखोरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 0.86
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- कांकपूर NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे कांकपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
भांडारगृह बांधकाम करणे (जनरल) :- कानोळी NB बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे कानोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1.02
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ( एस.सी ) :- कानोळी NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे कानोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.37
दलीत दफनभूमीस संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- कानोळी NB दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे कानोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
देवनदी रस्ता खडीकरण करणे :- कानोळी NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे कानोळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8
हनुमान मंदीरास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- खराडी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे खराडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 1
मंगल कार्यालयास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- खराडी NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे खराडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.6
दलित वस्ती ते ग्रामपंचायत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- निंबळे NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे निंबळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 0.76
स्मशानभूमीत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- ओझर बुद्रुक NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे ओझर बुद्रुक 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 1.1
वाकचौरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे :- पिंपरणे NR दलित वस्ती सुधार योजना संगमनेर जोर्वे पिंपरणे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12
अंगणवाडीसाठी किचन रुमचे बांधकाम करणे :- पिंपरणे NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे पिंपरणे 2015-2016 सुरु न झालेले 0.52
स्मशानभूमी मध्ये काँक्रिटीकरण करणे :- पिंपरणे NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) संगमनेर जोर्वे पिंपरणे 2015-2016 सुरु न झालेले 2.5
स्मशानभूमी घाट काँक्रिटीकरण करणे :- रहीमपूर NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे रहीमपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.87
आदीवासी वस्ती मध्ये काँक्रिटीकरण करणे :- रहीमपूर NR बी.आर.जि.एफ. संगमनेर जोर्वे रहीमपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.235
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- रहीमपूर NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर जोर्वे रहीमपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.51
पशूउपचार केंद्र इमारत दुरूस्ती करणे :- रहीमपूर NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे रहीमपूर 2015-2016 सुरु न झालेले 0.64
सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर NB ग्रा.वि.पा.निधी संगमनेर जोर्वे रहीमपूर 2015-2016 सुरु न झालेले 0.48
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- रायते NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे रायते 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6
तनपुरे वस्ती अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- रायतेवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे संगमनेर जोर्वे रायतेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 4.5
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- वाघापूर NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर जोर्वे वाघापूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.51
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- झोळे NB 13 वित्त आयोग (पं.स.) संगमनेर जोर्वे झोळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 0.25
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- निमोन NB डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने संगमनेर निमोन निमोन 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 18
प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत दुरुस्ती करणे :- निमोन NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे संगमनेर निमोन निमोन 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
पंचायत समिती संगमनेर येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थानास उपकामे करणे ( संरक्षक भिंत, कांक्रीट रस्ता, पाईप गटर इत्यादी) :- पंचायत समिती संगमनेर NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर संगमनेर निमोन पंचायत समिती संगमनेर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 77
उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला अकोले कुरुड गाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला कोतूळ कोनोशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 48
अगस्ती देवस्थान सुशोभीकरण करणे ता.अकोले :- कोळगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला देवठाण कोळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला राजूर खडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
कोतुळेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान कोतुळ येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खरडगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला कोतूळ खरडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला राजूर कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
अंबिकामाता मंदिर निब्रंळ येथे भक्त निवास बांधण.ता.अकोले. :- खानापुर NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला राजूर खानापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु. येथे भक्त निवास बांधण.ता.अकोले.(भाग-१) :- खामगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला अकोले खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला अकोले खामपिंपरी ओल्ड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु. येथे भक्त निवास बांधण.ता.अकोले.(भाग-२) :- खामगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला अकोले खामपिंपरी न्यू 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
टाहाकारी येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला समशेरपूर खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
रणद खु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला समशेरपूर खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
सुगाव खु येथे काशिमाता मंदिरास भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खानापुर NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला अकोले खानापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
गणोरे येथील अंबिकामाता मंदिर येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- गदेवाडी NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला देवठाण गदेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25
गर्दणी येथील रत्नागिरी भवानी माता मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कोळगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला देवठाण कोळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 20
गर्दणी येथील रत्नागिरी भवानी माता मंदीरदेवस्थानास तारेचे र्केपौन्ड बांधणे. :- कोळगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला देवठाण कोळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
