Mapped Works Report - Total Mapped Works are : 6384

Site Name Site Type ZP cirlce Subdivision
Site Name Site Type ZP cirlce Subdivision
श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी NB वाळकी नगर
बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी NB चिचोंडी पाटील नगर
वाळकी येथे सभागृह बांधणे :- वाळकी NB वाळकी नगर
प्रा.आ. केंद्र/उपकेंद्र पिं.उज्जैनी येथे इमारत दुरूस्ती करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी NB देहरे नगर
पशुवैदयकीय दवाखाना खारेकर्जुने ता.नगर येथे कर्मचारी निवास्थान बांधणे :- कर्जुणे खारे NB देहरे नगर
पशुवैदयकीय अधिकारी निवास्थान बांधणे अकोळनेर :- आकोळनेर NB अरणगाव नगर
वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी NB वाळकी नगर
पशुवैदकीय दवाखाना वाळकी येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- वाळकी NB वाळकी नगर
पशुवैदकीय दवाखाना जेऊर येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- जेउर NB नागरदेवळे नगर
निंबळक माळवाडी येथील जि.प.शाळा १ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- निंबळक NB निंबळक नगर
खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे NB देहरे नगर
उदरमल येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- उदरमल NB नागरदेवळे नगर
बाराबाभळी येथील जि.प.शाळा ४ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- बाराबाभळी NB चिचोंडी पाटील नगर
वाळुंज / पारधे वस्ती :- वाळूंज NB अरणगाव नगर
निंबोडी / हरीजनवस्ती :- निंबोडी NB अरणगाव नगर
गुंडेगांव / कासारमळा ऐवजी बाबुर्डी घुमट भगतवस्ती :- बाबूर्डी घुमट NB वाळकी नगर
बाबूर्डी घुमट/धामनवस्ती :- बाबूर्डी घुमट NB वाळकी नगर
सोनेवाडी/गावठाण-२ (चास) :- सोनेवाडी NB अरणगाव नगर
मुकूंदनगर/जुने :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
फकीरवाडा/नशमन-१ :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
केडगांव/एकनाथनगर :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
केडगांव/मोतीनगर :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
केडगांव/पाटील कॉलनी :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
केडगांव/वैष्णवनगर :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
बोल्हेगांव/भराडेवस्ती :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
सावेडी/सुर्यानगर :- मुख्यालय NB मुख्यालय नगर
मजलेचिंचोली/गावठाण :- माजलेचिंचोली NB नागरदेवळे नगर
नागरदेवळे/सौरभनगर :- नागरदेवळे NB नागरदेवळे नगर
नागरदेवळे/अलमगीर-१९ :- नागरदेवळे NB नागरदेवळे नगर
नागरदेवळे/कौडेनगर :- नागरदेवळे NB नागरदेवळे नगर
निंबळक/खळवाडी :- निंबळक NB निंबळक नगर
निंबळक/एमआयडीसी :- निंबळक NB निंबळक नगर
गुंढेगांव/गावठाण :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
गुंढेगांव/राळेगण रस्ता :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
देऊळगांव सिध्दी /वाघमोडेवस्ती :- देऊळगाव सिद्धी NB वाळकी नगर
शिराढोण/गावठाण :- शिराढोण NB वाळकी नगर
पारगांव माला नेटकेवस्ती :- पारगाव मौला NB वाळकी नगर
वडगाव तांदळी /गलांडेवस्ती :- वडगाव तांदळी NB वाळकी नगर
हिवरेझरे/टकलेवस्ती :- हिवरे झरे NB वाळकी नगर
देऊळगाव /गावठाण :- देऊळगाव सिद्धी NB वाळकी नगर
बाबूर्डी घुमट/गावठाण :- बाबूर्डी घुमट NB वाळकी नगर
निमगांववाघा/गावठाण :- निमगाव वाघा NB निंबळक नगर
वारूळवाडी गावठाण येथे गटार करणे :- वारूळवाडी NB नागरदेवळे नगर
खातगांव टाकळी गावठाण येथे समाज मंदिर :- खातगाव टाकळी NB निंबळक नगर
हिंगणगांव गावठाण/ढोराळे येथे भूमिगत गटार करणे :- हिंगनगाव NB निंबळक नगर
कामरगांव हरिजनवस्ती येथे समाज मंदिर :- कामरगाव NB अरणगाव नगर
वाकोडी गावठाण येथे गटार करणे :- वाकोडी NB अरणगाव नगर
दरेवाडी भिंगारदिवेवस्ती समाज मंदिर :- दरेवाडी NB अरणगाव नगर
शेंडी गावठाण येथे सार्वजनीक शैचालय :- शेंडी NB देहरे नगर
ऊक्कडगांव हरिजनवस्ती/कांबळेवस्ती येथे समाज मंदिर :- उदरमल NB चिचोंडी पाटील नगर
.आठवड इंदिरा नगर भाग -२ येथे भूमिगत गटार करणे :- आठवड NB चिचोंडी पाटील नगर
नेप्ती येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे :- नेप्ती NB निंबळक नगर
दलित वस्ती संरक्षक भिंत बांधणे :- शेंडी NB देहरे नगर
पाण्याच्या टाक्यांना संरक्षक भिंत :- सोनेवाडी NB अरणगाव नगर
स्मशानभुमी औटा शेड बांधकाम करणे :- शिंगवे NB देहरे नगर
जि प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंंत बांधणे :- बाबूर्डी घुमट NB वाळकी नगर
चिमणवस्ती महादेव वस्ती व बाबुर्डी बेंद फाटा येथे हायमॅक्स दिवा बसविणे :- बाबूर्डीबेंद NB अरणगाव नगर
समाजमंदिर दुरुस्ती करणे :- घोसपुरी NB अरणगाव नगर
प्राथमिक शाळेच्या कंपाऊंडची उंची वाढवणे :- हिवरेबाजार NB निंबळक नगर
दलित स्मशानभुमीसाठी शेड बांधकाम करणे :- कौडगाव NB चिचोंडी पाटील नगर
सिमेंट बाकडे बसविणे :- माथणी NB चिचोंडी पाटील नगर
सिमेंट कचरा कुंडी घेणे :- मठपिंपरी NB वाळकी नगर
शेंडगे यांचे घर ते नदीपय्रंत बंदिस्त गटार करणे :- निंबोडी NB चिचोंडी पाटील नगर
अंगणवाडी इमारत ते नदीपात्रापर्यंत बंदिस्त गटार काम करणे :- वाळूंज NB अरणगाव नगर
अशोक गायकवाड ते पोपट गायकवाड यांचे घरापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- वाळूंज NB अरणगाव नगर
प्राथ शाळेजवळ र्डेनेजलाईन व शोषखडडा करणे :- अरणगाव NB अरणगाव नगर
नाटमळा येथील अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे :- अरणगाव NB अरणगाव नगर
ग्राप ऑफिस समोरील परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- दशमीगव्हाण NB चिचोंडी पाटील नगर
गावांतर्गत सुशोभिकरण अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर व परिसराता पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
स्मशानभुमीस पायाभुत सुविधा पुरविणे :- हिंगनगाव NB निंबळक नगर
पाण्याच्या टाकीला संरक्षक भिंत बांधणे :- हिवरेबाजार NB निंबळक नगर
शॉपिंग सेंटर बांधणे :- कौडगाव NB चिचोंडी पाटील नगर
जुने समाजमंदिर ते ग्रापं कार्यालयापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- खातगाव टाकळी NB निंबळक नगर
विजय पाटोळे यांचे घर ते ग्राप कार्या पर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- कोल्हेवाडी NB चिचोंडी पाटील नगर
ग्रामपंचायत सभागृह बांधणे :- मेहेकरी NB चिचोंडी पाटील नगर
रानमळा येथील जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- नेप्ती NB निंबळक नगर
विलास टेलर यांचे घर ते नदीपर्यंंत भुमिगत गटार करणे :- निंबोडी NB चिचोंडी पाटील नगर
फलकेवस्ती येथील अंगणवाडीस कंपाऊंड करणे :- निमगाव वाघा NB निंबळक नगर
जि प प्राथ शाळेस पंेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पांगरमाळ NB नागरदेवळे नगर
ग्रामपंचायत समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पारगाव मौला NB वाळकी नगर
अंगणवाडी समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- पिंपळगाव लांडगा NB चिचोंडी पाटील नगर
ग्रामपंचायत ऑफिसला संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपळगाव माळवी NB देहरे नगर
गावठाण क्र.2अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपळगाव वाघा NB निंबळक नगर
गणपत गायकवाड यांचे घर ते ओढयापर्यंत बंदिस्त गटार करणे :- पोखर्डी NB देहरे नगर
दशक्रिया विधी प्रांगणास जाळीचे तार र्केपाऊड करणे :- पोखर्डी NB देहरे नगर
प्प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रासमोर भुमिगत गटार करणे :- शिंगवे NB देहरे नगर
गुलाब बर्डे यांचे घर ते नदी पर्यंत भुमिगत गटार करणे :- शिंगवे NB देहरे नगर
ग्रामपंचायत कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे :- सोनेवाडी NB अरणगाव नगर
जि प प्राथ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे व गेट बसविणे :- सोनेवाडी प. लांडगा NB चिचोंडी पाटील नगर
सोसायटी ऑफीस ते सुनिल घरापर्यत भुमिगत गटार करणे :- टाकळी काझी NB चिचोंडी पाटील नगर
स्मशानभुमी रस्त्यालगत भुमिगत गटार करणे :- टाकळी खातगाव NB निंबळक नगर
वैदय कॉलनी येथे बंदिस्त गटार करणे :- वडारवाडी NB चिचोंडी पाटील नगर
मेहमुद शेख यांचे घर ते मच्छिंद्र वैराळ मशिदीपर्यंत RCC गटार काम करणे :- विळद NB देहरे नगर
इमामपुर ग्रामपंचायत कार्यालय :- इमामपुर NB देहरे नगर
साकत येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- साकत खुर्द NB वाळकी नगर
सांडवा येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- मांडवे NB चिचोंडी पाटील नगर
खांडके येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- खांडके NB चिचोंडी पाटील नगर
पोखर्डी येथे ग्रा.पं.कार्या बांधकाम करणे :- पोखर्डी NB देहरे नगर
हिंगणगांव येथे ग्रा.पं.कार्या बांधकाम करणे :- हिंगनगाव NB निंबळक नगर
चास स्मशानभुमी सुधारणा करणे :- चास NB अरणगाव नगर
निमगांव वाघा स्मशानभुमीस सुखसुविधा पुरविणे :- निमगाव वाघा NB निंबळक नगर
मांजरसुंबा स्मशानभुमी विकास करणे :- मांजरसुंबा NB देहरे नगर
पिंपळगांव उज्जैणी स्मशानभुमी विकास करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी NB देहरे नगर
.गुंडेगांव व हराळमळा येथे स्मशानभुमी शेड व परीसर सुधारणा करणे. :- गुंडेगाव NB वाळकी नगर
रूईवडगांव रस्ता येथील अंगणवाडी दुरूस्त करणे. :- रुईछत्तीशी NB वाळकी नगर
भातोडी नृरसिंह मंदिर येथे मोकळया जागेत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- भातोडी (पारगाव) NB चिचोंडी पाटील नगर
निमगांव वाघा येथे कापसे मळा मार्गावर पुल तयार करणे :- निमगाव वाघा NB निंबळक नगर
इमामपूर मराठी शाळेस कंपाऊंड वॉल बांधणे :- इमामपुर NB देहरे नगर
मांडवा येथे मारूती मंदिरा जवळ (व्यायामशाळा) सुशोभीकरण करणे :- मांडवे NB चिचोंडी पाटील नगर
वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता NB निंबळक नगर
वाळकी स्मशानभुमी येथे ओटा दुरूस्ती व कॉक्रीटीेरण करणे :- वाळकी NB वाळकी नगर
नांदगांव येथे दशक्रीया विधी ओटयाला पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- नांदगाव NB देहरे नगर
घोसपूरी घोडकेवाडी येथे हनुमान मंदिरा समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- घोसपुरी NB अरणगाव नगर
हिंगणगांव ते निंबळक रस्त्यावरील खडडे भरणे इजिमा-१९६ :- हिंगनगाव NR निंबळक नगर
हिवरेझरे ते वाळकी रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- ५४ :- हिवरे झरे NR वाळकी नगर
ग्रमा १९ ते प्ररामा ५ पोखर्डी पर्यंत जाणारा रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -१४ कि .मी १/०० ते २/०० :- पोखर्डी NR देहरे नगर
ग्रमा १९ ते प्ररामा ५ पोखर्डी पर्यंत जाणारा रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -१४ कि .मी २/०० ते ४/०० :- पोखर्डी NR देहरे नगर
इमामपुर ते महादेव मंदिर रस्ता खडी नुतनी ग्रामा -२४९ कि .मी १/५०० ते ३/०० :- इमामपुर NR देहरे नगर
तुक्कडओडा ते वाकोडी (ग्रामा ९७) कि मी ०/०० ते ०/६०० :- वाकोडी NR अरणगाव नगर
तुक्कडओडा ते वाकोडी (ग्रामा ९७) कि मी ०/६०० ते १२०० :- वाकोडी NR अरणगाव नगर
.अरणगांव ते मुदलवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा २७४ :- अरणगाव NR अरणगाव नगर
मुदलवस्ती ते चोपानवाडी रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा २७४ :- अरणगाव NR अरणगाव नगर
.अकोळनेर ते मेहेत्रेवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे ग्रामा- १०० :- आकोळनेर NR अरणगाव नगर
हिवरेझरे देऊळगांव सिघ्दी वडगांव तांदळी रूईछत्तीसी गुणवडी ते राळेगण रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे कि.मी १९/०० ते २०/५०० ता.नगर :- हिवरे झरे NR वाळकी नगर
निमगांव वाघा नेप्ती रा.म.मा.२२२ रस्ता कि.मी ०/०० ते २/०० डांबरीकरण करणे :- निमगाव वाघा NR निंबळक नगर
सारोळा कासार ते घोडकेवाडी रस्ता कि.मी ०/९५० ते २/०० खडीकरण करणे :- सारोळा कासार NR अरणगाव नगर
प्ररामा १६ ते कोल्हेवाडी रस्ता पुल मोरी बांधकाम करणे कि.मी २/४०० :- कोल्हेवाडी NR चिचोंडी पाटील नगर
बाबुर्डी घुमट चव्हाण वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. :- बाबूर्डी घुमट NR वाळकी नगर
वाळकी बाबुर्डी रस्ता ते अमराईवाडी मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी ०/५०० ते २/०० ग्रामा-४८ :- वाळकी NR वाळकी नगर
शेंडी ते भगतवस्ती ते पिंपळगांव माळवी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी १/५०० ते ३/०० ग्रामा-९ :- शेंडी NR देहरे नगर
पिंप्री घुमट ते पिंपळगांव माळवी घाट रस्ता करणे इजिमा-१९६ :- पिंपरी घुमट NR देहरे नगर
दहीगांव वाळकी रस्ता खडीकरण करणे ड्ढि.मी १/५०० ते २/१०० ग्रामा-२३० :- दहिगाव NR वाळकी नगर
दश्मिगव्हाण ते उक्कडगांव रस्ता खडीड्ढरण व डांबरीकरण करणे ड्ढि.मी ०/०० ते २/०० इजिमा-२१८ :- दशमीगव्हाण NR चिचोंडी पाटील नगर
नारायणडोह ते उक्कडगांव रस्ता डांबरीकरण करणे ड्ढि.मी.०/०० ते ३/५०० इजिमा ३४० :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
कौडगांव ते जाधव वस्ती माथणी रोड कि.मी ०/०० ते १/०५० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- कौडगाव NR चिचोंडी पाटील नगर
नारायणडोह ते पाचेमनवस्ती रोड कि.मी ०/६६० ते १/९३५ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
उक्कडगांव ते खंडोबावाडी रोड कि.मी १/०६० ते १/८६० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- उककडगाव NR चिचोंडी पाटील नगर
वाटेफळ ते अमतेवस्ती रोड कि.मी ०/०० ते ०/८४५ मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- वाटेफळ NR वाळकी नगर
मठपिंप्री ते कळमकरवाडी रोड कि.मी ०/०० ते १/०० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- मठपिंपरी NR वाळकी नगर
निंबळक येथिल श्रमीकनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
विळद पगारेवस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- विळद NR देहरे नगर
निंबळक वायकरवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक गौतमनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक रोकडेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक तुपेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक जय मल्हार नगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक पाडळेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक मातंगवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
निंबळक उमाप/सकटवस्ती अंतर्गत रस्ता मुरमीकरण व खडीकरण करणे :- निंबळक NR निंबळक नगर
बाराबाभळी गाडेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बाराबाभळी NR चिचोंडी पाटील नगर
मजलेचिंचोली हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- माजलेचिंचोली NR नागरदेवळे नगर
पिंपळगांव कौडा गावठाण/हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- पिंपळगाव कौडा NR निंबळक नगर
नेप्ती मातंगवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नेप्ती NR निंबळक नगर
नेप्ती कदमवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नेप्ती NR निंबळक नगर
निमगांव वाणा गावठाण येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- निमगाव वाघा NR निंबळक नगर
हिवरेबाजार हरिजनवस्ती येथे रस्ता करणे :- हिवरेबाजार NR निंबळक नगर
गुडेगांव दलितवस्ती/गावठाण येथे पक्का रस्ता करणे :- गुंडेगाव NR वाळकी नगर
वाटेफळ मांतगवस्ती येथे रस्ता डांबरीकरण करणे :- वाटेफळ NR वाळकी नगर
.अरणगांव प्रियदर्शनी नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- अरणगाव NR अरणगाव नगर
दरेवाडी हरीमळा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- दरेवाडी NR अरणगाव नगर
चास हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चास NR अरणगाव नगर
सोनेवाडी/चास हरिजनवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- सोनेवाडी NR अरणगाव नगर
दरेवाडी तुक्कड ओढा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- दरेवाडी NR अरणगाव नगर
देहरे मांगमळा १ येथे रस्ता खडीकरण करणे :- देहेरे NR देहरे नगर
कर्जुनेखारे हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR देहरे नगर
देहरे हरीजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- देहेरे NR देहरे नगर
शेंडी देठेवस्ती पोच रस्ता करणे :- शेंडी NR देहरे नगर
इसळक हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- इसळक NR देहरे नगर
नांदगांव हरिजनवस्ती-१ येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- नांदगाव NR देहरे नगर
विळद फेलचाळ येथे रस्ता खडीकरण करणे :- विळद NR देहरे नगर
डोंगरगण सिरसाठवाडी गुंजाळरोड येथे रस्ता मूरमीकरण करणे :- डोंगरगण NR देहरे नगर
डोंगरगण बिरोबा सोंड मंदिर येथे रस्ता करणे :- डोंगरगण NR देहरे नगर
मांडवे हरिजनवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मांडवे NR चिचोंडी पाटील नगर
शहापूर/केकती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- शहापूर NR चिचोंडी पाटील नगर
शहापूर/केकती यशवंत नगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- शहापूर NR चिचोंडी पाटील नगर
मेहेकरी राजवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी NR चिचोंडी पाटील नगर
मेहेकरी काणडेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी NR चिचोंडी पाटील नगर
मांडवे नगर रोड वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मांडवे NR चिचोंडी पाटील नगर
चास गायकवाड वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चास NR अरणगाव नगर
गावांतर्गत रस्ता खडीकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR देहरे नगर
गावअंतगत रस्ता खडिकरण करणे :- कर्जुणे खारे NR देहरे नगर
सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे :- मांडवे NR चिचोंडी पाटील नगर
काँक्रीट रस्ता करणे :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
मारुती मंदिर ते संतोषी माता मंदिर रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- वडगाव गुप्ता NR निंबळक नगर
वेस ते बाबासाहेब ढेरे यांचेघरापर्यंत रस्ता काँक्रीटक्ररण करणे :- दहिगाव NR वाळकी नगर
कानिफनाथ गुरुजी ते राजेंद्र साठे यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
गोपीनाथ शिंदे घर ते अरुण शिंदे घर रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- कामरगाव NR अरणगाव नगर
दलितवस्ती ते गावठाणपर्यत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- खातगाव टाकळी NR निंबळक नगर
चांगदेव मंदिर ते कानिफनाथ गुरुजी यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो NR चिचोंडी पाटील नगर
विष्णू नेटके यांचे घर ते मधुकर ठोंबरे घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- निमगाव घाना NR देहरे नगर
मारुती मंदिर ते नेटके घरापर्यंत अंतर्गत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- पारगाव मौला NR वाळकी नगर
भिमराज बांदल यांचे घरापासुन ते नारायण लिंपणे यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR चिचोंडी पाटील नगर
गावठाण रस्त्यापासुन ते सौदागर यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR चिचोंडी पाटील नगर
पाण्याची टाकी ते समाजमंदिरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- शेंडी NR देहरे नगर
दिलावर महम्मद पठाण यांचे घर ते बाबा कसबे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- विळद NR देहरे नगर
दलितवस्तीकडे जाणारा व अशोक रामदास शिंदे यांचे घर ते अब्बास सुलतान पटेल यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटरण करणे :- भातोडी (पारगाव) NR चिचोंडी पाटील नगर
प्प्रकाश जाधव यांचे घर ते जालिंदर वाबळे यांच घराकडील रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- देऊळगाव सिद्धी NR वाळकी नगर
हातपंप ते पिरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- हमीदपुर NR निंबळक नगर
कचरु वाघमारेे यांचे घर ते जगधने यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- मांजरसुंबा NR देहरे नगर
जगन्नाथ कापसे यांचे घर ते बाळु कांडेकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- माथणी NR चिचोंडी पाटील नगर
भिवा पाचारणे यांचे घर ते जयश्री ठोसर घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- निमगाव घाना NR देहरे नगर
गोरख शेलार यांचे घरापासुन रमाकांत भापकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- राळेगण NR वाळकी नगर
गंगाराम गायकवाड ते सखाराम ठोंबे यांच्या घरापर्यंत रसता कॉक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR चिचोंडी पाटील नगर
काळनाथ मंदिर ते साहेबराव चेमटे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- रांजणी NR चिचोंडी पाटील नगर
ग्रामपंचायत परिसर ते पठाण यांच्या दुकानापर्यंत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- सारोळा बद्दी NR चिचोंडी पाटील नगर
सैदर घर ते शिवाजी महाराज पुतळयापर्यंत रस्ता काँ्क्रीटकरण करणे :- शेंडी NR देहरे नगर
ग्रामपंचायत गाळे ते वाळकी रस्त्यापर्यंत रस्ता कॉेक्रीटकरण करणे :- वडगाव तांदळी NR वाळकी नगर
गुडेगांव येथील हराळ वस्ती ते भापकरवस्ती रस्ता करणे. :- गुंडेगाव NR वाळकी नगर
.अकोळनेर अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- आकोळनेर NR अरणगाव नगर
भोयरेपठार ते मुठेवस्ती रस्ता करणे. :- भोयरे पठार NR निंबळक नगर
नगर सोलापूर रोड ते दरेवाडी शिव रस्ता करणे. :- दरेवाडी NR अरणगाव नगर
तांदळी फटा ते तांदळी रस्ता दुरूस्ती करणे. :- तांदळी वडगाव NR वाळकी नगर
दहिगांव रामवाडी येथे अंतर्गत रस्ता करणे :- दहिगाव NR वाळकी नगर
दहिगांव वाळकी रस्त्यावर सा.क्र.४/०० मध्ये मोरी बांधकाम करणे :- दहिगाव NR वाळकी नगर
केरू गोंधळे ते सुरूश गोंधळे ते मारमती मंदिर रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे नागरदेवळे :- नागरदेवळे NR नागरदेवळे नगर
धाडगेमळा येथील दिनकर धाडगे घर ते सुधाकर धाडगे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे नागरदेवळे :- नागरदेवळे NR नागरदेवळे नगर
बुरूडगांव ते बाळासाहेब रक्टे वस्ती रस्ता भराव करणे :- बुरूडगाव NR अरणगाव नगर
रसळमळा येथे अंतर्गत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे :- नागरदेवळे NR नागरदेवळे नगर
पिंपळगांव रोड ते फलकेवस्ती नविन रस्ते तयार करणे :- पिंपळगाव वाघा NR निंबळक नगर
पिंपळगांव रोड ते डुबी नविन रस्ते तयार करणे :- पिंपळगाव वाघा NR निंबळक नगर
आठवड येथे जामखेड रोड ते पाझर तलाव रस्ता करणे :- आठवड NR चिचोंडी पाटील नगर
मांजरसुंबा गणपती मंदिर ते गव्हाळेवस्ती ते पिंपळगांव माळवी रस्ता तयार करणे :- मांजरसुंबा NR देहरे नगर
१. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर NB जामखेड जामखेड
१. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड NB जवळा जामखेड
३. नान्नज प्रा.आ.केंद्र करणे, धर्मशाळा व शौचालय बांधणे :- नान्नज NB जवळा जामखेड
२. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पाडळी :- पाडळी NB जामखेड जामखेड
२. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव NB खर्डा जामखेड
३. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र राजूरी येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- राजुरी NB खर्डा जामखेड
१. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र मोहा येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- मोहा NB जामखेड जामखेड
लोणी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- लोणी NB खर्डा जामखेड
धामणगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- धामनगाव NB खर्डा जामखेड
जवळके येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- जवळके NB खर्डा जामखेड
हाळगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- हळगाव NB जवळा जामखेड
पाटोदा येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- पाटोदा NB जवळा जामखेड
.आरणगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- अरणगाव NB जवळा जामखेड
मतेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- मतेवाडी NB जवळा जामखेड
राजेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- राजे वाडी NB जवळा जामखेड
भुतवडा येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- भुतवडा NB जामखेड जामखेड
मोहा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- मोहा NB जामखेड जामखेड
धामणगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- धामनगाव NB खर्डा जामखेड
पाटोदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पाटोदा NB जवळा जामखेड
सावरगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- सावरगाव NB जामखेड जामखेड
शिऊर येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- शिउर NB जामखेड जामखेड
पाडळी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पाडळी NB जामखेड जामखेड
जवळके येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- जवळके NB खर्डा जामखेड
बांधखडक येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बांधखडक NB खर्डा जामखेड
देवदैठण येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- देवदईठण NB खर्डा जामखेड
महारुळी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- महारुळी NB जवळा जामखेड
पिंपरखेड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पिंपरखेड NB जवळा जामखेड
तेलंगशी येथिल २ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- तेलंगाशी NB खर्डा जामखेड
तेलंगशी येथिल २ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- तेलंगाशी NB खर्डा जामखेड
शिउर येथिल ५ प्रा.शाळा खोल्या दुरूस्त करणे :- शिउर NB जामखेड जामखेड
तरटगाव दौडवाडी :- तरडगाव NB खर्डा जामखेड
नाहुली :- नाहुली NB खर्डा जामखेड
नायगांव सतेवाडी :- नायगाव NB खर्डा जामखेड
खर्डा दत्तमंदिर :- खर्डा NB खर्डा जामखेड
देवदैठण देवदैठण १ :- देवदैठण NB खर्डा जामखेड
खर्डा कसाबपेठ :- खर्डा NB खर्डा जामखेड
जायभायवाडी श्रीरामनगर :- जाईभायवाडी NB खर्डा जामखेड
जातेगाव झोपडपटटी :- जातेगाव NB खर्डा जामखेड
लोणी :- लोणी NB खर्डा जामखेड
जवळके :- जवळके NB खर्डा जामखेड
तेलगंशी सालईवस्ती :- तेलंगाशी NB खर्डा जामखेड
जामखेड शिवाजीनगर १ :- जामखेड NB जामखेड जामखेड
शिऊर फळकेवाडी :- शिउर NB जामखेड जामखेड
१. विठ्ठल मंदीर धनेगाव येथे मंदीर परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे :- धनेगाव NB खर्डा जामखेड
२. विठ्ठल मंदीर धनेगाव येथे शौचालय संकुल बांधणे :- धनेगाव NB खर्डा जामखेड
४. जामखेड (संताजीनगर) :- जामखेड NB जामखेड जामखेड
३०. सारोळा, काटवाडी :- सारोळा NB जामखेड जामखेड
जामखेड खाडेनगर येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR जामखेड जामखेड
नायगाव झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नायगाव NR खर्डा जामखेड
धनेगाव करोडमिटी नाका येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- धनेगाव NR खर्डा जामखेड
पिंपळगाव उंडा दलित वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- पिंपळगाव उंडा NR खर्डा जामखेड
राजुरी झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- राजुरी NR खर्डा जामखेड
सारोळा काटेवाडी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- सारोळा NR जामखेड जामखेड
जामखेड सदाफुले वस्ती येथे गटार बाधणे. :- जामखेड NR जामखेड जामखेड
जामखेड सदाफुले वस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- जामखेड NR जामखेड जामखेड
जामखेड अंतर्गत संताजीनगर अंतर्गत कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे ता.जामखेड :- जामखेड NR जामखेड जामखेड
जामखेड अंतर्गत शिक्षक कॉलनी अंतर्गत कॉक्रीटीकरण रस्ता करणे ता. जामखेड :- जामखेड NR जामखेड जामखेड
रामा-143 ते गुरेवाडी रस्ता करणे ता.जामखेड ग्रामा-30 :- नान्नज NR खर्डा जामखेड
प्र.जि.मा. ६९ ते वाकी, लोणी, आंनद वाडी, बांधखडक ते तेलंगशी ता.जामखेड :- तरडगाव NR खर्डा जामखेड
लोणी द.व. येथे पाणी पुरवठा दुरुस्ती करणे :- लोणी SV खर्डा जामखेड
पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे ०/५०० ते १/०० :- माळी बाभूळगाव NR तिसगाव पाथर्डी
मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे १/०० ते १/५०० :- माळी बाभूळगाव NR तिसगाव पाथर्डी
गाडेवाडी ते शिंदे वस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- टाकळी मानूर NR भालगाव पाथर्डी
टाकळीमानूर अशोक शिरसाठ घर ते हनुमान मंदिर रस्ता कॉंक्रीट करणे :- टाकळी मानूर NR भालगाव पाथर्डी
जवखेडे ते कोपरे रस्ता दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा NR मिरी पाथर्डी
येळी बडेवाडी येथे बस शेड बांधणे :- येली NB भालगाव पाथर्डी
पिरेवाडी येथे बस थांबा बांधणे :- पिरेवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
कोकीसपीर तांडा (मा.दोन्डी) आंगणवाडी इमारतीस संरक्षक भिंत बांधणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
चव्हाण वस्ती (खांडगाव) जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- खांडगाव NB मिरी पाथर्डी
केशव शिंगवे जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- शिंगवे केशव NB मिरी पाथर्डी
भोसे सभामंडप बाजूचे कॉंक्रीट करणे :- भोसे NB मिरी पाथर्डी
निपाणी जळगाव ते गावतलाव पर्यंत १ किमी रस्ता भाराव करणे :- निपाणी जळगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
पटेलवस्ती ते पांढरेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
तिसगाव गणपती मंदिर ते शेंदुरकर गल्ली रस्ता कॉंक्रिट करणे :- तिसगाव NR तिसगाव पाथर्डी
तिसगाव पंचाचा वाडा ते मालीवाडी शनी मंदिर रस्ता कॉंक्रिट करणे :- तिसगाव NR तिसगाव पाथर्डी
खोजेवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- निवडुंग NB तिसगाव पाथर्डी
लक्ष्मिवाडी अंगणवाडी बांधकाम :- करंजी NB मिरी पाथर्डी
तिसगाव ग्राम सचिवालय इमारत बांधणे :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
ग्रा प कार्यालय बांधणे :- चिंचपुर पांगुळ NB भालगाव पाथर्डी
माणिक दौन्डी वैद्यकीय अधिकारी निवास्तान क्र.२ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
माणिक दौन्डी कर्मचारी जोड निवास्तान क्र २ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
माणिक दौन्डी वैद्यकीय अधिकारी निवास्तान क्र.१ दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
माणिक दौन्डी प्रा.आ.उप केंद्र दुरुस्त करणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
चिंचपूर पांगुळ प्रा.आ.उप केंद्र डिलिव्हरी रूम संरक्षण भिंत बांधकाम दुरुस्त करणे :- चिंचपुर पांगुळ NB भालगाव पाथर्डी
मिरी शव विचेदन इमारत बांधणे :- मिरी NB मिरी पाथर्डी
मिरी प्रसुतीगृह विस्तारीकरण करणे :- मिरी NB मिरी पाथर्डी
मढी प्राथमिक आरोग्य उप केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- मढी NB तिसगाव पाथर्डी
तिसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
गनुचातांडा प्राथमिक आरोग्य उप केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- घुमटवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
जवखेडे प्रा.आ.उप केंद्र दरवाजे खिडक्या व गटार दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा NB मिरी पाथर्डी
करंजी प्रा.आ.उप केंद्र पेव्हिंग ब्लौक बसविणे :- करंजी NB मिरी पाथर्डी
करंजी प्रा.आ.उप केंद्र संरक्षण भिंत बांधणे :- करंजी NB मिरी पाथर्डी
तिसगाव ते कासार पिंपळगाव बी बी एम कार्पेट करणे कि मी ०/०० ते १/०० :- तिसगाव NR तिसगाव पाथर्डी
रामा ५४ ते केळवडी रस्ता किमि०/०० ते ०/६०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण :- केळवंडी NR तिसगाव पाथर्डी
तोंडोळी कळसपिंप्री ते तालुका हद्द किमी १/५०० ते २/०० :- तांडोळी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
खरवंडी धाकणवाडी रस्ता किमी २/२०० मध्ये मोरी बंधने :- खरवंडी कासार NR भालगाव पाथर्डी
पाथर्डी येथे पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत मध्ये फर्निचर करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत मुख्य प्रवेशद्वारावर अच्छादन करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
पंचायत समिती मुख्य प्रशासकीय इमारत उप प्रवेशद्वारावर अच्छादन करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
स्मशानभूमी विकास :- शिरसातवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
स्मशानभूमी विकास :- कोरडगाव NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
स्मशानभूमी विकास :- कळस पिंपरी NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
स्मशानभूमी विकास :- एकनाथवाडी NB भालगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- खरवंडी कासार NB भालगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- हनुमान टाकळी NB मिरी पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- साकेगाव NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- भाळगाव NB भालगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- धारवडी NB मिरी पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- करोडी NB भालगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- शंकरवाडी NB मिरी पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- भोसे NB मिरी पाथर्डी
स्मशानभूमी विकास :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत कार्यालय :- कोपरे NB मिरी पाथर्डी
पाथर्डी सभापती निवासस्थान दुरुस्ती करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
कान्होबाचीवाडी ते खंडोबाचीवाडी रस्ता दुरुस्ती :- करंजी NR मिरी पाथर्डी
बांगरवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव NB तिसगाव पाथर्डी
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- चितळवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- चेकेवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
रविवार पेठ फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
वाघवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- लोहसर NB मिरी पाथर्डी
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- मोहोज बुद्रुक NB मिरी पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- जवखेडे दुमाला NB मिरी पाथर्डी
