ZP Circlewise Report

Select ZP Circle
Visitor Panchayat ZP Circle Yojna Name Site Name Process Datetime & Lat-Long Estimated Amount Image
Visitor Panchayat ZP Circle Yojna Name Site Name Process Datetime & Lat-Long Estimated Amount Image
9552041515 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 01-08-2015 12:08:55
19.764298 74.6046985
212331 view
9552041515 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 01-08-2015 12:08:57
19.764298 74.6046985
212331 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 01-08-2015 12:08:25
19.764298 74.6046985
272500 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक EMBANKMENT 01-08-2015 12:08:20
19.7634851 74.6044161
38400 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द EMBANKMENT 01-08-2015 12:08:56
19.7634851 74.6044161
4004 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र मोहा येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- मोहा EXCAVATION 01-08-2015 12:08:23
18.6712986 75.4129008
300000 view
9404116973 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी FINAL 02-08-2015 11:08:11
19.2264283 75.0352337
300000 view
9404116973 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडेवाडी ते शिंदे वस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- टाकळी मानूर CONCRETING 02-08-2015 11:08:58
200000 view
9404116973 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी FINAL 02-08-2015 12:08:58
19.2209179 75.0395635
300000 view
9404116973 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) टाकळीमानूर अशोक शिरसाठ घर ते हनुमान मंदिर रस्ता कॉंक्रीट करणे :- टाकळी मानूर CONCRETING 02-08-2015 12:08:10
19.1953362 75.1021495
209000 view
9404116973 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी FINISHING 02-08-2015 12:08:10
300000 view
9404116973 पाथर्डी मिरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवखेडे ते कोपरे रस्ता दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा FINAL 02-08-2015 02:08:08
150000 view
9881938555 नगर निंबळक 13 वित्त आयोग (पं.स.) वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता SLAB LEVEL 03-08-2015 10:08:55
19.5330941 74.4760173
3 view
9881938555 नगर निंबळक 13 वित्त आयोग (पं.स.) वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता SLAB LEVEL 03-08-2015 10:08:37
19.5330941 74.4760173
3 view
9881938555 नगर निंबळक 13 वित्त आयोग (पं.स.) वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता SLAB LEVEL 03-08-2015 10:08:50
3 view
9881938555 नगर निंबळक 13 वित्त आयोग (पं.स.) वडगांव गुप्ता येथे अंगणवाडी ते ठेपे यांचे घरापर्यंत सि.डी.वर्क करणे भाग१ :- वडगाव गुप्ता SLAB LEVEL 03-08-2015 10:08:15
3 view
9881938555 नगर वाळकी 13 वित्त आयोग (पं.स.) वाळकी स्मशानभुमी येथे ओटा दुरूस्ती व कॉक्रीटीेरण करणे :- वाळकी BRICKWORK 03-08-2015 11:08:29
19.5283884 74.4869552
0.25 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINISHING 03-08-2015 01:08:34
19.0009072 74.4455737
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINISHING 03-08-2015 01:08:28
19.0026258 74.4440804
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा CONCRETING 03-08-2015 04:08:59
19.0017447 74.3015741
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव FINISHING 03-08-2015 04:08:55
19.0419914 74.3324717
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव FINAL 03-08-2015 04:08:30
18.9976569 74.3646657
view
9096959588 जामखेड खर्डा जनसुविधा लोणी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- लोणी FINAL 03-08-2015 06:08:58
800000 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड PLASTER 01-08-2015 12:08:29
18.6712986 75.4129008
600000 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 12:08:51
19.0628973 74.7075321
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 12:08:25
19.0628973 74.7075321
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 12:08:55
19.0628973 74.7075321
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 12:08:02
19.0628973 74.7075321
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 01:08:49
19.0628973 74.7075321
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 04-08-2015 01:08:46
19.0628973 74.7075321
25 view
7588356368 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका PLASTER 04-08-2015 12:08:18
19.070475391117814 74.71654124383552
25 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर FINAL 05-08-2015 12:08:58
19.54225396 74.27455302
4.99 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:25
19.5434785 74.27676291
4.99 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना सुकेवाडी येथील कुरण रोड कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- सुकेवाडी WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:35
19.54368236 74.27673913
3 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना चिकणी येथील चर्मकार वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०७१ :- चिकणी WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:49
19.54317621 74.27673108
2 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पोखारीहवेली येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- पोखरी हवेली WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:46
19.54292193 74.2767884
3 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पारेगाव खूर्द (मोकळ वस्ती) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०६९ :- पारेगाव खुर्द WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:33
19.54273835 74.27661476
3 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पोखारीहवेली येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- पोखरी हवेली WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 12:08:38
19.54238264 74.27657804
3 view
9922191316 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर FINAL 05-08-2015 01:08:21
19.57412599 74.22136931
4.99 view
9850648515 राहुरी टकळीमिया जि.प.सेस केसापुर ते टाकसाळवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- केसपुर FINAL 05-08-2015 05:08:01
19.4017972 74.6422491
5 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा SEAL COAT 05-08-2015 07:08:47
19.5823549 74.1920588
view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 01:08:33
25 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 01:08:04
24.89 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव WBM CONSTRUCTION 05-08-2015 01:08:55
24.89 view
8380836699 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 06-08-2015 12:08:44
208286 view
8380836699 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत बाबासाहेब आहेर वस्ती ते हरिभाऊ आहेर वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द FINAL 06-08-2015 12:08:29
136709 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव PLINTH LEVEL 06-08-2015 01:08:44
19.5601388 73.9813269
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव PLINTH LEVEL 06-08-2015 01:08:45
19.5601388 73.9813269
25 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 06-08-2015 01:08:50