श्री हनुमान मंदिर देवस्थान ढोकरी येथे सरक्षंण भिंत बांधणे ता.अकोले. :- गायकवाड जळगांव NB डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला देवठाण गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8.46
विठा येथील प्रा.आ.केंद्रास सरंक्षक भिंत सुशोभिकरण करणे :- दडेगाव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला राजूर दडेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 21
प्रा.आ.केंद्र सुगाव खु येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले :- दहिगांव ने NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला अकोले दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 239
प्रा आ उपकेंद्र साम्रद इमारत दुरुस्ती करणे अकोले :- दहिगाव शे NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र अकोला राजूर दहिगाव शे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
प्रा.आ.उपकेद्र गर्दणी प्रसुतीग्रह विस्तारीकरण करणे :- कोळगांव NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र अकोला देवठाण कोळगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 8
प्रा.आ.उपकेद्र पिंपळदरी येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले :- दहिफळ जुने NB डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र अकोला कोतूळ दहिफळ जुने 2015-2016 सुरु न झालेले 43
प्रा.आ.केंद्र खिरविरे येथे एक जुळे कर्मचारी निवासस्थान बांधणे ता.अकोले. :- अंतरवली खु NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला समशेरपूर अंतरवली खु 2015-2016 सुरु न झालेले 22.49
प्रा.आ.केंद्रसावरकुटे येथे इमारत बांधणे ता.अकोले. :- दादेगांव NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला सातेवाडी दादेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22.5
प्रा.आ.केंद्रकोहणे येथे कर्मचारी निवासस्थान बांधणे ता.अकोले. :- आखतदवाडे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला सातेवाडी आखतदवाडे 2015-2016 प्रगती पथातील कामे 91.44
प्रा.आ.केंद्र ब्राम्हणवाडा इमारत दुरुस्ती करणे ता.अकोले. :- थाटे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला कोतूळ थाटे 2015-2016 सुरु न झालेले 8
प्रा.आ.केंद्र मवेशी येथे निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.अकोले. :- आखतदवाडे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला सातेवाडी आखतदवाडे 2015-2016 सुरु न झालेले 15
प्रा आ पथक घाटघर येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले. :- दिवटे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला राजूर दिवटे 2015-2016 सुरु न झालेले 38
पंचायत समिती प्रशासकीय इमारतीत फर्निचर बसविणे ता.अकोले. :- बालम टाकळी NB 2515 पं.स.इमारत व फर्निचर अकोला अकोले बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 98
जांभळे येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- बेलगाव NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला कोतूळ बेलगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 7
वांरघुशी येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- एरंडगांव समसुद NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला राजूर एरंडगांव समसुद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 7
शेलविहिरे येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- बोडखे NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला समशेरपूर बोडखे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
शिंगणवाडी समाजमंदिर बांधणे ता अकोले :- बोधेगांव NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला राजूर बोधेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 7
मुथाळणे येथे समाजमंदिर बांधकाम करणे . :- भगुर NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला देवठाण भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 7
समशेरपुर येथील सार्वजनीक शोचालय बांधणे ता.अकोले. :- चापडगांव NB दलित वस्ती सुधार योजना अकोला समशेरपूर चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
कळस बु. यथील शंकर मंदिरासाठी सभामंडप बांधणे ता अकोले :- खामगांव NB जि.प.सेस अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
पानसरवाडी येथे स्मशानभुमी शेड बांधणे ता.अकोले :- बालम टाकळी NB जि.प.सेस अकोला अकोले बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
समशेरपुर येथे स्मशानभुमी परीसर सुधारणा करणे ता.अकोले :- चापडगांव NB जि.प.सेस अकोला समशेरपूर चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
काताळपुर येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोले :- मंगरुळ खु NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला राजूर मंगरुळ खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5.5
रणद बु.येथे २ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मंगरुळ बु NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला समशेरपूर मंगरुळ बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 11
टिटवी येथे २ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- ठाकुर निमगाव NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला समशेरपूर ठाकुर निमगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 11
शिसवउ येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मजलेशहर NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला सातेवाडी मजलेशहर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5.5
देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला देवठाण अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5.5
रनद खु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खुंटेफळ NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला समशेरपूर खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5.5
कळस बु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खामगांव NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5.5
तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे अकोला राजूर मडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 27.5
इजिमा २१ ते मानमोडी रस्ता किमी ०/०० ते २/०० मज. व डांबरी करण करणे. :- अंतरवली खु NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते अकोला खिरविरे अंतरवली खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
इजिमा २३ ते कोहंडी माळेगाव ते धामनवन अंबित पाचनई ते जिल्हा हदद रस्ता इजिमा २४ किमी ०/०० ते ४/००रस्ता सुधारणा व सरंक्षण भिंत बांधणे (अंबित ते पाचनई ) :- अंतरवाली बुद्रुक NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते अकोला राजूर अंतरवाली बुद्रुक 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
समशेरपुर मुथाळणे गर्दणी ठाकरवाडी बहिरवाडी मेंहदुरी रस्ता इजिमा १६६ किमी १०/०० ते १५/०० रस्ता मज. व डांबरी करण करणे. :- अधोडी NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते अकोला देवठाण अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 22
कासन आंबावाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०० भराव व खडीकरण करणे. :- अमरापुर NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला सातेवाडी अमरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 18
खडकी शिसवद ते अंबित रस्ता मजबुती डांबरीकरण करणे किमी ४/५०० ते ६/५०० :- आखतदवाडे NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला सातेवाडी आखतदवाडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 19.9
रामा ५० ते मुरशेत रस्ता कि.मी.०/० ते ०/८०० सुधारणा करणे :- आखेगांव NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला राजूर आखेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 20
पिंपरकणे ते वांबळेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०० रस्ता खडी व डांबरीकरण करणे. :- आव्हाणे खु NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला समशेरपूर आव्हाणे खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 19.9