मुळे तागडवस्ती फब्रीकेटेड अंगणवाडी बांधकाम :- शिराळ NB मिरी पाथर्डी
गावठाण अंगणवाडी बांधकाम :- मांडवे NB तिसगाव पाथर्डी
हरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- निवडुंग NB तिसगाव पाथर्डी
हरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- मिरी NB मिरी पाथर्डी
चैतन्यनगर :- मढी NB तिसगाव पाथर्डी
लमाण तांडा :- कळस पिंपरी NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- खेरडे NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
चील्हालवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- येली NB भालगाव पाथर्डी
भगवान वस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- नांदूर निंबादैत्य NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- लांडक वाडी NB तिसगाव पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- घुमटवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव NB तिसगाव पाथर्डी
अंगणवाडी बांधकाम :- डमालवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
वाघदरा अंगणवाडी बांधकाम :- अल्हानवाडी NB तिसगाव पाथर्डी
तांडा अंगणवाडी बांधकाम :- भारज वाडी NB भालगाव पाथर्डी
वाघेश्वरी अंगणवाडी बांधकाम :- वडगाव NB भालगाव पाथर्डी
कोल्हेवाडी :- करंजी NB मिरी पाथर्डी
पवळवाडी :- लोहसर NB मिरी पाथर्डी
आव्हाडवस्ती :- चिचोंडी NB मिरी पाथर्डी
शाळा दुरूस्ती :- मानेवाडी NB भालगाव पाथर्डी
शाळा दुरूस्ती :- तुळजवाडी NB भालगाव पाथर्डी
शाळा दुरूस्ती :- शिंगवे केशव NB मिरी पाथर्डी
शाळा संरक्षक भिंत :- जवखेडे दुमाला NB मिरी पाथर्डी
प्रजिमा ३९ ते हरिहरेश्वर रस्ता :- तांडोळी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
साकेगाव ते चीतली रस्ता :- साकेगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
कौडगाव ते मोहोज रस्ता की.मी.०/०० ते २/० :- कौडगाव NR तिसगाव पाथर्डी
खांडगाव ते प्रजिमा ४४ रस्ता :- खांडगाव NR मिरी पाथर्डी
जवखेडे ते तिसगाव रस्ता :- जवखेडे खालसा NR मिरी पाथर्डी
माणिकदौंडी महादेव संस्थान भक्त निवास बांधणे :- माणिक दौंडी NB तिसगाव पाथर्डी
कॉंक्रीट रस्ता :- शेकटे NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
रमाबाई आंबेडकर चौक रस्ता कॉंक्रीट :- औरंजपुर NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
मातंगवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- जिरेवाडी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
आंबेडकरनगर रस्ता कॉंक्रीट :- माणिक दौंडी NR तिसगाव पाथर्डी
लक्ष्मीनगर मातंगवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- माणिक दौंडी NR तिसगाव पाथर्डी
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- तीनखाडी NR भालगाव पाथर्डी
अण्णाभाऊ साठे नगर शहादेव राजगुरू ते किसन रंधवे घर रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR भालगाव पाथर्डी
अण्णाभाऊ साठे नगर दळवी घर ते सातपुते घर रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR भालगाव पाथर्डी
अण्णाभाऊ साठे नगर अंतर्गत रस्ता कॉंक्रीट :- चिंचपुर पांगुळ NR भालगाव पाथर्डी
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- जांभळी NR भालगाव पाथर्डी
भवरवाडी रस्ता कॉंक्रीट :- मिडसांगवी NR भालगाव पाथर्डी
गावठाण रस्ता कॉंक्रीट :- मालेवाडी NR भालगाव पाथर्डी
कासूळवाडी रस्ता खडीकरण :- भाळगाव NR भालगाव पाथर्डी
जाधव वस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- जवखेडे खालसा NR मिरी पाथर्डी
इंदिरा नगर रस्ता कॉंक्रीट :- जवखेडे खालसा NR मिरी पाथर्डी
मिरपागरवस्ती रस्ता खडीकरण :- कामतशिंगवे NR मिरी पाथर्डी
खरातवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सुसरे NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सोनोशी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- तांडोळी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
शांतीनगर कॉंक्रीट रस्ता :- पाडळी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
दक्षिणेकडील हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- कोरडगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
स्मशानभूमी रस्ता :- धामनगाव NR तिसगाव पाथर्डी
हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- निवडुंग NR तिसगाव पाथर्डी
गवारेनगर कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR तिसगाव पाथर्डी
गवारेनगर भराव रस्ता :- शिरापुर NR तिसगाव पाथर्डी
इंदिरानगर कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR तिसगाव पाथर्डी
संत रोहिदासनगर करडवाडी कॉंक्रीट रस्ता :- शिरापुर NR तिसगाव पाथर्डी
दलितवस्ती क्र १ कॉंक्रीट रस्ता :- तिसगाव NR तिसगाव पाथर्डी
भीमनगर कॉंक्रीट रस्ता :- अल्हानवाडी NR तिसगाव पाथर्डी
खापरेवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- जाटदेवळे NR तिसगाव पाथर्डी
दलितवस्ती गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- येली NR भालगाव पाथर्डी
कॉंक्रीट रस्ता :- चिंचपुर पांगुळ NR भालगाव पाथर्डी
हरिजनवाडा गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- भीलवाडी NR भालगाव पाथर्डी
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- दगडवाडी NR मिरी पाथर्डी
कासारवाडी भोसले वस्ती मिरी रोड कॉंक्रीट रस्ता :- जवखेडे खालसा NR मिरी पाथर्डी
गावठाण हरिजन वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- करंजी NR मिरी पाथर्डी
गोठावस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- कोपरे NR मिरी पाथर्डी
रामा ६८ ते आंधळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे व मोरी बांधकाम करणे किमी १/०० :- माणिक दौंडी NR तिसगाव पाथर्डी
पशुवैद्यकीय दवाखाना मोहज खुर्द संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- मोहोज खुर्द NB मिरी पाथर्डी
करंजी पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- करंजी NB मिरी पाथर्डी
साकेगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- साकेगाव NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
पशुवैद्यकीय दवाखाना तिसगाव इमारत दुरुस्त करणे :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
पशुवैद्यकीय दवाखाना पाथर्डी स्वच्छता गृह व इतर दुरुस्त करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
पशुवैद्यकीय दवाखाना पाथर्डी निवासस्थान व इतर दुरुस्त करणे :- पाथर्डी NB तिसगाव पाथर्डी
ग्रामपंचायत मिळकत मध्ये मुस्लीम स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
बंदरवस्ती ग्रा मी क्र ३१६ मध्ये सभा मंडप बंधने :- चिंचपुर पांगुळ NB भालगाव पाथर्डी
सभा मंडप :- शिरापुर NB तिसगाव पाथर्डी
सी डी वर्क :- मांडवे NB मिरी पाथर्डी
सभा मंडप :- मोहोज बुद्रुक NB मिरी पाथर्डी
मुस्लीम स्मशानभूमी भिंत बंधने :- तिसगाव NB तिसगाव पाथर्डी
केळवंडी अंतरगत रस्ता :- केळवंडी NR तिसगाव पाथर्डी
आर सी सी गटार :- माळी बाभूळगाव NR तिसगाव पाथर्डी
रस्ता भराव वसंत राव नाइके तांडा ते हनुमान रस्ता :- कळस पिंपरी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
गावठान कटया तोड़ने :- आडगाव NR मिरी पाथर्डी
पेविंग ब्लाक बसविने :- कारेगाव NR तिसगाव पाथर्डी
रेतेनिग वाल बांधने :- लोहसर NR मिरी पाथर्डी
गाळ नो १ मधे दुरुस्ती करने :- कोरडगाव NB कासार पिंपळगाव पाथर्डी
धारवाडी गव्थान ते डोगर वाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- धारवडी NR मिरी पाथर्डी
अंतरगत कोंक्र्ती रास्ता :- शेकटे NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
मुतारी बांधने :- जवखेडे दुमाला NB मिरी पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्र्ती रास्ता :- रांजणी NR तिसगाव पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- कळस पिंपरी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
अंतर्गत रस्ता :- तीनखाडी NR भालगाव पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- मढी NR तिसगाव पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- माणिक दौंडी NR तिसगाव पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्रित रस्ता :- केळवंडी NR तिसगाव पाथर्डी
समाज मंदिर दुरुस्त करने :- चिंचपुर पांगुळ NB भालगाव पाथर्डी
अंतर्गत कोंक्रिट रस्ता :- घुमटवाडी NR तिसगाव पाथर्डी
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- दुलेचाडगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
अंतर्गत रस्ता दुरुस्त करने :- कोरडगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
भीलवडे ते तिनखाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- भीलवाडी NR भालगाव पाथर्डी
लवांडे वस्ती ते खिलवसती रस्ता करने :- मांडवे NR तिसगाव पाथर्डी
सीमेंट पाइप गटर :- माळी बाभूळगाव NR तिसगाव पाथर्डी
वाड़ी वस्ती जोड़ रस्ते दुरुस्ती :- ढवळे वाडी NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
गावतन रस्ता दुरुर्स्त करने :- कासार पिंपळगाव NR कासार पिंपळगाव पाथर्डी
समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर NR निमोन संगमनेर
सुकेवाडी येथील कुरण रोड कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- सुकेवाडी NR निमोन संगमनेर
चिकणी येथील चर्मकार वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०७१ :- चिकणी NR निमोन संगमनेर
पोखारीहवेली येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- पोखरी हवेली NR निमोन संगमनेर
पारेगाव खूर्द (मोकळ वस्ती) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०६९ :- पारेगाव खुर्द NR निमोन संगमनेर
पारेगाव खूर्द (लक्ष्मिवाडी) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- पारेगाव खुर्द NR निमोन संगमनेर
पारेगाव बुद्रुक येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०९२ :- पारेगाव बुद्रुक NR निमोन संगमनेर
हरिजन वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१७८ :- नान्नज दुमला NR निमोन संगमनेर
भालेराव वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- मालदाड NR निमोन संगमनेर
इंदिरा कॉलनी रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- निमोन NR निमोन संगमनेर
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- सायखिंडी NB निमोन संगमनेर
सायखिंडी येथील गावठाण अंगणवाडी इमारत बांधणे. :- सायखिंडी NB निमोन संगमनेर
बिरेवाडी स्मशानभूमीत विकास करणे. :- नान्नज दुमला NB निमोन संगमनेर
निमोण ते सोनेवाडी रस्ता डाबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे. ०/०० ते ४/०० :- निमोण NR निमोन संगमनेर
अशापिरबाबा पारेगाव बुद्रूक पिंपळे कोटकर वस्ती रस्ता मजबुतीकरण व डाबरी करणे.किमी ४/० ते५/० :- पिंपळे NR निमोन संगमनेर
गावठाण अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पारेगाव खुर्द NB निमोन संगमनेर
काकडवाडी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- नान्नज दुमला NB निमोन संगमनेर
आव्हाड वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- सोनेवाडी NB निमोन संगमनेर
कोटकर वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पिंपळे NB निमोन संगमनेर
गावठाण अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पळसखेडे NB निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी विकास करणे :- पोखरी हवेली NB निमोन संगमनेर
सानप वस्ती अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कर्हे NB निमोन संगमनेर
घारगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र ईमारत दुरुस्ती करणे. :- घारगाव NB बोटा संगमनेर
रा.म.मा.५० ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता ग्राम-१०८ स.क्र.१/० ते ३/० म्ध्ये मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे. :- अकलापूर NR बोटा संगमनेर
प्रजिमा-23 ते करवंदवाडी रस्ता.ग्रामा-122 सा.क्र.0/000 ते 1/000 मध्ये मजबुतिकरण व डांबरीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- घारगाव NR बोटा संगमनेर
रा म मा 50 ते ठाकरवाडी पोखरी बाळेश्वर वरुडी पठार ते इजिमा 34 ला मिळणारा रस्ता.इजिमा-178 सा.क्र.5/00 ते 6/00 मध्ये मजबुतिकरण व डांबरीकरण करणे. ता.संगमनेर. :- वारुडे पठार NR बोटा संगमनेर
कौठे.खुर्द.येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- कौठे खुर्द NB बोटा संगमनेर
वरुडीपठार येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- वारुडे पठार NB बोटा संगमनेर
म्हसवंडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NB बोटा संगमनेर
सारोळेपठार येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- सारोळे पठार NB बोटा संगमनेर
वनकुटे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB बोटा संगमनेर
बोटा येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB बोटा संगमनेर
अकलापूर येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- अकलापूर NB बोटा संगमनेर
बोरबन येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे. :- बोरबणवाडी NB बोटा संगमनेर
कौठे.बु.येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे.ता.संगमनेर. :- कौठे बुद्रुक NB बोटा संगमनेर
बोरपाईन-अकलापूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अकलापूर NB बोटा संगमनेर
गावठाण- आंबी-खालसा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB बोटा संगमनेर
गावठाण नं-2 वनकुटे येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB बोटा संगमनेर
आंबीखालासा (पानसवाडी) येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- पानस वाडी NB बोटा संगमनेर
खंदरमाळवाडी-माहुली येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- खांडरमाळ NB बोटा संगमनेर
डोळासणे-बांबळेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- डोळसने NB बोटा संगमनेर
पोखरी बाळेश्वर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NB बोटा संगमनेर
अकलापूर-गाढवलोळी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- गाढव लोळी NB बोटा संगमनेर
बोटा-बोटा-नं-1.येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB बोटा संगमनेर
पिंपळगावमाथा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB बोटा संगमनेर
जवळे बाळेश्वर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NB बोटा संगमनेर
रा.म.मा 50 ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता.ग्रामा-108 सा.क्र.3/000 ते 5/000 मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.(जॉब क्र.13/01/01/10/023)ता.संगमनेर. :- अकलापूर NR बोटा संगमनेर
रा.म.मा 50 ते शेळकेवाडी अकलापूर ठाकरवाडी रस्ता.ग्रामा-108 सा.क्र: 0/000 ते 7/500 मध्ये डांबरी पृष्ठभागाचे खडड्े भरणे.(जॉब क्रमांक.14/01/ स्था-1/02/011) ता.संगमनेर. :- अकलापूर NR बोटा संगमनेर
रा.म.मा 50 ते कुरकुंडी सांगडेवाडी ते इजीमा -३४१ला मिळणारा रस्ता.ग्रामा-1२0 सा.क्र: 0/000 ते ६/0 मध्ये खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता.संगमनेर. :- सांगडेवाडी NR बोटा संगमनेर
आंबी-खालसा येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB बोटा संगमनेर
वनकुटे येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- वानकुटे NB बोटा संगमनेर
माळेगाव पठार येथे समाजमंदिर इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- माळेगाव पठार NB बोटा संगमनेर
बोटा रोहिदास नगर येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- रोहिदास नगर NR बोटा संगमनेर
कर्जुले पठार गावठाण दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- कर्जुले पठार NR बोटा संगमनेर
पोखरीबाळेश्वर येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- गावठाण NR बोटा संगमनेर
सारोळेपठार येथील हनुमानवाडी दलित वस्ती रस्ता तयार करणे ता.संगमनेर. :- सारोळे पठार NR बोटा संगमनेर
घारगाव येथे सभामंडपाजवळ २ युनिटचे सार्वजनिक शौचलय बांधणे.ता.संगमनेर. :- घारगाव NB बोटा संगमनेर
घारगाव येथे स्मशानभूमीला धक्का भिंत बांधणे ता.संगमनेर. :- घारगाव NB बोटा संगमनेर
घारगाव (करवंदवाडी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला संरक्षक भिंत बांधणे.ता.संगमनेर. :- करवंदवाडी NB बोटा संगमनेर
आंबीखालासा येथे अंगणवाडी इमारतीचे वाढीव काम करणे ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB बोटा संगमनेर
एलकोपवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे :- एलकोपवाडी NB बोटा संगमनेर
महालवाडी येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे त.संगमनेर. :- महालवाडी NR बोटा संगमनेर
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते चिखल्याडोंगर रस्ता दुरुस्ती करणेसा.क्र: 0/000 ते १/०टप्पा क्र.१३वा ता.संगमनेर. :- चिखल्याडोंगर NR बोटा संगमनेर
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत बाळन्द्री रस्ता दुरुस्ती करणे सा.क्र: 0/000 ते १/५००टप्पा क्र.१४वा ता.संगमनेर. :- गणेश वाडी NR बोटा संगमनेर
पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते कळमजाई रस्ता दुरुस्ती करणे सा.क्र: १/५०० ते ३/००० टप्पा क्र.१५ वा ता.संगमनेर. :- कळमजाई NR बोटा संगमनेर
डोळासणे (धुमाळवाडी ) येथील अंगणवाडी इमारतीला स्टेज बांधणे ता.संगमनेर. :- डोळसने NB बोटा संगमनेर
बोटा येथील स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- बोटा NR बोटा संगमनेर
कुरकुंडी येथे सांगडेवाडीकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुंडी NR बोटा संगमनेर
आंबीदुमाला येथे शिवाजी पुतळ्याजवळ पेव्हिंग ब्लोक बसविणेता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NR बोटा संगमनेर
आंबीदुमाला येथे खालची आळी व गोसाविबाबा रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NR बोटा संगमनेर
आंबीदुमाला येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- अंबिदुमाला NB बोटा संगमनेर
माहुली (खंदरमाळ) येथे सभामंडपासमोर ओट्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- माहुली NR बोटा संगमनेर
कुरकुटवाडीअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NR बोटा संगमनेर
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे संरक्षक भिंत बांधणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB बोटा संगमनेर
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे शहाबादी फरशी बसविणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB बोटा संगमनेर
कुरकुटवाडी येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- कुरकुटवाडी NB बोटा संगमनेर
वनकुटे गावठाण चौकात पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- वानकुटे NR बोटा संगमनेर
भोजदरी गावठाण चौकात पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- भोजदरी NR बोटा संगमनेर
म्हसवंडी जि.प.प्राथमिक शाळेकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NR बोटा संगमनेर
म्हसवंडी येथे सि.डी.वर्कबांधणे ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी NR बोटा संगमनेर
माळेगाव पठार येथे ग्रामसभेसाठी सभामंडप शेड बांधणे ता.संगमनेर. :- माळेगाव पठार NB बोटा संगमनेर
खैरदरा (नांदूर खंदरमाळ) येथील जि.प.प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती करणे ता.संगमनेर. :- खैरदरा NB बोटा संगमनेर
पोखरी बाळेश्वर( काळेवाडी) रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NR बोटा संगमनेर
पिंपळगाव माथा येथील स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- पिंपळगाव माथा NB बोटा संगमनेर
बोटा ते शेळकेवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे.ता.सगमनेर. :- बोटा NR बोटा संगमनेर
घारगाव ते पांधन रस्ता तयार करणे.ता.सगमनेर. :- घारगाव NR बोटा संगमनेर
पोखरी बाळेश्वर(मारुती मंदिर) चौकातील रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लोक बसविणे ता.संगमनेर. :- पोखरी बळेश्वर NR बोटा संगमनेर
आंबीखालसा येथीलमुस्लिम स्मशानभूमीची सुधारणा करणे ता.संगमनेर. :- अंबिखालसा NB बोटा संगमनेर
गोळीबार येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- संगमनेर खुर्द NB जोर्वे संगमनेर
शिबलीनगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- संगमनेर खुर्द NB जोर्वे संगमनेर
पुना रोड वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR जोर्वे संगमनेर
मुख्य रस्ता ते खंडोबा मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR जोर्वे संगमनेर
यशवंतनगर येथील अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- संगमनेर खुर्द NR जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- संगमनेर खुर्द NB जोर्वे संगमनेर
अंगणवाडी ईमारत बांधकाम करणे :- जोरवे NB जोर्वे संगमनेर
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- जोरवे NB जोर्वे संगमनेर
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारतीससंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- जोरवे NB जोर्वे संगमनेर
वडगाव पान जोर्वे पिंपरणे रस्ता कि.मी. ५/०० ते ६/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
जोर्वे ते करपडी रस्ता डांबरीपृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
पांढरी वस्ती दलितवस्तीमधील रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
चौक ते भागवत गिरी यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
किसन खैरे घरापासून दिगंबर मैड यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
पांडूरंग साळुंके यांचे घरापासून ते विनायक जोशी यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
दत्तमंदिर ते चौक रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
समता विदयालय ते हनुमान मंदिर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- जोरवे NR जोर्वे संगमनेर
महादेवमळा येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- खांडगाव NB जोर्वे संगमनेर
ग्रामपंचायत कार्यालय वर सभागृह बांधकाम करणे :- खांडगाव NB जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- खांडगाव NB जोर्वे संगमनेर
बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव NR जोर्वे संगमनेर
खांडेश्वर महादेव देवस्थान येथे महिलांसाठी भक्तनिवास बांधकाम करणे :- खांडगाव NB जोर्वे संगमनेर
खांडेश्वर महादेव देवस्थानासमोरील ओढयास आधार भिंतीचे बांधकाम करणे :- खांडगाव NB जोर्वे संगमनेर
खांडेश्वर महादेव देवस्थान खांडगाव येथे मंदिरास जोडणारा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव NR जोर्वे संगमनेर
दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हिवरगाव पावसा NR जोर्वे संगमनेर
प्राथमिक शाळेसमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे भाग-१ :- शिरपूर NR जोर्वे संगमनेर
प्राथमिक शाळेसमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे भाग-२ :- शिरपूर NR जोर्वे संगमनेर
ग्रामपंचायत कार्यालय ऊर्वरित बांधकाम करणे :- निमगाव टेंभी NB जोर्वे संगमनेर
संत गाडगेबाबा सभागृहास कोटा फरशी बसविणे भाग-१(जनरल) :- हंगेवाडी NB जोर्वे संगमनेर
संत गाडगेबाबा सभागृहास कोटा फरशी बसविणे भाग-२ ( एस.सी ) :- हंगेवाडी NB जोर्वे संगमनेर
आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हंगेवाडी NR जोर्वे संगमनेर
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- हंगेवाडी NB जोर्वे संगमनेर
हंगेवाडी येथे मोकळया जागेत काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे (जनरल) :- हंगेवाडी NR जोर्वे संगमनेर
हंगेवाडी येथे मोकळया जागेत काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ( एस.सी ) :- हंगेवाडी NR जोर्वे संगमनेर
रोहोमवस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- देवगाव NR जोर्वे संगमनेर
गावठाण अंगणवाडी ईमारत बांधकाम करणे :- देवगाव NB जोर्वे संगमनेर
कोटकर वस्ती प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे(जनरल) :- देवगाव NB जोर्वे संगमनेर
दलीतवस्ती समाजमंदीरासमोर काँक्रिट पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ( एस.सी ) :- देवगाव NR जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे (जनरल) :- जखोरी NB जोर्वे संगमनेर
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- कांकपूर NB जोर्वे संगमनेर
भांडारगृह बांधकाम करणे (जनरल) :- कानोळी NB जोर्वे संगमनेर
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ( एस.सी ) :- कानोळी NR जोर्वे संगमनेर
दलीत दफनभूमीस संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- कानोळी NB जोर्वे संगमनेर
देवनदी रस्ता खडीकरण करणे :- कानोळी NR जोर्वे संगमनेर
हनुमान मंदीरास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- खराडी NB जोर्वे संगमनेर
मंगल कार्यालयास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- खराडी NB जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमीत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- ओझर बुद्रुक NR जोर्वे संगमनेर
वाकचौरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे :- पिंपरणे NR जोर्वे संगमनेर
अंगणवाडीसाठी किचन रुमचे बांधकाम करणे :- पिंपरणे NB जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी मध्ये काँक्रिटीकरण करणे :- पिंपरणे NR जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी घाट काँक्रिटीकरण करणे :- रहीमपूर NR जोर्वे संगमनेर
आदीवासी वस्ती मध्ये काँक्रिटीकरण करणे :- रहीमपूर NR जोर्वे संगमनेर
पशूउपचार केंद्र इमारत दुरूस्ती करणे :- रहीमपूर NB जोर्वे संगमनेर
सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर NB जोर्वे संगमनेर
अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- रायते NB जोर्वे संगमनेर
तनपुरे वस्ती अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- रायतेवाडी NB जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- वाघापूर NB जोर्वे संगमनेर
स्मशानभूमी सुधारणा करणे :- झोळे NB जोर्वे संगमनेर
पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- निमोन NB निमोन संगमनेर
उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव NB अकोले अकोला
लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी NB कोतूळ अकोला
अगस्ती देवस्थान सुशोभीकरण करणे ता.अकोले :- कोळगांव NB देवठाण अकोला
श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका NB राजूर अकोला
कोतुळेश्वर महादेव मंदिर देवस्थान कोतुळ येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खरडगांव NB कोतूळ अकोला
अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी NB राजूर अकोला
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु. येथे भक्त निवास बांधण.ता.अकोले.(भाग-१) :- खामगांव NB अकोले अकोला
इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड NB अकोले अकोला
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु. येथे भक्त निवास बांधण.ता.अकोले.(भाग-२) :- खामगांव NB कळस बुद्रुक अकोला
उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू NB अकोले अकोला
टाहाकारी येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ NB समशेरपूर अकोला
रणद खु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ NB समशेरपूर अकोला
सुगाव खु येथे काशिमाता मंदिरास भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खानापुर NB अकोले अकोला
गणोरे येथील अंबिकामाता मंदिर येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- गदेवाडी NB देवठाण अकोला
गर्दणी येथील रत्नागिरी भवानी माता मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कोळगांव NB देवठाण अकोला
गर्दणी येथील रत्नागिरी भवानी माता मंदीरदेवस्थानास तारेचे र्केपौन्ड बांधणे. :- कोळगांव NB देवठाण अकोला
श्री हनुमान मंदिर देवस्थान ढोकरी येथे सरक्षंण भिंत बांधणे ता.अकोले. :- गायकवाड जळगांव NB देवठाण अकोला
विठा येथील प्रा.आ.केंद्रास सरंक्षक भिंत सुशोभिकरण करणे :- दडेगाव NB राजूर अकोला
प्रा.आ.केंद्र सुगाव खु येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले :- दहिगांव ने NB अकोले अकोला
प्रा आ उपकेंद्र साम्रद इमारत दुरुस्ती करणे अकोले :- दहिगाव शे NB राजूर अकोला
प्रा.आ.उपकेद्र गर्दणी प्रसुतीग्रह विस्तारीकरण करणे :- कोळगांव NB देवठाण अकोला
प्रा.आ.उपकेद्र पिंपळदरी येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले :- दहिफळ जुने NB कोतूळ अकोला
प्रा.आ.केंद्र खिरविरे येथे एक जुळे कर्मचारी निवासस्थान बांधणे ता.अकोले. :- अंतरवली खु NB समशेरपूर अकोला
प्रा.आ.केंद्रकोहणे येथे कर्मचारी निवासस्थान बांधणे ता.अकोले. :- आखतदवाडे NB सातेवाडी अकोला
प्रा.आ.केंद्र ब्राम्हणवाडा इमारत दुरुस्ती करणे ता.अकोले. :- थाटे NB कोतूळ अकोला
प्रा.आ.केंद्र मवेशी येथे निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.अकोले. :- आखतदवाडे NB सातेवाडी अकोला
प्रा आ पथक घाटघर येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले. :- दिवटे NB राजूर अकोला
पंचायत समिती प्रशासकीय इमारतीत फर्निचर बसविणे ता.अकोले. :- बालम टाकळी NB अकोले अकोला
जांभळे येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- बेलगाव NB कोतूळ अकोला
वांरघुशी येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- एरंडगांव समसुद NB राजूर अकोला
शेलविहिरे येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- बोडखे NB समशेरपूर अकोला
शिंगणवाडी समाजमंदिर बांधणे ता अकोले :- बोधेगांव NB राजूर अकोला
समशेरपुर येथील सार्वजनीक शोचालय बांधणे ता.अकोले. :- चापडगांव NB समशेरपूर अकोला
कळस बु. यथील शंकर मंदिरासाठी सभामंडप बांधणे ता अकोले :- खामगांव NB कळस बुद्रुक अकोला
पानसरवाडी येथे स्मशानभुमी शेड बांधणे ता.अकोले :- बालम टाकळी NB अकोले अकोला
समशेरपुर येथे स्मशानभुमी परीसर सुधारणा करणे ता.अकोले :- चापडगांव NB समशेरपूर अकोला
रणद बु.येथे २ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मंगरुळ बु NB समशेरपूर अकोला
टिटवी येथे २ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- ठाकुर निमगाव NB समशेरपूर अकोला
देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी NB देवठाण अकोला
रनद खु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खुंटेफळ NB समशेरपूर अकोला
कळस बु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खामगांव NB कळस बुद्रुक अकोला
तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका NB राजूर अकोला
इजिमा २१ ते मानमोडी रस्ता किमी ०/०० ते २/०० मज. व डांबरी करण करणे. :- अंतरवली खु NR खिरविरे अकोला
इजिमा २३ ते कोहंडी माळेगाव ते धामनवन अंबित पाचनई ते जिल्हा हदद रस्ता इजिमा २४ किमी ०/०० ते ४/००रस्ता सुधारणा व सरंक्षण भिंत बांधणे (अंबित ते पाचनई ) :- अंतरवाली बुद्रुक NR राजूर अकोला
समशेरपुर मुथाळणे गर्दणी ठाकरवाडी बहिरवाडी मेंहदुरी रस्ता इजिमा १६६ किमी १०/०० ते १५/०० रस्ता मज. व डांबरी करण करणे. :- अधोडी NR देवठाण अकोला
कासन आंबावाडी रस्ता कि.मी.०/० ते १/०० भराव व खडीकरण करणे. :- अमरापुर NR सातेवाडी अकोला
खडकी शिसवद ते अंबित रस्ता मजबुती डांबरीकरण करणे किमी ४/५०० ते ६/५०० :- आखतदवाडे NR सातेवाडी अकोला
पिंपरकणे ते वांबळेवस्ती रस्ता कि.मी. ०/० ते १/०० रस्ता खडी व डांबरीकरण करणे. :- आव्हाणे खु NR समशेरपूर अकोला
पैठण ते गंभीरवाडी रस्ता करणे ड्ढिमी ०/० ते २/०० (ग्रामा-२९) ता.अकोले. :- आव्हाणे बु NR कोतूळ अकोला
पेढेवाडी म्हाळुगी ते फनसवाडी रस्ता करणे कि.मी.०/० ते २/५०० ता.अकोले. :- एरंडगांव भागवत NR समशेरपूर अकोला
वारंघुशी ते बोरवाडी रस्ता करणे (ग्रामा-२९) कि.मी.०/०० ते १/०० ता.अकोले :- एरंडगांव समसुद NR राजूर अकोला
र्केळुगण ते सुपवाडी रस्ता करणे कि.मी. /० ते /०० :- करुडगांव रावतळे NR राजूर अकोला
रतनवाडी ते शेपटाळवाडी रस्ता बांधकाम करणे व मो-या बांधणे (ग्रामा-६५)ता.अकोले. :- कर्हेटाकळी NR राजूर अकोला
श्री.कळसेश्वर मंदिर कळस बु यैथे रस्ता मंजबुतीकरण व रुंदीकरण करणे ता.अकोले :- खामगांव NR कळस बुद्रुक अकोला
रामा ३२ देवठाण विरगाव ते हिवरगाव रस्ता खडी प नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/०० ते २/०० प्रजिमा १६ :- अधोडी NR देवठाण अकोला
प्रजिमा १८ ते पलटेवाडी रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा ३५२ किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- घोटण NR देवठाण अकोला
घोडीचीवाडी (समशेरपुर) जोडरस्ता खडीकरण व डांबरी करण करणे(ग्रामा-२१९) किमी.०/० ते ०/७० ता.अकोले. :- चापडगांव NR समशेरपूर अकोला
धनगरवाडी ते खानापुर रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.१/००ते १/६००ग्रामा-७९ ता.अकोले. :- चेडेचांदगांव NR देवठाण अकोला
रामा ३२ ते घोडेवस्ती (चास) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/००ते १/००ग्रामा-२९९ ता.अकोले. :- जोहरपूर NR कोतूळ अकोला
टिटवी ते सोकेवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१९५ किमी.०/०० ते २/५०० ता.अकोले. :- ठाकुर निमगाव NR समशेरपूर अकोला
खिरविरे ते कारवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-२१३ किमी.०/०० ते ३/०० ता.अकोले. :- अंतरवली खु NR खिरविरे अकोला
उडदावणे ते शिंगणवाडी ते कानडवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-६६ किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- ठाकुरनिमगांव NR राजूर अकोला
ढगेवाडी ते इजिमा २७ रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१४०किमी.१/५०० ते ३/०० ता.अकोले. :- ढोरजळगांव NR कोतूळ अकोला
रामा २३ ते कोतुळपुल ते परदेशवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/० ते १/० :- खरडगांव NR कोतूळ अकोला
इजिमा २७(पांगरी) ते सुळकेवाडी रस्ता खडी नुतनीकरण करणे ग्रामा-१४१किमी.०/०० ते १/०० ता.अकोले. :- ढोरजळगांव शे NR कोतूळ अकोला
अंबड ते मुक्ताईवाडी रस्ता कि.मी.०/०० ते १/५०० ग्रामा-२३०खडीपृष्टाचे नुतनीकरण करणे ता.अकोले. :- ढोरजळगाव ने NR राजूर अकोला
अंबड ते बिरोबावाडी रस्ता नविन खडीकरण करणे ग्रामा २३२किमी.०/०० ते १/५०० ता.अकोले. :- ढोरजळगाव ने NR राजूर अकोला