60000 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(एस.सी.) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 06-08-2015 01:08:33
99853 view
8380836699 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 06-08-2015 01:08:39
159418 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINISHING 06-08-2015 02:08:32
19.5792328 74.4713984
272500 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINISHING 06-08-2015 02:08:48
19.5792328 74.4713984
272500 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINISHING 06-08-2015 02:08:35
19.5792328 74.4713984
38400 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINISHING 06-08-2015 02:08:02
19.5781478 74.4690634
38400 view
8380836699 राहता पुणतांबा ग्रा.वि.पा.निधी मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा SLAB LEVEL 06-08-2015 02:08:45
44711 view
8380836699 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु दिघे ते संजय जोशी वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द FINAL 06-08-2015 03:08:44
136709 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 02-08-2015 01:08:29
19.58908241 74.50174753
4004 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 02-08-2015 01:08:09
19.58907311 74.50168379
4004 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 02-08-2015 02:08:26
19.58881215 74.50198339
208286 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 02-08-2015 02:08:58
19.58888328 74.50206376
208286 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 05-08-2015 01:08:33
19.61128236 74.54619854
60000 view
9604344763 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु दिघे ते संजय जोशी वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द FINISHING 06-08-2015 05:08:52
19.736508 74.4661484
136709 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 05-08-2015 01:08:59
19.61130154 74.54620218
60000 view
9604344763 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु दिघे ते संजय जोशी वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द FINISHING 06-08-2015 05:08:53
136709 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 05-08-2015 01:08:56
19.60986334 74.54458373
272500 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 05-08-2015 01:08:40
19.60969898 74.54488664
272500 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 05-08-2015 01:08:07
19.61026781 74.54423249
38400 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 05-08-2015 03:08:40
19.62082225 74.58676546
60000 view
9552041515 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 05-08-2015 03:08:33
19.62082225 74.58676546
60000 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 05-08-2015 04:08:29
19.61046528 74.57990158
208286 view
9552041515 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 05-08-2015 04:08:02
19.6103755 74.58010774
208286 view
9552041515 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 06-08-2015 11:08:12
19.69122173 74.55149172
212331 view
9552041515 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 06-08-2015 11:08:40
19.69125083 74.55148191
212331 view
9552041515 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 06-08-2015 11:08:00
19.69280884 74.55087818
212331 view
8452875886 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव EXCAVATION 07-08-2015 11:08:17
25 view
8452875886 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव EXCAVATION 07-08-2015 11:08:02
25 view
8452875886 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव EXCAVATION 07-08-2015 11:08:23
25 view
8452875886 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव EXCAVATION 07-08-2015 11:08:24
25 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 12:08:48
19.5823549 74.1920588
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 12:08:30
19.5823549 74.1920588
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव FINAL 07-08-2015 12:08:51
19.5823549 74.1920588
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINAL 07-08-2015 01:08:42
19.0418269 74.3324701
view
9604344763 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस CONCRETING 07-08-2015 01:08:18
19.7563004 74.458463
208286 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(एस.सी.) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 07-08-2015 01:08:31
19.758126 74.4382931
99853 view
9604344763 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 07-08-2015 01:08:18
19.7563004 74.458463
159418 view
9604344763 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINAL 07-08-2015 01:08:04
19.7563004 74.458463
212331 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 02:08:26
272500 view
9604344763 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस SITE CLEANING 07-08-2015 02:08:23
19.749716 74.4692314
208286 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव SITE CLEANING 07-08-2015 02:08:04
19.7563004 74.458463
60000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा EXCAVATION 07-08-2015 03:08:44
19.0908221 74.3902083
view
8380836699 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रामपुरवाडी येथे सांबारे वस्ती ते जगताप वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- रामपूरवाडी :- रामपूरवाडी CONCRETING 07-08-2015 03:08:14
80000 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(एस.सी.) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव CONCRETING 07-08-2015 03:08:14
19.5867098 74.4732401
99853 view
8380836699 राहता लोणी खु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे खडकेवाके गावठान येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे.ता.राहाता :- खडकेवाके :- खडकेवाके CONCRETING 07-08-2015 04:08:25
499574 view
9922944771 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु. रस्ता क्रॉसिंग दिघे, ढगे वस्ती रस्ता लगत दत्तु आहेर वस्ती ते बाबासाहेब आहेर वस्ती पर्यंत बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द CONCRETING 07-08-2015 04:08:20
19.5662758 74.5210992
136709 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक PIPE LAYING 07-08-2015 04:08:17
19.747985 74.4767842
38400 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 04:08:51
19.5926167 74.4775978
272500 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 04:08:47
19.6919888 74.4833029
38400 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 04:08:27
19.7296126 74.4785203
38400 view
9922944771 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 07-08-2015 04:08:43
19.5546449 74.5255081
159418 view
8380836699 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 07-08-2015 04:08:51
208286 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 04:08:05
19.7296126 74.4785203
272500 view
9604344763 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द EMBANKMENT 07-08-2015 04:08:24
19.7296126 74.4785203
4004 view
8380836699 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINAL 07-08-2015 04:08:02
212331 view
9922944771 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ FINAL 07-08-2015 04:08:25