पैठण ते गंभीरवाडी रस्ता करणे ड्ढिमी ०/० ते २/०० (ग्रामा-२९) ता.अकोले. :- आव्हाणे बु NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला कोतूळ आव्हाणे बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 15
पेढेवाडी म्हाळुगी ते फनसवाडी रस्ता करणे कि.मी.०/० ते २/५०० ता.अकोले. :- एरंडगांव भागवत NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला समशेरपूर एरंडगांव भागवत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 15
वारंघुशी ते बोरवाडी रस्ता करणे (ग्रामा-२९) कि.मी.०/०० ते १/०० ता.अकोले :- एरंडगांव समसुद NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला राजूर एरंडगांव समसुद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 15
र्केळुगण ते सुपवाडी रस्ता करणे कि.मी. /० ते /०० :- करुडगांव रावतळे NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला राजूर करुडगांव रावतळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 15
रतनवाडी ते शेपटाळवाडी रस्ता बांधकाम करणे व मो-या बांधणे (ग्रामा-६५)ता.अकोले. :- कर्हेटाकळी NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला राजूर कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 45
पेंडशेत ते चिंचोडी रस्ता (ग्रामा ४८)किमी ०/० ते २/८०० सुधारणा करणे ता .अकोले :- कांबी NR आदिवासी उपयोजना (TSP) अकोला राजूर कांबी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 25
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु यैथे रस्ता मंजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे ता.अकोले :- खामगांव NR डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 20
द-याची वाडी ते गर्दणीरस्ता डांबरी पष्टाचे नुतनीकरण करणे किमी.२/०० ते २/५०० ग्रामा-६१ ता.अकोले. :- कोळगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला देवठाण कोळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.75
जामगाव ते ंिचंचावणे रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे इजिमा१६९ किमी.०/० ते १/०० ता.अकोले. :- गोळेगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला राजूर गोळेगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 9
रामा ३२ देवठाण विरगाव ते हिवरगाव रस्ता खडी प नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/०० ते २/०० प्रजिमा १६ :- अधोडी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला देवठाण अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 9
प्रजिमा १८ ते पलटेवाडी रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा ३५२ किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- घोटण NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला देवठाण घोटण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
घोडीचीवाडी (समशेरपुर) जोडरस्ता खडीकरण व डांबरी करण करणे(ग्रामा-२१९) किमी.०/० ते ०/७० ता.अकोले. :- चापडगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला समशेरपूर चापडगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 10
धनगरवाडी ते खानापुर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.१/००ते १/६००ग्रामा-७९ ता.अकोले. :- चेडेचांदगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला देवठाण चेडेचांदगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 10
रामा ३२ ते घोडेवस्ती (चास) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/००ते १/००ग्रामा-२९९ ता.अकोले. :- जोहरपूर NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला कोतूळ जोहरपूर 2015-2016 सुरु न झालेले 10
टिटवी ते सोकेवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१९५ किमी.०/०० ते २/५०० ता.अकोले. :- ठाकुर निमगाव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला समशेरपूर ठाकुर निमगाव 2015-2016 सुरु न झालेले 5
रामा-३२ तांभोळ कुंभेफळ सुगाव खुर्द ते रामा-३२ रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१७३ किमी.०/५०० ते ५/५०० ता.अकोले. :- ठाकुर पिंपळगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला देवठाण ठाकुर पिंपळगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 5
खिरविरे ते कारवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-२१३ किमी.०/०० ते ३/०० ता.अकोले. :- अंतरवली खु NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला खिरविरे अंतरवली खु 2015-2016 सुरु न झालेले 5
उडदावणे ते शिंगणवाडी ते कानडवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-६६ किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- ठाकुरनिमगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला राजूर ठाकुरनिमगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 5
ढगेवाडी ते इजिमा २७ रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१४०किमी.१/५०० ते ३/०० ता.अकोले. :- ढोरजळगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला कोतूळ ढोरजळगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 5
रामा २३ ते कोतुळपुल ते परदेशवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/० ते १/० :- खरडगांव NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला कोतूळ खरडगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 5
इजिमा २७(पांगरी) ते सुळकेवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१४१किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- ढोरजळगांव शे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला कोतूळ ढोरजळगांव शे 2015-2016 सुरु न झालेले 5
अंबड ते मुक्ताईवाडी रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५०० ग्रामा-२३०खडीपृष्टाचे नुतनीकरण करणे ता.अकोले. :- ढोरजळगाव ने NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला राजूर ढोरजळगाव ने 2015-2016 सुरु न झालेले 5
अंबड ते बिरोबावाडी रस्ता नविन खडीकरण करणे ग्रामा २३२किमी.०/०० ते १/५०० ता.अकोले. :- ढोरजळगाव ने NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला राजूर ढोरजळगाव ने 2015-2016 सुरु न झालेले 5
रतनवाडी तिर्थ ते गावठाण ते शेपटाळवाडी रस्ता नविन खडीकरण करणे ग्रामा ६५किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- कर्हेटाकळी NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला राजूर कर्हेटाकळी 2015-2016 सुरु न झालेले 10
इजिमा-२१ ते पोपेरेवाडी ते आढळवाडी पिंपंळगाव नाकविंदा रस्त्यावर सा.क्र. २/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे ग्रामा-२१० ता.अकोले. :- ढोरसडे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला खिरविरे ढोरसडे 2015-2016 सुरु न झालेले 3.66
इजिमा-२४ ते शिरपुंजे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/०० ते ०/७०० ग्रामा-९७ ता.अकोले. :- आखतदवाडे NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला सातेवाडी आखतदवाडे 2015-2016 सुरु न झालेले 5
आंबड ते खिरवरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/०० ते १/३००ग्रामा-२७२ ता.अकोले. :- ढोरजळगाव ने NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला खिरविरे ढोरजळगाव ने 2015-2016 सुरु न झालेले 5
इजिमा-२१ ते पोपेरेवाडी ते आढळवाडी पिंपंळगाव नाकविंदा रस्ता कि.मी ०/० ते ३/०० खडी पृष्टाचे नुतनीकरण करणे ग्रामा-२१० ता.अकोले. :- तंजापूर NR गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती अकोला खिरविरे तंजापूर 2015-2016 सुरु न झालेले 5
कळस बु ते बिबवेवस्ती रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे ता अकोले ग्रामां २७ किमी ०/० ते २/०० :- खामगांव NR 13 वित्त आयोग (राज्य) अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 2015-2016 सुरु न झालेले 25
समशेरपुर येथील स्मशानभुमीत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.अकोले :- चापडगांव NR 13 वित्त आयोग (जि.प.) अकोला समशेरपूर चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4.09