इजिमा-२४ ते शिरपुंजे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/०० ते ०/७०० ग्रामा-९७ ता.अकोले. :- आखतदवाडे NR सातेवाडी अकोला
कळस बु ते बिबवेवस्ती रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे ता अकोले ग्रामां २७ किमी ०/० ते २/०० :- खामगांव NR कळस बुद्रुक अकोला
समशेरपुर येथील स्मशानभुमीत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.अकोले :- चापडगांव NR समशेरपूर अकोला
मेहंदुरी गौतम नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- बक्तरपुर NR देवठाण अकोला
शेणीत पांभुळवडी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- भातकुडगांव NR समशेरपूर अकोला
डोगरगाव ते तुकाई मंदिर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.अकोले. :- भायगांव NR देवठाण अकोला
देवठाण देवीचीवाडी भैरवबाबा मंदिरासमोर सभा मंडप बांधणे ता अकोले :- अधोडी NR देवठाण अकोला
इजिमा २८ ते वाजेवाडी रस्ता सुधारणा करणे कि मी०/०० ते १/२०० ग्रामा ३४५ ता अकोले :- भावीनिमगाव NR सातेवाडी अकोला
इजिमा १९ ते देवडीपटटे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ३३३ किमी ०/०० ते १/०० ता अकोले :- बरहानपूर NR समशेरपूर अकोला
प्रा.आ.केंद्र लाडगाव येथे शेड बांधणे ता.अकोले. :- देवटाकळी NB समशेरपूर अकोला
दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने NR दहिगाव ने शेवगाव
कांबी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कांबी NB मुंगी शेवगाव
सामाजिक सभागृह बांधणे :- गदेवाडी NB मुंगी शेवगाव
सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ NB मुंगी शेवगाव
सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने NB मुंगी शेवगाव
सामाजिक सभागृह बांधणे :- हिंगणगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर NB दहिगाव ने शेवगाव
सामाजिक सभागृह बांधणे :- सामनगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव NR मुंगी शेवगाव
गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी NR बोधेगाव शेवगाव
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटी करण :- सुकळी NR बोधेगाव शेवगाव
दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण्रा :- ठाकुर पिंपळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
चावडी बांधकाम करणे :- बालम टाकळी NB बोधेगाव शेवगाव
गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी NR बोधेगाव शेवगाव
क-हेटाकळी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कर्हेटाकळी NB मुंगी शेवगाव
मुंगी येथे मुंगादेवी समाजिक सभागृह बांधणे :- मुंगी NB मुंगी शेवगाव
मुंगी ते कोळीवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- मुंगी NR मुंगी शेवगाव
मौज्‌े ढोरजळगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- ढोरजळगांव शे NB वरुर बु. शेवगाव
मौजे थाटे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- थाटे NB वरुर बु. शेवगाव
वॉर्ड क्र ३ आरेवस्ती साईबाबा मंदिर सामाजिक सभागृह बांधणे :- शेवगांव NB शेवगाव शेवगाव
गुंजाळवस्ती सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
मौजे दहिगांव ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
खंडोबामाळ अंगणवाडी बांधणे :- कोनोशी NB बोधेगाव शेवगाव
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- खामगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
स्मशानभुमी विकास करणे :- खामगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- सामनगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
आव्हाणे बु स्मशानभुमी सुविधा पुरविणे :- आव्हाणे बु NB वरुर बु. शेवगाव
स्मशानभुमी परिसर सुधारणा करणे :- लाडजळगांव NB बोधेगाव शेवगाव
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- खामपिंपरी न्यू NB बोधेगाव शेवगाव
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- लखमापुरी NB बोधेगाव शेवगाव
स्मशानभुमी रस्ता परिसर सुधारणा :- ठाकुर पिंपळगांव NB बोधेगाव शेवगाव
मौजे ब-हाणपुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बरहानपूर NB वरुर बु. शेवगाव
मौजे भगुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्‌ेा :- भगुर NB वरुर बु. शेवगाव
मौजे भगर येथे स्मशानभुमी बांधणे :- भगुर NB वरुर बु. शेवगाव
मळेगांव रस्ता ते हनुमानवस्ती रस्ता तयार करणे :- जोहरपूर NR दहिगाव ने शेवगाव
पालवे गुरुजी ने सुरेश शेळके घर पेव्हींग ब्लॉक करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
आखवाडे यथे दोन खोल्या शाळा दरुस्त करणे :- आखतदवाडे NB वरुर बु. शेवगाव
ुहरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ठाकुर पिंपळगांव NB बोधेगाव शेवगाव
डांबरीकरणे रामा ५० ते हिंगणगांव रस्ता ०/० ते २/०० :- हिंगणगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
दहिगांव चापडगांव अंतरवाडी ३/७०० ते ५/०० डांबरीकरण करणे :- चापडगांव NR शेवगाव शेवगाव
दहिगांव चापडगांव अंतरवाडी रस्ता दुरुस्त करणे २/७०० ते ३/७०० :- चापडगांव NR शेवगाव शेवगाव
आव्हाणे खुर्द येथे २ खोली शाळा बांधणे :- आव्हाणे खु NB वरुर बु. शेवगाव
इनामदार वस्ती सुरतमल तांडा येथे समाजमंदिर बांधणे :- लाडजळगांव NB बोधेगाव शेवगाव
दक्षिण मुखी हनुमान बांधणे तिर्थ क्षेत्र पुरुष निवासस्थान बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
दक्षिण मुखी हनुमान बांधणे तिर्थ क्षेत्र महिला निवासस्थान बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे :- रांजणी NB दहिगाव ने शेवगाव
नरेंद्र नगर येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- दहिगांव ने NR दहिगाव ने शेवगाव
घेवरी येथे समाजमंदिर बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- ठाकुर पिंपळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
मिरीरोड घोरपडेवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
मिरीरोड घोरपडेवस्ती रस्ता खडीड्ढरण रदद :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
कोर्ट मागे बोरुडे मगरवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
कोर्ट मागे बोरुडे मगरवस्ती रस्ता पेव्हीुंग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
शेवगांव भारस्कर वाडी कॉक्रीटरस्ता करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
इंदिरानगर दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- बोधेगांव NR बोधेगाव शेवगाव
कॉक्रीट रस्ता :- अधोडी NR बोधेगाव शेवगाव
डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर दलितवस्ती जोडरस्ता करणे :- मंगरुळ खु NR शेवगाव शेवगाव
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता :- मजलेशहर NR दहिगाव ने शेवगाव
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता आंबेडकर नगर :- बक्तरपुर NR दहिगाव ने शेवगाव
सौदागर येथे सिमेंट गटर बांधणे :- भायगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
सामाजिक मंदीर समोर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- हिंगणगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
खामगांव तुजारे वस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- खामगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
दळवीवस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- भातकुडगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
आंबेडकर नगर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- भातकुडगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
निकाळजे वस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- वडुले NR दहिगाव ने शेवगाव
कातेवस्ती सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- वडुले NR दहिगाव ने शेवगाव
आंबेडकरनगर येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- सामनगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
बरडवळी येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- ढोरजळगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
अंगरख भोसले वस्ती नेवासारोड कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
पैठणरोड गुलाब मगरवस्ती पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
दादेगांव रोड मातगवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
दादेगांव रोडे मातंगवस्ती गटार बांधणे :- शेवगांव NB शेवगाव शेवगाव
मराठी शाळे मागे रस्ता कॉक्रीट करणे :- घोटण NR मुंगी शेवगाव
अण्णाभाऊसाठे नगर गटार बांधणे :- गायकवाड जळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
आंबेडकर नगर गटार बांधणे :- गायकवाड जळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
बालंबिकानगर दलितवस्ती पेव्हींग ब्लॉक :- बालम टाकळी NR बोधेगाव शेवगाव
शिंगोरी रस्ता दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटी करण :- राणेगांव NR बोधेगाव शेवगाव
गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- खामपिंपरी न्यू NR बोधेगाव शेवगाव
अंतरवली रस्ता कॉक्रीटी करण :- शिंगोरी NR बोधेगाव शेवगाव
आव्हाणे खुर्द येथील कळकुंबे वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- आव्हाणे खु NR वरुर बु. शेवगाव
मौजे ब-हाणपुर भालेराव दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- बरहानपूर NR वरुर बु. शेवगाव
मौजे भगुर येथे हरिजनवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- भगुर NR वरुर बु. शेवगाव
मौजे ढोरजळगांव शे येथे गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- ढोरजळगांव शे NR वरुर बु. शेवगाव
मौजे खरडगांव येथे गांवठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- खरडगांव NR वरुर बु. शेवगाव
नांदुरविहीर पठाडे / साळवे वस्ती रस्ता भराव व मुरमीकरण करणे :- निंबेनांदुर NR वरुर बु. शेवगाव
निंबे येथील दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- निंबेनांदुर NR वरुर बु. शेवगाव
मौज्‌े वाघोली करणवस्ती रस्ता भराव व खडीड्ढरण करणे :- वाघोली NR वरुर बु. शेवगाव
बळीदवस्ती मधील रस्ता कॉक्रीट करणे :- ठाकुरनिमगांव NR शेवगाव शेवगाव
स्ैंामाधाननगर दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चापडगांव NR शेवगाव शेवगाव
मगरवस्ती रस्ता खडीड्ढरण :- राक्षी NR शेवगाव शेवगाव
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- एरंडगांव भागवत NR मुंगी शेवगाव
भिलवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण े करणे :- कर्हेटाकळी NR मुंगी शेवगाव
आंबेडकरनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- कर्हेटाकळी NR मुंगी शेवगाव
गौतमवाडी रस्ता खडीड्ढरण करणे :- करुडगांव रावतळे NR मुंगी शेवगाव
नजिक बाभुळगांव येथे झाडगेवस्ती माळेगाव रोड ते खाडे वस्ती जोाडरस्ता तयार करणे :- नजिक बाभुळगांव NR मुंगी शेवगाव
टळेवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- खुंटेफळ NR मुंगी शेवगाव
दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- लाखेफळ NR मुंगी शेवगाव
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता :- सुलतानपुर बु NR दहिगाव ने शेवगाव
म्हसोबा वस्ती अंगणवाडी :- गायकवाड जळगांव NB बोधेगाव शेवगाव
गावठाणमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- नागलवाडी NB बोधेगाव शेवगाव
महादेव देवस्थान माळेगांव ने येथे महिला व पुरुष भक्त निवास व शौचालय बंाधणे :- शेवगांव NB शेवगाव शेवगाव
महादेव मंदिर माळेगांव ने सेरक्षक भिंत बांधणे :- शेवगांव NB शेवगाव शेवगाव
भुमिगत गटार तेलीगल्‌ी ते अेाढा :- आव्हाणे बु NB वरुर बु. शेवगाव
आव्हाणे बु येथे स्मशानभुमी तार र्केपाउंड करणे :- आव्हाणे बु NB वरुर बु. शेवगाव
सिमेंट कॉक्रीट गटर बांधणे :- देवटाकळी NR दहिगाव ने शेवगाव
सी सी गटर बांधकाम करणे :- वडुले NR दहिगाव ने शेवगाव
बंदिस्त गटार बांधणे :- बालम टाकळी NR बोधेगाव शेवगाव
गटर काम करणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
एस सी गटर बांधणे :- दहिगांव ने NB दहिगाव ने शेवगाव
समाजमंदीर दुरुस्त करणे :- सामनगांव NB दहिगाव ने शेवगाव
स्मशानभुमी वॉल र्केपाऊंड बांधणे :- चापडगांव NB शेवगाव शेवगाव
गावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- वरखेड NB शेवगाव शेवगाव
ग्रामपंचायत कार्यालयाकरीता अंतर्गत सजावट व फर्निचर :- खामपिंपरी ओल्ड NB बोधेगाव शेवगाव
मळेगांव शे नगर रोड द व समाजमंदिर दुरस्ती :- मळेगांव शे NB वरुर बु. शेवगाव
मंगरुळ बु येथे कचरा कुंडी बसविणे :- मंगरुळ बु NB वरुर बु. शेवगाव
धोबीघाट बांधणे :- दिवटे NR बोधेगाव शेवगाव
कचराकुंडी करणे :- गायकवाड जळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
सभामंडपासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- लाडजळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
समाजमंदिर समोर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे :- लाडजळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
कचराकुंडी करणे :- शिंगोरी NR बोधेगाव शेवगाव
गावठाण मध्ये गटर बांधणे :- ठाकुर पिंपळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
दलितवस्ती गटर बांधणे :- ठाकुर पिंपळगांव NR बोधेगाव शेवगाव
ग़ावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- भगुर NB वरुर बु. शेवगाव
शौचालय व मुतारी बांधणे :- अंतरवली खु NB बोधेगाव शेवगाव
निंबे येथे सार्वजनिवड्ढ शौचालय बांधणे :- निंबेनांदुर NB वरुर बु. शेवगाव
अंगणवाडी क ५५,५६ ला संरक्षक भिंत बांधणे :- वाघोली NB वरुर बु. शेवगाव
गावअंतर्गत गटार बांधकाम करणे :- सोनेसांगवी NB शेवगाव शेवगाव
कॉक्रीट रसता शोभानगर प्लॉट मध्ये :- अधोडी NR बोधेगाव शेवगाव
दलितवस्ती कॉक्रीट रस्ता :- अधोडी NR बोधेगाव शेवगाव
समाजमंदिर विस्तारीकरणे करणे :- भगुर NB वरुर बु. शेवगाव
नविन गटर बांधकाम पाणी पुरवठा आड ते हनुमान मंदिर :- मंगरुळ बु NB वरुर बु. शेवगाव
मौजे वाडगांव येथे गटार बांधकाम करणे :- वाडगांव NB वरुर बु. शेवगाव
शहाजापुर येथील प्रा शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे :- सुलतानपुर खु NB वरुर बु. शेवगाव
कचराकुडी बसविणे :- सोनेसांगवी NB शेवगाव शेवगाव
मंगरुळ बु येथे गावठाण दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- मंगरुळ बु NR वरुर बु. शेवगाव
शेवगांव प सं आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
डांबरीकरण भातकुडगांव जोहरापुर रस्ता १/०० ते २/०० :- भातकुडगांव NR दहिगाव ने शेवगाव
रा.मा.६१ ते मोटकर वस्ती :- घोटण NR मुंगी शेवगाव
रा.मा.६१ ते टाकळकर वस्ती :- घोटण NR मुंगी शेवगाव
शेवगांव वरुर सुसरे १/५०० ते ३/।०० डांबरी करण व नुतणी करण :- शेवगांव NR शेवगाव शेवगाव
आव्हाणे ते ब-हाणपुर रस्ता नुतणीकरण करण :- आव्हाणे बु NR वरुर बु. शेवगाव
शहरटाकळी,देवटाकळी हिंगणगांव दोरी बांधकाम करणे :- देवटाकळी NR दहिगाव ने शेवगाव
देवटाकळी ते मळेगांव रस्ता ०/० ते १/० :- देवटाकळी NR दहिगाव ने शेवगाव
आखेगांव कळसपिंप्र रस्ता ०/० ते १/० नुतनिकरण ३९९२६० :- आखेगांव NR वरुर बु. शेवगाव
रा.मा.५२ ते निंबे वडुले आव्हाणे भगुर रस्ता १६/० ते १८/०० रस्ता नुतणीकरण करणे :- भगुर NR वरुर बु. शेवगाव
रामा ६१ ते वरुर भगुर लोळेगांव रस्ता नुतणीकरण ेकरणे २/०० ते ३/०० :- अमरापुर NR वरुर बु. शेवगाव
मौजे आखेगांव दलितवस्तीमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- आखेगांव NB वरुर बु. शेवगाव
मुतारी बांधकाम करणे :- निमगाव खलू NB काष्टी श्रीगोंदा
सार्वजनिक मुतारी बांधणे :- निमगाव खलू NB काष्टी श्रीगोंदा
मौजे काष्टी येथे ता.श्रीगोंदा कौठा गाव ते शिपलकरवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे इजिमा १३९ :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
काष्टी गवतेवस्ती :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
काष्टी गजाननवाडी :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
खरातवाडी शेंडगेवस्ती :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
काष्टी सावतानगर :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
रामा १० ते बाबुर्डी रस्ता दुरुस्ती करणे :- काष्टी NR काष्टी श्रीगोंदा
जि.प.प्राथमिक शाळा संरक्षण भिंत (राहिंजवाडी ,काष्टी स्टेशन,अहिल्यांनगर) :- काष्टी NB काष्टी श्रीगोंदा
अजनुज मोरेवाडी :- अजनुज NB काष्टी श्रीगोंदा
अजनुज बेलेकरवडी :- अजनुज NB काष्टी श्रीगोंदा
मौजे अजनुज नवीन दलितवस्ती क्र.२ मध्ये अंतर्गत रस्ता करणे :- अजनुज NR काष्टी श्रीगोंदा
ग्रामपंचायत कार्यालय विस्तारीकरण :- अजनुज NB काष्टी श्रीगोंदा
मागासवर्गीय वस्तीमध्ये सार्वजनिक ओटा बांधणे :- अजनुज NB काष्टी श्रीगोंदा
कौठा ते आर्वी रस्ता ग्रा.मा.३०२ खडी नुतनीकरण करणे ०/०० ते १/०० ता.श्रीगोंदा :- कौठा NR काष्टी श्रीगोंदा
मौजे कौठा इंदिरा आवास घरकुल दलितवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- कौठा NR काष्टी श्रीगोंदा
प्रजिमा 59 ते आनंदवाडी जोडरस्ता ता.श्रीगोंदा :- आनंदवाडी NR आढळगाव श्रीगोंदा
आढळगाव लोखरा -राशीनरस्ता (दुरुस्ती व काटया काढणे) :- आढळगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे आढळगाव येथे ता.श्रीगोंदा बेंदवस्ती (खेडकर वस्ती)रस्ता खडीकरण करणे ग्रामा १९१ :- आढळगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
आढळगाव चर्मकारवस्तीमध्ये अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- आढळगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे आढळगाव हरिजनवस्ती मध्ये अंतर्गत गटर काम करणे :- आढळगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
तांदळी दु.गावठाण ऐवजी आढळगाव शिवाजीनगर :- आढळगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
अंतर्गत गटर योजना झोपडपंटी ते देवनदी :- आढळगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
गटर बांधकाम करणे (झोपडपटटी ते देवनदी) :- आढळगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
हिरडगाव - पाटीलवस्ती :- हिरडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे हिरडगाव गावठाण दलितवस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ता करणे :- हिरडगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
श्रीगोंदा -कर्जत रोड ते नागनाथ मंदीर सिमेंट कॉक्रेट रस्ता :- हिरडगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
गिरमकर पीठ गिरणी ते सोपान सुपेकर यांचे घरापर्यंत गटार बांधकाम करणे :- घोडेगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
दलित वस्ती मुतारी :- घोडेगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
समाज मंंदीर कंपाउंड करणे (कोकणगांव) :- कोकणगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
वेळु सांगळेवस्ती :- वेळू NB आढळगाव श्रीगोंदा
वेळु सांगळेवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- वेळू NR आढळगाव श्रीगोंदा
शौचालय युनिट :- वेळू NB आढळगाव श्रीगोंदा
भुयारी गटर बांधणेे (लवांडे गणपत यांचे घर ते अहमद शेख यांचे घरापर्यंत ) :- वेळू NR आढळगाव श्रीगोंदा
घुघलवडगाव ते आढळगाव रस्ता दुरुस्ती करणे :- घुगल वडगाव NR आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे पेडगाव येथे स्मशानभमी विकास करणे :- पेडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे पेडगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पेडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
बनपिंप्री गावठाण ऐवजी पेडगाव ओगलेनगर :- पेडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
गटारकाम करणे गांवठाण अंतर्गत दत्तमंदिर जवळील :- पेडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
सार्वजनिक शौचालय :- पेडगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे वडाळी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- वडळी NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे टाकळी कडेवळीत महादेववाडी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- टाकळी कडेवळीत NR आढळगाव श्रीगोंदा
सिमंट कॉक्रेकिरण रस्ता :- टाकळी कडेवळीत NR आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे सुरोडी ससाणेवस्ती येथे सार्वजनिक शौचालय बांधणे :- सुरोडी NB आढळगाव श्रीगोंदा
शौचालय युनिट गावठाण :- सुरोडी NB आढळगाव श्रीगोंदा
चांडगाव-गावठाण :- चांदगाव NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे चिखलठाणवाडी चांभरगल्लीमध्ये रस्ता करणे :- चिखलठाणवाडी NR आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे चिखलठाणवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- चिखलठाणवाडी NB आढळगाव श्रीगोंदा
मौजे चोराचीवाडी दलितवस्तीमध्ये बंदिस्त गटर बांधणं :- चोराचीवाडी NB आढळगाव श्रीगोंदा
दलित वस्ती अंतर्गत शौचालय युनिट बांधणे :- अधोरेवाडी NB आढळगाव श्रीगोंदा
भानगाव-गावठाण :- भानगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे भानगाव कुदांडे साळवेवस्तीमध्ये रस्ता करणे :- भानगाव NR मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे भानगाव कन्हेरकरवस्तीमध्ये सीडी वर्क व रस्ता करणे :- भानगाव NR मांडवगण श्रीगोंदा
ग्रामपंचायत क्रिडांगणास तार कंपाउंड करणे :- भानगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
ढोरजा ते घारगाव रस्ता करणे :- ढोरजे NR मांडवगण श्रीगोंदा
काशी विश्वेश्वर ढोरजा १/२०० ते २/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- ढोरजे NR मांडवगण श्रीगोंदा
ढोरजा -व्यवहारेवस्ती :- ढोरजे NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे पोईफाटा ते टाकळी लोणार रस्ता दुरुस्ती करणे :- टाकळी लोणार NR मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे घोगरगाव बोरुडे भोसलेवस्ती मध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- घोगरगाव NR मांडवगण श्रीगोंदा
घोगरगाव लोंडी नाला ते मारवाडी गल्ली पर्यंत पी व्ही सी पाईप गटर काम करणे :- घोगरगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
दलित वस्ती मुतारी :- घोगरगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे कोसेगव्हाण येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- कोसेगव्हाण NB मांडवगण श्रीगोंदा
चवर सांगवी गावात :- चवरसांगवी NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे बनपिंप्री येथे स्मशानभुमी परिसर विकास करणे :- बनपिंपरी NB मांडवगण श्रीगोंदा
बनपिंप्री-गावठाण :- बनपिंपरी NB मांडवगण श्रीगोंदा
नगर सोलापुर रोड ते बनपिंप्री हातवळण शिव रस्ता करणे :- बनपिंपरी NR मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे तांदळी दु. येथे स्मशानभुमी परिसर विकास करणे :- तांदळी दु NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे तरडगव्हाण ता.श्रीगोंदा येथे ४शाळा खेाल्या दुरुस्ती करणे :- तरडगव्हाण NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे तरडगव्हाण येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- तरडगव्हाण NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे थिटेसांगवी दलितवस्तीमध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- थेटेसांगवी NR मांडवगण श्रीगोंदा
थिटेसांगवी ते घोगरगाव रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- थेटेसांगवी NR मांडवगण श्रीगोंदा
थिटेसांगवी -गावठाण :- थेटेसांगवी NB मांडवगण श्रीगोंदा
समाज मंदीरासमोर ओटा बांधणे :- थेटेसांगवी NB मांडवगण श्रीगोंदा
ग्रामपंचायत कार्यालय विस्तारीकरण करणे :- थेटेसांगवी NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे पिसोरेखांड येथे दळवी वस्तीमध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- पिसोरे खांड NR मांडवगण श्रीगोंदा
पिसोरेखांड -इंगळेवस्ती :- पिसोरे खांड NB मांडवगण श्रीगोंदा
मुतारी बांधकाम करणे :- पिसोरे खांड NB मांडवगण श्रीगोंदा
शॉपींग सेंटर :- पिसोरे खांड NB मांडवगण श्रीगोंदा
बांगर्डा-धाडगेवस्ती :- बांगर्डे NB मांडवगण श्रीगोंदा
बांगर्डा येथे वेस बांधणे :- बांगर्डे NB मांडवगण श्रीगोंदा
मांडवगण-कंदमळा :- मांडवगन NB मांडवगण श्रीगोंदा
मांडवगण-खालचे :- मांडवगन NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे मांडवगण येथे ग्रा.प.मिळकत क्र.११५३ मघ्ये ग्रा.प.मालकीचे जागेवर सभामंडप बांधणे :- मांडवगन NB मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे मांडवगण सुर्यवंशी गांगर्डे वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- मांडवगन NR मांडवगण श्रीगोंदा
मांडवगण येथे झेंडयाचा ओटा व खांब बांधणे :- मांडवगन NB मांडवगण श्रीगोंदा
सभामंडपास संरक्षण भिंत बांधणे :- मांडवगन NB मांडवगण श्रीगोंदा
खांडगाव-दत्तमंदीर :- खांडगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
जि.प.प्राथमिक शाळा संरक्षण भिंत खांडगांव :- खांडगाव NB मांडवगण श्रीगोंदा
कोथुळ येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे :- कोठूळे NB मांडवगण श्रीगोंदा
प्रजिमा 59 ते येळपणे बेलवंडी खरातवाडी पिंपळगाव पिसा रस्ता करणे ता.श्रीगोंदा :- येळपाणे NR येळपणे श्रीगोंदा
सार्वजनिक ओटा बांधकाम करणे :- येळपाणे NB येळपणे श्रीगोंदा
पिंप्री कोलंदर सकटवस्ती ते गावठाण पोचरस्ता करणे :- पिंपरी कोलंदर NR येळपणे श्रीगोंदा
पिंप्री कोलंदर -बोबडेवस्ती :- पिंपरी कोलंदर NB येळपणे श्रीगोंदा
मौजे येवती येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- यवती NB येळपणे श्रीगोंदा
मौजे चांभुर्डी जयभिम जाळी दलितवस्ती अंतर्गत काँक्रीट रस्ता करणे :- चांभुरडी NR येळपणे श्रीगोंदा
चांभुर्डी -गावठाण :- चांभुरडी NB येळपणे श्रीगोंदा
चांभुर्डी स्मशानभुमीस तार कंपाऊँ ड करणे :- चांभुरडी NB येळपणे श्रीगोंदा
सार्वजनिक शौचालय बांधणे :- ढवळगाव NB येळपणे श्रीगोंदा
सार्वजनिक शौचालय :- ढवळगाव NB येळपणे श्रीगोंदा
ग्रामपंचायत सार्व.ओटा व वॉल कंपाउंड :- ढवळगाव NB येळपणे श्रीगोंदा
गव्हाणेवाडी टेकाडेवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण व मुरमीकरण करणे :- गव्हानेवाडी NR येळपणे श्रीगोंदा
माठ बोरगेवस्तीमध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- मठ NR येळपणे श्रीगोंदा
सार्वजनिक शौचालय बांधणे :- रायगव्हाण NB येळपणे श्रीगोंदा
हिंगणी-खरातवाडी :- हिंगणीदुमाला NB येळपणे श्रीगोंदा
अरणगाव दु. अंतर्गत गटर बांधणे :- अरणगाव दुमला NB येळपणे श्रीगोंदा
मौजे कोरेगव्हाण मागासवर्गीय वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ता करणे :- कोसेगव्हाण NR येळपणे श्रीगोंदा
मौजे म्हसे गावठाणात काँक्रीट रस्ता करणे :- म्हसे NR येळपणे श्रीगोंदा
व्यायाम शाळा बांधणे :- म्हसे NB येळपणे श्रीगोंदा
मौजे उक्कडगाव सिध्दार्थ नगर गावठाणात अंतर्गत काँक्रीट रस्ता करणे :- उककडगाव NR येळपणे श्रीगोंदा
उक्कडगाव टेकाड वस्ती काँक्रीट रस्ता करणे :- उककडगाव NR येळपणे श्रीगोंदा
उक्कडगाव टेकाड सार्वजनिक शौचालय करणे :- उककडगाव NB येळपणे श्रीगोंदा
देवदैठण येथे दलितवस्तीमध्ये अंतर्गत गटर बांधणे :- देवदइठण NB येळपणे श्रीगोंदा
देवदैठण येथे गटर बांधणे :- देवदइठण NB येळपणे श्रीगोंदा
येळपणे गावठाणातील रस्ते कॉक्रीट करणे :- देवदइठण NR येळपणे श्रीगोंदा
मुतारी बांधकाम करणे :- देवदइठण NB येळपणे श्रीगोंदा
मौजे कोरेगव्हाण येथे स्मशानभुमी परिसर विकास करणे :- कोरेगव्हाण NB येळपणे श्रीगोंदा
बंदिस्त गटर लाईन (धनगरवाडा ते राजीवगांधी भवन पाठीमागे) :- एरंडोली NB येळपणे श्रीगोंदा
स्मशानभुमी तार कंपाउंड करणे :- एरंडोली NB येळपणे श्रीगोंदा
अंगणवाडी संरक्षक भिंत बांधणे (माळवाडी ) :- यवती NB येळपणे श्रीगोंदा
चिंभळा-दलितवस्ती :- चिंभळे NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे चिंभळा मातंग वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ता करणे :- चिंभळे NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे चिंभळा हरिजन वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ता करणे :- चिंभळे NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे चिंभळा चर्मकार वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्ता करणे :- चिंभळे NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे बेलवंडी बु.येथे फुटरस्ता ते मारुती मंदीर बेलवंडी जोडरस्ता दुरुस्ती करणे :- बेलवंडी बुद्रुक NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
रामा 66 ते बेलवंडी चिंभळा शिरसगाव बोडखा ते रामा 60 रस्ता :- बेलवंडी बुद्रुक NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
बेलवंडी-बेलवंडी स्टँड :- बेलवंडी बुद्रुक NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे बेलवंडी बु.गावठाणात रस्ता डांबरी व मोर्‍या बांधणे :- बेलवंडी बुद्रुक NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
हंगेवाडी-बांरुडेवाडी :- हंगेवाडी NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे हंगेवाडी येथे गायकवाड दलितवस्तीमध्ये पोचरस्ता खडीकरण करणे :- हंगेवाडी NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
हंगेवाडी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- हंगेवाडी NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
गांव अंतर्गत बंदिस्त गटर बांधणे :- हंगेवाडी NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
लोणी व्यंकनाथ-लोणी व्यंकनाथ :- लोणी व्यंकनाथ NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे लोणी व्यंकनाथ येथिल बसस्टँड ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र रस्ता दुरुस्त करणे :- लोणी व्यंकनाथ NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
शिरसगाव बो.-देशमुखवस्ती :- शिरसगाव बो. NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
सार्वजनिक ओटा बांधणे दलित वस्ती :- शिरसगाव बो. NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव मातंगवस्ती गावठाणात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव हरिजनवस्ती गावठाणात काँक्रीट रस्ता करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव चांभार गावठाणात अंतर्गत काँक्रीट रस्ता करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव देवमळा येथे काँक्रीट रस्ता करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव पाऊत्का मातंगवस्ती येथे काँक्रीट रस्ता करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे मढेवडगाव झोपडपटटी गावठाणात काँक्रीट रस्ता करणे :- मधेवडगाव NR बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
महिला शौचालय बांधणे :- मधेवडगाव NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौज वांगदरी नवी ता.श्रीगोंदा येथे ४ शाळा खेाल्या दुरुस्ती करणे :- वांगदरी NB काष्टी श्रीगोंदा
जि.प.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- बोरी NB बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे पोकळेवस्ती दांडेकरमळा येथे सभामंडप बांधणे :- श्रीगोंदा NB श्रीगोंदा श्रीगोंदा
फिरंगाई मळा जि.प.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- घारगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
मौजे पिंपळगाव पिसा गावठाण दलितवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- पिंपळगाव पिसा NR कोळगाव श्रीगोंदा
सुरेगाव-सुरेगाव :- सुरेगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
शौचालय बांधण्‌ंे :- सुरेगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
शौचालय बांधणे :- सुरेगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
जि.प.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- सुरेगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
उख्खलगाव-वाळकेमळा :- उख्खलगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
समाज मंदिर रंग काम करणे. :- उख्खलगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
समाज मंदीर तार कंपाउंड करणे :- उख्खलगाव NB कोळगाव श्रीगोंदा
शौचालय बांधणे :- चिखली NB कोळगाव श्रीगोंदा
प्राथमिक शाळा सरंक्षण भिंत बांधणे :- चिखली NB कोळगाव श्रीगोंदा
देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
थोरात वस्ती येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- धरणगाव NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
अंबिकानगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- ब्राम्हणगाव NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
खळवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोळपेवाडी NB सुरेगांव कोपरगाव
शिवाजीनगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- दहीगाव बोलका NB शिंगणापूर कोपरगाव
रेलवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोकमठाण NB संवत्सर कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- भोजडे NB संवत्सर कोपरगाव
औताडे वस्ती येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पोहेगाव NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पोहेगाव NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
हावलदार मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- टाकळी NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
हरदे वस्ती येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- ब्राम्हणगाव NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- धामोरी NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- मढी खुर्द NB सुरेगांव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कारवाडी NB सुरेगांव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- चांसाळी NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोळगाथडी NB सुरेगांव कोपरगाव
उर्दू शाळा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- शिरसगाव NB शिंगणापूर कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- देरडे चांदवड NB सुरेगांव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- सोनारी NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- तिळवणी NB शिंगणापूर कोपरगाव
पाईक वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- टाकळी NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