19.5387917 74.535624
199109 view
9604344763 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 07-08-2015 04:08:39
19.7469158 74.4769269
208286 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक PIPE LAYING 07-08-2015 04:08:54
19.5387917 74.535624
38400 view
9604344763 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ SITE CLEANING 07-08-2015 04:08:47
19.747985 74.4767842
199109 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव CONCRETING 07-08-2015 04:08:14
19.1613246 74.3381778
view
9922944771 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINAL 07-08-2015 04:08:26
19.6163119 74.5933192
212331 view
9922944771 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 05:08:48
19.6163119 74.5933192
212331 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 05:08:56
19.6163119 74.5933192
38400 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 05:08:06
19.6163119 74.5933192
272500 view
8380836699 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 07-08-2015 05:08:25
4004 view
9604344763 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक PIPE LAYING 07-08-2015 05:08:41
19.7437081 74.4773546
212331 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 05:08:51
19.6163119 74.5933192
272500 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 05:08:39
19.5782277 74.4628743
272500 view
9604344763 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रामपुरवाडी येथे सांबारे वस्ती ते जगताप वस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- रामपूरवाडी :- रामपूरवाडी WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 05:08:34
19.7296126 74.4785203
80000 view
9922944771 राहता पुणतांबा ग्रा.वि.पा.निधी मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 07-08-2015 05:08:38
19.6163119 74.5933192
44711 view
9922944771 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस FINAL 07-08-2015 05:08:36
19.6163119 74.5933192
208286 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव EXCAVATION 07-08-2015 05:08:15
19.1552143 74.395005
view
9822557020 पारनेर पारनेर 13 वित्त आयोग (जि.प.) सुपा टोलनाका ते वाघुंडे बु मुरमीकरण करणे :- सुपा FINAL 07-08-2015 05:08:18
19.1552143 74.395005
view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 05:08:10
19.7296126 74.4785203
272500 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक SLAB LEVEL 07-08-2015 05:08:41
19.5387917 74.535624
38400 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 06:08:57
19.5133573 74.5503688
272500 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 06:08:54
19.5133573 74.5503688
38400 view
9922944771 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINAL 07-08-2015 06:08:57
19.5381999 74.5347647
212331 view
8380836699 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळस येथे साईविद्यानगर आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- पिंपळस :- पिंपळस CONCRETING 07-08-2015 06:08:14
19.5774096 74.4595277
208286 view
8380836699 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 07-08-2015 06:08:42
4004 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 07-08-2015 06:08:36
19.5792276 74.4713692
272500 view
8380836699 राहता पुणतांबा ग्रा.वि.पा.निधी मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 07-08-2015 06:08:49
19.5773904 74.4591236
44711 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगांव येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.(जनरल) ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव CONCRETING 07-08-2015 06:08:34
19.5769795 74.4668076
60000 view
9922944771 राहता लोणी खु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे खडकेवाके गावठान येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे.ता.राहाता :- खडकेवाके :- खडकेवाके FINAL 07-08-2015 06:08:41
19.5201326 74.4785595
499574 view
8380836699 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 06:08:34
19.5783255 74.4636875
38400 view
8380836699 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक CONCRETING 07-08-2015 06:08:20
19.578192 74.4672718
212331 view
9922944771 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 07-08-2015 06:08:52
19.5368686 74.4931263
159418 view
9922944771 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINAL 07-08-2015 07:08:23
19.526243687041895 74.48283116237566
212331 view
9922944771 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खुर्द येथिल सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 07-08-2015 07:08:19
19.5201326 74.4785595
4004 view
9860309803 जामखेड जवळा जनसुविधा पिंपरखेड येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पिंपरखेड CONCRETING 07-08-2015 01:08:19
18.6469824 75.4623062
1000000 view
9860309803 जामखेड जवळा जनसुविधा महारुळी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- महारुळी CONCRETING 07-08-2015 01:08:26
18.6469824 75.4623062
800000 view
9860309803 जामखेड खर्डा जनसुविधा बांधखडक येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बांधखडक CONCRETING 07-08-2015 01:08:22
18.6469824 75.4623062
1000000 view
8600178152 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी PLASTER 08-08-2015 12:08:05
19.0356408 74.8499061
25 view
9404980858 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी WBM CONSTRUCTION 08-08-2015 03:08:53
230 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी WBM CONSTRUCTION 08-08-2015 02:08:10
25 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी WBM CONSTRUCTION 07-08-2015 12:08:39
25 view
9404980858 नगर देहरे डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैदयकीय दवाखाना खारेकर्जुने ता.नगर येथे कर्मचारी निवास्थान बांधणे :- कर्जुणे खारे WBM CONSTRUCTION 08-08-2015 01:08:47
10.51 view
9404980858 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी WBM CONSTRUCTION 08-08-2015 03:08:42
230 view
9404980858 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी WBM CONSTRUCTION 08-08-2015 03:08:34
230 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव ?????? ?????/???? 08-08-2015 11:08:50
19.0255272 74.6311314
24.89 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव ?????? ?????/???? 08-08-2015 11:08:53
24.89 view
9404980733 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी ?????? ?????/???? 08-08-2015 12:08:33
19.0741302 74.6622247
230 view
9404980733 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी ?????? ?????/???? 08-08-2015 12:08:59
19.0741302 74.6622247
230 view
7588356368 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका EMBANKMENT 08-08-2015 03:08:58
19.0893601 74.7299633
25 view
7588356368 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड BRICKWORK 08-08-2015 04:08:34
19.0893601 74.7299633
25 view
7588356368 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू FINISHING 08-08-2015 04:08:09
19.0893601 74.7299633
25 view
8600178152 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी FINISHING 08-08-2015 12:08:19
19.0356408 74.8499061
25 view