मेहंदुरी गौतम नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- बक्तरपुर NR दलित वस्ती सुधार योजना अकोला देवठाण बक्तरपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
शेणीत पांभुळवडी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- भातकुडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना अकोला समशेरपूर भातकुडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 6
अकोले येथील इंदिरानगर येथे रस्ता कॉक्रीटी करण करणे . :- बालम टाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना अकोला अकोले बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10
आडाचामळा ते वाकचौरेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे ता.अकोले. :- खामगांव NR जि.प.सेस अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
डोगरगाव ते तुकाई मंदिर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.अकोले. :- भायगांव NR जि.प.सेस अकोला देवठाण भायगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
देवठाण देवीचीवाडी भैरवबाबा मंदिरासमोर सभा मंडप बांधणे ता अकोले :- अधोडी NR जि.प.सेस अकोला देवठाण अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 5
डोंगरगाव ते पांद रस्ता खडीकरण करणे ता अकोले :- भायगांव NR जि.प.सेस अकोला देवठाण भायगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2
कळस ते म्हसेवस्ती रस्ता खडीकरण करण ता.अकोले. :- खामगांव NR जि.प.सेस अकोला कळस बुद्रुक खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 5
इजिमा २८ ते वाजेवाडी रस्ता सुधारणा करणे कि मी०/०० ते १/२०० ग्रामा ३४५ ता अकोले :- भावीनिमगाव NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते अकोला सातेवाडी भावीनिमगाव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
इजिमा १९ ते देवडीपटटे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ३३३ किमी ०/०० ते १/०० ता अकोले :- बरहानपूर NR नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते अकोला समशेरपूर बरहानपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10
प्रा.आ.केंद्र लाडगाव येथे शेड बांधणे ता.अकोले. :- देवटाकळी NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे अकोला समशेरपूर देवटाकळी 2015-2016 सुरु न झालेले 22
दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 25000
कांबी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कांबी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी कांबी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
सामाजिक सभागृह बांधणे :- गदेवाडी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी गदेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी दहिफळ जुने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4990
सामाजिक सभागृह बांधणे :- हिंगणगांव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने हिंगणगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1500000
समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने जोहरपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
सामाजिक सभागृह बांधणे :- सामनगांव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी हातगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4990
गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव NR 13 वित्त आयोग (ग्राम) शेवगाव दहिगाव ने लोळेगांव प्रगती पथातील कामे 6000
नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव नागलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 15077
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटी करण :- सुकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव सुकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10439
दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण्रा :- ठाकुर पिंपळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 27446
चावडी बांधकाम करणे :- बालम टाकळी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 30379
गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव बोधेगाव बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2000000
क-हेटाकळी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कर्हेटाकळी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 700000
मुंगी येथे मुंगादेवी समाजिक सभागृह बांधणे :- मुंगी NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी मुंगी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
मुंगी ते कोळीवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- मुंगी NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव मुंगी मुंगी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 700000
मौज्‌े ढोरजळगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- ढोरजळगांव शे NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव वरुर बु. ढोरजळगांव शे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
मौजे थाटे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- थाटे NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव वरुर बु. थाटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 700000
मौजे थाटे येथे अंगणवाडी बांधणे :- थाटे NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव वरुर बु. थाटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 600000
वॉर्ड क्र ४ मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे :- शेवगांव NR 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
वॉर्ड क्र १ गणेशमंदिर सामाजिक सभागृह बांधणे :- शेवगांव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
वॉर्ड क्र ३ आरेवस्ती साईबाबा मंदिर सामाजिक सभागृह बांधणे :- शेवगांव NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
गुंजाळवस्ती सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिगांव ने NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1000000
मौजे दहिगांव ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- दहिगांव ने NB 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2000000
खंडोबामाळ अंगणवाडी बांधणे :- कोनोशी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शेवगाव बोधेगाव कोनोशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 600000
ग्ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे :- मडका NB जनसुविधा शेवगाव मुंगी मडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1400000
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- खामगांव NB जनसुविधा शेवगाव दहिगाव ने खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1418000
स्मशानभुमी विकास करणे :- खामगांव NB जनसुविधा शेवगाव दहिगाव ने खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- सामनगांव NB जनसुविधा शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 118200
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- विजयपुर NB जनसुविधा शेवगाव दहिगाव ने विजयपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1458000
आव्हाणे बु स्मशानभुमी सुविधा पुरविणे :- आव्हाणे बु NB जनसुविधा शेवगाव वरुर बु. आव्हाणे बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
स्मशानभुमी परिसर सुधारणा करणे :- लाडजळगांव NB जनसुविधा शेवगाव बोधेगाव लाडजळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- खामपिंपरी न्यू NB जनसुविधा शेवगाव बोधेगाव खामपिंपरी न्यू 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 1200000
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- लखमापुरी NB जनसुविधा शेवगाव बोधेगाव लखमापुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1400000
स्मशानभुमी रस्ता परिसर सुधारणा :- ठाकुर पिंपळगांव NB जनसुविधा शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले ???????