अहिल्याबाई नगर हाडके वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- पोहेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्व. शौचालय :- ओगडी NB शिंगणापूर कोपरगाव
माळवाडी अंतर्गत रस्ता :- कोकमठाण NR संवत्सर कोपरगाव
रेलवाडी अंतर्गत रस्ता :- कोकमठाण NR संवत्सर कोपरगाव
कारवाडी अंतर्गत रस्ता :- कोकमठाण NR संवत्सर कोपरगाव
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- कोळगाथडी NR सुरेगांव कोपरगाव
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- करंजी NR शिंगणापूर कोपरगाव
शिंदेमला रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी NR शिंगणापूर कोपरगाव
वडाचीवस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी NR शिंगणापूर कोपरगाव
महेश्वरनगर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- कोळपेवाडी NR सुरेगांव कोपरगाव
गावठाण राजवाडा रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- धामोरी NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
भाटे वस्ती गावठाण पाण्याच्या टाकी शेजारी रस्ता खडीकरण :- धोत्रे NR संवत्सर कोपरगाव
पोटेवस्ती गावठाण मारुती मंदिरा शेजारी रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- धोत्रे NR संवत्सर कोपरगाव
गावठाण अंतर्गत रस्ता :- धरणगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
चंदनशिव वस्ती सार्व. शौचालय :- धरणगाव NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
चंदनशिव वस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- धरणगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
देवीवस्ती रस्ता खडीकरण :- धरणगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण आंबेडकरनगर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- मंजूर NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
उल्हासनगर कॉंक्रीट रस्ता :- देरडे कोरहाळे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- पोहेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- पोहेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- तळेगावमळे NR संवत्सर कोपरगाव
गावठाण अंतर्गत रस्ता :- सडे NR संवत्सर कोपरगाव
गावठाण दलित वस्ती कॉंक्रीटीकरण :- सांगावी भुसार NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
धारणगाव रोड कॉंक्रीट रस्ता :- जेउर पाटोदा NR शिंगणापूर कोपरगाव
जिजाऊ पार्क कॉंक्रीट रस्ता :- जेउर पाटोदा NR शिंगणापूर कोपरगाव
इंदिरा नगर सार्व. शौचालय :- वारी NB संवत्सर कोपरगाव
वाघे नाला सिमेंट पूल व रस्ता :- संवत्सर NR संवत्सर कोपरगाव
आंबेडकर नगर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- वेस सोयेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
खडक वसाहत रस्ता खडीकरण :- डाउच खुर्द NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- रवंदे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
शौचालय :- रवंदे NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
शिंगाडे वस्ती रवंदे रोड रस्ता खडीकरण :- ब्राम्हणगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
रस्ता खडीकरण :- ब्राम्हणगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
मोरे वस्ती रोड रस्ता खडीकरण व कॉंक्रीटीकरण करणे :- रवंदे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गोरख नगर वस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- येसगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गोरख नगर वस्ती रस्ता खडीकरण :- येसगाव NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
बागुल मातंग वस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- उककडगाव NR शिंगणापूर कोपरगाव
गावठाण इंदिरा नगर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- टाकळी NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- भोजडे NR संवत्सर कोपरगाव
पोहेगाव ४ शाळा खाल्‍या नविन ईमारत बांधणे :- पोहेगाव NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
धामोरी येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे :- धामोरी NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
करंजी .स्मशानभूमी परिसर विकास करणे :- करंजी NB शिंगणापूर कोपरगाव
गावठाण अंतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे :- पोहेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
पोहेगाव ते देर्डे को-हाळे रोड (बासुदेव नगर समोर) सी.डी. वर्क दुरुस्त करणे :- पोहेगाव NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई NB चांदा नेवासा
वांजोळी ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- वांजोळी NB चांदा नेवासा
कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा NB चांदा नेवासा
सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (राजवाडा) :- सोनई NB सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (विश्वासनगर) :- सोनई NB सोनई नेवासा
चर्च जवळ सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे :- सोनई NB सोनई नेवासा
आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. :- घोडेगाव NB सोनई नेवासा
आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. (कृष्णानगर) :- घोडेगाव NB सोनई नेवासा
स्मशानभुमी विकास करणे :- घोडेगाव NB सोनई नेवासा
स्मशानभुमी विकास करणे :- लोहगाव NB सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (शहाराव वस्ती माणीकनगर) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (मातंगवाडा) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (लोंढे वस्ती) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (मारुतीनगर) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (चांभार वस्ती) :- घोडेगाव NR सोनई नेवासा
नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोणी ब-हाणपूर चांदा ते रा मा ५२ रस्ता (इ जि मा ३२३) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २५/५०० ते २६/५०० :- चांदा NR चांदा नेवासा
शिंगवेतुकाई राजवाडा येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई NR चांदा नेवासा
रस्तापूर लांडगेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर NR चांदा नेवासा
रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर NR चांदा नेवासा
मौजे रस्तापूर येथे गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रटीकरण करणे. ता नेवासा. :- रास्तापुर NR चांदा नेवासा
मौजे शहापूर येथे बाबासाहेब आंबेडकर दलीतवस्तीत गटार बांधकाम करणे :- शहापूर NR चांदा नेवासा
मौजे शहापूर येथे बाबासाहेब आंबेडकर दलीतवस्तीत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- शहापूर NR चांदा नेवासा
मौजे चांदा येथे हरीजनवस्ती दलीतवस्ती रस्ता काँक्रटीकरण करणे. ता नेवासा. :- चांदा NR चांदा नेवासा
मौजे चांदा शास्त्रीनगर येथे रस्ता काँक्रटीकरण करणे. ता नेवासा. :- चांदा NR चांदा नेवासा
चांदा थोरातवस्ती लोहारवाडी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- चांदा NR चांदा नेवासा
देवसडे झोपडपटटी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देवसाडे NR चांदा नेवासा
मौजे देवसडे येथे गावठाणअंतर्गत दलीतवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देवसाडे NR चांदा नेवासा
मौजे देवसडे बोर्डेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देवसाडे NR चांदा नेवासा
मौजे पाचुंदा वैरागर वस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे :- पांचुंडे NR चांदा नेवासा
मौजे पाचुंदा येथे गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- पांचुंडे NR चांदा नेवासा
देडगाव दलीतवस्ती गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण व गटार बांधकाम करणे ता नेवासा :- देडगाव NR चांदा नेवासा
देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव NR चांदा नेवासा
देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव NR चांदा नेवासा
मौजे माका येथे झोपडपटटी गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- माका NR चांदा नेवासा
मौजे तेलकुडगाव येथे ढोरजळगावरोड दलीतवस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- तेलकुडगाव NR चांदा नेवासा
मुळे वस्ती सार्वजनिक ओटा बांधकाम करणे :- नान्नज दुमला NB निमोन संगमनेर
ग्रामचायत कार्यालय समोरील रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. :- पोखरी हवेली NR निमोन संगमनेर
शाळा वाल कंपपाउंड बांधणे :- कर्हे NB निमोन संगमनेर
ग्रामचायत कार्यालय दुरीस्ती करणे :- पारेगाव बुद्रुक NB निमोन संगमनेर
सार्वजनिक शौचालय दुरीस्ती करणे :- पोखरी हवेली NB निमोन संगमनेर
मुस्लिम कब्रस्तान वाल कमपौंड बांधणे :- सामनापूर NB निमोन संगमनेर
मागासवर्गीय वस्तीत धोबी घाट बांधणे :- सामनापूर NB निमोन संगमनेर
उगले वस्ती ते हातपंप रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. :- पोखरी हवेली NR निमोन संगमनेर
शिंदे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. :- खांजापुर NR निमोन संगमनेर
चैन लिन्क फोर ट्री प्रोटेक्शन नेअर विपी.ऑफीस :- खांजापुर NB निमोन संगमनेर
दोन युनिट शौचालय बांधणे :- पिंपळे NB निमोन संगमनेर
गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. :- सामनापूर NR निमोन संगमनेर
जिला परिषद प्राथमिक शाळाला वाल कमपौंड बांधणे :- नान्नज दुमला NB निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी वाल कमपौंड बांधणे :- पारेगाव खुर्द NB निमोन संगमनेर
फिलिंग ते होडगर मळा ते पारेगाव खुर्द ( इन नाला ) :- पारेगाव खुर्द NR निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी दशक्रिया विधी महिला कपडे बदलण्या साठी रूम :- पारेगाव बुद्रुक NB निमोन संगमनेर
महादेववाडी जिला परिषद परिसरीसारात पेव्हिग ब्लॉक बसविणे :- पिंपळे NR निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी दशक्रिया ओटा आणि पेव्हिग ब्लॉक बसविणे :- सामनापूर NB निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी मध्ये पेव्हिग ब्लॉक बसविणे :- पारेगाव बुद्रुक NR निमोन संगमनेर
नालीचा धरणाचा रस्ता दुरुस्ती करणे. :- मलदड NR निमोन संगमनेर
होडगरमळा यथे आर.सी.सी.पाईप आणि इर्थवर्क एमब्याकमेनट करणे :- पारेगाव खुर्द NR निमोन संगमनेर
साईमंगल लोनस ते माताडे मळा रस्ता दुरुस्ती करणे :- सामनापूर NR निमोन संगमनेर
स्मशानभूमी मुळे वस्ती चत्तर वस्ती स्मशानभूमी बांधणे :- नान्नज दुमला NB निमोन संगमनेर
सभामंडप बांधणे :- मलदड NB निमोन संगमनेर
खाणेशोर आश्रम पेव्हिग ब्लॉक बसविणे :- सायखिंडी NR निमोन संगमनेर
गावठाण ते झिरपे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे :- पिंपळे NR निमोन संगमनेर
भिल्ल वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. :- नान्नज दुमला NR निमोन संगमनेर
पिंपळे ते परेगाव रस्ता दुरुस्ती करणे :- पिंपळे NR निमोन संगमनेर
चिकणी येथील रस्ता दुरुस्ती करणे :- चिकणी NR निमोन संगमनेर
वाडी वस्ती रस्ते दुरुस्ती करणे :- सामनापूर NR निमोन संगमनेर
स्मशान्भूनी दुरुस्ती करणे :- सोनोशी NB निमोन संगमनेर
ग्रामचायत कार्यालय पेव्हिग ब्लॉक बसविणे :- सोनोशी NR निमोन संगमनेर
ओझर खुर्द ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- ओझर खुर्द NB आश्वी बु. संगमनेर
दाढ खुर्द (प्रजीमा २६ ) ते खळी कांगणवाडी रस्ता किमी ०/०० ते २/०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- खळी NR आश्वी बु. संगमनेर
आश्वी बुद्रुक येथील स्मशानभूमीचा विकास करणे :- अश्वी बुद्रुक NB आश्वी बु. संगमनेर
आश्वी खुर्द येथे एसटी बस थांबा बांधणे :- अश्वी खुर्द NB आश्वी बु. संगमनेर
कांगणवाडी खळी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- खळी NB आश्वी बु. संगमनेर
बोरसेवस्ती सादतपूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- सादतपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
उंबरी गावठाण १ येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- उंबरी NB आश्वी बु. संगमनेर
ओझर खुर्द येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- ओझर खुर्द NB आश्वी बु. संगमनेर
चिंचपूर मलई येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- चिंचपुर बुद्रुक NB आश्वी बु. संगमनेर
प्रतापपूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- प्रतापपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
प्रतापपूर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- शिबलापूर NB आश्वी बु. संगमनेर
रा.मा. ६६ ते प्रतापपूर रस्ता ग्रा.मा. ५५ किमी ०/००० ते १/२०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- प्रतापपूर NR आश्वी बु. संगमनेर
आश्वी खुर्द येथील मोठा बाबा रस्ता खडीकरण करणे :- अश्वी खुर्द NR आश्वी बु. संगमनेर
ओझर खुर्द येथे श्री. बाबू बंडू गायकवाड यांचे घराजवळ मोरी बांधणे. :- ओझर खुर्द NR आश्वी बु. संगमनेर
औरंगपुर येथील समाजमंदिर दुरुस्ती करणे. :- औरंगपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
पिंपरी लौकी येथील मुंढे वस्ती पानंद रस्ता करणे :- पिंपरी लौकी NR आश्वी बु. संगमनेर
शेडगाव येथे सभा मंडप बांधकाम करणे :- शेडगाव NB आश्वी बु. संगमनेर
उंबरी बाळापुर येथील महादेव मंदिर ते बिरोबा रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- उंबरी NR आश्वी बु. संगमनेर
सादतपूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला संरक्षकभिंत बांधकाम करणे :- सादतपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
औरंगपुर येथील स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- औरंगपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
शेडगाव येथे पेविंग ब्लॉक बसविणे :- शेडगाव NR आश्वी बु. संगमनेर
झरेकाठी येथील समाजमंदिर सुधारणा करणे :- झरेखटी NB आश्वी बु. संगमनेर
दाढ खुर्द येथील समाजमंदिर सुधारणा करणे :- दाढ खुर्द NB आश्वी बु. संगमनेर
शेडगाव येथे चर्च परिसरात कॉंक्रीट पेविंग ब्लॉक बसविणे :- शेडगाव NR आश्वी बु. संगमनेर
शिबलापूर येथील बिरोबा परिसर वस्ती रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- शिबलापूर NR आश्वी बु. संगमनेर
शिबलापूर येथील गावठाण मूनतोडे वस्ती रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- शिबलापूर NR आश्वी बु. संगमनेर
मौजे चनेगाव येथील लोहालेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे :- चनेगाव NR आश्वी बु. संगमनेर
निमगाव जाळी येथील नाझरी वस्ती रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- निमगाव जाळी NR आश्वी बु. संगमनेर
निमगाव जाळी येथील चुनखडी वस्ती रस्ता डांबरीकरण करणे :- निमगाव जाळी NR आश्वी बु. संगमनेर
आश्वी बुद्रुक येथील गावठाण येथे रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- अश्वी बुद्रुक NR आश्वी बु. संगमनेर
सादतपूर येथील प्राथमिक शाळेला संरक्षकभिंत बांधकाम करणे :- सादतपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
सादतपूर येथील जनार्दन स्वामी रास्ता मुरुमीकरण करणे :- सादतपूर NB आश्वी बु. संगमनेर
निम्बाई माळ - ओझर खुर्द येथील प्राथमिक शाळा व अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे. :- ओझर खुर्द NB आश्वी बु. संगमनेर
उंबरी बाळापुर येथील श्री. वावरे यांचे घर ते बिरोबा रस्ता कॉंक्रीटकरण :- उंबरी NR आश्वी बु. संगमनेर
लोहारे निमगाव जाळी रस्ता ते दुधेश्वर गढ रस्ता किमी ०/००० ते ०/५०० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- निमगाव जाळी NR आश्वी बु. संगमनेर
डिग्रस ते डूक्कार्दरा रस्ता दुरुस्ती करणे :- मालुंजे NR साकूर संगमनेर
रा.म.मा. ५० ते हिवरगाव पावसा निमगाव टेमभी जाखुरी अंभोरे ते डिग्रस प्रजिमा ८५ ला मिळणारा रस्ता. इजिमा १७५ सा.क्र.९/८०० ते १०/८०० मध्ये डांबरी प्रष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे :- अंभोरे NR साकूर संगमनेर
रा.म.मा. ५० ते हिवरगाव पावसा निमगाव टेमभी जाखुरी अंभोरे ते डिग्रस प्रजिमा ८५ ला मिळणारा रस्ता. इजिमा १७५ सा.क्र.०/००० ते १०/००० मध्ये डांबरी प्रष्ठभागाचे खडडे भरणे :- अंभोरे NR साकूर संगमनेर
चर्मकार वस्ती कॉं. रस्ता :- साकुर NR साकूर संगमनेर
मोधळ वाडी थोरात वस्ती कॉं. रस्ता :- पिंपळगाव डेपा NR साकूर संगमनेर
हरिजन वस्ती गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरन :- साकुर NR साकूर संगमनेर
गावठाण रस्ता कॉंक्रीटीकरन :- अंभोरे NR साकूर संगमनेर
गावठाण दलित वस्ती समाजमंदिर :- कौठे मलकापुर NR साकूर संगमनेर
गणेशवाडी रस्ता खडी-कॉं.करन :- खांबे NR साकूर संगमनेर
केंगारवस्ती दोन शौचालय बांधणे :- जांबुळवाडी NR साकूर संगमनेर
जाधववस्ती कॉं. रस्ता :- मालुंजे NR साकूर संगमनेर
वरवंडी गावठाण पश्चिम कॉं. रस्ता :- वरवंडी NR साकूर संगमनेर
गावठाण दलित वस्ती कॉं. रस्ता :- शिंदोडी NR साकूर संगमनेर
ग्रामपंचायत कारयलय  :- वाटापुर NB खरवंडी नेवासा
शमशानभूमी ओटाह :- खेडलेपरमाननद NB खरवंडी नेवासा
बाभुळखेडा येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- बाभुळखेडे NB बेलपिंपळगाव नेवासा
श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे :- बहीरवाडी NB बेलपिंपळगाव नेवासा
श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे :- बहीरवाडी NB बेलपिंपळगाव नेवासा
बकूपिंपळगाव २ शाळा खोलीनविन बांघकाम :- बाकू पिंपळगाव NB बेलपिंपळगाव नेवासा
बेलपपिंळगाव लक्ष्मीवाडी (खडकी) रस्ता कॉक्रीटीकरण :- बेलपिंपळगाव NR बेलपिंपळगाव नेवासा
बेलपिंपळगाव कारवाडी रस्त कॉक्रीटीकरण :- बेलपिंपळगाव NR बेलपिंपळगाव नेवासा
भालगाव गावठाण अंगणवाडी इमारत बांधणे :- भाळगाव NB बेलपिंपळगाव नेवासा
भालगाव ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- भाळगाव NB बेलपिंपळगाव नेवासा
भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव NR बेलपिंपळगाव नेवासा
गळनिंब वस्ती समाजमंदिर :- गळनिंब NB बेलपिंपळगाव नेवासा
गळनिंब येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे :- गळनिंब NB बेलपिंपळगाव नेवासा
घोगरगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- घोगरगाव NB बेलपिंपळगाव नेवासा
गोगलगाव गावठाण दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- गोगलगाव NR बेलपिंपळगाव नेवासा
गोधेगाव ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- गोधेगाव NB बेलपिंपळगाव नेवासा
प्रवरासंगम ४ शाळा खोली नविन बांधकाम :- प्रवारासंगम NB बेलपिंपळगाव नेवासा
प्रवरासंगम हायवे ते गोरेवस्ती (जळका रस्ता दुरुस्त करणे :- जळके बुद्रुक NR बेलपिंपळगाव नेवासा
प्रा.आ.केंद्र टोका प्रसुतीगृह बांधकाम करणे :- टोका NB बेलपिंपळगाव नेवासा
अंतरवली ओहौळवस्ती पाथरवाला रोड रस्ता कॉक्रीटीरण :- आंतरवाली NR कुकाणा नेवासा
चिलेखनवाडी येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे :- चीलेखानवाडी NB कुकाणा नेवासा
गेवराई येथे पाईप गटार करणे :- गेवराई NR कुकाणा नेवासा
गोपाळपूर गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- गोपाळपुर NR कुकाणा नेवासा
जेऊर येथे प्रा.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- जेउर हैबती NB कुकाणा नेवासा
खामगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- खामगाव NB कुकाणा नेवासा
खामगाव नं.१ दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- खामगाव NR कुकाणा नेवासा
चीलेखनवाडी पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- चीलेखानवाडी NB कुकाणा नेवासा
प्रजिमा-२७ ते उस्थळदुमाला बाभुळवेढे भानसहिवरे खुनेगाव नजिकचिंचोली सुलतानपूर सुकळी ते प्रजिमा-३४ खडी नुतणिकरण करणे ८/०० ते १८/०० :- पठारवाला NR कुकाणा नेवासा
गिडेगाव ते जुना गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-१७३) :- गिडेगाव NR कुकाणा नेवासा
गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव NR कुकाणा नेवासा
पिंप्रीशहाली येथील स्मशनभुमीस संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपरी शहाळी NB कुकाणा नेवासा
पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी NR कुकाणा नेवासा
पिंप्रीशहाल येथे पाईप गटार करणे :- पिंपरी शहाळी NR कुकाणा नेवासा
रामडोह येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे :- रामडोह NB कुकाणा नेवासा
प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव NB कुकाणा नेवासा
प्रजिमा-३० ते वाकडी मार्ग ड्ढि मी नं ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-४७) :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
शिरसगाव ते शिन्देवस्ती जुना वरखेड रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-१६९) :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
शिरसगाव ते हायस्कूल मार्ग जुना गिडेगाव रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-३६) :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
शिरसगाव ते रांजणी (तरमाळेवस्ती पासून औटी वस्ती पर्यत ) रस्ता दुरुस्ती करणे :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
शिरसगाव ते जुना वरखेड रस्ता ग्रामा-१६९ मजबुतीकरण व डांबरी करणे ड्ढि मी नं २/०० ते ४/०० ता.नेवासा :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
शिरसगाव गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- शिरसगाव NR कुकाणा नेवासा
सुलतानपुर ते गेवराइ रस्ता दुरुस्ती करणे :- सुलतानपूर NR कुकाणा नेवासा
तरवडी काळेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरण :- तरवडी NR कुकाणा नेवासा
तरवडी राजवाडा रस्ता कॉक्रीटीकरण :- तरवडी NR कुकाणा नेवासा
तरवडी नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे :- तरवडी NB कुकाणा नेवासा
तरवडी येथिल मारुती मंदीर परिसर पेव्हीग ब्लांक बसविणे :- तरवडी NB कुकाणा नेवासा
श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड NB कुकाणा नेवासा
वरखेड उपड्ढेंद्र इमारत दुरुस्ती :- वरखेड NB कुकाणा नेवासा
वरखेड गावठाण दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- वरखेड NR कुकाणा नेवासा
वरखेड येथे ग्राम पंचायत कार्यालय बांधणे :- वरखेड NB कुकाणा नेवासा
गोपाळपूुर ते शिरसगाव ते प्रजिमा-३० खडी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे ड्ढि मी नं ०/०० ते २/४०० (ग्रामा-४१) :- गोपाळपुर NR कुकाणा नेवासा
भानसहिवरे स्मशनभुमी विकास करणे :- भानसहिवारे NB भेंडे खु. नेवासा
भानसहिवरा गावठाण नं ५५ अंगणवाडी इमारत बांधणे :- भानसहिवारे NB भेंडे खु. नेवासा
भानसहिवरा गावठाण नं ५७ अंगणवाडी इमारत बांधणे :- भानसहिवारे NB भेंडे खु. नेवासा
रामा-६६ पासून भेंडा बु भेंडा खु गोंडेगाव ते प्रजिमा-३० ला मिळणारा मार्ग डंाबरी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे ड्ढि मी नं ०/०० ते ५/०० :- भेंडे बुद्रुक NR भेंडे खु. नेवासा
भेंडा प्रसूतीगृह विस्तारीकरण :- भेंडे बुद्रुक NB भेंडे खु. नेवासा
भेंडा खुर्द ते खुनेगाव रस्ता ड्ढि मी ०/०० ते ३/०० नविन खडीड्ढरणकरणे :- भेंडे खुर्द NR भेंडे खु. नेवासा
भेंडा रोड काळेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- भेंडे बुद्रुक NR भेंडे खु. नेवासा
श्री.स्वयंभू त्रिवेणीश्वर महादेव देवस्थानहडिनिमगाव येथे स्वच्छतागृह (स्यी) बांधणे :- हांडी निमगाव NB भेंडे खु. नेवासा
खुनेगाव ते भेंडा खुर्द रस्ता खडीड्ढरण करणे ता.नेवासा :- खुनेगाव NR भेंडे खु. नेवासा
नजिकचिंचोली स्मशनभुमी विकास करणे :- नजीक चिंचोली NB भेंडे खु. नेवासा
पिचडगाव ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- पिचडगाव NB भेंडे खु. नेवासा
पिचडगाव बनसोडेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिचडगाव NR भेंडे खु. नेवासा
पिचडगाव गावठाण सरोदेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिचडगाव NR भेंडे खु. नेवासा
सौदाळा नागापूर जोड रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-१८६) :- सौंदळा NR भेंडे खु. नेवासा
सौदाळा येथे प्रि- फॅब्रिकेटेड टेक्नॉलॉजी अंगणवाडी बांधणे :- सौंदळा NB भेंडे खु. नेवासा
प्रजिमा-२७ ते उस्थळदुमाला बाभुळवेढे भानसहिवरे खुनेगाव नजिकचिंचोली सुलतानपूर सुकळी ते प्रजिमा-३४ खडी नुतणिकरण करणे ११/२०० ते ११/८५०व १२/८५० ते १४/०५० :- उसथळ दुमाला NR भेंडे खु. नेवासा
उस्थळदुमाला शिवाजीनगर पोहोच रस्ता :- उसथळ दुमाला NR भेंडे खु. नेवासा
म्हसले दलितवस्ती कॉक्रिटरस्ता व गटार :- गोंडेगाव NR भेंडे खु. नेवासा
गोंडेगाव दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण व गटार :- गोंडेगाव NR भेंडे खु. नेवासा
नविनचांदगाव बाबासाहेब आंबेडकर दलितवस्ती डंाबरीकरण पोहच रस्ता :- नवीन चांदेगाव NR भेंडे खु. नेवासा
देवगाव मातग स्मशनभुमी विकास करणे :- देवगाव NB भेंडे खु. नेवासा
देवगाव हाडोळावस्ती रस्ता :- देवगाव NR भेंडे खु. नेवासा
सुरेशनगर दलितवस्ती रस्ता :- सुरेश नगर NR भेंडे खु. नेवासा
जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा NB कान्हूर पठार पारनेर
गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव NR कान्हूर पठार पारनेर
गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव NR कान्हूर पठार पारनेर
सुपा टोलनाका ते वाघुंडे बु मुरमीकरण करणे :- सुपा NR पारनेर पारनेर
कान्‍हूर पठार येथील बस थांबा मध्‍ये बाकडे बसविणे :- कान्‍हुर पठार NB कान्हूर पठार पारनेर
पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर NB टाकळी धोकेशवर पारनेर
अस्‍तगांव येथे सभा मंडप बांधणे :- अस्‍तगांव NB पारनेर पारनेर
खडकवाडी येथील आग्रेपांदी येथे रस्‍ता मुरमीकरण करणे :- खडकवाडी NR टाकळी धोकेशवर पारनेर
सारोळा आडवाई ते जामगाव रस्‍ता 0/00 ते 2/00 :- सारोळा आडवाई NR ढवळपुरी पारनेर
वडगाव सावताळ खामकर झाप वासुंदे प्र‍जिमा 25 रस्‍ता :- वडगाव सावताळ खामकर झाप NR टाकळी धोकेशवर पारनेर
वनकुटे पठारवाडी तालुका हदद :- वनकुटे NR ढवळपुरी पारनेर
देविभोयरे ता.पारनेर येथे प्रा.आ. उपकेंद्र येथे इमारत दुरुस्‍ती करणे :- दविभोयरे NB कान्हूर पठार पारनेर
भाळवणी ता.पारनेर प्रा.आ.केंद्र. येथे धर्मशाळा इमारत बांधणे :- भाळवणी NB ढवळपुरी पारनेर
रुई छत्रपती ता.पारनेर येथे प्रा.आ.केंद्र येथे शवविच्‍छेदनगृह बांधणे :- रुई छत्रपती NB पारनेर पारनेर
रुई छत्रपती ता.पारनेर येथे प्रा.आ.केंद्र येथे धर्मशाळा इमारत बांधणे :- रुई छत्रपती NB पारनेर पारनेर
रुई छत्रपती ता.पारनेर येथे प्रा.आ.केंद्र येथे सरंक्षक भिंत बांधणे :- रुई छत्रपती NB पारनेर पारनेर
रुई छत्रपती ता.पारनेर येथे प्रा.आ.केंद्र उपकेंद्र रुईछत्रपती येथे इमारत दुरुस्‍ती करणे :- रुई छत्रपती NB पारनेर पारनेर
पळवे खुा ता.पारनेर प्रा.आ.केंद्र. येथे धर्मशाळा प्रतिक्षागृह इमारत बांधणे :- पळवे खुा NB वाडेगव्हाण पारनेर
कारखाना फाटा ते चाासकर वस्‍ती रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे ता पारनेर :- कारखाना फाटा NR कान्हूर पठार पारनेर
कान्‍हूर पठार येथे सिध्‍देश्‍वर महादेव मंदीर सुधारणा करणे :- कान्हूर पठार NB कान्हूर पठार पारनेर
कान्‍हूर ते काकणेवाडी रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी क्र.०/०० ते २/०० :- कान्‍हूर NR कान्हूर पठार पारनेर
भाळवणी ते काळकूप रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते २/०० :- भाळवणी NR ढवळपुरी पारनेर
गावडेवाडी ते वाघवाडी (चौधरीवाडी मार्गे )रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- ढवळपुरी NR ढवळपुरी पारनेर
जामगाव फाटा ,(डिकसळ माथा) ते लोणीहवेली रस्‍ता सेतूपूल व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते ३/०० :- ढवळपुरी NR ढवळपुरी पारनेर
वडझिरे ते शेरीकोलदरा मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/०० :- निघोज NR निघोज पारनेर
अस्‍तगाव ते रांजणगाव मशिद रस्‍ता( इजिमा ११३) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- अस्तगाव NR पारनेर पारनेर
देविभोयरे ता.पारनेर येथे तिर्थक्षेत्र येथे भक्‍तनिवास इमारत बांधणे क वर्ग :- देविभोयरे NB कान्हूर पठार पारनेर
चिंचोली ता.पारनेर येथे मळाई देवी वडजाई देवस्‍थान सिमेंट कॉंक्रीट व पेव्‍हींग ब्‍लॉक रस्‍ता बांधणे :- चिंचोली NB कान्हूर पठार पारनेर
गोरेगांव ता.पारनेर येथे तिर्थक्षेत्र येथे स्‍वच्‍छतागृह बांधणे :- गोरेगांव NB पारनेर पारनेर
करंदी ता.पारनेर येथे मळगंगा देवी मंदीर संरक्षक भिंत / घाट रस्‍ता बांधणे :- करंदी NB पारनेर पारनेर
रायतळे ता.पारनेर येथे शांतानंद महाराज भक्‍तनिवास बांधणे :- रायतळे NB पारनेर पारनेर
रायतळे ता.पारनेर येथे शांतानंद महाराज संरक्षक भिंत बांधणे :- रायतळे NB पारनेर पारनेर
गारखिंडी ता.पारनरे येथील गावठाण दलितवस्‍ती येथे समाजमंदीर बांधणे :- गारखिंडी NB कान्हूर पठार पारनेर
वासंदे ता.पारनरे येथील इंदिरानगर येथे बंदिस्‍त गटार व अंतर्गत रस्‍ता करणे :- वासुंदे NB टाकळी धोकेशवर पारनेर
देसवडे ता.पारनरे येथील खाडेवस्‍तीक्रं.3 येथे सौरपथदिवे बसविणे :- देसवडे NB टाकळी धोकेशवर पारनेर
धोत्रेबुााता.पारनरे येथील गावठाण येथे शाैचालयाचेबांधकाम करणे :- धोत्रे बुद्रुक NB ढवळपुरी पारनेर
निघोज ता.पारनेर येथील मातंग वस्‍ती येथे भुमिगत गटरचे बांधकाम करणे :- निघोज NB निघोज पारनेर
लोणीमावळा ता.पारनरे येथील गावठाण येथे पथदिवे बसविणे :- लोणीमावळा NB निघोज पारनेर
करंदी ता.पारनेर येथील गणपतीवस्‍ती येथे हायमॅक्‍स दिवा बसविणे :- करंदी NB पारनेर पारनेर
राळेगणशिध्‍दी ता.पारनरे येथील गावठाण शौचालय बांधकाम करणे :- राळेगणशिध्‍दी NB वाडेगव्हाण पारनेर
राळेगणशिध्‍दी ता.पारनरे येथील पोटेवस्‍ती शौचालय बांधकाम करणे :- राळेगणशिध्‍दी NB वाडेगव्हाण पारनेर
देविभोयरे ता.पारनेर येथील दलितवस्‍ती गावठाण अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे. :- देविभोयरे NR कान्हूर पठार पारनेर
वेसदरे ता.पारनरे येथील गावठाण येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- वेसदरे NR कान्हूर पठार पारनेर
पुणेवाडी ता.पारनरे येथील हरिजनवस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता करणे :- पुणेवाडी NR कान्हूर पठार पारनेर
जवळा ता.पारनरे येथील हरिजनवस्‍ती अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- जवळा NR कान्हूर पठार पारनेर
वडुले ता.पारनरे येथील हरिजनवस्‍ती रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- वडुले NR कान्हूर पठार पारनेर
कर्जुलेहर्या ता.पारनरे येथील रोकडेवस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍त्‍यावर सिडीवर्क बांधणे :- कर्जुलेहर्या NR टाकळी धोकेशवर पारनेर
वासंदे ता.पारनरे येथील गावठाण येथे अंतर्गत रस्‍ता करणे :- वासुंदे NR टाकळी धोकेशवर पारनेर
सारोळा आडवाई ता.पारनरे येथील गावठाण अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- सारोळा आडवाई NR ढवळपुरी पारनेर
पळशी ता.पारनरे येथील साळवे वस्‍ती गौतमनगर रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- पळशी NR ढवळपुरी पारनेर
पळशी ता.पारनरे येथील साळवे वस्‍ती रानमळा रस्‍ता खडीकरण करणे :- पळशी NR ढवळपुरी पारनेर
पळशी ता.पारनरे येथील साळवे वस्‍ती गावठाण रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- पळशी NR ढवळपुरी पारनेर
भाळवणी ता.पारनरे येथील आंबेडकरनगर गावठाण रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- भाळवणी NR ढवळपुरी पारनेर
रेनवडी ता.पारनरे येथील गावठाण हरिजन वस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- रेनवडी NR निघोज पारनेर
हंगा ता.पारनरे येथील साठेवस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- हंगा NR पारनेर पारनेर
हंगा ता.पारनरे येथील गावठाण येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- हंगा NR पारनेर पारनेर
हंगा ता.पारनरे येथील चांभारगल्‍ली येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- हंगा NR पारनेर पारनेर
करंदी ता.पारनेर येथील गव्‍हाणशिवार वस्‍ती येथे रस्‍ता मुरमीकरण करणे :- करंदी NR पारनेर पारनेर
पाडळीरांजणगांव ता.पारनरे येथील गावठाण येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- पाडळी रांजणगाव NR वाडेगव्हाण पारनेर
मुंगशी तालुका पारनेर येथे दलित वस्‍तीमध्‍ये कॉंक्रीट रस्‍त्‍याचे बांधकाम करणे :- मुंगशी NR वाडेगव्हाण पारनेर
पाडळी रांजणगांव ता.पारनेर येथील जाधववस्‍ती अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे. :- पाडळी रांजणगाव NR वाडेगव्हाण पारनेर
राळेगण थेरपाळ ता.पारनरे येथील हाडोळावस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- राळेगण थेरपाळ NR वाडेगव्हाण पारनेर
कुरुंद ता.पारनरे येथील गावठाण येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- कुरुंद NR वाडेगव्हाण पारनेर
पानोली ता.पारनरे येथील गावठाण हरिजनवस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- पानोली NR वाडेगव्हाण पारनेर
कोहोकडी ता.पारनरे येथील चाबुकस्‍वारवस्‍ती अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- कोहोकडी NR वाडेगव्हाण पारनेर
सोबलेवाडी ता.पारनेर येथे रामा ५० ते सोबलेवाडी रस्‍ता सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते ०/४५० :- सोबलेवाडी NR वाडेगव्हाण पारनेर
वडझिरे ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 2 कर्मचारी निवासस्‍थान बांधणे :- वडझिरे NB कान्हूर पठार पारनेर
जवळा ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना अधिकारी निवासस्‍थान इमारत बांधणे :- जवळा NB कान्हूर पठार पारनेर
खडकवाडी ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे :- खडकवाडी NB टाकळी धोकेशवर पारनेर
पोखरी ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना अधिकारी निवासस्‍थान इमारत बांधणे :- पोखरी NB टाकळी धोकेशवर पारनेर
वनकुटे ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे :- वनकुटे NB ढवळपुरी पारनेर
पारनेर ता.पारनेर येथे पशुधन विकास अधिकारी पं.स.पारनेर कार्यालय इमारत बांधणे :- पारनेर NB पारनेर पारनेर
नारायण गव्‍हाण ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना संरक्षक भिंत बांधणे :- नारायण गव्हाण NB वाडेगव्हाण पारनेर
पळवे खुा ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 2 संरक्षक भिंत बांधणे :- पळवे खुा NB वाडेगव्हाण पारनेर