8600178152 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव RCC FOOTING 08-08-2015 01:08:57
19.0321325 74.8552577
24.89 view
7588356368 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी SITE CLEANING 08-08-2015 04:08:05
19.0893601 74.7299633
25 view
7588356368 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका PLASTER 08-08-2015 04:08:31
19.0893601 74.7299633
25 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैदकीय दवाखाना वाळकी येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- वाळकी CONCRETING 09-08-2015 10:08:29
19.0623034 74.7062549
7 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 09-08-2015 11:08:38
19.0040394 74.7113847
25 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 09-08-2015 11:08:59
19.0806878 74.7302654
25 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक SLAB LEVEL 09-08-2015 01:08:25
19.6582346 74.5010697
272500 view
9604344763 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे लोणी खु.येथे ग्रामपंचायत (नविन) लगतचा नाला ते दत्तु दिघे घर येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे. ता.राहाता :- लोणी खुर्द :- लोणी खुर्द FINISHING 09-08-2015 01:08:48
19.6868402 74.5242169
136709 view
9604344763 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक CONCRETING 09-08-2015 01:08:09
19.6887816 74.552854
38400 view
9604344763 राहता पुणतांबा ग्रा.वि.पा.निधी मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 09-08-2015 02:08:54
19.7042687 74.5432491
44711 view
9604344763 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 09-08-2015 02:08:59
19.7042687 74.5432491
212331 view
9604344763 राहता पुणतांबा ग्रा.वि.पा.निधी मौजे पुणतांबा ग्रामिण रूग्णालय येथे 150 मी.मी.व्यासाचे डी.टी.एच. विंधन काम व हातपंप उभारणी करणे.ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 09-08-2015 03:08:56
19.7364888 74.4661612
44711 view
8975234676 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख EXCAVATION 09-08-2015 04:08:43
19.96390109963183 74.32930518426927
4.5 view
8975234676 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख EXCAVATION 09-08-2015 04:08:11
19.969614639816914 74.31451738723982
4.5 view
9822940821 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख EXCAVATION 09-08-2015 04:08:50
19.8958156 74.4762365
4.5 view
9822940821 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख EXCAVATION 09-08-2015 04:08:22
19.8958156 74.4762365
4.5 view
9822940821 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख EXCAVATION 09-08-2015 04:08:40
4.5 view
9822940821 कोपरगाव ब्राम्हणगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे थोरात वस्ती येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- धरणगाव SLAB LEVEL 09-08-2015 05:08:18
4.5 view
9404980733 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 09-08-2015 11:08:01
19.0806878 74.7302654
25 view
7588079880 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने FINISHING 10-08-2015 10:08:54
19.3215502 75.108875
25000 view
9689675685 पाथर्डी मिरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) चव्हाण वस्ती (खांडगाव) जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- खांडगाव CONCRETING 06-08-2015 10:08:52
19.1723189 75.1730808
495000 view
9822557020 पारनेर पारनेर 13 वित्त आयोग (जि.प.) सुपा टोलनाका ते वाघुंडे बु मुरमीकरण करणे :- सुपा FINISHING 10-08-2015 11:08:17
19.0709481 74.4036047
view
9689675685 पाथर्डी मिरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) केशव शिंगवे जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- शिंगवे केशव CONCRETING 06-08-2015 11:08:40
19.1723189 75.1730808
300000 view
9404980858 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती बाराबाभळी येथील जि.प.शाळा ४ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- बाराबाभळी CONCRETING 10-08-2015 09:08:35
4.7 view
9404980858 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती बाराबाभळी येथील जि.प.शाळा ४ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- बाराबाभळी CONCRETING 10-08-2015 09:08:20
4.7 view
9404980858 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे WBM CONSTRUCTION 10-08-2015 10:08:20
1.72 view
9404980858 नगर नागरदेवळे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती उदरमल येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- उदरमल CONCRETING 10-08-2015 10:08:52
2 view
9404980858 नगर नागरदेवळे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती उदरमल येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- उदरमल CONCRETING 10-08-2015 10:08:49
2 view
9822606691 शेवगाव बोधेगाव 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी PCC 10-08-2015 01:08:05
19.3230544 75.0791148
2000000 view
9822606691 शेवगाव बोधेगाव 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी PCC 10-08-2015 01:08:43
2000000 view
9822606691 शेवगाव बोधेगाव 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी PCC 10-08-2015 01:08:18
2000000 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर PCC 10-08-2015 01:08:52
19.3230544 75.0791148
500000 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर PCC 10-08-2015 01:08:25
500000 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे चंद्रापुर ग्रामपंचायत समोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर FINAL 10-08-2015 01:08:17
19.56018478667091 74.4363703970543
120792 view
9881900950 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर CONCRETING 10-08-2015 02:08:59
view
9226127490 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई SLAB LEVEL 10-08-2015 10:08:22
8 view
7588079880 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ PLASTER 10-08-2015 02:08:02
19.3448492 75.2167278
1000000 view
9822606691 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ PCC 10-08-2015 02:08:37
19.3925359 75.1132544
1000000 view
7588079880 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ PLASTER 10-08-2015 02:08:04
1000000 view
9822606691 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ PCC 10-08-2015 02:08:58
1000000 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव PCC 10-08-2015 02:08:05
19.3925359 75.1132544
6000 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव PCC 10-08-2015 02:08:27
6000 view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 10-08-2015 02:08:24
19.586537 75.0019389
8 view
7588079880 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने WBM CONSTRUCTION 10-08-2015 02:08:40
19.3505347 75.2195438
25000 view
7588079880 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने WBM CONSTRUCTION 10-08-2015 02:08:18
25000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव FINAL 10-08-2015 03:08:55
19.0009494 74.4455349
view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (?????) 10-08-2015 03:08:08
19.6217486 75.0225856
8 view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 10-08-2015 03:08:44
19.6217486 75.0225856
8 view
8275201389 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 10-08-2015 03:08:14
19.60999117 75.01357978