मौजे ब-हाणपुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बरहानपूर NB जनसुविधा शेवगाव वरुर बु. बरहानपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1450000
मौजे भगुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्‌ेा :- भगुर NB जनसुविधा शेवगाव वरुर बु. भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1450000
मौजे भगर येथे स्मशानभुमी बांधणे :- भगुर NB जनसुविधा शेवगाव वरुर बु. भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
कचरा कुंडी तयार करणे :- जोहरपूर NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने जोहरपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 20733
मळेगांव रस्ता ते हनुमानवस्ती रस्ता तयार करणे :- जोहरपूर NR जि.प.सेस शेवगाव दहिगाव ने जोहरपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
पालवे गुरुजी ने सुरेश शेळके घर पेव्हींग ब्लॉक करणे :- शेवगांव NR जि.प.सेस शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 350000
आखवाडे यथे दोन खोल्या शाळा दरुस्त करणे :- आखतदवाडे NB डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती शेवगाव वरुर बु. आखतदवाडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे
ुहरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ठाकुर पिंपळगांव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
डांबरीकरणे रामा ५० ते हिंगणगांव रस्ता ०/० ते २/०० :- हिंगणगांव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते शेवगाव दहिगाव ने हिंगणगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2200000
दहिगांव चापडगांव अंतरवाडी ३/७०० ते ५/०० डांबरीकरण करणे :- चापडगांव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते शेवगाव शेवगाव चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 2200000
दहिगांव चापडगांव अंतरवाडी रस्ता दुरुस्त करणे २/७०० ते ३/७०० :- चापडगांव NR डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते शेवगाव शेवगाव चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 249936
प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे :- बोडखे NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे शेवगाव मुंगी बोडखे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 299000
आरोग्य उपकेंद्र दुरुस्ती करणे :- एरंडगांव समसुद NB डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे शेवगाव मुंगी एरंडगांव समसुद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
धनगर वस्ती अंगणवाडी इमारत :- शिंगोरी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शेवगाव बोधेगाव शिंगोरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 6000
आव्हाणे खुर्द येथे २ खोली शाळा बांधणे :- आव्हाणे खु NB प्रा.शाळा इमारती बांधकामे शेवगाव वरुर बु. आव्हाणे खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1100000
इनामदार वस्ती सुरतमल तांडा येथे समाजमंदिर बांधणे :- लाडजळगांव NB तांडावस्तीसुधार योजना शेवगाव बोधेगाव लाडजळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 200000
दक्षिण मुखी हनुमान बांधणे तिर्थ क्षेत्र पुरुष निवासस्थान बांधणे :- दहिगांव ने NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1996643
दक्षिण मुखी हनुमान बांधणे तिर्थ क्षेत्र महिला निवासस्थान बांधणे :- दहिगांव ने NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 1985191
ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे :- रांजणी NB 13 वित्त आयोग (ग्राम) शेवगाव दहिगाव ने रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 73500
नरेंद्र नगर येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- दहिगांव ने NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
घेवरी येथे समाजमंदिर बांधणे :- दहिगांव ने NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 700000
गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- ठाकुर पिंपळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- माळेगांव ने NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव माळेगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 498679
गावठाण दलित वस्ती मध्ये गटार बांधकाम करणे :- माळेगांव ने NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव माळेगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 498595
मिरीरोड घोरपडेवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499613
मिरीरोड घोरपडेवस्ती रस्ता खडीड्ढरण रदद :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
कोर्ट मागे बोरुडे मगरवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499063
कोर्ट मागे बोरुडे मगरवस्ती रस्ता पेव्हीुंग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499616
शेवगांव भारस्कर वाडी कॉक्रीटरस्ता करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 800000
लक्ष्मीनगर येथे कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 441521
मिरीरोड घोरपडेवस्ती गटार बांधणे :- शेवगांव NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 498876
इंदिरानगर दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- बोधेगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव बोधेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
कॉक्रीट रस्ता :- अधोडी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर दलितवस्ती जोडरस्ता करणे :- मंगरुळ खु NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव मंगरुळ खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499791
पाणी पुरवठा :- रांजणी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 600000
आंबेडकरनगर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- सुलतानपुर बु NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने सुलतानपुर बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता :- मजलेशहर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने मजलेशहर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499000
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता आंबेडकर नगर :- बक्तरपुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने बक्तरपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
सौदागर येथे सिमेंट गटर बांधणे :- भायगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने भायगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
सामाजिक मंदीर समोर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- हिंगणगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने हिंगणगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
खामगांव तुजारे वस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- खामगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने खामगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
दळवीवस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- भातकुडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने भातकुडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
आंबेडकर नगर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- भातकुडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने भातकुडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
निकाळजे वस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- वडुले NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने वडुले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
कातेवस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- वडुले NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने वडुले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
आंबेडकरनगर येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- सामनगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 500000
गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने लोळेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
बरडवळी येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- ढोरजळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने ढोरजळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- दादेगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव दहिगाव ने दादेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
अंगरख भोसले वस्ती नेवासारोड कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499924
पैठणरोड गुलाब मगरवस्ती पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 498048