कोहोकडी ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना अधिकारी निवासस्‍थान इमारत बांधणे :- कोहोकडी NB वाडेगव्हाण पारनेर
देवीभोयरे फाटा ते पाडळीदर्या पिंप्री पठार ग्रामा 61 सा क्र 3/200 मध्‍ये पूल दुरुस्‍त्‍ा करणे :- देवीभोयरे NB कान्हूर पठार पारनेर
सांगवी ते वडुले ग्रा मा 95 सा क्र 0/600,1/200 व 1/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- सांगवी NR कान्हूर पठार पारनेर
तिखोल ते किन्‍ही रस्‍ता इजिमा 327 सा क्र 4/00 व 4/500 मो-या दुरुस्‍ती करणे व रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- तिखोल NR ढवळपुरी पारनेर
प्रजिमा 29 ते पळसपूर इजिमा 98 रस्‍ता किमी 0/00 ते 6/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता पारनेर :- प्रजिमा 29 NR पारनेर पारनेर
पारनेर ता.पारनेर येथे पंचायत समिती कार्यालय फर्निचर करणे :- पारनेर NB पारनेर पारनेर
माळकुप ते इनामवस्‍ती रस्‍ता खडीकरण करणे सा क्र ०/००ते 1 :- माळकुप NR ढवळपुरी पारनेर
प्रजिमा 52 ते डिकसळ गोरेगाव रस्‍ता डांबरीकरण व पु नुतनीकरण युआर 68 0/00 ते 6/00 :- प्रजिमा 52 NR पारनेर पारनेर
लोणीमावळा ते रांधेमळा रस्‍ता ग्रा मा 162 खडी नुतनीकरण करणे ०/००ते 2 :- लोणीमावळा NR निघोज पारनेर
वाडेगव्‍हाण ते जुना मावळेवाडी रस्‍ता खडीकरण करणे सा क्र 2/००ते 3/०० :- वाडेगव्‍हाण NR वाडेगव्हाण पारनेर
आंगणवाडी अळसुंदे :- अळसुंदे NB कर्जत कर्जत
आंगणवाडी शिंदा :- शिंदा NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी चांदे बु :- चांदे बु NB मिरजगाव कर्जत
चापडगांव कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती :- चापडगांव NB चापडगाव कर्जत
धर्मशाळा इमारत बांधणे बारडगांव सु :- बारडगांव सु NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
प्रा आ केंद्र दुरूस्ती बारडगांव सुद्रिक :- बारडगांव सु NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
मौजे खेड येथे चौक सुशोभिकरण करणे :- खेड NB राशीन कर्जत
मिरजगांव ते बेलगांव रस्त्यावरील खडडे बुजवीणे :- मिरजगांव NR मिरजगाव कर्जत
लोणी मसदपुर ग्रा.प.कार्यालय :- लोणी मसदपुर NB चापडगाव कर्जत
ग्रामपंचायत कार्यालय जळगांव :- जळगांव NB चापडगाव कर्जत
कुळधरण ग्रा प कार्यालय :- कुलधरण NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
स्मशानभुमी विकास करणे कोपर्डी :- कोपडी NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
स्मशानभुमी विकास करणे दुधोडी :- दुधोडी NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
सुपा ग्रा प कार्यालय :- सुपा NB मिरजगाव कर्जत
ग्रामपंचायत इमारत बांधणे चिंचोली रमजान :- चिंचोली रमजान NB मिरजगाव कर्जत
स्मशानभुमी विकास करणे खांडवी :- खांडवी NB मिरजगाव कर्जत
स्मशानभुमी विकास करणे सुपा :- सुपा NB मिरजगाव कर्जत
स्मशानभुमी विकास करणे चिलवडी :- चिलवडी NB राशीन कर्जत
आंगणवाडी गायकरवाडी :- गायकरवाडी NB कर्जत कर्जत
आंगणवाडी जोगेश्वरवाडी :- जोगेश्वरवाडी NB कर्जत कर्जत
आंगणवाडी कर्जत पळसओढा :- पळसओढा NB कर्जत कर्जत
आंगणवाडी निंबे खामगळवस्ती :- निंबे NB कर्जत कर्जत
आंगणवाडी अडसुळवस्ती :- म्हाळंगी NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी नविन गांवठाण :- जळगांव NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी उदमलेवस्ती :- बाभुळगांव खा. NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी लोणी मसदपुर :- लोणी मसदपुर NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी शुगंड :- शुगंड NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी डिकसळ :- डिकसळ NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी चापडगांव क्र.७२ :- चापडगांव NB चापडगाव कर्जत
आंगणवाडी - खराडेमळा :- भोसा NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी - मुसलमानवस्ती :- दुरगांव NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी जलालपुर :- जलालपुर NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी गांवठाण :- राक्षसवाडी NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी पिंपळाचा मळा :- शिंदा NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी दुरगांव :- दुरगांव NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी क्षिरसागरवस्ती :- भोसे NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी तळवडी क्र.१० :- तळवडी NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आंगणवाडी- कोंभळी १०७ :- कोंभळी NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी शरदेवस्ती :- बेलगांव NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी कोल्हेवस्ती :- मिरजगांव NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी बोरुडेवस्ती :- कोकणगांव NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी खांडवी :- खांडवी NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी चौरेवस्ती :- कोकणगांव NB मिरजगाव कर्जत
आंगणवाडी - गावठाण क्र.२ :- खेड NB राशीन कर्जत
आंगणवाडी आखोणी :- आखोणी NB राशीन कर्जत
आंगणवाडी काळेवाडी :- काळेवाडी NB राशीन कर्जत
आंगणवाडी लक्ष्मीनगर ३६ :- भांबोरा NB राशीन कर्जत
आंगणवाडी गाडेवाडी :- चिलवडी NB राशीन कर्जत
कर्जत ते थेरवडी पिंपळवाडी रस्ता दुरूस्ती करणे :- कर्जत NR कर्जत कर्जत
बेलवंडी ते नाथ मंदीर रस्ता दुरूस्ती करणे :- बेलवंडी NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
भोसे ते कोसेगव्हाण रस्ता :- भोसे NR मिरजगाव कर्जत
कर्जत बर्गेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ०/२५० ते १/४५० :- कर्जत NR कर्जत कर्जत
माळंगी ते शुगुड रस्ता ०/५०० ते २/२०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- माळंगी NR चापडगाव कर्जत
चखालेवाडी ते बिटकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण करणे :- चखालेवाडी NR मिरजगाव कर्जत
. आंगणवाडी आळसुंदे :- अळसुंदे NB कर्जत कर्जत
डिकसळ :- डिकसळ NB चापडगाव कर्जत
तरडगांव :- तरडगांव NB चापडगाव कर्जत
नागापुर :- नागापुर NB चापडगाव कर्जत
आण्णाभाऊसाठेनगर मातंगवस्ती समाजमंदीर बांधणे :- कुलधरण NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
ढोरगल्ली भुयारी गटार करणे :- राशिन NB राशीन कर्जत
आंबेडकरनगर भुमीगत गटार करणे :- राशिन NB राशीन कर्जत
गौतमनगर भुयारीगटार करणे :- राशिन NB राशीन कर्जत
सिमेंट काँक्रीट रस्ता गारमाळवस्ती :- अळसुंदे NR कर्जत कर्जत
गांवठाण हरीजनवस्ती काँक्रीट रस्ता करणे :- धालवडी NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
बिटकेवाडी गांवठाण रस्ता डांबरीकरण करणे :- बिटकेवाडी NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
वंजारवाडी काँक्रीट रस्ता :- शिंदे NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
कदमवस्ती काँक्रीट रस्ता करणे :- शिंदे NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
तळेवस्ती काँक्रीट रस्ता :- शिंदे NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
आण्णाभाऊसाठेनगर मातंगवस्ती काँक्रीट रस्ता करणे :- कुलधरण NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
गांवठाण काँक्रीट रस्ता करणे :- बेलगांव NR मिरजगाव कर्जत
ढोरगल्ली काँक्रीट रस्ता करणे :- राशिन NR राशीन कर्जत
खरेदी विक्री संघ सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे :- राशिन NR राशीन कर्जत
गौतम बुध्द नगर काँक्रीट रस्ता करणे :- खेड NR राशीन कर्जत
राहीदासनगर काँक्रीट रस्ता करणे :- खेड NR राशीन कर्जत
आंबेडकरनगर काँक्रीट रस्ता करणे :- करपडी NR राशीन कर्जत
भिमाई नगर काँक्रीट रस्ता करणे :- राशिन NR राशीन कर्जत
आंगणवाडी बेलगांव :- बेलगांव NB मिरजगाव कर्जत
जळगांव पशुवैदयेकिय दवाखाना दुरूस्ती करणे :- जळगांव NB चापडगाव कर्जत
पशुवैदयेकिय दवाखाना भांबोरा ता.कर्जत येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- भांबोरा NB राशीन कर्जत
पंचायत समिती कर्जत इमारत बांधणे :- कर्जत NB कर्जत कर्जत
पंचायत समिती कर्जत नविन प्रशासकिय इमारत फर्निचर करणे कर्जत :- कर्जत NB कर्जत कर्जत
शिंदे उमराचे लवण :- शिंदे NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
राक्षसवाडी खु ते कोपर्डी रस्ता मोरी बांधकाम करणे कि.मी. ०/५०० :- राक्षसवाडी NR बारडगाव सुद्रिक कर्जत
सुद्रिकवस्ती ते कौडाणे मुळेवाडी प्रजिमा ६६ ते रोटेवाडी रस्ता १/०० ते २/०० खडी नुतणीकरण करणे :- कौडणे NR मिरजगाव कर्जत
मौजे कोपर्डी ता.कर्जत येथे ग्रामपंचायत मालकीचे मि.क्र.११९ मध्ये सभामंडप बांधणे :- कोपडी NB बारडगाव सुद्रिक कर्जत
बेलगांव येथे सभामंडप बांधणे :- बेलगांव NB मिरजगाव कर्जत
चिंचोली रमजान येथे सभामंडप बांधकाम करणे :- चिंचोली रमजान NB मिरजगाव कर्जत
केसापुर ते टाकसाळवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- केसपुर NR टकळीमिया राहुरी
चांदेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. :- चंदेगाव NB टकळीमिया राहुरी
टाकळीमियॉ येथील स्मशानभुमी अंतर्गत दुरुस्ती व देखभाल करणे, , तालुका राहुरी :- टकळीमिया NR टकळीमिया राहुरी
मौजे टाकळीमियॉ येथे बसस्टँन्ड बांधकाम करणे, तालुका राहुरी :- टकळीमिया NB टकळीमिया राहुरी
रामा क्र.36(देवळाली श्रीरामपुर) रस्त्यापासुन चांदेगाव रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे. 0/700 ते 2/50 (ग्रामा 30) :- बारागांव नांदुर NR टकळीमिया राहुरी
मोरवाडी टाकळिमियाँ जोडरस्ता खडी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे किमी 0/00 ते 1/500 ता.राहुरी. :- टकळीमिया NR टकळीमिया राहुरी
दवणगाव क्र.27 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- दवगणगांव NB टकळीमिया राहुरी
लाख येथे कोड नं 181 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- लाख NB टकळीमिया राहुरी
टा.मियाँ येथिल फसलेवस्ती अंंगणवाडी बांधकाम करणे :- टकळीमिया NB टकळीमिया राहुरी
पिंपळगाव फुगी येथिल दत्तवाडी अंगणवाडी बांधकाम करणे :- पिंपळगाव फुंगी NB टकळीमिया राहुरी
केसापुर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केसपुर NB टकळीमिया राहुरी
टा.मियाँ येथिल चर्मकारसमाजमंदिर अंगणवाडी बांधकाम करणे :- टकळीमिया NB टकळीमिया राहुरी
मुसळवाडी येथिल गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- मुसळवाडी NR टकळीमिया राहुरी
मुसळवाडी येथिल बैरागीबाबा वस्ती अंतर्गत रस्ता खडीकरण करणे. :- मुसळवाडी NR टकळीमिया राहुरी
टाकळिमियाँ जुना गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- टकळीमिया NR टकळीमिया राहुरी
टाकळिमियाँ कारवाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- टकळीमिया NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु भोसले नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु गावठाण कानडे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु गावठाण दत्तनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु भाउुसाहेब नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु साईमंदिर कानडे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु जिजाऊनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु शिरसाठ लकारीया रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु साईमंदिर भिंगारमाळ रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
कोल्हार खु सिदीबाग कानडे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोल्हार खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
पिंपळगावफुंगी बनसोडे जाधव वस्त्ी रस्ता खडीकरण करणे :- पिंपळगाव फुंगी NR टकळीमिया राहुरी
आंबी पाळंबे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे :- अंबी NR टकळीमिया राहुरी
अंमळनेर मातंग वस्ती गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- आमनेर NR टकळीमिया राहुरी
केसापुर गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- केसपुर NR टकळीमिया राहुरी
लाख हरीजनवस्ती लाख जोड रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- लाख NR टकळीमिया राहुरी
म्हैसगाव विधाटेवस्ती केदारे·ार रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- म्हैसगांव NR बारागाव नांदूर राहुरी
म्हैसगाव विधाटेवस्ती नेहेटेक रस्ता खडीकरण करणे. :- म्हैसगांव NR बारागाव नांदूर राहुरी
म्हैसगाव विधाटेगागरेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- म्हैसगांव NR बारागाव नांदूर राहुरी
म्हैसगाव सोनवने वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- म्हैसगांव NR बारागाव नांदूर राहुरी
बोधेगाव गावठाण सीडीवर्क बांधणे :- बोधेगाव NR टकळीमिया राहुरी
संक्रापुर प्रसादनगर रस्ता खडीड्ढरण करणेे :- संक्रापूर NR टकळीमिया राहुरी
मालुंजे खु. गायरान रस्ता कॉक्रीटीकरणे करणे :- माळून्जे खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
मालुंजे खु. गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरणे करणे :- माळून्जे खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
मालुंजे खु. महालगाव गायकवाड वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरणे करणे :- माळून्जे खुर्द NR टकळीमिया राहुरी
करजगाव गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरणे करणे :- करजगांव NR टकळीमिया राहुरी
ब्रााम्हणगावभांड गावठाण रस्ता खडीकरण करणे :- ब्राम्हणगांवभांड NR टकळीमिया राहुरी
चांदेगाव भोसलेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- चंदेगाव NR टकळीमिया राहुरी
करजगाव येथे ता.राहुरी देवळाली प्रवरा या रस्त्याला जोडणारा करजगाव रस्त्याचे मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे. :- करजगांव NR टकळीमिया राहुरी
दहन दफन भुमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक सोई सुविधा पुरविणे स्मृती उदयान अंतर्गत मौजे टाकळिमियाँ येथिल स्मशानभुमीस सोई सुविधा पुरविणे. :- टकळीमिया NR टकळीमिया राहुरी
मुसळवाडी येथे स्मशानभुमी दुरुस्ती करणे व मुरुमीकरण करणे. :- मुसळवाडी NR टकळीमिया राहुरी
करजगाव कोतकर वस्ती , गायकेवस्ती , आरंगले वस्ती रस्ता मुरुमीकरण करणे. :- करजगांव NR टकळीमिया राहुरी
प्राथमिक शाळा तार कंपाउंड व गेट बसविणे :- ब्राम्हणगांवभांड NB टकळीमिया राहुरी
दफनभुमी बाकडे बसविणे :- चिंचोली NB टकळीमिया राहुरी
प्राथमिक शाळेस सरंक्षक भिंत बांधकम करणे :- दरडगांवथडी NB बारागाव नांदूर राहुरी
स्मशानभुमी तार कंपाउंड तयार करणे :- गंगापुर NB टकळीमिया राहुरी
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम :- घोरपडवाडी NB बारागाव नांदूर राहुरी
स्मशानभुमी तारकंपाउंड करणे :- करजगांव NB टकळीमिया राहुरी
चावडी समोर पडवी बांधकाम करणे :- केसपुर NB टकळीमिया राहुरी
मातंगवस्ती सार्वजनीक शौचालय बांधकाम करणे :- कोल्हार खुर्द NB टकळीमिया राहुरी
गणेशवाडी येथे अंगणवाडी विस्तारीकरण करणे :- कोल्हार खुर्द NB टकळीमिया राहुरी
बारागावनांदुर जाभळी वावरथ पठारवाडी वनकुटे रस्ता खडी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे.किमी 12/00 ते 29/900 (इजिमा 260) :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
वावरथ ते तालुका हदद रस्ता किमी 0/00 ते 1/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी :- वावरठ NR बारागाव नांदूर राहुरी
ढवळपुरी रस्तापासुन रामरावाची ठाकरवाडी पुनाबाबाची तारवाडी वस्ती रस्ता खडी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे.0/00ते 9/00 (ग्रामा 118) :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
घोरपडवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. :- घोरपडवाडी NB बारागाव नांदूर राहुरी
बारागावनांदुर येथे स्मशानभ्ुमी विकास करणे. :- बारागांव नांदुर NB बारागाव नांदूर राहुरी
घोरपडवाडी येथे स्मशानभुमीस संरक्षक भिंत बांधणे. :- घोरपडवाडी NB बारागाव नांदूर राहुरी
बारा्गावनांदुर येथिल 52 खोल्या अंगणवाडी बांधकाम करणे :- बारागांव नांदुर NB बारागाव नांदूर राहुरी
चिंचाळे गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- चिंचळे NR बारागाव नांदूर राहुरी
राहुरी खु.गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- राहुरी खु NR बारागाव नांदूर राहुरी
राहुरी खु.गोटुंबे आखाडा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- राहुरी खु NR बारागाव नांदूर राहुरी
राहुरी खु. लक्ष्मीवाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- राहुरी खु NR बारागाव नांदूर राहुरी
वरवंडी भालेराव पवारवस्ती गावठाण रस्ता तयार करणे . :- वरवंडी NR बारागाव नांदूर राहुरी
जांभळी गायराण राजवाडा रस्ता तयार करणे :- जांभळी NR बारागाव नांदूर राहुरी
माहुचा मळा रस्ता ते बारागावनांदुर किमी 0/00 ते 1/00 ग्रामा119 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
कुरणवाडी केकताई ते घोरपडवाडी रस्ता किमी 3/00 ते 5/00 ग्रामा 110 मजबुतीकरण वडांबरीकरण करणे. :- घोरपडवाडी NR बारागाव नांदूर राहुरी
बारागावनांदर ग्रामपंचायत मोमीनआखाडा ते प्ररामा 8 ला जोडणारा रस्ता किमी 2/00 ते 4/00 इजिमा 60 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
बारागावनांदुर डिग्रस विदयापिठ रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 ग्रामा 109 मजबुतीकरण कडांबरीकरण करणे. :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
बारागांव नांदुर जांभळी जलाशयाचा रस्ता दुरुस्ती व पिंचीग करणे, तालुका राहुरी :- बारागांव नांदुर NR बारागाव नांदूर राहुरी
जांभळी येथील ठाकरवाडी येथील बन्सीचीवाडी जोडरस्ता दुरुस्ती करणे, तालुका राहुरी :- जांभळी NR बारागाव नांदूर राहुरी
राहुरी खु येथे आशादिप सेंटर ते रिवर वार्ड नं.3 अंतर्गत भुमीगत गटार बांधकाम करणे. :- राहुरी खु NB बारागाव नांदूर राहुरी
स्मशानभुमी संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- चिखलठाण NB बारागाव नांदूर राहुरी
प्राथमिक शाळा ते प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- डिग्रस NR बारागाव नांदूर राहुरी
शौचालय बांधकाम करणे :- म्हैसगांव NB बारागाव नांदूर राहुरी
बाजारतळ ते लक्ष्मीआई मदिर गटार बांधकाम करणे :- म्हैसगांव NB बारागाव नांदूर राहुरी
तांदुळवाडी ते आरडगांव शिवरस्ता दुरुस्ती करणे, रुपये , तालुका राहुरी :- तांदुळवाडी NR ब्राम्हणी राहुरी
जिल्हा परिषद, प्राथमिक शाळा ब्रााम्हणी, ते येथे संरक्षक भिंत दुरुस्ती करणे, तालुका राहुरी :- ब्रााम्हणी NR ब्राम्हणी राहुरी
वांजुळपोई ते वांजुळपोई बंधारा रस्ता करणे, तालुका राहुरी :- वांजुळपोई NR ब्राम्हणी राहुरी
मौजे मांजरी येथील मांजरी ते कोपरे शिवरस्ता दुरुस्ती करणे, तालुका राहुरी :- मांजरी NR ब्राम्हणी राहुरी
गणेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. :- सतरळ NB सात्रळ राहुरी
सात्रळ येथिल गावठाण -1 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- सतरळ NB सात्रळ राहुरी
कणगर खु. येथिल गावठाण येथ्े अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कंगर NB सात्रळ राहुरी
ताहाराबाद येथिल ताहाराबाद-2 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- तहराबाद NB सात्रळ राहुरी
धानोरे येथिल शांतीनगर अंगणवाडी बांधकाम करणे :- धानोरे NB सात्रळ राहुरी
कणगर बु.येथिल शेटेनालकर अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कंगर NB सात्रळ राहुरी
सोनगाव येथिल जुनी अनापवाडी अंगणवाडी बांधकाम करणे :- सोनगांव NB सात्रळ राहुरी
कानडगाव येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- सतरळ NB सात्रळ राहुरी
चिंचविहिरे येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- चिंचविहिरे NB सात्रळ राहुरी
तांभेरे कांबळेवस्ती आरणे वस्ती गावठाण अंतर्गत रस्ता तयार करणे. :- तांभेरे NR सात्रळ राहुरी
धानोरे धने·ार वसाहत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- धानोरे NR सात्रळ राहुरी
सोनगाव आंबेडकर नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- सोनगांव NR सात्रळ राहुरी
सोनगाव दत्त मळा येथे रस्ता खडीकरण करण्े :- सोनगांव NR सात्रळ राहुरी
गुहा ग्रामपंचायत अंतर्गत सौदागर वस्तीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे . :- गुहा NR सात्रळ राहुरी
सोनगाव ते निंभेरे रस्ता किमी 1/500 ते 3/00 इजिमा 266 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- सोनगांव NR सात्रळ राहुरी
धानोरे ते चाहुरवस्ती (गुहा ते शिपलापुर रोड टच चाहुरवस्ती) रस्ता खडीेकरण व मुरुमीकरण करणे. :- धानोरे NR सात्रळ राहुरी
अनापवाडी येथिल कृष्णाजी मंदिर परिसरात पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. :- धानोरे NR सात्रळ राहुरी
वरशिंदे येथे दशक्रिया ओटा बांधणे. :- वरशिंदे NB सात्रळ राहुरी
धानोरे येथे स्मशानभुमीस पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. :- धानोरे NB सात्रळ राहुरी
सोनगाव येथे स्मशानभुमी रोड दुरुस्ती करणे. :- सोनगांव NR सात्रळ राहुरी
सात्रळ येथे स्मशानभुमी पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. :- सतरळ NB सात्रळ राहुरी
सात्रळ हरिजन वस्ती कापुराईफाटा कॉक्रीटीकरण करणे. :- सतरळ NR सात्रळ राहुरी
ताहाराबाद चर्मकार वस्ती समाज मंदिर बांधणे :- तहराबाद NR सात्रळ राहुरी
गुहा गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- गुहा NR सात्रळ राहुरी
गुहा बोरुडेनगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- गुहा NR सात्रळ राहुरी
निंभ्ेेरे गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- निंभेरे NR सात्रळ राहुरी
कणगर दिवेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कंगर NR सात्रळ राहुरी
कणगर जाधववस्ती रस्ता गावठाण भुमीगत गटार बांधणे. :- कंगर NR सात्रळ राहुरी
तांभेरे तांबेवस्ती नं.2 तळेवाडी जवळील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- तांभेरे NR सात्रळ राहुरी
मातंग वस्ती शौचालय युनिट बांधकाम करणे व ढापे टाकणे :- धानोरे NB सात्रळ राहुरी
गटार बांधकाम करणे :- रामपुर NB सात्रळ राहुरी
आदिवासी वस्ती सात्रळ मुतारी बांधकाम करणे :- सतरळ NB सात्रळ राहुरी
भिल्ल वस्ती येथे मुतारी युनिट बांधणे :- ताहराबाद NB सात्रळ राहुरी
स्मशानभुमीत बैठक व्यवस्था व शेड बांधकाम करणे :- तांभेरे NB सात्रळ राहुरी
भुराजी शिंदे वस्ती जवळ मुतारी बांधकाम करणे :- तुळापुर NB सात्रळ राहुरी
पिंप्रीवळण ते ब्राम्हणी रस्ता किमी 0/500 ते 3/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी (ग्रामा137) :- ब्राम्हणी NR ब्राम्हणी राहुरी
कोपरे तिळापुर रस्त्यापासुन मांजरी कडे जाणारा रस्ता किमी 2/00 ते 3/100 डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे.ता.राहुरी 13/01/01/ 11/003 :- तिळापुर NR ब्राम्हणी राहुरी
पाथरे येथिल पशुवैदयकिय दवाखाण्यास संरक्षक भिंत बांधणे. :- पठारे खुर्द NB ब्राम्हणी राहुरी
तमनर आखाडा येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- तामनार आखाडा NB ब्राम्हणी राहुरी
ब्रााम्हणी येथिल देवीचा मळा अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ब्राम्हणी NB ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ बु.येथिल विठठलवाडी अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केंदळ बुद्रुक NB ब्राम्हणी राहुरी
आरडगाव येथिल जाधववस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- अरडगाव NB ब्राम्हणी राहुरी
आरडगाव येथिल वनेवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- अरडगाव NB ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ खु येथिल गावठाण 1 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केंदळ खुर्द NB ब्राम्हणी राहुरी
आरडगाव जाधव हाडोळा वस्ती रस्ता खडीकरण करणे :- अरडगाव NR ब्राम्हणी राहुरी
उंबरे गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- उंबरे NR वांबोरी राहुरी
मानोरी आढाव रणदिवे गायकवाड वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- मनोरी NR ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ खु कांबळे वाघमारेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- केंदळ खुर्द NR ब्राम्हणी राहुरी
कोंढवड जुने हनुमानमंदिर रस्ता खडीकरण करणे. :- कोंढवाड NR ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ खु.आढाव मकासरे पंडित साळवेवस्ती रस्ता खडीड्ढरण करणे :- केंदळ खुर्द NR ब्राम्हणी राहुरी
कोपरे गावठाण जोड रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कोपरे NR ब्राम्हणी राहुरी
ब्रााम्हणी वैरागर वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- ब्राम्हणी NR ब्राम्हणी राहुरी
पिंप्रीवळण हनुमानवाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- पिंपरी वळण NR ब्राम्हणी राहुरी
पिंप्रीवळण चंडकापुर पंडीतवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- पिंपरी वळण NR ब्राम्हणी राहुरी
कोंढवड गावठाण रस्ता खडीकरण करणे. :- कोंढवाड NR ब्राम्हणी राहुरी
कोंढवड समर्थनगर रस्ता खडीकरण करणे. :- कोंढवाड NR ब्राम्हणी राहुरी
बोरीफाटा ते कोपरे रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरण करणे. :- कोपरे NR ब्राम्हणी राहुरी
मांजरी ते राहुरी रस्त्याला जोडणारा बुवाजी बाबा देवस्थानकडे जाणा-या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्े :- मांजरी NR ब्राम्हणी राहुरी
राहुरी रेल्वे स्टेशन ते तांदुळवाडी रस्ता ूमजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. :- तांदूळवाडी NR ब्राम्हणी राहुरी
शिलेगाव नाथवाडी ते केंदळ फाटा रस्ता खडीकरण करणे. :- शिलेगाव NR ब्राम्हणी राहुरी
वळण येथ अंतर्गत रस्ता मुरुमीकरण करणे. :- वळण NR ब्राम्हणी राहुरी
पाथरे खु. येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे. :- पाथरे खु NR ब्राम्हणी राहुरी
वळण येथे गोरक्षनाथ शेळके घरापासुन ते फकिरचंद फुंगे घरापर्यंत रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे. :- वळण NR ब्राम्हणी राहुरी
वळण येथे गिमन्यसियम हॉल बांधणे :- वळण NB ब्राम्हणी राहुरी
कोेंढवड अंतर्गत रस्त्यास सिमेंट पाईप बसविणे. :- कोंढवड NR ब्राम्हणी राहुरी
जाधव जगधने दलित वस्तीतील गटार बंदिस्त करणे :- आरडगांव NB ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ फाटा अंगणवाडी क्रं.228 इमारतीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- आरडगांव NB ब्राम्हणी राहुरी
स्मशानभुमीत फरशी बसविणे :- केंदळ बु. NB ब्राम्हणी राहुरी
स्मशानभुमी संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- केंदळ खु. NB ब्राम्हणी राहुरी
बबन दगडू म्हसे यांचे घरापासन ते दत्तात्रय रामभाउ म्हसे ते इंद्रायणी बाबूराव म्हसे घरापर्यंत गटार बांधकाम करणे :- कोेंढवड NB ब्राम्हणी राहुरी
स्मशानभुमी मध्ये प्रवचन ओटा बांधकाम करणे :- मानोरी NB ब्राम्हणी राहुरी
गटार बांधेकाम करणे :- पाथरे खु. NB ब्राम्हणी राहुरी
प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- पाथरे खु. NB ब्राम्हणी राहुरी
गटार बांधकाम करणे :- शिलेगांव NB ब्राम्हणी राहुरी
तांुदळवाडी स्मशानभुमीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- तांदुळवाडी NB ब्राम्हणी राहुरी
मुतारी बांधकाम करणे :- तिळापुर NB ब्राम्हणी राहुरी
स्मशानभुमी ओटा व शेड बांधकाम करणे :- तिळापुर NB ब्राम्हणी राहुरी
व्यायामशाळेसाठी खोली बांधकाम करणे :- वळण NB ब्राम्हणी राहुरी
वांजुळपोई येथे लिंगप्पा कोलपे घरापासुन ते बिरोबा मंदिर रस्ता मुरुमीकरण करणे. :- वांजुळपोई NR ब्राम्हणी राहुरी
वांजुळपोई येथे भास्कर शंकर पवार ते श्री.चक्रधर स्वामी मंदिर रस्ता मुरुमीकरण करणे. :- वांजुळपोई NR ब्राम्हणी राहुरी
केंदळ बु. येथे स्मशानभुमीस व ग्रामपंचायती समोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. :- वांजुळपोई NB ब्राम्हणी राहुरी
वांजुळपोई येथे सिमेंट काँक्रीट पाईप टाकणे व अंतर्गत रस्ता करणे. :- वांजुळपोई NR ब्राम्हणी राहुरी
वाकचौरे वस्ती ते म्हसोबा मंदिर रस्ता तयार करणे :- धांधरफळ बुद्रुक NR धांदरफळ बु. संगमनेर
ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- धांधरफळ बुद्रुक NB धांदरफळ बु. संगमनेर
ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- मंगलापुर NB धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी विकास करणे :- मंगलापुर NB धांदरफळ बु. संगमनेर
गटार बांधणे :- पेमगिरी NB धांदरफळ बु. संगमनेर
सूर्यवंशी घर ते गोफणे वाडा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
गपले घर ते गोफणे वाडा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
डेरेवाडी अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- धांधरफळ बुद्रुक NB धांदरफळ बु. संगमनेर
नेहे वस्ती येथे अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- सावरगाव तळ NB धांदरफळ बु. संगमनेर
कारमळा येथे अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- धांधरफळ बुद्रुक NB धांदरफळ बु. संगमनेर
गावठाण अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- सावरगाव तळ NB धांदरफळ बु. संगमनेर
गावठाण अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- मिर्झापुर NB धांदरफळ बु. संगमनेर
धुपे अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- शिरसगाव धुपे NB धांदरफळ बु. संगमनेर
रामा ५० ते वाडापूर रस्ता ग्रामां १७२ मजबुतीकरण व डाबरीकरण करणे.किमी०/०० ते २/ :- चिखली NR धांदरफळ बु. संगमनेर
पेमगिरी ते ब्राम्हनदरा रस्ता ग्रामां १९० मजबुतीकरण व डाबरीकरण करणे.किमी०/०० ते / :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
रामा ५० ते धांदरफळ बुद्रूक ते धांदरफळ खुर्द रस्ता डाबरी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे ग्रामा १७४ किमी०/०० ते ३/०० :- धांधरफळ बुद्रुक NR धांदरफळ बु. संगमनेर
रामा ६४ ते नांदुरी दुमाला रस्ता डाबरी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे ग्रामा १६३ किमी ०/०० ते ४/०० :- नांदुरी दुमला NR धांदरफळ बु. संगमनेर
डोंगराकडील वस्ती भराव व मुरुमीकरण करणे :- मिर्झापुर NR धांदरफळ बु. संगमनेर
येळूशी वस्ती रस्ता कॉंक्रीटकरण करणे :- निमगाव बुद्रुक NR धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी पेविंग ब्लोक बसविणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
दशक्रिया ओट्टा समोर पेविन्ग ब्लोक बसविणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
सभागृह दुरुस्ती करणे :- पिंपळगाव कोंझिरा NB धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी सुविधा करणे :- शिरसगाव धुपे NB धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी सुविधा करणे :- निमगाव बुद्रुक NB धांदरफळ बु. संगमनेर
मागासवर्गीय वस्तीत शौचालय २ युनिट बांधणे :- पेमगिरी NB धांदरफळ बु. संगमनेर
समाजमंदिर दुरुस्ती :- धांदरफळ खुर्द NB धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- कौठे धांदरफळ NB धांदरफळ बु. संगमनेर
सार्वजनिक पुरुष शौचालय बांधणे :- मंगलापुर NB धांदरफळ बु. संगमनेर
सार्वजनिक शौचालय बांधणे :- निमगाव बुद्रुक NB धांदरफळ बु. संगमनेर
दलितवस्ती रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- निमगाव खुर्द NR धांदरफळ बु. संगमनेर
परदेशी वस्ती ते चांदणी चौक रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
जि. प. प्राथमिक शाळा पडवी दुरुस्ती करणे :- पेमगिरी NB धांदरफळ बु. संगमनेर
गावठाण दलितवस्ती येथे मुतारी बांधकाम करणे :- निमगाव खुर्द NB धांदरफळ बु. संगमनेर
स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- निमगाव खुर्द NB धांदरफळ बु. संगमनेर
गावठाण ते स्मशानभूमी रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
मेन रोड ते समाजमंदिर रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- पेमगिरी NR धांदरफळ बु. संगमनेर
जि. प. प्राथमिक शाळा कानडे वस्ती संरक्षक भिंत बांधणे :- सावरचोळ NB धांदरफळ बु. संगमनेर
मेंगाळवाडी अंतर्गत बिरोबा वाडी येथे रस्ता कॉंक्रीट करण करणे :- सावरचोळ NR धांदरफळ बु. संगमनेर
जि. प. प्राथमिक शाळा अपूर्ण संरक्षक भिंत पूर्ण करणे :- शिरसगाव धुपे NB धांदरफळ बु. संगमनेर
धांदरफळ खुर्द येथे पोस्ट मार्टेम रूम बांधणे :- धांदरफळ खुर्द NB धांदरफळ बु. संगमनेर
उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव NR दत्तनगर श्रीरामपुर
रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव NR निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
माळेवाडी ते सरला जिल्हा हद्द मार्ग डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. ०/७०० ते ५/०० :- माळेवाडी NR दत्तनगर श्रीरामपुर
रामा-५० टिळकनगर मार्ग रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. ०/०० ते १/२०० :- टिळकनगर NR बेलापुर बु. श्रीरामपुर
उंडेवस्ती चारी नं.10 रस्ता खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ड्ढि.मी. 0/00 ते 1/300 :- मतपुर NR टाकळीभान श्रीरामपुर
गोवर्धन ते प्रजिमा-6 जोडमार्ग रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ड्ढि.मी. 0/00 ते 1/300 :- गोवर्धनपुर NR दत्तनगर श्रीरामपुर
भामठाण घुमनदेव ते कमालपूर मार्ग ग्रा.मा.6 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 (जॉब क्र.14/01/01/10/006) :- भामठाण NR निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
इजिमा-43 ब्राम्हणगाव वेताळ वडाळा महादेव ते मुठेवडगाव टाकळीभान बेलपिंपळगाव ते नेवासारस्ता खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे इजिमा-226 कि.मी.2/00 ते 4/00 (जॉब क्र.14/01/01/14/005) :- ब्राम्हणगाव वेताळ NR निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
वडाळा महादेव खोकर मातापूर पढेगाव मालुंजा बु. रस्ता खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे (इजिमा-229) कि.मी.0/00 ते 2/00 (जॉब क्र.14/01/01/14/006) :- वडाळा महादेव NR टाकळीभान श्रीरामपुर
बेलापूर बु. ते सुभाषवाडी ते इजिमा 49 रस्ता ड्ढि.मी. 0/00 ते 3/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रा.मा.68) ता. श्रीरामपूर (जॉब क्र.तेविआ/राज्यस्तर/स्थानिकक्षेत्र/2014-15/अहमदनगर/006) :- बेलापुर बुद्रुक NR बेलापुर बु. श्रीरामपुर
ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे वाड्यांना जोडणारे रस्तेा जोडणारे साकव व तत्सम बांधकाम पांधन रस्त्याचे बळकटीकरण व वृक्षारोपन अंतर्गत निमगाव खैरी ग्रा.पं. अंतर्गत गांव वाड्यांना जोडणारे रस्त्यांचेी दुरूस्ती करणे :- निमगाव खैरी NB बेलापुर बु. श्रीरामपुर
टाकळीभान गावांंतर्गत येथे पंचायती मधील सार्वजनिक रस्त्यावरील व स्थळावरील सौर पथदिवे, र्साजनिक इमारतीत सौरउर्जा वापर व्यवस्था, सौर उर्जेव्दारे जल व्यवस्था व इतर सुविधा करणे :- टाकळीभान NB टाकळीभान श्रीरामपुर
वांगी, मालुंजा, वळदगाव येथे पंचायती मधील सार्वजनिक रस्त्यावरील व स्थळावरील सौर पथदिवे, र्साजनिक इमारतीत सौरउर्जा वापर व्यवस्था, सौर उर्जेव्दारे जल व्यवस्था व इतर सुविधा करणे :- माळुंजे बुद्रुक NB टाकळीभान श्रीरामपुर
1.दत्तनगर-चर्च-1 2.दत्तनगर विश्वकर्मा मंदीर-1 3.हेगाव वाडी-1 तीन दिव्यांचा 4.हरेगाव दुधडीया यांचे घराजवर्ळ-1 तीन दिव्यांचा, येथे पंचायती मधील सार्वजनिक रस्त्यावरील व स्थळावरील सौर पथदिवे, र्साजनिक इमारतीत सौरउर्जा वापर व्यवस्था, सौर उर्जेव्दारे जल व्यवस NB दत्तनगर श्रीरामपुर
1) गोवर्धन (गोवर्धनपूर अ.वा.क्र.152) :- गोवर्धनपुर NB दत्तनगर श्रीरामपुर
1. शिरसगाव - प्रगतीनगर :- शिरसगाव NB दत्तनगर श्रीरामपुर
2. भेर्डापूर - समाजमंदीरजवळ :- भेरदापूर NB टाकळीभान श्रीरामपुर
3. सराला - गावठाण अ.वा.क्र.151 :- सराळा NB दत्तनगर श्रीरामपुर
4. माळेवाडी - गावठाण :- माळेवाडी NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
2. मातापूर गावठाण :- मतपुर NB टाकळीभान श्रीरामपुर
4. कारेगाव टिळेकरवस्ती :- कारेगाव NB टाकळीभान श्रीरामपुर
मालुंजा येथील जि.प. 2 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- माळुंजे बुद्रुक NB टाकळीभान श्रीरामपुर
उंदीरगाव येथील जि.प. 2 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- उंदीरगाव NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
निपाणीवडगाव येथील जि.प. 2 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- निपाणी वडगाव NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
पढेगाव येथील जि.प. मुलांची 3 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- पढेगाव NB टाकळीभान श्रीरामपुर
प्रा.आ.र्केद्र बेलापुर बु. मुख्य इमारत दुरूस्त करणे :- बेलापुर बुद्रुक NB बेलापुर बु. श्रीरामपुर
अडभंगनाथ देवस्थान भामाठाण येथे शौचालय संकुल बांधणे :- भामठाण NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
अडभंगनाथ देवस्थान भामाठाण येथे भक्त निविास बांधणे बांधणे :- भामठाण NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
खंडाळा गाव ते म्हसोबामंदीर रस्ता करणे खंडाळा ता. श्रीरामपूर :- खंडाळा NR बेलापुर बु. श्रीरामपुर
राज्यमार्ग 50 टाकळीभान गुजरवाडी वांगी मे मुख्य जिल्हा मार्ग 84 जोडरस्ता (इजीमा 227) कि.मी. 5/00 ते 7/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- टाकळीभान NR टाकळीभान श्रीरामपुर
प्रा.आ.केंद्र पढेगाव येथे मिटींग हॉल बांधणे.े :- पढेगाव NB टाकळीभान श्रीरामपुर
प्रा.आ.र्केद्र निपाणी वडगाव. मुख्य इमारत दुरूस्त करणे :- निपाणी वडगाव NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
प्रा.आ.र्केद्र पढेगाव येथील कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्त करणे :- पढेगाव NB टाकळीभान श्रीरामपुर
प्रा.आ.र्केद्र भेर्डापूर संकुलास संरक्षक भिंत बांधणे :- भेरदापूर NB टाकळीभान श्रीरामपुर
गट नं. 15 पैकी भगवान भिका मोहन ते मुहम्मद मुस्तफा सय्यद रस्ता सिमेट कॉक्रटिकरण करणे :- सराळा NR दत्तनगर श्रीरामपुर
कचरा कुंडी खरेदी करणे :- मातुळठाण NB दत्तनगर श्रीरामपुर
कचरा कुडी खरेदी करणे :- मातुळठाण NB दत्तनगर श्रीरामपुर
कचरा कुंडी खरेदी करणे :- उंदीरगाव NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
अनुजाती वस्तीत कचरा कुंडया बसविणे :- वडाळा महादेव NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
कचरा कुंडया घेणे :- सराळा NB दत्तनगर श्रीरामपुर
मौजे सराला येथे दशक्रया विधी साठी सिमेंट ओटा करणे :- सराळा NB दत्तनगर श्रीरामपुर
वांबोरी ते शिंगवे तालुका हदद रस्ता कि.मी 0/00 ते 2/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी (इजिमा 293) :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
वांबारी येथिल 7 शाळा खोल्या दुरुस्ती करणे ता.राहुरी. :- वांबोरी NB वांबोरी राहुरी
प्रजिमा 27 आरडगाव केंदळ बु.ब्रााम्हणी चेडगाव कात्रड वांबोरी धामोरी खु.,धामोरी बु. बाभुळगाव वरवंडी फाटा रस्ता किमी 33/00 ते 33/500 डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे.ता.राहुरी 13/01/01/ 11/002 :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
चिंचाचा पार ते टिळक चौक रस्ता दुरुस्ती करणे. :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
पशुवैदयकिय दवाखाणा वांबोरी ता.राहुरी संरक्षक भिंत बांधणे. :- वांबोरी NB वांबोरी राहुरी
सडे गाव ते धोंडे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी येथिल खळेवाडी-1 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- वांबोरी NB वांबोरी राहुरी
वांबोरी येथिल मातंगवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- वांबोरी NB वांबोरी राहुरी
उंबरे येथिल उंबरे-2 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- उंबरे NB वांबोरी राहुरी
धामोरी बु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- धामोरी बु. NB वांबोरी राहुरी
चेडगाव गावठाण 1 येथिल जाधववस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- गुंजाळे NB वांबोरी राहुरी
खडांबे खु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कुक्कडवेढे NB वांबोरी राहुरी
पिंप्रीअवघड येथिल पिंप्रीअवघड अंगणवाडी बांधकाम करणे :- धामोरी बुद्रुक NB वांबोरी राहुरी
सडे गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
सडे गावठाण अंतर्गत रस्ता तयार करणे :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
सडे महादेववाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
सडे हडोळवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
पिंप्रीअवघड कांबळेवस्ती जोड रस्ता खडीकरण करणे. :- धामोरी बुद्रुक NR वांबोरी राहुरी
कात्रड साळवेवस्ती जोडरस्ता खडीड्ढरण करणे. :- हरेगाव NR वांबोरी राहुरी
गुंजाळे सरोदेवस्ती रस्ता खडीड्ढरण करणे :- खडांबे खुर्द NR वांबोरी राहुरी
बाभ्ुळगाव कोंबडवाडी साबळेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- पिंपरी अवघड NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी हरीजनवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी मातंगवस्ती आण्णाभाऊसाठे नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी जावई नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
खडांबे बु.कदम साहे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
कुक्कडवेढे मकासरे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कात्रड NR वांबोरी राहुरी
कुक्कडवेढे पटेकरवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- कात्रड NR वांबोरी राहुरी
कुक्कडवेढे राजवाडा रस्ता खडीकरण करणे. :- कात्रड NR वांबोरी राहुरी
उंबरे माळवाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- उंबरे NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी रामदेवगल्ली रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
बाभुळगाव साबळेवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- पिंपरी अवघड NR वांबोरी राहुरी
प्रजिमा 27 आरडगाव केंदळ बु.ब्रााम्हणी चेडगाव रस्ता किमी 22/00 ते 24/00 इजिमा 66 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
कुक्कडवेढे येवलेवस्ती भोसलेवस्ती रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 ग्रामा 150 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- कात्रड NR वांबोरी राहुरी
इजिमा 56 ब्रााम्हणी कात्रड रस्ता ते चेडगाव ते मोरेचिंचोरे रस्ता किमी 1/00 ते 2/500 ग्रामा 158 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- ब्राम्हणी NR वांबोरी राहुरी
खडांबे बु. वरवंडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/500 ग्रामा 159 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- कोेंढवड NR वांबोरी राहुरी
कात्रड कल्हापुरे ते डोंगरगण पायथा रस्ता किमी 2/00 ते 3/00 ग्रामा 155 नविन खडीकरण करणे. :- हरेगाव NR वांबोरी राहुरी
मौजे वांबोरी येथिल मंगल कार्यालय ते लक्ष्मीमाता मंदिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
उंबरे येथे स्मशानभुमी अंतर्गत दुरुस्ती करणे, तालुका राहुरी :- उंबरे NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी येथील स्मशानभुमी दुरुस्ती व देखभाल करणे, तालुका राहुरी :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
केंदळ बु.उंबरे रामा 66 कुक्कडवेढे ते वांबोरी रस्ता डांबरीपृष्ठभागाचे खडडे भरणे.किमी 6/800 ते 11/00 :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी ते विळद रस्ता खडीपृष्ठभागाचे खडडे भरणे.किमी 0/00 ते 5/00 :- मोकळओहळ NR वांबोरी राहुरी
मोकळओहळ येथे मारुतीमंदिर समोर सिमेंट कॉक्रीट रोड बांधणे. :- बाभुळगाव NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी येथे शॉपिंग सेंटर ते ेहनुमानवाडी भुमीगत गटार बांधणे. :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
वांबोरी येथे शनिमंदिरासमोर कॅक्रीट रोड तयार करणे व संरक्षक भिंत बांधणे. :- वांबोरी NR वांबोरी राहुरी
शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-कान्गोनी गावठान--2 :- कान्गोनी NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-वडाला गावठान-220 :- वडाला NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-खरवडी गावठान--236 :- खरवंडी NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-अमलनेर गावठान--231 :- अमळनेर NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-पानेगाव गावठान-182 :- पानेगाव NB खरवंडी नेवासा
आन्गनवाडी:-पानेगाव वरचा मलाVV :- पानेगाव NB खरवंडी नेवासा
काक्रिट रसता:-लानडेवाडी सोनओने वस्ती :- लांडेवाडी NR खरवंडी नेवासा
काक्रिट रसता:-लानडेवाडी फसले वस्ती :- लांडेवाडी NR खरवंडी नेवासा
काक्रिट रसता:-लानडेवाडी नओखडे वस्ती :- लांडेवाडी NR खरवंडी नेवासा
खडिकरन:-अमलनेर :- अमळनेर NR खरवंडी नेवासा
शाला दूरुसती:-महालसपिमपलगाव :- महालसपिमपलगाव NB खरवंडी नेवासा
मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक WS पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा WS पुणतांबा राहता
मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NB साकुरी राहता
मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस NB साकुरी राहता
मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NR कोल्हार बु. राहता
मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(एस.सी.) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NR कोल्हार बु. राहता
मौजे खडकेवाके गावठान येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे.ता.राहाता :- खडकेवाके :- खडकेवाके NB लोणी खु. राहता
मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द WS साकुरी राहता
मौजे लोणी खु.येथे ग्रामपंचायत (नविन) लगतचा नाला ते दत्तु दिघे घर येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु आहेर वस्ती ते बाबासाहेब आहेर वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत बाबासाहेब आहेर वस्ती ते हरिभाऊ आहेर वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु दिघे ते संजय जोशी वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे रामपुरवाडी येथे सांबारे वस्ती ते जगताप वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- रामपूरवाडी :- रामपूरवाडी NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NR लोणी खु. राहता
मौजे लोणी खु.येथिल गावांतर्गत महादेव मंदिर ते कोरडे गल्ली रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NR लोणी खु. राहता
मौजे वाकडी येथे सदाफळ वस्ती चितळी रोड रस्ता खडीकरण करणे ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे राजणखोल येथे सुरेश डोकचुळे घर ते रामटेके घर येथे कॉक्रीट गटार बांधकाम करणे. (जनरल) ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NB वाकडी राहता
मौजे कनकुरी येथे शौचालयाचे (तीन सिट) बांधकाम करणे. ता.राहाता. :- कांकुरी :- कांकुरी NB साकुरी राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे मोहन तुरकने घर ते राजेंद्र तुरकने घर आणि मोहन घोडके घर ते गंगाराम तुरकने घर अंतर्गत बंदिस्त आर.सी.सी.पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे राजुरी जुनेगांव अंगणवाडी ते बोडखे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- राजुरी :- राजुरी NR वाकडी राहता
मौजे कोल्हार बु- भगवतीपुर थडीफाटा बिरोबा मंदिर ते जुने पाथरे रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे ममदापुर येथिल म्हसेमळा या विभागातील वरवंडाई ते बेंद्रेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- ममदापुर :- ममदापुर NB वाकडी राहता
मौजे न.पा.वाडी. येथे पाण्याची टाकी ते जि.प.प्रा.शाळा आणि स्मशानभुमी रस्ता दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी NR पुणतांबा राहता
मौजे को­हाळे बसस्टॅन्ड ते ग्रामपंचायत कार्यालय रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- कोराळे :- कोराळे NR साकुरी राहता
मौजे को­हाळे ग्रामपंचायत कार्यालय ते जोशी गल्ली रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- कोराळे :- कोराळे NR साकुरी राहता
मौजे अस्तगांव जि.प.प्रा.शाळेचे 1-शाळा खोली दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे बाभळेश्वर बु.येथे नविन वडारवाडा मधील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे धनगरवाडी जि.प.प्रा.शाळा वॉलकंपाऊन्ड बांधकाम करणे.ता.राहाता :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी NB वाकडी राहता
मौजे धनगरवाडी येथे कचरा कुंडया खरेदी करणे. ता.राहाता :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी NB वाकडी राहता
मौजे जळगांव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय वॉलकंपाऊन्ड बांधकाम करणे.ता.राहाता :- जळगाव :- जळगाव NB वाकडी राहता
मौजे लोहगांव येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. (जनरल) ता.राहाता :- लोहगाव :- लोहगाव NB वाकडी राहता
मौजे लोहगांव येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे. (एस.सी.) ता.राहाता :- लोहगाव :- लोहगाव NB वाकडी राहता
मौजे राजुरी येथे स्मशानभुमी मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- राजुरी :- राजुरी NB वाकडी राहता
मौजे रांजनखोल येथे शिंदे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी येथे शिंदे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे न.पा.वाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे रमेश तुरकणे ते सालपुरे गल्ली भुयारी गटार बांधकाम करणे ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे विष्णु तुरकणे घर ते चित्रकथी वाडा आर.सी.सी.गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे भगवतीपुर येथे सोनगांव रोड गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- भागवतीपूर :- भागवतीपूर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु. अंबिकानगर येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे तिसगांव येथे जि.प.प्राथ.शाळेला वॉल र्केपाऊन्ड वॉल बांधकाम करणे.ता.राहाता :- तिसगाव :- तिसगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे नांदुर्खी खु. येथे विहिरीवर संरक्षक जाळी तयार करून बसविणे.ता.राहाता :- नांदूरखी खुर्द :- नांदूरखी खुर्द NB साकुरी राहता
मौजे वाकडी गावांतर्गत हाडोळा वस्ती (आहेरवस्ती) मुरमीकरण व खडीकरण करणे.ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे धनगरवाडी येथे अदिवासी वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता (एस.सी.) :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी NR वाकडी राहता
मौजे धनगरवाडी येथे अदिवासी वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता (एस.टी.) :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी NR वाकडी राहता
मौजे हसनापुर अदिवासी वस्ती मध्ये गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे हसनापुर येथे लोणी चंद्रापुर रोड गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे रूई कोहकी गाव (रूई) येथिल मारूती मंदिराचे सभामंडप बांधकाम करणे.ता.राहाता :- रुई :- रुई NB पुणतांबा राहता
मौजे कनकुरी को­हाळे रोड नांदुर्खी शिव ते को­हाळे रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- कांकुरी :- कांकुरी NR साकुरी राहता
मौजे दहेगांव नांदुर्खी रोड (पाईप टाकणे) व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NR साकुरी राहता
मौजे पुणतांबा येथे बबन गोरे घर ते आनप खळे पर्यंत भुमीगत गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे गोगलगांव अंगणवाडी ते तळेगांव रोड रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- गोगलगाव :- गोगलगाव NR लोणी खु. राहता
मौजे गोगलगांव अंगणवाडी क्र.39 इमारतीस जाळी र्केपाऊंन्ड करणे.ता.राहात :- गोगलगाव :- गोगलगाव NB लोणी खु. राहता
मौजे पिंपरीनिर्मळ स्मशानभुमी वॉल र्केपाऊन्ड करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NB लोणी खु. राहता
मौजे पिंपरीलोकाई येथे स्मशानभुमी मध्ये वॉल र्केपाऊन्ड करणे. ता.राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई NB लोणी खु. राहता
मौजे पिंपरीलोकाई येथे स्मशानभुमी मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई NB लोणी खु. राहता
मौजे आडगांव बु. येथे बेद वस्ती जि.प.प्रा.शाळा वॉल र्केपाऊन्ड करणे.ता.राहाता :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
मौजे आडगांव खु. स्मशानभुमी सुशोभिकरण करणे.ता.राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे आडगांव खु. येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे पिंपळस येथे स्मशानभुमी वॉल र्केपाऊन्ड करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस NB साकुरी राहता
मौजे केलवड येथे दलित स्मशानभुमीमध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- केळवड :- केळवड NB साकुरी राहता
मौजे केलवड येथे स्मशानभुमी मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- केळवड :- केळवड NB साकुरी राहता
मौजे कनकुरी स्मशानभुमी परिसर कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता (एस.सी) :- केळवड :- केळवड NR साकुरी राहता
मौजे कनकुरी स्मशानभुमी परिसर कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता (जनरल) :- कांकुरी :- कांकुरी NR साकुरी राहता
मौजे डो­हाळे येथे रामनाथ डांगे यांचे घर ते जुने सार्वजनिक शौचालया पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- दोरहाळे :- दोरहाळे NR साकुरी राहता
मौजे दहेगांव को­हाळे येथे गटार बांधकाम करणे ता.राहाता :- दहिगाव कोरहाळे :- दहिगाव कोरहाळे NB साकुरी राहता
मौजे दहेगांव को­हाळे येथे स्मशानभुमीमध्ये कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता (अपुर्ण काम पुर्ण करणे.) :- दहिगाव कोरहाळे :- दहिगाव कोरहाळे NR साकुरी राहता
मौजे वाळकी येथे लक्ष्मीआई मंदिर ते बालम अब्बास पठान यांच्या घरापर्यंत गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- वाळकी :- वाळकी NB साकुरी राहता
मौजे वाळकी येथे मस्जिद ते बालम अब्बास पठान यांच्या घरापर्यंत गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- वाळकी :- वाळकी NB साकुरी राहता
मौजे नांदुर्खी बु. येथे स्मशानभुमी मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NB साकुरी राहता
मौजे नांदुर्खी बु. येथे उर्वरित आंबेडकर चौकात कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NR साकुरी राहता
मौजे साकुरी समाधान कॉलनी व बेंद्रे कॉलनी रस्ता खडीकरण क रणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे साकुरी येथे जुना को-हाळे रस्ता (कात नाला) सी.डी. वर्क बांधणे ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे निघोज येथे स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहिर खु. शेतकी फार्म जि.प.प्रा. शाळेस वॉल कंपाउड करणे ता. राहाता :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द NB पुणतांबा राहता
मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (धनवटे घर ते समाज मंदिर) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई NB पुणतांबा राहता
मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (कोपकर घर तधनवटे घर ) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई NB पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहिर बुु. येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार करणे (लक्ष्मीनगर घरकुल वसाहत) ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक NB पुणतांबा राहता
मौजे दाढ बु. येथे माळीगल्ली येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे दाढ बु. येथे घरकुल वसाहत ते विरभद्रनगर बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे हणमंतगाव हिंदु स्मशानभुमीमध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे हणमंतगाव येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे पाथरे बु. येथे स्मशानभुमीमध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे पाथरे बु. येथे र फाईल कदम घर ते आण्णा कदम घरापर्यंत गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे दुर्गापुर येथे स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे दुर्गापुर येथे बोरसे वस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर NR कोल्हार बु. राहता
मौजे पुणतांबा येथे अंतर्गत रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे चंद्रापुर ग्रामपंचायत समोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे ममदापुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास तार कंपाउंड बांधणे ता. राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे ममदापुर येथे जि.प. शाळेस वॉल कंपाउंड बांधणे ता. राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे दाढ बु. येथे चार युनिटचे मुतारी बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे धेांडळे घर ते उपकांत रहाने आणि मोहन तुरकणे ते तुकाराम सालपुरे घर बंदिस्त पाईप गटार करणे ता. राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौेजे पुणतांबा आण्णाभाऊ साठेनगर मध्ये शौचालय बांधणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहीर बु. येथे मागासवर्गीय बुध्दा विहार मध्ये शौचालय बांधणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक NB पुणतांबा राहता
मौजे निघोज येथे स्मशानभुमीमध्ये आर.सी.सी. शेड बांधकाम करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे लोणी खु. येथील लोमे·ार महादेव मंदिर ते ग्रामपंचायत परिसरात पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे दाढ बु. कुंभरगल्ली येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे साकुरी शिवपार्वती ते नगर मनमाड रोड पर्यतं रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे चंद्रापुर येथे कंपाउंड वॉल बांधकाम करणे ता. राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे साकुरी समतानगर येथे अंतर्गत पाईप गटार करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी NB साकुरी राहता
मौजे सावळीविहीर बु. गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक NR पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहिर बु. सिध्दार्थनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक NR पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहिर बु. खाण वसाहत येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक NR पुणतांबा राहता
मौजे रूई राजवाडा येथे मलनिस्सारण गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई NB पुणतांबा राहता
मौजे सावळीविहीर खु. गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द NR पुणतांबा राहता
मौजे निघोज गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज NR पुणतांबा राहता
मौजे निघोज काळेनगर वसाहत यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा आण्णाभाऊ साठेनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा इंदिरानगर सिध्दार्थनगर येथे गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा इंदिरानगर सिध्दार्थनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा कान्हेगाव येथे गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे एकरुखे येथे चित्तरकथी वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी गौतमनगर गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NR पुणतांबा राहता
मौजे निमगांव को-हाळे हरीजन वस्ती गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे NR साकुरी राहता
मौजे वाकडी घरकुल वसाहत येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी हाडोळा वस्ती येथे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे वाकडी गणेशनगर भाग येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी सदाफळ वस्ती येथे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे बाभळे·ार यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे बाभळे·ार नविन राजवाडा येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे रांजणखोल आंबेडकर वसाहत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ NR वाकडी राहता
मौजे रांजणखोल पांडुरंग वसाहत येथे रस्ता खडीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ NR वाकडी राहता
मौजे निघोज येथे आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे लोणी खुर्द कॅनॉल नाशिक पुल ते नेहरू पुल रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NR लोणी खु. राहता
मौजे वाकडी ते गणेशनगर व्हाया बधेवस्ती ते प्रजिमा 11 कि.मी. 0/00 ते 4/400 खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे न.पा.वाडी येथे स्मशानभुमीमध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे बाभळे·ार (श्रीरामपुर रोड व पाण्याची टाकी जवळ) आर.सी.सी. पाईप गटार करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NB वाकडी राहता
मौजे लोणी बु. ब्रााम्हणे वस्ती अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NR लोणी खु. राहता
मौजे लोणी बु. बाळासाहेबनगर अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NR लोणी खु. राहता
मौेजे लोणी बु. चित्रालय भाग अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NR लोणी खु. राहता
मौेजे लोणी बु. विठ्ठलनगर अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NR लोणी खु. राहता
मौेजे लोणी खुर्द गणेश कॉलनी अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NR लोणी खु. राहता
मौेजे आडगाव खुर्द गावठाण रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द NR लोणी खु. राहता
मौेजे पिंपरी लोकाई गावठाण रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई NR लोणी खु. राहता
मौेजे रांजणगाव खु. खंडोबा रोड दलितवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NR साकुरी राहता
मौेजे रांजणगाव खु. गणेशनगर अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NR साकुरी राहता
मौेजे रांजणगाव खु. गावठाण अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NR साकुरी राहता
मौेजे अस्तगाव माऊलीनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NR साकुरी राहता
मौेजे नांदुर्खी बु. कोळगे वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NR साकुरी राहता
मौेजे नांदुर्खी बु. रमाबाई वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NR साकुरी राहता
मौेजे नांदुर्खी बु. गावठाण अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NR साकुरी राहता
मौेजे केलवड गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- केळवड :- केळवड NR साकुरी राहता
मौेजे को-हाळे हरीजन वस्ती राजवाडा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- कोराळे :- कोराळे NR साकुरी राहता
मौेजे पिंपळस वाघमारे वस्ती आंबेडकर नगर गावठाण रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस NR साकुरी राहता
मौेजे दहेगाव को-हाळे आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- दहिगाव कोरहाळे :- दहिगाव कोरहाळे NR साकुरी राहता
मौजे डो­हाळे येथे हरिजन वस्ती गावठान येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- दोरहाळे :- दोरहाळे NR साकुरी राहता
मौजे पुणतांबा महानुभाऊ आश्रम वस्ती सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे. ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा येथे 19-वाडी चांगदेव नगर सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी गौतमनगर गावठाण येथे पाण्याची टाकी बांधणे. ता. राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी आंबेडकरनगर येथे पाण्याची टाकी बांधणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे केलवड बु. गावठान येथे मलनिस्सारण गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- केळवड :- केळवड NB साकुरी राहता
मौजे केलवड बु. गावठान गोडगे/कोळगे वस्ती नांदुर्खी रस्ता पोच रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- केळवड :- केळवड NR साकुरी राहता
मौजे वाळकी गावठान हरिजन वस्ती समाजमंदिर बांधकाम करणे. ता.राहाता :- वाळकी :- वाळकी NB साकुरी राहता
मौजे लोणी खु. दत्तनगर येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NR लोणी खु. राहता
मौजे कोल्हार बु. गौतमनगर येथे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु. अंबिकानगर-1 येथे अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु. अंबिकानगर-2 येथे अंतर्गत आर.सी.सी. गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु. अंबिकानगर-3 येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे भगवतीपुर येथे भगवतीनगर गावठान रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.राहाता :- भागवतीपूर :- भागवतीपूर NR कोल्हार बु. राहता
मौजे पाथरे बु.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर वसाहत येथे अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे पाथरे बु.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरनगर वसाहत येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे दाढ बु. चर्मकार वसाहत येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे दाढ बु. हरिजन वस्ती येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे दुर्गापुर हरिजन वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर NR कोल्हार बु. राहता
मौजे तिसगांव गावठान हरिजन वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- तिसगाव :- तिसगाव NR कोल्हार बु. राहता
मौजे तिसगांव गावठान हरिजन वस्ती येथे गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- तिसगाव :- तिसगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे दशक्रिया विधी घाट नुतनीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NB लोणी खु. राहता
मौजे रांजणगांव खु.शॉपिंग सेंटर बांधकाम करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द NB साकुरी राहता
मौजे डो­हाळे येथे दशक्रिया विधीघाट बांधकाम करणे. ता.राहाता :- दोरहाळे :- दोरहाळे NB साकुरी राहता
मौजे ममदापुर ग्रामपंचायत क्रार्यालय आणी कदम वस्ती-1 येथील समाजमंदीर नुतनीकरण करणे.ता.राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर NB वाकडी राहता
मौजे रूई ते निघोज रस्ता दुरूस्ती करणे. (ग्रामा-1) कि.मी.0/00 ते 3/500 ता.राहाता :- रुई :- रुई NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे यमाजीनगर, एम.डी.नगर व परभतवाडी अंतर्गत रस्ते मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे दशक्रिया विधी घाट मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी खु. लोमे·ार मंदिर येथे पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
मौजे हसनापुर येथे लोणी रोड ते चंद्रापुर रोड लगत बंदिस्त आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता भाग-1 :- हसणापुर :- हसणापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलाव दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे पिंपळवाडी राहाता रस्ता ते धरमवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे विरभद्र नगर अंतर्गत आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे तिसगांव भास्कर घुले घर ते भाऊसाहेब नरोडे घर गटारास ढापे बसविणे.ता.राहाता :- तिसगाव :- तिसगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे ममदापुर आदिवासी स्मशानभुमीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ता.राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर NB वाकडी राहता
मौजे साकुरी येथे चारी गोदावरी वसाहत मंदिर गल्ली अंतर्गत सी.डी.वर्क बांधकाम करणे. ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे अस्तगांव ईदगाह मैदान येथे परिसर कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे निघोज गावठान अंतर्गत आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे अस्तगांव येथे मुतारी ब्लॉक दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे पिंपळवाडी शनिमंदिर परिसरात पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे बाभळे·ार येथील ग्रामपंचायात कार्यालय दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NB वाकडी राहता
मौजे बाभळे·ार येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NB वाकडी राहता
मौजे आडगांव बु. येथे कचरा कुंडया खरेदी करणे. ता.राहाता :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