8 view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 10-08-2015 03:08:10
19.6217486 75.0225856
8 view
8275201389 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 10-08-2015 03:08:59
19.6957035 75.0094242
8 view
8275201389 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 10-08-2015 03:08:59
19.6957035 75.0094242
8 view
8149202046 पाथर्डी तिसगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे ०/५०० ते १/०० :- माळी बाभूळगाव FINAL 10-08-2015 10:08:47
185000 view
8149202046 पाथर्डी तिसगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे १/०० ते १/५०० :- माळी बाभूळगाव FINISHING 10-08-2015 10:08:27
185000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी FINAL 10-08-2015 11:08:09
300000 view
8149202046 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) टाकळीमानूर अशोक शिरसाठ घर ते हनुमान मंदिर रस्ता कॉंक्रीट करणे :- टाकळी मानूर FINAL 10-08-2015 11:08:22
209000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- हिंगणगांव SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:31
19.3059074 75.444285
1500000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- हिंगणगांव SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:45
19.3072561 75.441036
1500000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव CONCRETING 10-08-2015 02:08:00
19.3072561 75.441036
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव CONCRETING 10-08-2015 02:08:05
19.3072561 75.441036
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ CONCRETING 10-08-2015 02:08:28
19.3072561 75.441036
1000000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ CONCRETING 10-08-2015 02:08:28
19.3072561 75.441036
1000000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:24
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:24
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने CONCRETING 10-08-2015 02:08:58
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने CONCRETING 10-08-2015 02:08:58
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने EXCAVATION 10-08-2015 02:08:57
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:01
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने SITE CLEANING 10-08-2015 02:08:03
19.2969985 75.48808
25000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- गदेवाडी PIPE LAYING 10-08-2015 02:08:13
19.2969985 75.48808
499000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव EMBANKMENT 10-08-2015 03:08:26
19.2969985 75.48808
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव EMBANKMENT 10-08-2015 03:08:39
19.2988514 75.4689844
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव EMBANKMENT 10-08-2015 03:08:46
19.2969985 75.48808
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव EMBANKMENT 10-08-2015 03:08:32
19.2969985 75.48808
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे हातगांव यैथे मारुती मंदिर ते जुन एस टी स्टॅड रस्ता कॉक्रीट करणे :- हातगांव EMBANKMENT 10-08-2015 03:08:02
19.2969985 75.48808
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे कांबी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कांबी PIPE LAYING 10-08-2015 03:08:52
19.2969985 75.48808
500000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 10-08-2015 03:08:40
19.2969985 75.48808
15077 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव CONCRETING 10-08-2015 03:08:41
19.3007044 75.4498888
6000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव CONCRETING 10-08-2015 03:08:52
19.2982338 75.4753497
6000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने EXCAVATION 10-08-2015 03:08:46
19.2988514 75.4689844
25000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे कांबी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कांबी CONCRETING 10-08-2015 03:08:50
19.3007044 75.4498888
500000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- सामनगांव SITE CLEANING 10-08-2015 03:08:21
19.3007044 75.4498888
1000000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे क-हेटाकळी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- कर्हेटाकळी SITE CLEANING 10-08-2015 04:08:08
19.3007044 75.4498888
700000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने CONCRETING 10-08-2015 04:08:23
19.3072561 75.441036
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने CONCRETING 10-08-2015 04:08:33
19.3072561 75.441036
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने CONCRETING 10-08-2015 04:08:57
19.3072561 75.441036
4990 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने CONCRETING 10-08-2015 04:08:39
19.3007044 75.4498888
4990 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे दहिगांव अंतर्गत सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधणे :- दहिगांव ने SLAB LEVEL 10-08-2015 05:08:04
19.3494579 75.3697403
25000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे गावअंतर्गत रस्ते पेव्हीेंग ब्लॉक बसविणे :- बालम टाकळी SITE CLEANING 10-08-2015 05:08:26
19.3494579 75.3697403
2000000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ FINAL 10-08-2015 05:08:49
19.3494579 75.3697403
1000000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. चावडी बांधकाम करणे :- बालम टाकळी CONCRETING 10-08-2015 05:08:51
19.3490628 75.3767836
30379 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा BRICKWORK 11-08-2015 09:08:57
19.087637 74.4764256
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा SEAL COAT 11-08-2015 10:08:58
19.1199662 74.5417657
view
9423206758 नेवासा सोनई जि.प.सेस चर्च जवळ सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे :- सोनई SLAB LEVEL 10-08-2015 11:08:47
19.3748179 74.8836771
7 view
9423206758 नेवासा सोनई जि.प.सेस चर्च जवळ सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे :- सोनई SLAB LEVEL 10-08-2015 11:08:39
19.3748179 74.8836771
7 view
9423206758 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. :- घोडेगाव SLAB LEVEL 10-08-2015 12:08:55
19.4883679 74.821557
5 view
9423206758 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. :- घोडेगाव SLAB LEVEL 10-08-2015 03:08:52
19.4883679 74.821557
5 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा PLINTH LEVEL 07-08-2015 12:08:29
12.48 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई SLAB LEVEL 07-08-2015 12:08:05
8 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई SLAB LEVEL 07-08-2015 12:08:05
8 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई SLAB LEVEL 07-08-2015 12:08:05
8 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव EMBANKMENT 11-08-2015 10:08:06
19.1199662 74.5417657
view
9561066348 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 11-08-2015 12:08:56
19.4371904 74.0375105
25 view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा वांजोळी ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- वांजोळी ???? ????????? ??????? 11-08-2015 12:08:00
19.5457532 75.0937252