दादेगांव रोड मातगवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499640
लक्ष्मीनगर निकाळजे गायकवाड वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- शेवगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 442071
दादेगांव रोडे मातंगवस्ती गटार बांधणे :- शेवगांव NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499655
मराठी शाळे मागे रस्ता कॉक्रीट करणे :- घोटण NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी घोटण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 400000
गावठाण द व सु रस्ता कॉक्रीटी करण करणे :- अंतरवली खु NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी अंतरवली खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
अण्णाभाऊसाठे नगर गटार बांधणे :- गायकवाड जळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 152000
आंबेडकर नगर गटार बांधणे :- गायकवाड जळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 204000
हिंगेवस्ती रस्ता कॉक्रीटी करण करणे :- गायकवाड जळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
बालंबिकानगर दलितवस्ती पेव्हींग ब्लॉक :- बालम टाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 800000
शिंगोरी रस्ता दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटी करण :- राणेगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव राणेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- खामपिंपरी न्यू NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव खामपिंपरी न्यू 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 500000
अंतरवली रस्ता कॉक्रीटी करण :- शिंगोरी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव बोधेगाव शिंगोरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 400000
तुळापुरवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- आखतदवाडे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. आखतदवाडे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
मौजे अमरापुर येथे पिंपळगांव रोडे ते पाथर्डी रोड खडीड्ढरण :- अमरापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. अमरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 299856
आव्हाणे खुर्द येथील कळकुंबे वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- आव्हाणे खु NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. आव्हाणे खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499213
मौजे ब-हाणपुर भालेराव दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- बरहानपूर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. बरहानपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 298995
मौजे भगुर येथे हरिजनवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- भगुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499963
मौजे ढोरजळगांव शे येथे गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- ढोरजळगांव शे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. ढोरजळगांव शे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 399682
मौजे खरडगांव येथे गांवठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- खरडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. खरडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 399941
मळेगांव शे येथील नगर रोड द व सु रस्ता कॉक्रीट करणे :- मळेगांव शे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. मळेगांव शे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 399904
नांदुरविहीर पठाडे / साळवे वस्ती रस्ता भराव व मुरमीकरण करणे :- निंबेनांदुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. निंबेनांदुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 299855
निंबे येथील दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- निंबेनांदुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. निंबेनांदुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 499879
मौजे सालवडगांव येथे बनसोडे वस्ती रस्ता खडीड्ढरण करणे :- सालवडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. सालवडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 160000
मौज्‌े वाघोली करणवस्ती रस्ता भराव व खडीड्ढरण करणे :- वाघोली NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव वरुर बु. वाघोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499896
बळीदवस्ती मधील रस्ता कॉक्रीट करणे :- ठाकुरनिमगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव ठाकुरनिमगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499928
स्ैंामाधाननगर दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चापडगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499365
दलितवस्ती अंतर्गत रस्ता कॉक्रीट करणे :- वरखेड NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव वरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 499651
जुनी झोपडपटटीमध्ये रस्ता कॉक्रीट करणे :- राक्षी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव राक्षी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 399999
मगरवस्ती रस्ता खडीड्ढरण :- राक्षी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव राक्षी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499742
बाबासाहेब आंबेडकरनगर मध्ये रस्ता कॉक्रीट करणे भाग -१ :- सोनेसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव सोनेसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 199351
बाबासाहेब आंबेडकरनगर मध्ये रस्ता कॉक्रीट करणे :- सोनेसांगवी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव सोनेसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 199351
समाधाननगर दलितवस्ती रस्ता करणे :- चापडगांव NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव शेवगाव चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499171
साळवे वस्ती पोचरस्ता करणे :- तळणी NB दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी तळणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
इंदिरानगर पोच रस्ता करणे :- खुंटेफळ NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
निळवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- करुडगांव रावतळे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी करुडगांव रावतळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 799000
मगरवस्ती लाखेफळ रोड कॉक्रीटीकरण करणे :- दहिफळ जुने NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी दहिफळ जुने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- एरंडगांव भागवत NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी एरंडगांव भागवत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
भिलवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण े करणे :- कर्हेटाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 400000
आंबेडकरनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- कर्हेटाकळी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
कांबी यैेथे झोपडपटटी रस्ता भराव करणे :- कांबी NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी कांबी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
लक्ष्मीनगर (झोपडपटटी ) रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी हातगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 100000
संत कबीरनगर रस्ता भराव करणे :- खडका NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी खडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
आंबेडकर नगर सिमेंट कॉक्रीट रोड :- मडका NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी मडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 200000
भिमवाडा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- करुडगांव रावतळे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी करुडगांव रावतळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
गौतमवाडी रस्ता खडीड्ढरण करणे :- करुडगांव रावतळे NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी करुडगांव रावतळे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 700000
नजिक बाभुळगांव येथे झाडगेवस्ती माळेगाव रोड ते खाडे वस्ती जोाडरस्ता तयार करणे :- नजिक बाभुळगांव NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी नजिक बाभुळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