मौजे गोगलगांव येथे अंगणवाडी क्र.39 इमारतीस जाळी र्केपाऊंड करणे. ता.राहाता :- गोगलगाव :- गोगलगाव NB लोणी खु. राहता
मौजे हसनापुर येथे गावठान अंतर्गत बंदिस्त पाईप गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे निघोज येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे लोणी खु. महादेव मंदिरासमोर मोकळया जागेत पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NB लोणी खु. राहता
मौजे बाभळे·ार येथे बेंद्रे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे पुणतांबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक व पोलीस स्टेशन येथे पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे दुर्गापुर येथे अंतर्गत रस्त्याचे सी.डी. वर्कचे बांधकाम करणे. ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर NR कोल्हार बु. राहता
मौजे हणमंतगंाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NB कोल्हार बु. राहता
मौजे रांजणखोल येथिल बेलापुर खंडाळा रस्ता ते लांडगे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ NR वाकडी राहता
मौजे रांजणखोल येथे सखाराम पवार घर ते मोरी रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ NR वाकडी राहता
मौजे रूई (साईबाबा मंदीर) ते निघोज रस्ता दुरूस्ती करणे. ग्रामा-1 कि.मी. 1/00 ते 4/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई NR पुणतांबा राहता
मौजे कोल्हार बु. येथे स्मशानभुमीत सुशोभिकरण करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे कोल्हार बु. येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरील सार्वजनिक शौचालय बांधणे.ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे एक रूखे येथे दिलिप पाथरे घरांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे NR पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळस येथे दशक्रिया विधी घाटावर शेड बांधणे. ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस NB साकुरी राहता
मौजे कोल्हार बु. येथे बेलापुर रोड आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मौजे रूई येथे दत्तमंदिर ते वाबळे वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- रुई :- रुई NR पुणतांबा राहता
मौजे निमगांव को-हाळे येथे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागील बाजुस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे NB साकुरी राहता
मौजे नांदुर्खी बु।। येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकीची दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NB साकुरी राहता
मौजे नांदुर्खी बु।। येथे स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक NB साकुरी राहता
मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा (वाणी यांच्या घरापर्यंत) रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे एकरूखे येथे भिल्ल वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा येथे वाकडी रोड ते कौठीचा मळा रस्ता दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे अस्तगांव येथे मशीद ते गावठाण मुतारी पर्यंत येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
मौजे गोगलगांव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास कं पाऊड वॉल बांधकाम करणे ता.राहाता :- गोगलगाव :- गोगलगाव NB लोणी खु. राहता
मौजे न.पा.वाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालया समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे नांदुर येथे जि.प.प्राथमिक शाळा (गोरे घोरपडे वस्ती) कं पाऊंड वॉल बांधकाम करणे ता.राहाता :- नांदूर :- नांदूर NB वाकडी राहता
मौजे नांदुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास रंगकाम करणे व स्लाईडिंग खिडक्या बसविणे ता.राहाता :- नांदूर :- नांदूर NB वाकडी राहता
मौजे साकुरी येथील उपासणी महाराज मंदिरातील गावांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे पुणतांबा जळगांव रोड ते जुना खडीची रस्ता दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
मौजे पुणतांबा ते जुना जळगंाव रस्ता दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NR पुणतांबा राहता
इजिमा-45 वाकडी ते पुणतांबा रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे कि.मी. 0/00 ते 7/100 ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR पुणतांबा राहता
प्ररामा-8 (पिंप्रीनिर्मळ) ते रामा-31 ते लोणी बु. खु. रामा-50 ते प्रजिमा- 21 (हणमंतगंाव) रस्ता डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे कि.मी. 0/00 ते 6/00 ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NR लोणी खु. राहता
मौजे वाकडी येथे आर.सी.सी. बंदिस्त पाईप गटार व चेंबर बांधकाम करणे ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे साकुरी येथे स्वामी समर्थ नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे साकुरी शिवपार्वती मंगल कार्यालय ते गोदावरी वसाहत ं रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे वाकडी पांढरीवस्ती रस्ता ते लबडे वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी श्रीरामपूर रस्ता (पाटाचा पुल) ते पंडागळे वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी दीघी रस्ता (पाटाचा पुल) ते कर्डीले वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे रामपुरवाडी येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन व चेंबर दुरुस्ती करणे. ता.राहाता :- रामपूरवाडी :- रामपूरवाडी NB पुणतांबा राहता
मौजे पिंपळवाडी येथे श्रीपाद पगारे घर ते भाऊसाहेब तुरकणे घर रोड बंदिस्त आर.सी.सी. पाईप गटार करणे ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
दाढ बु.येथे प्राथ.आरोग्य केंद्र येथे धर्मशाळा इमारत बांधकाम करणे. ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
पशुवैद्यकीय दवाखाना हणमंतगांव ता.राहाता येथे इमारत दुरूस्ती करणे. :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NB कोल्हार बु. राहता
पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती राहाता कार्यालय इमारत बांधकाम करणे. ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस NB साकुरी राहता
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे रुई ते प्रजिमा-9 (शिर्डी) व्हाया बन रस्ता कि.मी.0/00 ते 2/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई NR पुणतांबा राहता
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे इजिमा 5 (वाकडी) पिंगळवाडी ते नांदूर ते इजिमा 220 (चादेवाडी)रस्ता कि.मी. 5/600 ते 7/600 ता.राहाता. (नांदुर ते फत्याबाद रस्ता) :- नांदूर :- नांदूर NR वाकडी राहता
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे प्ररामा-8 ते कडसकरवस्ती रस्ता कि.मी. 1/500 ते 3/500 ता.राहाता. (रावसाहेब वस्ती रस्ता) :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (वाकडी ते पिंप्री) रामा-31 गोगलगाव वाकडी पिंप्रीनिर्मळ ते चितळी रस्ता कि.मी. 13/500 ते 14/500 ता.राहाता. (इजिमा-45) :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
मौजे वाकडी ता.राहाता (क वर्ग) श्री.खंडोबा मंदिर देवस्थान, येथे पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे वाकडी ता.राहाता (क वर्ग) श्री.खंडोबा मंदिर देवस्थान, भक्त निवास बांधकाम करणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे लोणी बु. श्री.म्हसोबा मंदिर देवस्थान, येथे वाहनतळ बांधकाम करणे. ता.राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी बु. श्री.म्हसोबा मंदिर देवस्थान, पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
मौजे लोणी बु. श्री.म्हसोबा मंदिर देवस्थान, संरक्षण भिंत बांधणे. ता.राहाता :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
खडकेवाके पिंपळस रामा-67 दहेगांव को-हाळे वाळकी वेस रामा-35 रस्ता किमी-13/00 ते 14/800 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.(इजिमा-222)ता.राहाता :- वाळकी :- वाळकी NR लोणी खु. राहता
प्ररामा-8 ते कडस्कर वस्ती रस्ता ते रामा-50 किमी-1/500 ते 5/000 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा-22) ता.राहाता :- पाठरे बुद्रुक :- पाठरे बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
वाकडी (जाधववस्ती) ते गणेशनगर ग्रामा-54 कि.मी. 0/00 ते 3/700 खडी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
प्ररामा-8 (पिंप्रीनिर्मळ) ते रामा-31 ते लोणी बु.रामा-50 ते प्रजिमा-21 (हनुमंतगांव) रस्ता डांबरी पष्ठभाचे खडडे भरणे. ता.राहाता कि.मी.0/00 ते 6/000 :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NR लोणी खु. राहता
इजिमा-5 (वाकडी) पिंगळवाडी ते नांदुर ते इजिमा-220 (चांदेवाडी) रस्ता खडी पष्ठभाचे खडडे भरणे. ता.राहाता कि.मी.0/00 ते 7/000 :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
रामा 50 ते (बाभळे·ार) ते प्रवरानगर (इजिमा-53) रस्ता (ग्रामा-52) कि.मी.0/00 ते 3/00 डांबरी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.राहाता (दुध डेअरी पासुन ते कारखाण्याकडे) :- लोहगाव :- लोहगाव NR वाकडी राहता
को-हाळे ते डो-हाळे रस्ता (ग्रामा-108) कि.मी.0/00 ते 2/00 खडी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.राहाता (को­हाळे पासुन फॉरेस्टची लांबी सोडुन डो­हाळे पर्यंत) :- दोरहाळे :- दोरहाळे NR लोणी खु. राहता
रामा-31 ते (गोगलगांव) ते बरड वस्ती रस्ता (ग्रामा-93) कि.मी.0/00 ते 2/500 खडी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे. ता.राहाता (गोगलगांव पासुन ते बरडवस्ती) :- गोगलगाव :- गोगलगाव NR लोणी खु. राहता
प्रजिमा-21 (कोल्हार) ते इजिमा-221 मार्ग ग्रामा-24 नविन खडीकरण करणे. कि.मी. 0/00 ते 2/500 ता.राहाता (बेलापुर कडून शिंदे वस्ती कडे) :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NR कोल्हार बु. राहता
रूई ते प्रजिमा-9 (शिर्डी) व्हाया बन रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-58 कि.मी.1/00 ते 2/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई NR पुणतांबा राहता
पिंपरीनिर्मळ प्ररामा-8 ते अस्तगांव रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-12 कि.मी.0/00 ते 1/00 ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ NR लोणी खु. राहता
वाकडी (जाधववस्ती) ते गणेशनगर रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-54 कि.मी. 1/500 ते 2/500 ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NR वाकडी राहता
पिंपरीनिर्मळ प्ररामा-8 ते अस्तगांव रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-12 कि.मी. 2/00 ते 3/00 ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव NR लोणी खु. राहता
प्ररामा-8 ते कडसकरवस्ती ते रामा-50 रस्ता मजबुती व डांबरीकरण करणे. ग्रामा-22 कि.मी.2/500 ते 3/500 ता.राहाता :- तिसगाव :- तिसगाव NR कोल्हार बु. राहता
मौजे साकुरी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी NB साकुरी राहता
कोल्हार बु. येथे शिवाजीनगर बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे निमगांव को-हाळे येथे शॉपिंग सेंटर बांधकाम करणे.ता.राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे NB साकुरी राहता
मौजे पुणतांबा येथे स्टेशन वेस ते लुपाटकी दुकान पर्यंत रोडच्या कडेने व ग्राम सचिवालय समोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
मौजे वाकडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बंाधकाम करणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी NB वाकडी राहता
मौजे एक रुखे गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- एकरूखे :- एकरूखे NR पुणतांबा राहता
मोजे साकुरी बनसोडे वस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे. :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे साकुरी आंबेडकरनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- साकुरी :- साकुरी NR साकुरी राहता
मौजे लोहगाव बाळासाहेबनगर येथे अंतर्गंत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे. :- लोहगाव :- लोहगाव NR वाकडी राहता
मौजे बाभळेश्वर इंदिरानगर खळवाडी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे बाभळे·ार महादेवनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NR वाकडी राहता
मौजे राजुरी जुने गावठाण घरकुल वसाहत येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- राजुरी :- राजुरी NR वाकडी राहता
मौजे लोणी बु. मुसळे वस्ती अंतर्गत रस्ता रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- लोणी बुद्रुक :- लोणी बुद्रुक NR लोणी खु. राहता
मौजे गोगलगाव गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- गोगलगाव :- गोगलगाव NR लोणी खु. राहता
मौजे आडगाव बु. आंबेडकरनगर गावठाण समाज मंदीर बांधकाम करणे. :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
मौजे कोल्हार बु. हरी हौसिंग सोसायटी आर.सी.सी. गटार बांधकाम करणे. :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB कोल्हार बु. राहता
मौजे हणमंतगाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव NR कोल्हार बु. राहता
मौजे तीसगाव मोठेबाबानगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- तिसगाव :- तिसगाव NR कोल्हार बु. राहता
केलवड गावठाण-1 :- केळवड :- केळवड NB साकुरी राहता
नांदुर्खी गांवठाण-2 :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक NB साकुरी राहता
अस्तगांव लोढेवस्ती :- अस्तगाव :- अस्तगाव NB साकुरी राहता
पिंपळस चैतन्यबाबा मठ :- पिंपळस :- पिंपळस NB साकुरी राहता
साकुरी गा्वठाण-1 :- साकुरी :- साकुरी NB साकुरी राहता
एकरखे आग्रेवस्ती :- एकरूखे :- एकरूखे NB पुणतांबा राहता
सावळीविहीर खु. जी.आर.बी.वाडी :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द NB पुणतांबा राहता
पिंपळवाडी गावठाण-2 :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी NB पुणतांबा राहता
पुणतांबा चांगदेवनगर :- पूनतांबा :- पूनतांबा NB पुणतांबा राहता
बाभळेश्वर कोकाटेवस्ती :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर NB वाकडी राहता
चितळी डिस्टलरी :- चितळी :- चितळी NB वाकडी राहता
आडगांव बु.निमशेवडी :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक NB लोणी खु. राहता
लोणी खु.आहेरवस्ती :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द NB लोणी खु. राहता
गोगलगांव गायकरलवणवस्ती :- गोगलगाव :- गोगलगाव NB लोणी खु. राहता
हसनापुर गोत्राळवस्ती :- हसणापुर :- हसणापुर NB कोल्हार बु. राहता
निघोज गावठाण-1 :- निघोज :- निघोज NB पुणतांबा राहता
मौजे केलवड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. ता.राहाता :- केळवड :- केळवड NB साकुरी राहता
मौजे चंद्रापुर येथिल स्मशानभुमी विकास करणे.ता.राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर NB कोल्हार बु. राहता
मौजे गोगलगांव येथिल स्मशानभुमी विकास करणे.ता.राहाता :- गोगलगाव :- गोगलगाव NB लोणी खु. राहता
को.प.बं.हिरडगाव :- हिरडगाव :- हिरडगाव KS आढळगाव श्रीगोंदा
सा.बं. पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा KS कोळगाव श्रीगोंदा
सा.बं. रूईखेल :- रुईखेल :- रुईखेल KS मांडवगण श्रीगोंदा
सा.बं. ढारजे :- ढोरजे :- ढोरजे KS मांडवगण श्रीगोंदा
सा.बं.बेलवंडी बु. :- बेलवंडी बुद्रुक :- बेलवंडी बुद्रुक KS बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
को.प.बं.कुळधरण (चिंचेचे लवण) :- कुलधरण :- कुलधरण KS बारडगाव सुद्रिक कर्जत
को.प.बं.गुरवपिंप्री-२ :- गुरव पिंपरी :- गुरव पिंपरी KS मिरजगाव कर्जत
को.प.बं.जामखेड (बेलेकर मळा) :- जामखेड KS जामखेड जामखेड
को.प.बं.धामणगाव पाट :- धामनगाव पट :- KS कोतूळ अकोला
3 खोल्या शाळा बंधने :- शिरेगाव :- शिरेगाव NB खरवंडी नेवासा
नळ पाणी पुरवठा योजना : - टाकळीभान NY टाकळीभान श्रीरामपुर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - कारेगाव NY टाकळीभान श्रीरामपुर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - घोगरगाव NY मांडवगण श्रीगोंदा
नळ पाणी पुरवठा योजना : - वाकडी NY वाकडी राहता
नळ पाणी पुरवठा योजना : - हिवारे कोरडा NY ढवळपुरी पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - कोहकडी NY वाडेगव्हाण पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - रांजनगाव मशीद NY पारनेर पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडगाव सवताळ NY टाकळी धोकेशवर पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडजिरे NY कान्हूर पठार पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - निघोज NY निघोज पारनेर
नळ पाणी पुरवठा योजना : - पुनटगाव NY नेवासा खु. नेवासा
नळ पाणी पुरवठा योजना : - नेवासा खुर्द (रूरल) NY नेवासा खु. नेवासा
नळ पाणी पुरवठा योजना : - टाकळी NY ब्राम्हणगाव कोपरगाव
नळ पाणी पुरवठा योजना : - देवदईठण NY खर्डा जामखेड
नळ पाणी पुरवठा योजना : - नायगाव NY खर्डा जामखेड
नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा NY खर्डा जामखेड
नळ पाणी पुरवठा योजना : - कौठेवाडी NY सातेवाडी अकोला
नळ पाणी पुरवठा योजना : - पिंपळदरी NY कोतूळ अकोला
करंजी .स्मशानभूमी परिसर विकास करणे NB शिंगणापूर कोपरगाव
कारवाडी येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे NB सुरेगाव कोपरगाव
प्रजीमा ७ ते माळवाडी रस्ता मुरूमी करण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
प्रजीमा ४ ते रक्ताटे वस्ती ०/५०० ते १/०० रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
विसावा ओटा तय्यर करणे NB संवत्सर कोपरगाव
चांदेकसारे येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
दबंग वस्ती ते चारी कडे जाणार्या रस्त्या च काडीकरण करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गावठाण अंतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
पोहेगाव ते देर्डे को-हाळे रोड (बासुदेव नगर समोर) सी.डी. वर्क दुरुस्त करणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
मढी खु. येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे NB सुरेगाव कोपरगाव
रवंदे स्मशानभूमी परिसर विकास करणे NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
वारी येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे NB संवत्सर कोपरगाव
शहाजापूर स्मशानभूमी परिसर विकास करणे NB सुरेगाव कोपरगाव
सुरेगाव कोळपेवाडी शिवेवर पाटाजवळ दशक्रिया विधी घाट बांधणे NB सुरेगाव कोपरगाव
गोरे वस्ती साठी वितरण व्यवस्था करणे NY अरणगाव नगर
गवळी वस्ती साठी वितरण व्यवस्था करणे NY अरणगाव नगर
न.पा.पु. दुरुस्ती करणे DD अरणगाव नगर
को.प.(पाच पट्टा) दुरुस्ती करणे DD अरणगाव नगर
कौठवाडी बांगरवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
वाघदरी रस्ता कॉक्रीटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
गुंडेगाव येथील कोतकर मळा येथे पाझर तलाव दुरुस्त करणे D वाळकी नगर
गुंडेगाव येथील माने मळा पा.त. दुरुस्ती करणे D वाळकी नगर
गुंडेगाव येथील गावठाण नंबर १ पा.त. दुरुस्ती करणे D वाळकी नगर
गुंडेगाव येथील गावठाण नंबर २ पा.त. दुरुस्त करणे D वाळकी नगर
अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे NY अरणगाव नगर
बालमटाळी येथे राममंदिर गल्ली अंतर्गत सिमेंट कॉ रस्ता तयार करणे NR बोधेगाव शेवगाव
मौजे लखमापुरी येथे स्मशासभुमीस वालकंपौउ बांधणे DD बोधेगाव शेवगाव
शेवगाव येथील लोहिया किरणा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR शेवगाव शेवगाव
सारोळा बधी येथे साठा बंधारा दुरुस्ती करणे सडक वाडी रोड D चिचोंडी पाटील नगर
ढोरजळगाव शे येथे ग्राम पंचायत कार्यालय दुरूस्ती करणे. DD शेवगाव शेवगाव
चापडगाव येथील बाजरतळ ते गणेश मंदिर कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथील गवते घर ते कोरडे वस्ती रस्ता भराव करणे. NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथील शनिमंदिर ते मारूती मंदिर रस्ता पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथील बालाजी मंदिर येथे पिव्हीसी पाईप भुमीगत गटार करणे. NR शेवगाव शेवगाव
आव्हाणे येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
ठा.निमगाव येथील विठठल मंदिर ते बाबा देवस्थान कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR शेवगाव शेवगाव
ढोरजळगाव शे यथील ग्राम पंचायत कार्यालय दुरुस्ती करणे.भाग२ DD वरुर बु. शेवगाव
आव्हाणे खु येथील छबुराव शेडे ते बबन चोथे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
निंबेनांदूर येथील मारूती मंदिर परीसरात पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. NR वरुर बु. शेवगाव
निबेनांदूर येथील शनिमंदिर परीसरामधे कॉक्रीट रस्ता तयार करणे NR वरुर बु. शेवगाव
वाघोली येथील ग्राम पंचायत आवारात STAGE तयार करणे DD वरुर बु. शेवगाव
राक्षी येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. NR शेवगाव शेवगाव
वाघोली येथील ग्राम पंचायत आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसवणे NR वरुर बु. शेवगाव
राक्षी येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. भाग 2 NR शेवगाव शेवगाव
मोजे ढोरसडे अंत्रे येथे कचरु पागीरे यांचे घर ते प्रा शाळा कॉक्रिअ रस्ता करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
भातकुडगाव रोड ते ग्रा पं कंपौडवॉल कॉक्रिट रस्ता करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
भातकुडगाव अंतर्गत सिमेंट कॉ रस्ता करणे ता शेवगाव NR दहिगाव ने शेवगाव
ढोरसडेअंत्रे येथ्‌ील रंगनाथ काळे यांच् घर ते शॉपिंगसेंटर सिमेंट कॉक्रिट रस्ता करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
राणेगाव येथे स्मशानभुमीशेड करणे NB बोधेगाव शेवगाव
ढोरजळगाव येथील पाण्याची टाकी ते भातकुडगाव रस्ता कॉक्रीट रोड करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
सुलतानपुर बु. येथील घुगे किराणा ते गिरणी पर्यंत काँ.रस्ता तयार करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
देवटाकळी येथील ग्राम पंचायत कार्यालय दुरूस्ती करणे. DD दहिगाव ने शेवगाव
भविनिगाव येथे अंतर्गत शॉपिंग सेंटर ते रामनाथ वैदययांचे घर ॅकॅक्रिट रस्ता करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
बोधेगाव येथे पठाण ते शहनाज किराणा स्टोअर अंतर्गत सि.कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
सोनविहीर येथे ग्राम पंचायत आवरामधे पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. NR बोधेगाव शेवगाव
भातकुडगाव येथे अंतर्गत रस्ता खडीकरण करणे. DD दहिगाव ने शेवगाव
बोधेगाव येथील विठठल पेठ ते ग्राम पंचायत शॉपिंग सेंटर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
ढोरसडे/अंत्रे येथील शॉपिंग सेंटर समोर कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
गाजळगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे. NR बोधेगाव शेवगाव
तळणी येथील सुर्यभान घनवट ते रामकिसन थोरात यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.. NR मुंगी शेवगाव
भातकुडगाव येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
भाविनिमगाव येथे अंतर्गत रस्ता हरिजनवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
बोधेगाव येथील धनगर गल्ली ते फिरोजखान घर अंगणवाडी चौक,मुंजोबा चौक रस्ता कॉ.करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
बोधेगाव येथील काशी नदी ते एकबुर्जे वस्ती रस्ता भराव व खडीकरण करणे DD बोधेगाव शेवगाव
भातकुडगाव येथे बबन शेरे ते फटांगरे किराणा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
दहिगाव ने येथील जि.प.प्रा.शाळा ते छत्रपती वस्तीगृह अंतर्गत भुमीगत गटर करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
दहिगाव ने दत्तात्रय काकडे ते जि.प.प्रा.शाळा भुमीगत गटार करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
दहिगाव ने येथील कडुबाळ खंडागळे ते महादेव मंदिर भुमीगत गटार करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
सोनविहीर येथील ग्राम पंचायत अवार आणी समाजीक सभागृह अवारात पेव्हीग ब्लॉक बसवणे NR बोधेगाव शेवगाव
कौठवाडी ग्रां.प.कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
लव्हाळी ओतूर वाघदरी बरोडाबावज्ञती ते भांगरेवस्ती रस्ता NR सातेवाडी अकोला
खडकी खु अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
गोंदोशी गटार बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
गोंदोशी बलठण्‍ समाज मंदिर दुरुस्ती करणे D सातेवाडी अकोला
गेांदोशी अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
चिंचावणे प्राथमिक शाळा संरक्षक भिंत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
जामगांव स्मशान भुमी बांधकाम व परीसर विकास करणे NB सातेवाडी अकोला
मवेशी बनाची वाडी जोडरस्ता मुरमीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
मवेशी लोहकरे वस्ती ते भांगरेवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
वांजुळशेत अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
वांजुळशेत तांबेकरवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
शिरपुंजे खडकवाडी शिरपुजे स्मशानभुमी बांधणे NB सातेवाडी अकोला
शिरपुंजे अंबवाची वाडी रस्ता कॉक्रीटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
शिसवद रस्ता कॉक्रीटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
शिसवद समाजमंदिर दुरुस्ती करणे D सातेवाडी अकोला
पाटीलवाडी शिसवद अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
शिसवद दलितवस्ती रस्ता काँक्रिटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
साकिरवाडी गटार बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
साकिरवाडी रस्ता कॉक्रीटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
साकिरवाडी काळभोईवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
सावरकुटे गटार बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर अंबित रस्ता काँक्रिटिकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
अंतरवाली बु येथील जनाईदेवी ते नामदेव पठाडे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
चापडगाव येथे पिव्हीसी पाईप गटर तयार करणे. NR शेवगाव शेवगाव
खरडगाव येथे सकाहरी लबडे घर ते आखेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरणकरणे NR वरुर बु. शेवगाव
बोडखे येथील पुंजाराम बर्डे घर ते पिंर मंदिर रस्ता कॉक्रीट करणे. NR मुंगी शेवगाव
शहरटाकळी येथील डॉ.पवार ते दहिगाव रोड रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
जोहरापुर येथे महादेव उगलमुगले जोहरानुद बाबा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR दहिगाव ने शेवगाव
शहरटाकळी येथील दहिगाव रोड प्रल्हाद हटे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
शिंगोरी येथील घोंगडे वस्ती जोडरस्ता मजबुतीकरण करणे. DD बोधेगाव शेवगाव
अंतरवाली खु येथे जोडरस्ता कठीण मुरमाने मजबुतीकरण करणे. DD बोधेगाव शेवगाव
राणेगाव येथील मारूती मंदिर परीसरात पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. NR बोधेगाव शेवगाव
दिवटे येथील शिवाजी कणसे ते प्रल्हाद यांचे घर कॉक्रीट रस्ता करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
खानापुर येथे मोहनीराज चौधरी ते काकासाहेब गोरे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR मुंगी शेवगाव
बेलगाव येथील आंतरवाली रस्ता ते दिनकर करमती जाधव यांचे घरापर्यंत पेव्हींग ब्लाँक बसवणे. NR बोधेगाव शेवगाव
बेलगाव येथे आंतरवाली रस्ता ते लक्ष्मीमंदिर पोकळे वस्ती पेव्हींग ब्लॉक बसवणे NR बोधेगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.५ मधे मुंजोबा मंदिरापासुन ते घेवारी किराण दुकाना पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे. NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.५ शिवा तेलोरे ते गाढे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.३ मधे मिरी रोड ते थोरे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.३ मधे मिरी रोड ते अ‍ॅड लांडे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.५ मधे सय्यद टेलर ते काथवटे यांचे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.४ मधे सम्राट अशोकनगर परीसर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे. NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.४ मधे सत्यननगर परीसरात पेव्हीग ब्लॉक बसवणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.२ मधे अण्णसाहेब धस ते आबा थोरात यांचे घर रस्ता पेव्हीग ब्लॉक बसवणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.२ मधे आबासाहेब गायकवाड ते अशोक देवढे यांचे घर पेव्हीग ब्लाफॅ बसवणे. NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथील वार्ड क्र.१ मधे शेख यांचे घर ते ढोले यांचे घर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे NR शेवगाव शेवगाव
शेवगाव येथे वार्ड क्र.६ मधे चेनसुख काठारी ते नंदकिशोर लडडा यांचे घर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे NR शेवगाव शेवगाव
भगुर येथे पेव्हीग ब्लॉक बसवणे. NR वरुर बु. शेवगाव
भगुर येथे पडवळकर योचे घर ते जुनी अंगणवाडी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
आव्हाणे बु.येथे जि.प.शाळेसाठी स्टेज तयार करणे. D वरुर बु. शेवगाव
बोधेगाव येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR बोधेगाव शेवगाव
वाघोली येथे दलीत वस्तीत कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
वाघोली येथे शौचालय दुरूस्ती करणे. DD वरुर बु. शेवगाव
मौजे शिगनापूर येथे गावांतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
दहीगाव ने शिवाजी बाबह ते शेख यांचे घर रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे NR दहिगाव ने शेवगाव
वाघोली येथे दलीतवस्तीत स्मशानभुमी व अतर्गत रस्ता भराव दुरुस्ती करणे DD वरुर बु. शेवगाव
सोनवेहार येथे सामाजिक सभागृह बांधने NB बोधेगाव शेवगाव
नाशिक जिल्हा हद्द ते पोहेगाव को-हाळे डो-हाळे रस्ता NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
संवत्सर येथे कॉंक्रीटीकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
सुरेगाव गावांतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
जेऊर पाटोदा - मातोश्री नगर ते देवी वस्ती रस्ता मुरुमिकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
जेऊर पाटोदा - मातोश्री नगर ते देवी वस्ती रस्त्यावर नळ्या टाकणे- पूरक अनुदान NR शिंगणापूर कोपरगाव
आंचलगाव - ग्रा.पं.कार्यालय परिसर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र पोहेगाव धर्मशाळा प्रतीक्षागृह बांधणे NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र चास दुरुस्ती NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० NR सुरेगाव कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र वारी शवविच्छेदन गृह बांधणे NB संवत्सर कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र वारी प्रयोगशाळा बांधणे NB संवत्सर कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र वारी जनरल वार्ड विस्तारीकरण करणे NB संवत्सर कोपरगाव
प्रा.आ. केंद्र वारी धर्मशाळा बांधणे NB संवत्सर कोपरगाव
रवंदे ते महालखेडा तालुका हद्द मार्ग (ग्रा.मा.१०२) मजबुतीकरण डांबरीकरण करणे. ०/०० ते १/५०० NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
ओगदी ते कारंजी रस्ता ग्रामा १७ कि.मी. ०/०० ते 3/०० डांबरीकरण करणे. NR शिंगणापूर कोपरगाव
कोकमठाण गाव (मारुती मंदिर ते घोटी हायवे पर्यंत) प्रजीमा ४ ते ब्राम्हनगाव टाकली ते कोपरगाव ते प्ररामा ८ ते कोकमठाण रोड ते शिंगवे रस्ता ११/०० ते १५/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
नाशिक जिल्हा हद्द ते पोहेगाव डो-हाळे कानकुरी शिर्डी ते प्ररामा ८ ला मिळणारा मार्ग ४/०० ते ६/०० STBT करणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
ब्राम्हणगाव शाळा इमारत दुरुस्ती NB ब्राम्हणगाव कोपरगाव
कोकमठाण शामवाडी २ शाळा खोल्या दुरुस्ती NB संवत्सर कोपरगाव
गोधेगाव ते दहेगाव बोलका शिव रस्ता खडीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
इजीमा ३ ते कॉलेज रस्ता खडीकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
घोसपुरी प्रा.पु.यो.साठी जलमापक यंत्र बसवणे D अरणगाव नगर
रांजणगाव देवी येथे कॉन्क्रीत रस्ता NR चांदा नेवासा
शहापूर ते जेउर रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
कारेगाव येथे गाव्ठनांतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
शिन्ग्वेतुकाई येथे गाव्ठनांतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे (सौ वर्षा रवींद्र चव्हाण यांच्या घरापासून ते श्री द्नाय्नेश्वर बर्डे यांचा घरापैर्यंत ) NR चांदा नेवासा
शिन्ग्वेतुकाई येथे गाव्ठनांतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे (श्री चंद्रकांत उदावंत यांच्या घरापासून ते श्री द्नाय्नेश्वर बर्डे यांचा घरापैर्यंत ) NR चांदा नेवासा
वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB चांदा नेवासा
चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे NR चांदा नेवासा
चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे NR चांदा नेवासा
फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर कॉन्क्रीतींग करणे NR चांदा नेवासा
फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे NR चांदा नेवासा
माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे NR चांदा नेवासा
माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे NR चांदा नेवासा
पाचुंदा येथे मारुतीमान्दिरा समोर पेविंग ब्लोक्क टाकणे NR चांदा नेवासा
बहाणपुय येथे रस्ता करणे NR वरुर बु. शेवगाव
खरंडगाव येथे मुंजोबा ते जगन्नाथ बोडखे यांचे घर कॉक्रिट रस्ता करणे NR वरुर बु. शेवगाव
बऱ्हाणपूर येथे दिलीप तावरे वस्ती ते बऱ्हाणपूर सांगवी रस्ता खडीकरण करणे NR चांदा नेवासा
करंजी ते रा.मा. ६२ ला मिळणारा मार्ग खडीपृष्ट भागाचे खड्डे भरणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