10 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे कोल्हार बु- भगवतीपुर थडीफाटा बिरोबा मंदिर ते जुने पाथरे रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक FINAL 11-08-2015 12:08:48
19.6974177 74.4831111
425000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) कान्‍हूर पठार येथील बस थांबा मध्‍ये बाकडे बसविणे :- कान्‍हुर पठार CONCRETING 11-08-2015 12:08:22
19.2741219 74.3901724
view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव FINAL 11-08-2015 01:08:13
19.6161319 74.6560932
300000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव CONCRETING 11-08-2015 01:08:51
19.2845841 74.4098405
view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव FINAL 11-08-2015 01:08:17
19.6161322 74.6560937
400000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव CONCRETING 11-08-2015 01:08:54
19.2057669 74.3749581
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINAL 11-08-2015 01:08:42
19.2057669 74.3749581
view
9623812369 नेवासा चांदा जनसुविधा वांजोळी ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- वांजोळी ???? ????????? ??????? 11-08-2015 01:08:08
19.5409917 75.0386159
10 view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव FINAL 11-08-2015 02:08:09
19.6161322 74.6560937
400000 view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव FINAL 11-08-2015 02:08:35
19.6161322 74.6560937
400000 view
9404116973 पाथर्डी तिसगाव दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकरनगर रस्ता कॉंक्रीट :- माणिक दौंडी CONCRETING 11-08-2015 02:08:25
19.1722915 75.1730928
600000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव WBM CONSTRUCTION 11-08-2015 04:08:28
19.0709481 74.4036047
view
9822557020 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर FINAL 11-08-2015 04:08:23
19.0709481 74.4036047
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव FINAL 07-08-2015 12:08:51
19.5823549 74.1920588
view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी FINISHING 11-08-2015 04:08:03
19.5396449 74.0125297
48 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी FINISHING 11-08-2015 04:08:20
19.5365441 74.0154865
48 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी FINISHING 11-08-2015 04:08:23
19.5394018 74.0121632
48 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 11-08-2015 04:08:31
19.5412292 74.0107613
25 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई SLAB LEVEL 07-08-2015 12:08:30
8 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई EMBANKMENT 11-08-2015 12:08:01
8 view
9423390665 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई EMBANKMENT 11-08-2015 12:08:33
8 view
9860309803 जामखेड खर्डा जनसुविधा देवदैठण येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- देवदईठण CONCRETING 07-08-2015 01:08:22
18.6469824 75.4623062
1000000 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर CONCRETING 07-08-2015 02:08:42
18.6605092 75.4316909
149000 view
9422290220 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ???? ? ?????? 12-08-2015 10:08:07
19.31305475 74.88047568
8 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड SITE CLEANING 07-08-2015 02:08:27
18.654996 75.4418774
600000 view
9860309803 जामखेड खर्डा जनसुविधा धामणगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- धामनगाव CONCRETING 07-08-2015 02:08:25
18.6527909 75.4447732
1140000 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर FINAL 07-08-2015 02:08:20
18.6527909 75.4447732
149000 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड EXCAVATION 07-08-2015 02:08:56
18.6527909 75.4447732
600000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे कनकुरी को­हाळे रोड नांदुर्खी शिव ते को­हाळे रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- कांकुरी :- कांकुरी PIPE LAYING 12-08-2015 10:08:14
19.6919638 74.4833077
180000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे कनकुरी को­हाळे रोड नांदुर्खी शिव ते को­हाळे रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- कांकुरी :- कांकुरी PIPE LAYING 12-08-2015 10:08:55
180000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे कनकुरी को­हाळे रोड नांदुर्खी शिव ते को­हाळे रस्ता मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- कांकुरी :- कांकुरी PIPE LAYING 12-08-2015 10:08:38
180000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे दहेगांव नांदुर्खी रोड (पाईप टाकणे) व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक PIPE LAYING 12-08-2015 10:08:31
19.7479866 74.4767856
185000 view
9860309803 जामखेड खर्डा जनसुविधा लोणी येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- लोणी SITE CLEANING 07-08-2015 02:08:44
18.6527909 75.4447732
800000 view
9860309803 जामखेड खर्डा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे २. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव SLAB LEVEL 07-08-2015 03:08:35
18.6022912 75.4888287
300000 view
9860309803 जामखेड खर्डा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे २. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव PLASTER 07-08-2015 03:08:29
18.6022912 75.4888287
300000 view
9860309803 जामखेड खर्डा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे २. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव FINAL 07-08-2015 03:08:44
18.6022912 75.4888287
300000 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे ३. नान्नज प्रा.आ.केंद्र करणे, धर्मशाळा व शौचालय बांधणे :- नान्नज FINISHING 07-08-2015 03:08:31
18.6022912 75.4888287
700000 view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-कुकाणा येथील भोसलेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 12-08-2015 11:08:18
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-कुकाणा येथील भोसलेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 12-08-2015 11:08:39
?.?? view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पोखारीहवेली येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१०७ :- पोखरी हवेली PLINTH LEVEL 05-08-2015 01:08:13
19.384505 74.20107
3 view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर FINAL 09-08-2015 01:08:45
19.3675823 74.1163069
4.99 view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर FINAL 09-08-2015 01:08:18
19.3675823 74.1163069
4.99 view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना हरिजन वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/१७८ :- नान्नज दुमला SLAB LEVEL 11-08-2015 11:08:24
19.5782029 74.21267
5 view
9422736799 संगमनेर निमोन जनसुविधा ग्रामपंचायत इमारत बांधणे :- सायखिंडी SLAB LEVEL 11-08-2015 02:08:49
19.2433332 74.1372988
12 view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पारेगाव बुद्रुक येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०९२ :- पारेगाव बुद्रुक SLAB LEVEL 11-08-2015 05:08:02
19.3426723 74.2018583
4 view
9422736799 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पारेगाव बुद्रुक येथील गावठाण दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/०९२ :- पारेगाव बुद्रुक SLAB LEVEL 11-08-2015 05:08:14
19.3426723 74.2018583
4 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर EXCAVATION 12-08-2015 02:08:49