शाहु फले आंबेडकर नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- खानापुर NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी खानापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 499000
टळेवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- खुंटेफळ NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- लाखेफळ NR दलित वस्ती सुधार योजना शेवगाव मुंगी लाखेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 300000
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता :- सुलतानपुर बु NR पर्यटन विकास कार्यक्रम शेवगाव दहिगाव ने सुलतानपुर बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 200000
म्हसोबा वस्ती अंगणवाडी :- गायकवाड जळगांव NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शेवगाव बोधेगाव गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
गावठाणमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- नागलवाडी NB डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शेवगाव बोधेगाव नागलवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 450000
महादेव देवस्थान माळेगांव ने येथे महिला व पुरुष भक्त निवास व शौचालय बंाधणे :- शेवगांव NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12500000
महादेव मंदिर माळेगांव ने सेरक्षक भिंत बांधणे :- शेवगांव NB ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 2000000
भुमिगत गटार तेलीगल्‌ी ते अेाढा :- आव्हाणे बु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. आव्हाणे बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 104074
आव्हाणे बु येथे स्मशानभुमी तार र्केपाउंड करणे :- आव्हाणे बु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. आव्हाणे बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12993
पाणी पुरवठा :- रांजणी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने रांजणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे 86000
सिूमेट कॉक्रीट गटर :- बक्तरपुर NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने बक्तरपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 4869
काळेवस्ती येथे गटर बांधणे :- भायगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने भायगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 19506
सिमेंट कॉक्रीट गटर बांधणे :- देवटाकळी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने देवटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 87905
सी सी गटर बांधकाम करणे :- वडुले NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने वडुले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 81755
दलितवस्ती गटर बांधकाम करणे :- वडुले NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने वडुले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 18461
गटर काम करणे :- सामनगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 35992
सिमेंट क्रॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- विजयपुर NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने विजयपुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 88900
बंदिस्त गटार बांधणे :- बालम टाकळी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 123724
बंदिस्त गटार बांधणे :- बालम टाकळी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव बालम टाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 26731
ग्ग्रामपंचायत कार्यालय विस्तारीकरण करणे :- पिंगेवाडी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी पिंगेवाडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 97401
प्राथमिक शाळा वॉल र्केपाऊड :- घोटण NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी घोटण 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 123720
गटर काम करणे :- दहिगांव ने NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 145751
एस सी गटर बांधणे :- दहिगांव ने NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने दहिगांव ने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 33026
काळेवस्ती शाळेस र्केपाऊड वॉल बांधणे :- भायगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने भायगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 74500
शाळा कंपाऊंड बोंधकाम करणे :- जोहरपूर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने जोहरपूर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 70023
समाजमंदीर दुरुस्त करणे :- सामनगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 37455
स्मशानभुमी बांधणे जागा नाही :- सामनगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने सामनगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 66934
जि प शाळेस र्केपाऊंड वॉल बांधणे :- दादेगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव दहिगाव ने दादेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 101160
जि प प्रा मुलींची शाळा वॉल र्केपाऊंड बांधणे एस टी स्टॅड समोर :- शेवगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 618815
सुरेश मगर घराजवळ गटार बांधणे :- शेवगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 47936
दादेगांव जवळ मोठी गटार बांधणे :- शेवगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव शेवगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले
स्मशानभुमी वॉल र्केपाऊंड बांधणे :- चापडगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव चापडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 33554
गावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- वरखेड NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव वरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 75656
कचरा कंुडी बसविणे :- वरखेड NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव वरखेड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 3200
प्प्राथमिक शाळेस तार कंपाउॅुड करणे :- राक्षी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव राक्षी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 62885
ग्रामपंचायत कार्यालयाकरीता अंतर्गत सजावट व फर्निचर :- खामपिंपरी ओल्ड NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव खामपिंपरी ओल्ड 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 130914
दलितवस्ती गटर :- लखमापुरी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव लखमापुरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 120001
मळेगांव शे नगर रोड द व समाजमंदिर दुरस्ती :- मळेगांव शे NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. मळेगांव शे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 28932
मंगरुळ बु येथे कचरा कुंडी बसविणे :- मंगरुळ बु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. मंगरुळ बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8719
प्रा शाळा इमारत आवारात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- अधोडी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 69776
दलितवस्ती आढ ते ओटा गटर बांधणे :- अंतरवली खु NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अंतरवली खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 35364
पोलिस स्टेशनसमोर गटर बांधणे :- बोधेगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव बोधेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 155174
कचराकुंडी करणे :- बोधेगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव बोधेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 30833
धोबीघाट बांधणे :- दिवटे NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव दिवटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 76065
कचराकुंडी करणे :- गायकवाड जळगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव गायकवाड जळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 38329
सभामंडपासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- लाडजळगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव लाडजळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 147784
समाजमंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- लाडजळगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव लाडजळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 8235
कचराकुंडी करणे :- राणेगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव राणेगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 23906