सोनेवाडी ते तालुका हद्द रस्ता खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
चांदा येथे गावठान अंतर्गत सिमेंट पाइप्स टाकणे NR चांदा नेवासा
सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
लक्ष्मनवाडी ते प्रजीमा ५ ला मिळणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
शहापूर येथे गावठाण अंतर्गत बाबासाहेब आंबेडकर दलितवस्ती रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
दहीगाव बोलका ते भोजडे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
देवसडे येथील प्राथमिक शाळेसाठी संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
ग्रा.मा. २५ ते वडाचीवाडी ते कारवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
वंजोली येथे प्रवेश द्वार बांधणे NB चांदा नेवासा
ब्राम्हणगाव ते तालुका हद्द ०/०० ते २/१०० खडी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे NB चांदा नेवासा
ब्राम्हणगाव ते प्रजीमा ५ ला मिळणारा मार्ग ०/०० ते १/७०० खडी पृष्ठभागाचे नुतनीकरण करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
शिंगवे तुकाई येथे गावठाण अंतर्गत कॉन्क्रीत रस्ता NR चांदा नेवासा
तळण्‌ी येथे पैठनरोड ते घनवटवस्त्‌ी रस्ता दुरुस्त्‌ी करणे NR मुंगी शेवगाव
आव्हाणे खु येथे ग्रा पं कार्यालय दुरुस्त करणे NR वरुर बु. शेवगाव
खरडगाव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
वाडगाव येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे. NR वरुर बु. शेवगाव
मळेगाव शे येथे शौचालय बांधकाम करणे. NB वरुर बु. शेवगाव
ढोरजळगाव येथे सिमेंन्ट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे. NR वरुर बु. शेवगाव
प्रजीमा ५ संवत्सर भोजडे धोत्रे जिल्हा हद्द ५/०० ते ८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे NB वरुर बु. शेवगाव
वाडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे NB वरुर बु. शेवगाव
थाटे येथे अंगनवाड़ी बांधणे NB वरुर बु. शेवगाव
आपेगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे NB वरुर बु. शेवगाव
नीबे येथे अंगनवाड़ी बांधणे NB वरुर बु. शेवगाव
पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे NR चांदा नेवासा
नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे NR चांदा नेवासा
रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे NR चांदा नेवासा
वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे NB चांदा नेवासा
रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती NR चांदा नेवासा
देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
चांदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय (सभागृह )बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
शहापूर येथे कचराकुंड्या बसविणे NR चांदा नेवासा
माका येथे दुकानगाळे बांधणे NB चांदा नेवासा
शहापूर येथे अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
शिंगवे तुकाई येथे अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
चांदा येथे गटार बांधकाम करणे NR चांदा नेवासा
देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
महालक्ष्मि हिवरे येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
माका येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
पाचुंदा येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB चांदा नेवासा
रस्तापूर येथे गटार बांधकाम करणे NR चांदा नेवासा
तेलकुदगाव येथे अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे NR चांदा नेवासा
जी.प.विश्रामगृह बांधणे खानापूर NB देवठाण अकोला
महालक्ष्मी कॉलोनी येथे गणेश मंदिरा समोर सभामंडप बांधणे NB अकोले अकोला
निळवंडे समाजमंदिर बांधकाम NB राजूर अकोला
रुंभोडी समाजमंदिर बांधणे NB अकोले अकोला
निमगाव खैरी ते नाउर (इजीमा४३) कि.मी.३४/५०० ते ३५/००० रस्त्याचे मजबुतीकरण व डाबंरीकरण करणे NR दत्तनगर श्रीरामपुर
ग्रामपंचायत कार्यलय इमारत बांधणे NB निपाणी वडगाव श्रीरामपुर
रा.मा.५० ते टिळकनगर रस्ता (ग्रामा५३) कि.मी ०००ते १२०० रस्ता करणे NR दत्तनगर श्रीरामपुर
(खैरी निमगाव ते नाउर) उंबरगाव ते कारेगाव भोकर मुठेवडगाव खैरी निमगाव जाफ्राबाद रस्ता कि.मी.३२/८०० ते ३४/८०० मजबुतीकरण व डांबरीकारण करणे (इजीमा २२४) NR दत्तनगर श्रीरामपुर
निमगाव खैरी येथे ग्रामपंचायत कार्यलय बांधकाम करणे NB दत्तनगर श्रीरामपुर
दत्तनगर येथे सुपर बटरी यांचे घर ते डीपॉल शाळा पर्यतचा रस्ता डांबरीकरण करणे NR दत्तनगर श्रीरामपुर
दत्तनगर येथे दिलीप साळवे यांचे घर डीपॉल शाळेचा रस्ता डांबरीकरण करणे NR दत्तनगर श्रीरामपुर
प्रजामा १२ ते खंडाळा चितळी ते गोंडेगाव ,अतुलठाण नायगाव तेजिमा ४२ जोड रस्ता कि.मी. ६/५०० ते ८/५०० मजबुतीकारण व डांबरीकरण करणे (इजीमा १६३) NR दत्तनगर श्रीरामपुर
ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाड्यांना जोडणारे साकव व तस्याम बांधकामे,पंधान रस्त्याचे बळकटीकरण व वृक्षरोपण अंतर्गत दत्तनगर सिद्धार्थ हौसिंग सोसायटी अंतर्गत रस्ता दुरस्ती करणे NR दत्तनगर श्रीरामपुर
निमगाव खैरी(गावठाण) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB दत्तनगर श्रीरामपुर
इंदोरी येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
मढी बुद्रुक ते कोळगाव ते जिल्हा हद्द ०/०० ते १/७०० ओ.डी.आर. २ मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
धुमाळवाडी शिवाजीनगर येथे अंगणवाडीजवळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
मौजे वरखेड येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे करणे. NB कुकाणा नेवासा
धुमाळवाडी शिवाजीनगर येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
ई.जी.मा.४ ते ओगदी पढेगाव संवत्सर प्रजीमा. ५ खडी नुतनीकरण करणे ४/०० ते ९/०० NR संवत्सर कोपरगाव
जिल्हा हद्द तिळवणी आपेगाव तळेगाव मळे खोपडी खडी पृष्ठ भागाचे नुतनीकरण करणे ८/०० ते १०/०० NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे वरखेड येथे वाहनतळ बांधकाम करणे करणे. NR कुकाणा नेवासा
उक्कडगाव घोयेगाव धोत्रे कान्हेगाव खडी नुतनीकरण करणे ४/०० ते ६/०० NR संवत्सर कोपरगाव
प्रजीमा ५ ते टाकळी धारणगाव प्रजीमा ८ ला मिळणारा मार्ग खडी नुतनीकरण करणे ०/०० ते २/०० NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
रामा.७ ते ग्रा.मा.७ आहेर वस्ती खडी नुतनीकरण करणे ०/०० ते २/२०० NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
ई.जी.मा.३ ते मनाई वस्ती रस्ता ०/०० ते १/०० सुधारणा करणे NR संवत्सर कोपरगाव
कातळापूर येथे गाव अंतर्गत गटार बांधकाम करणे NR राजूर अकोला
कोलटेंभे येथे गटार बांधकाम करणे NR राजूर अकोला
कोदणी येथे जि प शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
कासली ते आपेगाव रस्ता खडीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
साम्रद येथे गटार बांधकाम करणे NR राजूर अकोला
भंडारदरा येथे गटार बांधकाम करणे NR राजूर अकोला
पेंडशेत येथे संरक्षक भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
चितळवेढे येथे स्मशानभूमी शेड बांधणे NB राजूर अकोला
जहागीरदारवाडी जि प शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
केळुंगण येथे स्मशानभूमीस शेड बांधणे NB राजूर अकोला
पांझरे येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
मुरशेत येथे सभामंडप विस्तारीकरण करणे DD राजूर अकोला
उडदावणे येथे समाजमंदिर दुरुस्त करणे DD राजूर अकोला
माळेगाव येथे समाजमंदिर विस्तारीकरण करणे D राजूर अकोला
वारंघुशी येथे पाय-या बांधणे NR राजूर अकोला
प्रजीमा ५ ते सहाचारी ते थोरात वस्ती धारणगाव रस्ता दुरुस्ती करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
गोधेगाव ते दहीगाव बोलका रस्ता खडीकरण करणे ०/३०० ते १/०० NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे-कुकाणा गावठाण क्र.११३ येथे अंगणवाडी बांधकामक करणे. NB कुकाणा नेवासा
मौजे-खामगाव येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे. क करणे. NB कुकाणा नेवासा
मौजे-सुकळी गावठाण येथे अंगणवाडी बांधकाम NB कुकाणा नेवासा
ब्राम्हणगाव ते तालुका हद्द रस्ता खडीकरण करणे १/०५० ते १/६०० NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
मौजे-गेवराई इंदिरानगर गावठाण येथे अंगणवाडी बांधकाम NB कुकाणा नेवासा
मौजे-गोपाळपूर येथे कॉंक्रीट रस्ता करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-कुकाणा येथील भोसलेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-गेवराई येथे अंतर्गत रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-गेवराई येथे कॉंक्रीट गटर करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-पाथरवाला येथील पाथरवाला-नांदुरशिकारी रस्त्यावरील पोचरस्ता खडीकरण करणे NR कुकाणा नेवासा
मौजे-गोपाळपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आवारात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. D कुकाणा नेवासा
पिंपरीशहाली ते दहिगाव रस्ता ते नवथरवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. D कुकाणा नेवासा
पिंपरीशहाली ते धनगरवाडी रस्ता ते नवथरवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. D कुकाणा नेवासा
सुरेगाव-वरखेड रस्ता ते रामकिसन साळुंकेवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. D कुकाणा नेवासा
नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे NR चांदा नेवासा
चांदा येथे स्मशानभूमी विकास काम करणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
देड्गाव येथे भातकुडगाव (घोडेचोर वस्ती ) रस्ता मुरुमिकरण करणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
पाचुंदा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ते देवी मंदिर ते बावीर मंदिर रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
कौठा येथे जी प प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे ता नेवासा NB चांदा नेवासा
शहापूर येथे झोपडपट्टीतील गटार बांधकामावर आर सी सी स्लाबचे कवर टाकणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
चांदा अंतर्गत मातंग वस्ती ते जुना देड्गाव रस्ता दुरुस्ती करणे NR चांदा नेवासा
तेलोरे चावडी बांधकाम करणे NB बेलापुर बु. श्रीरामपुर
केळुंगण येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे (भाग २) NB राजूर अकोला
जमिनीवरील पाण्याची टाकी बांधकाम करणे NY टाकळीभान श्रीरामपुर
भंडारदरा येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR राजूर अकोला
बारी येथे रामदास धोंडू खाडे ते हातपंप नवीन शाळा येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR राजूर अकोला
मायगाव देवी ते सांगवीभुसार रस्ता दुरुस्ती करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
मायगावदेवी स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्ती करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
संवत्सर येथे प्रदर्शन व विक्री केंद्र बांधणे NB संवत्सर कोपरगाव
मौजे कोकमठाण येथे नगर मनमाड रोड ते लोंढे वस्ती कडे जाणारा रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
चास मंजूर कोळगावथडी पोहेगाव सावळीविहीर रस्ता प्ररामा १२ इजीमा १ खडकीनाला जक देर्डे कोह्रले रस्ता दुरुस्ती करणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
मौजे मुर्शातपूर येथे प्रकाश दवंगे वस्ती जवळ सी.डी.वर्क करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे जेऊर पाटोदा येथे मातोश्री नगर ते देवी वस्ती रस्त्यावर नळ्या टाकणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
ANGANWADI PACHAWADI NB टाकळीभान श्रीरामपुर
SABHAMANDAP KAREGAON NB टाकळीभान श्रीरामपुर
CONCRETE ROAD PHC PARISAR DALIT WASTI NR टाकळीभान श्रीरामपुर
PAVING BLOCK IN SMHASHNBHUMI DD टाकळीभान श्रीरामपुर
C D WORK AND PIPE GUTTER FHULENAGAR KAREGAON NR टाकळीभान श्रीरामपुर
UNDEWASTI TO CHARI NO10 MTALING NR टाकळीभान श्रीरामपुर
PRIMARY SCHOOL NIKAM SHOP CONCRETE ROAD NR टाकळीभान श्रीरामपुर
NIKAM HOUSE TO RAVSAHEB PATARE HOUSE CONCRETE ROAD NR टाकळीभान श्रीरामपुर
NIKAM SIR HOUSE TOKUNBHARWADA CONCRETE ROAD NR टाकळीभान श्रीरामपुर
नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोनी बऱ्हाणपूर चांदा ते महलक्ष्मि हिवरे रस्ता कि मी न २६/४०० ते २८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा NR चांदा नेवासा
श्री दत्त साधक आश्रम दत्त मंदिर चांदा येथे भक्त निवास बांधणे ता नेवासा NB चांदा नेवासा
श्री दत्त साधक आश्रम दत्त मंदिर चांदा येथे शौचालय इमारत बांधणे ता नेवासा NB चांदा नेवासा
श्री दत्त साधक आश्रम दत्त मंदिर चांदा येथे पेविंग ब्लोक बसविणे नेवासा NR चांदा नेवासा
माका येथे शॉपिंग सेंटर (दुकानगाळे ) बांधणे ता. नेवासा NB चांदा नेवासा
शिंगवे तुकाई येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतीकरण करणे ता. नेवासा NR चांदा नेवासा
मौजे कोकमठाण बलसाड वस्ती ते गोदाकाठ प्रा.शाळा रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
मौजे वारी देवी मंदिर ते शिंगवे बंधारा १ कि.मी. रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
मौजे तळेगाव ते लौकी रस्ता दुरुस्ती करणे ०/०० ते ०/२०० NR संवत्सर कोपरगाव
मौजे कारवाडी गावांतर्गत रस्ता खडीकरण करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
मौजे कोकमठाण शामवाडी कंपाउंड बलसाड वस्ती रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
राईज वस्ती ते बाबतारा रोड डोणगाव शिव रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
मौजे सुरेगाव कोळपेवाडी शिवेवर पाटाजवळ दशक्रिया घाट बांधकाम करणे NB सुरेगाव कोपरगाव
मौजे माहेगाव देशमुख गाव अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
मौजे संगविभुसार बिरोबा चौथरा पेविंग ब्लॉक बसविणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
करंजी चारी क्र. ४५ ते मापारी वस्ती करंजी पढेगाव शिव रस्ता दुरुस्ती करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे पिंपळदरी येथे ग्रामपंचायत इमारत बांधणे NB कोतूळ अकोला
मौजे लव्हाळी ओतूर NY सातेवाडी अकोला
मौजे मुतखेल NY राजूर अकोला
मौजे हत्तलखिंडी NY कान्हूर पठार पारनेर
मौजे काकणेवाडी NY कान्हूर पठार पारनेर
विरगाव येथे गाव अंतर्गत गटार बांधकाम करणे NR देवठाण अकोला
लहीत बुद्रुक येथे राजवाडा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता अकोले NR कोतूळ अकोला
लहीत खुर्द येथे राजवाडा वाघापूर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
टाकळी आंबेडकर नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR देवठाण अकोला
पिंपळदरी राजवाडा येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
गर्दणी (दलितवस्ती) येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
पळसुंदे येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
कोहणे दलित वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
पिंपळगावखांड गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
खिरविरे गवळीबाबावाडी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
टिटवी जेतवननगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
वाकी आंबेडकर नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
चंदगीरवाडी हरिजनवस्ती येथे गटार बांधकाम करणे NR समशेरपूर अकोला
रणद खुर्द विजयनगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
ब्राम्हणवाडा खंडोबावाडी रस्ता मुरमीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
बाभुळवंडी पवारवाडी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
बाभुळवडी जाधववस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
भोळेवाडी दलितवस्ती रस्ता खडीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
तळे येथे समाजमंदिर बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
पिंपळगाव नाकविंदा आढळवस्ती ते पोपेरेवस्ती ग्रामा 310 मधील 1/66 मध्ये मोरी बांधकाम करणे NR अकोले अकोला
पिंपळगाव नाकविंदा आढळवस्ती ते पोपेरेवस्ती ग्रामा 210 मधील 1/800 मध्ये मोरी बांधकाम करणे NR अकोले अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना ब्राम्हणवाडा येथे संरक्षक भिंत बांधणे NB कोतूळ अकोला
प्रा आ केंद्र लाडगाव येथे शेड बांधणे NB समशेरपूर अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना कोहणे इमारत बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना पिंपळगाव नाकविंदा, ता अकोले येथे संरक्षक भिंत बांधणे NB अकोले अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना मेहेंदुरी येथे संरक्षक भिंत बांधणे NB देवठाण अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना खिरविरे येथे इमारत बांधणे NB समशेरपूर अकोला
सोमलवाडी येथील स्मशानभुमी दुरुस्ती करणे NR सातेवाडी अकोला
शेणीत येथील पाटीलवाडी ते डोंगरवाडी नवीन रस्ता तयार करणे NR समशेरपूर अकोला
डोंगरगाव येथील सरोदेवस्ती ते बेलदारवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे NR देवठाण अकोला
बेलापूर ग्रा.पं. हद्दीतील कचनदी पात्रावर काळेमळा ते बेलापूर गाव रस्त्यावर मोरी बांधणे NR कोतूळ अकोला
गणोरे येथील कमानवेस ते हनुमान मंदिर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR देवठाण अकोला
पिंपळदरा वाडी येथील भांगरेवस्ती ते आंबेविहीर मुरमीकरण करणे व मो-या टाकणे NR समशेरपूर अकोला
धामणगावपाट येथील गावओढा ते शेळकेवस्ती शाळा रस्ता मुरमीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
पिंपळगाव खांड येथील ढगेवाडी पारधीवस्ती अपूर्ण जोड रस्ता मुरमीकरणे करणे NR कोतूळ अकोला
कोतूळ येथील कोतुळेश्वर मंदिर परिसर सपाटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
अंभोळ येथील उर्वरित ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे NB सातेवाडी अकोला
भैरवनाथ चौक देवठाण येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे NR देवठाण अकोला
करंडी येथील नळी ते सखाराम गोदके वस्ती रस्ता करणे कि मी 0/0 ते 0/700 ता अकोले NR कोतूळ अकोला
करंडी येथील सखाराम गोंदके वस्ती ते तातळेवस्ती रस्ता करणे किमी 0/400 ते 0/700 ता अकोले NR कोतूळ अकोला
करंडी येथील तातळेवस्ती ते आनंददरा रस्ता तयार करणे कि मी 0/700 ते 1/00 ता अकोले NR कोतूळ अकोला
शेणित येथील उगलेवाडी ते पाटीलवाडी रस्त्यावर सीडीकवर्क करणे NR समशेरपूर अकोला
नाचणठाव रोड (मोठादेव) ते आरोटेवस्ती रस्ता डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
नाचणठाव रोड (मोठादेव) ते आरोटेवस्ती रस्ता डांबरीकरण त मजबुतीकरण NR सातेवाडी अकोला
नाचणठाव रोड (मोठादेव) ते आरोटेवस्ती रस्ता डांबरीकरणे व मजबुतीकरण करणे NR सातेवाडी अकोला
कोतूळ येथील नाचणठाव रोड ते आरोटेवस्ती रस्ता डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
हिवरगाव कदमवस्ती ते शनिमंदीर (आढळानदी) रस्ता दुरुस्ती करणे , ता अकोले NR देवठाण अकोला
डगळेमळा ते भांगरेवस्ती पर्यंत रस्ता खडीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
जायनावाडी रस्ता ते डगळेमळा पर्यंत खडीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
पिंपळगाव निपाणी येथील स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत बांधण ता अकोले NB देवठाण अकोला
गर्दणी येथे शौचालय युनिट बांधकाम करणे NB देवठाण अकोला
प्रजिमा-३७ ते कचरेवस्ती (सुलतानपूर) रस्ता कि.मी.क्र.०/०० ते ०/७०० खडीकरण करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-तरवडी येथे प्राथमिक शाळेसमोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे. D कुकाणा नेवासा
सुकळी-मजलेशहर रस्ता ते अप्पासाहेब गुंड घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. NR कुकाणा नेवासा
कळस खुर्द येथे स्मशानभुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे DD देवठाण अकोला
रेडे येथे ग्रा.पं. कार्यालयासमोर संरक्षक भिंत बांधणे NB देवठाण अकोला
टिटवी येथे गटार बांधकाम करणे NR समशेरपूर अकोला
गर्दणी येथे गटार बांधकाम करणे NR देवठाण अकोला
चंदगीरवाडी येथे समाजमंदिर दुरुस्त करणे DD समशेरपूर अकोला
मौजे शिंदेवाडी बेलवंडी बुद्रुक NY बेलवंडी बु. श्रीगोंदा
मौजे पिंपळगाव पिसा NY कोळगाव श्रीगोंदा
मौजे घारगाव पूरक NY कोळगाव श्रीगोंदा
मौजे घोगरगाव NY मांडवगण श्रीगोंदा
मौजे जाधववस्ती वाकडी NY वाकडी राहता
मौजे माहेगाव देशमुख NY सुरेगाव कोपरगाव
मौजे मोरवीस NY ब्राम्हणगाव कोपरगाव
मौजे सटवाईवाडी कोरेगाव NY कर्जत कर्जत
मौजे दुधोडी NY बारडगाव सुद्रिक कर्जत
मौजे साकुर खांबे NY साकूर संगमनेर
मौजे जेऊर पाटोदा येथे गावांतर्गत रस्ता दुरुस्ती करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे पढेगाव गावठाण अंतर्गत दलितवस्तीतील सपाटीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
मौजे करंजी पढेगाव रस्ता ते प्रकाश किसन शिंदे यांचे वस्ती पर्यंत रस्ता दुरुस्ती करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
सातेवाडी येथे अंगणवाडीस संरक्षक भिंत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
तांभोळ येथे गटार बांधकाम करणे NR देवठाण अकोला
मौजे पोहेगाव देर्डे रस्ता खड्डे भरणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
मौजे पोहेगाव पाथरे रस्ता खड्डा भरणे NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
नवलेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
औरंगपूर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
मौजे पिंपरी लौकी आझमपूर NY आश्वी बु. संगमनेर
धामणगाव आवारी (हाडोळा) येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
मौजे टाकळी तांबोळी वस्ती रस्ता खडीकरण करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
रुंभोडी लोहटवस्ती येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
मौजे ब्राम्हणगाव ते बदापूर रस्ता मुरुमिकरण करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
नवलेवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे NB अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
मौजे महारनवर वस्ती वाकी NY खर्डा जामखेड
मौजे सातेवाडी नायगाव NY खर्डा जामखेड
मौजे शिऊर NY जामखेड जामखेड
मौजे खर्डा NY खर्डा जामखेड
लिंगदेव गावठाण येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB कोतूळ अकोला
बेलापूर जांभुळदरा येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB कोतूळ अकोला
बेलापूर मोघाडवाडी येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB कोतूळ अकोला
मौजे ओगदी ग्रामपंचायत कार्यालय समोरील कॉंक्रीटीकरण करणे NR शिंगणापूर कोपरगाव
जांभळे काठेवाडी येथे अंगणवाडी करणे NB कोतूळ अकोला
बदगी येथे स्मशानभुमीस संरक्षक भित बांधणे NB कोतूळ अकोला
जांभळे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्त करणे D कोतूळ अकोला
मौजे धारणगाव ते सहाचारी रस्ता (टाकळी सोनारी आडवा रोड पासून चौधरी वस्ती) पर्यंत जाणारा रस्ता दुरुस्ती करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
नाचणठाव येथे जि प शाळा विस्तारीकरण करणे NB सातेवाडी अकोला
मौजे टाकळी येथील सुधाकर देवकर यांचे वस्ती कडे जाणारा रस्ता दुरुस्ती करणे NR ब्राम्हणगाव कोपरगाव
लहीत खुर्द येथे जि प शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB कोतूळ अकोला
मौजे सडे ते कोकमठाण खटकली रस्ता मुरुमिकरण करणे NR संवत्सर कोपरगाव
पैठण येथे सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे NB कोतूळ अकोला
मौजे सुरेगाव बाबासाहेब कोळपे वस्ती ते लक्ष्मन रेवजी कोळपे रस्ता दुरुस्ती करणे NR सुरेगाव कोपरगाव
घोटी येथे गटार बांधकाम करणे NB कोतूळ अकोला
पिंपळदरी येथे प्राथ शाळा ते भोजदरी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
केळीकोतूळ बांगरवाडी येथे जि.प.शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
गर्दणी कारवाडी येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB देवठाण अकोला
पिंपळगाव नाकविंदा येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
चंदगीरवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे NB समशेरपूर अकोला
खिरविरे बुध्दविहार येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे NB अकोले अकोला
केळीकोतूळ गोडेवाडी येथे जि प शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB सातेवाडी अकोला
जि प शाळा विस्तारीकरण NB देवठाण अकोला
बदगी येथे स्मशानभूमी ओटा बांधणे NB कोतूळ अकोला
सावरगावपाट येथे समाजमंदिर दुरुस्त करणे D देवठाण अकोला
लहीत खुर्द येथे स्मशानभुमीत जागा सपाटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
कोहणे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे NB सातेवाडी अकोला
वाकोडी गावठाण वाड्या वस्त्यां साठी न.पा.पु. योजना NY अरणगाव नगर
देवगाव येथे विस्तारीत पा.पु.यो. NY नागरदेवळे नगर
नागरदेवळे येथे विस्तारीत पा.पु.यो NY नागरदेवळे नगर
हिवरे बाजार येथील उंच टाकी ते मंगल कार्यालय न.पा.पु.दुरुस्ती करणे DD निंबळक नगर
निमगाव घाना विस्तारीत पा.पु.यो NY देहरे नगर
शिराढोण विस्तारीत न.पा.पु यो NY वाळकी नगर
मौजे वेस सोयेगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय बांधने NB पोहेगाव बु. कोपरगाव
मौजे- वरखेड येथील देवी मंदिर ते शारदाताई ताकवणे घरापर्यंत कॉंक्रिट रस्ता करणे. NR कुकाणा नेवासा
वडुले ते मजलेशहर रस्त्यापासून गर्जेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. NR कुकाणा नेवासा
मौजे-वरखेड ते शिरसगाव शिवेवरील भालचंद्र पोटे मळा ते गणेश लंघे मळा रस्ता किमी.क्र.०/०० ते १/३००.दुरुस्ती करणे. NR कुकाणा नेवासा
देवगाव येथे ग्रामंपचायत कार्यालय ते पाणीपुरवठा विहीर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे (भाग2) NR समशेरपूर अकोला
देवगाव येथे जि.प.शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB समशेरपूर अकोला
मौजे खिरविरे येथे सभागृह इमारत बांधणे NB समशेरपूर अकोला
मोग्रस येथे स्मशानभुमी जवळील नाल्यावर मोरी बांधकाम करणे NR कोतूळ अकोला
लहीत खुर्द येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे NR कोतूळ अकोला
बाभुळवंडी गावठाण येथे अंगणवाड इमारत बांधणे (भाग 1) NB समशेरपूर अकोला
बाभुळवंडी (माडजेवाडी) येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे NB समशेरपूर अकोला
सुगाव खुर्द येथे ग्रामपंचायत इमारतीसमोर संरक्षक भिंत बांधणे (भाग2) NB देवठाण अकोला
शेलद येथे खुंटेवाडी येथे गटार बांधकाम करणे NR कोतूळ अकोला
चंदगीरवाडी ते पाझर तलाव रस्ता मुरमीकरण करणे NR समशेरपूर अकोला
सोमलवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरुस्त करणे D सातेवाडी अकोला
सोमलवाडी येथे विठ्ठल मंदिरास पेव्हींग ब्लॉक बसविणे NR सातेवाडी अकोला
पिंपळगावनिपाणी येथे स्मशान भुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे NR देवठाण अकोला
पिंपळगाव खांड येथे मोरी बांधकाम करणे NR सातेवाडी अकोला
कोतूळ येथे सच्छिदानंद मंदिर गल्ली येथे गटार बांधकाम करणे NR कोतूळ अकोला
ढोकरी येथे स्मशानभुमी शेड बांधणे NR देवठाण अकोला
भवारवाडी आंभोळ इजिमा 23 रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे NR सातेवाडी अकोला
चैतन्यपूर येथे हनुमान मंदिरासमोर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
कळंब येथे कौळवाडी ते जांभुळवाडी रस्ता मजबुतीकरण करणे NR कोतूळ अकोला
कळंब येथे पावटनवाडी अंगणवाडी ते पावथनदरा NR कोतूळ अकोला
बहिरवाडी येथे राजीव गांधी भवन कार्यालयास रंगकाम करणे D देवठाण अकोला
सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (रमेश वैरागर ते महालक्ष्मी मंदीर) NB सोनई नेवासा
गुहिरे आंबेडकरनगर येथे समाजमंदिर बांधकाम करणे, ता. अकोले NB राजूर अकोला
कळस बुद्रुक येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
शेरणखेल आंबेडकर नगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
नवलेवाडी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक सिध्दार्थनगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता. अकोले NR देवठाण अकोला
दिगंबर दलितवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता अकोले NR राजूर अकोला
राजूर येथे पिंपरकणे रस्ता ते स्वामीसमर्थ मंदिरापर्यंत रस्ता तयार करणे, ता अकोले NR राजूर अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले NB राजूर अकोला
वडुले येथील ग्रा.पं.कार्यालय दुरुस्ती करणे. D कुकाणा नेवासा
रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते चांदा जुना रस्ता) घोडेगाव NR सोनई नेवासा
रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते ब-हाटे वस्ती) घोडेगाव NR सोनई नेवासा
रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. प्रजिमा-31 ते हरिजन वस्ती (मोरे चिंचोरा रस्ता) मोरे चिंचोरे NR सोनई नेवासा
सोनई ते तालुका हद्द रस्ता खड्डे भरणे. सोनई D सोनई नेवासा
गणेशवाडी-हिंगाणी ते सोनई रस्ता खड्डे भरणे सोनई D सोनई नेवासा
स्मशानभुमी परिसर विकास करणे.बेल्हेकरवाडी NB सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रीट रस्ता (राजवाडा) सोनई NR सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (प्रशांतनगर) सोनई NB सोनई नेवासा
खेडलेपरमानंद(प्र.जि.मा.-३२) ते बेल्हेकरवाडी ते सोनई (रा.मा.-६६) डांबरी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे. D सोनई नेवासा
सिमेंट काँक्रीट रस्ता (टकार गल्ली) सोनई NR सोनई नेवासा
पशुवैद्यकिय कर्मचारी निवासस्थानाचा परिसर विकास करणे. NB सोनई नेवासा
पशुवैद्यकीय दवाखाना इंदोरी संरक्षक भिंत बांधणे NB अकोले अकोला
नळ पाणी पुरवठा योजना हरेगाव गावठाण NY दत्तनगर श्रीरामपुर
नळ पाणी पुरवठा योजना विघे/ औट साईट वस्ती दत्तनगर NY दत्तनगर श्रीरामपुर
नळ पाणी पुरवठा योजना महाजनवाडी ए ब्लोक वाडी हरेगाव NY दत्तनगर श्रीरामपुर
हिंगणगाव येथील टेकाडे वस्ती साठी वितरण व्यवस्था करणे NY निंबळक नगर
गणोरे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे NB देवठाण अकोला
देवठाण येथे स्मशानभुमी विकास करणे NB देवठाण अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना विठा येथे पशुधन विकास अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, ता अकोले NB राजूर अकोला
पशुवैद्यकीय दवाखाना कातळापूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
कळस ढगेवस्ती ते गोपाळवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे, ता. अकोले D अकोले अकोला
सुलतानपूर येथे वेताळेश्वर मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे D अकोले अकोला
कळस बुद्रुक ते ढगेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे , ता अकोले D अकोले अकोला
औरंगपूर ते वाळुंज वस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे, ता अकोले D अकोले अकोला
माळेगाव येथे स्मशानभुमी बांधकाम करणे NR राजूर अकोला
कोलटेंभे येथे स्मशानभुमी बांधकाम करणे NB राजूर अकोला
शिवाजीनगर (धुमाळवाडी) अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
शिवाजीनगर (धुमाळवाडी) येथे अंगणवाडी शेजारील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता.अकोले NR अकोले अकोला
मौजे माहेगाव देशमुख गाव अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती करणे-पूरक अनुदान NR सुरेगाव कोपरगाव
जाचकवाडी महालेमळा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे,ता. अकोले NR कोतूळ अकोला
मौजे पोहेगाव पाथरे रस्ता खड्डे भरणे-पूरक अनुदान NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
धुमाळवाडी शिवाजीनगर येथील अंगणवाडीस वॉलकंपाउंड करणे, ता. अकोले NB अकोले अकोला
राजूर येथील स्मशानभुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता. अकोले NB राजूर अकोला
मौजे देर्डे कोह्रले येथील आदिवासी वसाहत अंतर्गत रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे-पूरक अनुदान NR पोहेगाव बु. कोपरगाव
धुमाळवाडी येथील प्राथमिक शाळेस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता. अकोले NR अकोले अकोला
निंबरळ येथील अंबिकामाता मंदिरासमोर पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता.अकोले NR राजूर अकोला
शेंडी येथील प्रवरा कॉर्नर ते एम.टी.डी.सी. पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता अकोले NR राजूर अकोला
शेंडी येथील एमटीडीसी ते अमृतेश्वर हॉटेल पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR राजूर अकोला
कळस बुद्रुक येथे चावडी विस्तारीकरण करणे NB अकोले अकोला
कळस बुद्रुक येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे NR अकोले अकोला
मनोहरपूर येथे गटार बांधकाम करणे NR अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक येथे सभामंडपासमोर पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे NR अकोले अकोला
निळवंढे येथे जि प शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे NB राजूर अकोला
निंब्रळ येथे धोबीघाट व स्मशानभुमी बांधकाम करणे NB राजूर अकोला
मनोहरपूर येथे गटार बांधकाम करणे (दगडू भांगरे ते जयदेव भांगरे यांचे घर) NR अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक येथे जि प शाळा इमारत यास संरक्षक भिंत बांधकाम करणे NB अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक येथे ग्रा प कार्यालय ते पंढरीनाथ दामोधर देशमुख यांचे घर गटार बांधकाम करणे NR अकोले अकोला
मुथाळणे ते गावडी वस्ती रस्ता दुरुस्तीकरण करणे D समशेरपूर अकोला
धामणगाव आवारी येथे स्मशानभुमीस संरक्षक भिंत बांधणे NB अकोले अकोला
सुगाव बुद्रुक येथे मस्जिद पासून सार्वजनिक शौचालयापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
रुंभोडी येथे महादेव मंदिर ते स्मशानभुमी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
उंचखडक बुद्रुक येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
नवलेवाडी येथे कॉ मुरली मास्तर नवले चौक ते सार्वजनिक रस्ता अमृतनगर हांडेवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे NR अकोले अकोला
रेडे येथे कुंभेफळ रस्ता ते भुजबळ वस्ती रस्ता खडीकरण करणे NR देवठाण अकोला
पांगरी येथे स्मशानभुमीस संरक्