19.5824611 74.3083286
0.48 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर EXCAVATION 12-08-2015 02:08:38
19.5839411 74.3109521
0.48 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर EXCAVATION 12-08-2015 02:08:33
19.5839411 74.3109521
0.48 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर EXCAVATION 12-08-2015 02:08:22
19.5839411 74.3109521
0.48 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे 13 वित्त आयोग अंगणवाडी महादेवमळा येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे :- खांडगाव PLINTH LEVEL 12-08-2015 10:08:39
19.5505821 74.1988097
4.5 view
7588092167 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव PLASTER 12-08-2015 11:08:04
24.89 view
7588092167 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी SLAB LEVEL 11-08-2015 11:08:16
25 view
7588092167 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी WBM CONSTRUCTION 10-08-2015 05:08:43
25 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारतीससंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- जोरवे BRICKWORK 12-08-2015 03:08:59
19.523816 74.2708253
10 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारतीससंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- जोरवे BRICKWORK 12-08-2015 03:08:34
10 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई FINAL 12-08-2015 04:08:54
8 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई FINAL 12-08-2015 04:08:53
19.398326666666666 74.81758833333333
8 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई FINAL 12-08-2015 04:08:05
8 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई FINAL 12-08-2015 04:08:18
19.398085 74.81754833333333
8 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा वांजोळी ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- वांजोळी PLASTER 12-08-2015 04:08:52
19.392815 74.81773333333334
10 view
9822741081 नेवासा चांदा जनसुविधा वांजोळी ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- वांजोळी PLASTER 12-08-2015 04:08:16
19.392755 74.81774333333333
10 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील जनसुविधा सांडवा येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- मांडवे PLINTH LEVEL 12-08-2015 05:08:45
19.0356518 74.8498298
12.56 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) शहरटाकळी येथील डॉ.पवार ते दहिगाव रोड रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 13-08-2015 01:08:11
19.4223477 75.1553626
156000 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे ब्रााम्हणी येथिल देवीचा मळा अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ब्राम्हणी RCC FOOTING 13-08-2015 02:08:25
19.3756102 74.7526336
6 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे ब्रााम्हणी येथिल देवीचा मळा अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ब्राम्हणी RCC FOOTING 13-08-2015 02:08:44
19.3756102 74.7526336
6 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करणे :- रहीमपूर EXCAVATION 12-08-2015 02:08:16
0.48 view
9922191316 संगमनेर निमोन डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- निमोन FINISHING 13-08-2015 12:08:24
19.704387 74.1746654
18 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारतीससंरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे :- जोरवे BRICKWORK 12-08-2015 02:08:57
19.5343812 74.2479048
10 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पिंपळवाडी येथे पिंपळवाडी राहाता रस्ता ते धरमवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी EMBANKMENT 13-08-2015 02:08:10
19.0802993 74.7322765
295000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पिंपळवाडी येथे पिंपळवाडी राहाता रस्ता ते धरमवस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी EMBANKMENT 13-08-2015 02:08:12
19.7568786 74.4775271
295000 view
9767602597 कोपरगाव ब्राम्हणगाव बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - टाकळी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 13-08-2015 03:08:55
19.8738632 74.4378165
93.52 view
9767602597 कोपरगाव ब्राम्हणगाव बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - टाकळी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 13-08-2015 03:08:52
93.52 view
7040633171 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) भीलवडे ते तिनखाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- भीलवाडी SITE CLEANING 13-08-2015 03:08:05
19.1722903 75.1730917
35000 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पिंपळवाडी गावठाण-2 :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:08
19.7568786 74.4775271
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे पिंपळवाडी गौतमनगर गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी CONCRETING 13-08-2015 03:08:56
19.7568786 74.4775271
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे पिंपळवाडी गौतमनगर गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी CONCRETING 13-08-2015 03:08:02
19.7708948 74.4760175
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पिंपळवाडी शनिमंदिर परिसरात पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:08
19.7708948 74.4760175
77084 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी FINAL 13-08-2015 12:08:41
19.0680576 74.7127457
20 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पिंपळवाडी शनिमंदिर परिसरात पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:18
19.7708948 74.4760175
77084 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पिंपळवाडी येथे विरभद्र नगर अंतर्गत आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:18
19.7708948 74.4760175
450000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पिंपळवाडी येथे विरभद्र नगर अंतर्गत आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:07
19.7708948 74.4760175
450000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पिंपळवाडी येथे यमाजीनगर, एम.डी.नगर व परभतवाडी अंतर्गत रस्ते मुरमीकरण करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी EMBANKMENT 13-08-2015 03:08:53
19.7708948 74.4760175
270000 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळवाडी येथे रमेश तुरकणे ते सालपुरे गल्ली भुयारी गटार बांधकाम करणे ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:48
19.7708948 74.4760175
127936 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपळवाडी येथे विष्णु तुरकणे घर ते चित्रकथी वाडा आर.सी.सी.गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- पिंपळवाडी :- पिंपळवाडी FINAL 13-08-2015 03:08:07
19.7034828 74.544647
114329 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे न.पा.वाडी येथे स्मशानभुमीमध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी FINAL 13-08-2015 03:08:41
19.7034828 74.544647
94244 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे न.पा.वाडी येथे स्मशानभुमीमध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी FINAL 13-08-2015 03:08:07
19.7034828 74.544647
94244 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे न.पा.वाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे.ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी FINAL 13-08-2015 03:08:06