कचराकुंडी करणे :- शिंगोरी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव शिंगोरी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 12620
कचराकुंडी करणे :- सोनविहीर NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव सोनविहीर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 8849
गावठाण मध्ये गटर बांधणे :- ठाकुर पिंपळगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 68399
दलितवस्ती गटर बांधणे :- ठाकुर पिंपळगांव NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव ठाकुर पिंपळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 18446
ग़ावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- भगुर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 63787
कचराकुडी जनरल :- कर्हेटाकळी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 68403
कचराकंुडी एस सी :- कर्हेटाकळी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी कर्हेटाकळी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 29123
बाबासाहेब काळे ते ग्रामपंचायत कार्यालय कॉक्रीट,गटर तयार करणे जनरल :- कांबी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी कांबी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 117241
गाव अंतर्गत गटर बांधकाम करणे जनरल :- मुंगी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी मुंगी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 135339
दलित वस्ती गटर बांधकाम करणे एस सी :- मुंगी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी मुंगी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 32854
शौचालय व मुतारी बांधणे :- अंतरवली खु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अंतरवली खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 61609
स्मशानभुमी शेड बांधणे सुळेपिंपळगांव :- चेडेचांदगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव चेडेचांदगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 76070
मुतारी बांधणे :- दिवटे NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव दिवटे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 3933
अंगणवाडी इमारतीसाठी संरक्षक भिंत बांधणे :- कोनोशी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव कोनोशी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 79832
गावांअर्गत गटार बांधकाम करणे :- अमरापुर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. अमरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 178389
निंबे येथे सार्वजनिवड्ढ शौचालय बांधणे :- निंबेनांदुर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. निंबेनांदुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 91531
सालवडगांव प्राथमिड्ढ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- सालवडगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. सालवडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 74585
अंगणवाडी क ५५,५६ ला संरक्षक भिंत बांधणे :- वाघोली NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. वाघोली 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 83433
गावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- सोनेसांगवी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव सोनेसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 70119
समाजमंदीर ते मेनरोड काँक्रीट गटर तयार करणे :- कांबी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी कांबी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 12255
स्मशानभुमी वॉल र्केपाऊड बांधकाम करणे :- कोळगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. कोळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 16883
समाजमंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- अधोडी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 13790
कॉक्रीट रसता शोभानगर प्लॉट मध्ये :- अधोडी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 115118
दलितवस्ती कॉक्रीट रस्ता :- अधोडी NR बी.आर.जि.एफ. शेवगाव बोधेगाव अधोडी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 30000
कचराकुडी बसविणे :- अमरापुर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. अमरापुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 31995
समाजमंदिर विस्तारीकरणे करणे :- भगुर NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. भगुर 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 22747
शहाजापुर येथे कचराकुंडी बसविणे :- सुलतानपुर खु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. सुलतानपुर खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 10665
स्मशानभुमी वॉल कंपाऊड बांधकाम करणे :- वडुले NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. वडुले 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 9090
नविन गटर बांधकाम पाणी पुरवठा आड ते हनुमान मंदिर :- मंगरुळ बु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. मंगरुळ बु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 71550
मौजे वाडगांव येथे गटार बांधकाम करणे :- वाडगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. वाडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 80829
हिंदु स्मशानभुमी वॉल कंपाऊंड :- खडका NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी खडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 64524
शहाजापुर येथील प्रा शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- सुलतानपुर खु NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. सुलतानपुर खु 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 72601
वाडगांव येथे कचराकुडी बसविणे :- वाडगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. वाडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 14771
मौज्‌े वाडगांव येथे अंगणवाडी बांधण्‌ेा :- वाडगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव वरुर बु. वाडगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 600000
मुतारी संत कबिर नगर अपुर्ण काम पुर्ण करणे :- खडका NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी खडका 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे सुरु न झालेले 13929
दामु खरात घर ते दिनकर घाडगे घर :- नजिक बाभुळगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी नजिक बाभुळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 35459
गाव अंतर्गत गटर बांधकाम करणे :- तळणी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी तळणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 25109
समाजमंदीर विस्तारीकरण करणे :- खुंटेफळ NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 13471
कचराकंुडी बसविणे :- बोडखे NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी बोडखे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 19979
कचराकुंडी बसविणे :- दहिफळ जुने NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी दहिफळ जुने 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 26481
समाजमंदिर विस्तारिकरण करणे :- एरंडगांव समसुद NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी एरंडगांव समसुद 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 44729
दलित वस्ती अंतर्गत गटर काम करणे :- एरंडगांव भागवत NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी एरंडगांव भागवत 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 10673
कचराकुडी बसविणे :- सोनेसांगवी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव शेवगाव सोनेसांगवी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे पूर्ण झालेली कामे 15998
गाव अंतर्गत गटर बांधकाम करणे जनरल :- नजिक बाभुळगांव NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी नजिक बाभुळगांव 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 71272
गाव अंतर्गत गटर बांधकाम करणे :- तळणी NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी तळणी 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 65320
स्मशानभुमी शेड करणे :- खुंटेफळ NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी खुंटेफळ 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 62254
कचराकंुडी बसविणे :- बोडखे NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी बोडखे 01/04/2015 परियंतचे अपूर्ण कामे प्रगती पथातील कामे 59543
सामाजिक सभागृहास वॉल र्केपाऊंड बांधणे :- दहिफळ जुने NB बी.आर.जि.एफ. शेवगाव मुंगी दहिफळ जुने