19.7034828 74.544647
292414 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे न.पा.वाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालया समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी FINAL 13-08-2015 03:08:13
19.7708948 74.4760175
121463 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे न.पा.वाडी. येथे पाण्याची टाकी ते जि.प.प्रा.शाळा आणि स्मशानभुमी रस्ता दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- नाथू पाटलाची वाडी :- नाथू पाटलाची वाडी EMBANKMENT 13-08-2015 03:08:00
19.7708948 74.4760175
76357 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे एकरूखे येथे भिल्ल वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 03:08:48
19.7034828 74.544647
264000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे एकरूखे येथे भिल्ल वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 03:08:13
19.7034828 74.544647
264000 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैदकीय दवाखाना वाळकी येथे संरक्षक भिंत बांधणे :- वाळकी FINAL 13-08-2015 12:08:39
19.0680576 74.7127457
7 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे एकरखे आग्रेवस्ती :- एकरूखे :- एकरूखे FINISHING 13-08-2015 04:08:17
19.7568786 74.4775271
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे एकरखे आग्रेवस्ती :- एकरूखे :- एकरूखे FINAL 13-08-2015 04:08:16
19.6946456 74.5163385
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे एक रुखे गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 04:08:20
19.6858084 74.4880301
1000000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे एक रुखे गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 04:08:01
19.7034828 74.544647
1000000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे एकरुखे येथे चित्तरकथी वस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 04:08:53
19.7034828 74.544647
100000 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे एक रूखे येथे दिलिप पाथरे घरांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- एकरूखे :- एकरूखे CONCRETING 13-08-2015 04:08:33
19.7034828 74.544647
226042 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी EXCAVATION 13-08-2015 12:08:37
19.0680576 74.7127457
25 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी EXCAVATION 13-08-2015 12:08:25
19.0680576 74.7127457
25 view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) भाविनिमगाव येथे अंतर्गत रस्ता हरिजनवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे PCC 13-08-2015 06:08:03
19.467161 75.1858702
201131 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते साकेगाव ते चीतली रस्ता :- साकेगाव BBM 13-08-2015 02:08:54
15 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय :- साकेगाव FINISHING 13-08-2015 02:08:16
1000000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने साकेगाव पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- साकेगाव BRICKWORK 13-08-2015 02:08:37
1800000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- तांडोळी CONCRETING 13-08-2015 03:08:21
400000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- तांडोळी CONCRETING 13-08-2015 03:08:34
400000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती तोंडोळी कळसपिंप्री ते तालुका हद्द किमी १/५०० ते २/०० :- तांडोळी BBM 13-08-2015 03:08:51
900000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना मातंगवस्ती रस्ता कॉंक्रीट :- जिरेवाडी CONCRETING 13-08-2015 03:08:08
500000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकरनगर वस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- सोनोशी CONCRETING 13-08-2015 04:08:33
400000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना दक्षिणेकडील हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- कोरडगाव CONCRETING 13-08-2015 04:08:32
19.242888333333333 75.16730166666666
200000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना दक्षिणेकडील हरिजनवस्ती कॉंक्रीट रस्ता :- कोरडगाव CONCRETING 13-08-2015 04:08:56
200000 view
8149202046 पाथर्डी कासार पिंपळगाव दलित वस्ती सुधार योजना कॉंक्रीट रस्ता :- शेकटे CONCRETING 13-08-2015 04:08:59
600000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर FINAL 13-08-2015 11:08:37
19.3482503 75.2261338
500000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव दलित वस्ती सुधार योजना दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण्रा :- ठाकुर पिंपळगांव CONCRETING 13-08-2015 01:08:14
19.3072561 75.441036
27446 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे मुंगी येथे मुंगादेवी समाजिक सभागृह बांधणे :- मुंगी SITE CLEANING 13-08-2015 01:08:48
19.3072561 75.441036
800000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ SITE CLEANING 13-08-2015 01:08:55
19.3072561 75.441036
1000000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 04:08:19
19.3072561 75.441036
15077 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 04:08:00
19.3072561 75.441036
15077 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे समाजमंदीर बांधकाम करणे :- जोहरपूर PIPE LAYING 13-08-2015 04:08:35
19.3072561 75.441036
500000 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 06:08:41
19.3486677 75.383827
15077 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 06:08:05
19.2067905 75.4265774
15077 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 06:08:15
19.2067905 75.4265774
15077 view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव बी.आर.जि.एफ. नाली दुरुस्ती :- नागलवाडी CONCRETING 13-08-2015 06:08:37
19.2067905 75.4265774
15077 view
9423390665 नेवासा कुकाणा जि.प.सेस पिंप्रीशहाली येथील स्मशनभुमीस संरक्षक भिंत बांधणे :- पिंपरी शहाळी FINAL 12-08-2015 03:08:06
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे बाभळे·ार येथे बेंद्रे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर EMBANKMENT 14-08-2015 09:08:39
19.60098576 74.49737169
270000 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे बाभळे·ार येथे बेंद्रे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर EMBANKMENT 14-08-2015 09:08:53
19.60249614 74.49705647
270000 view
9422290220 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ?????? ??? 14-08-2015 10:08:55
19.383723 74.8879384
8 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे बाभळे·ार येथील ग्रामपंचायात कार्यालय दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 14-08-2015 09:08:55
19.59682385 74.50924019
77568 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे बाभळे·ार येथील ग्रामपंचायात कार्यालय दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 14-08-2015 09:08:28
19.59682385 74.50924019
77568 view
7040633171 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे चैतन्यनगर :- मढी SLAB LEVEL 14-08-2015 10:08:35
19.1840664 75.1028784
600000 view
9096959588 जामखेड खर्डा जनसुविधा धामणगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- धामनगाव PLASTER 14-08-2015 11:08:08
1140000 view
9422151406 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना पारेगाव खूर्द (लक्ष्मिवाडी) रस्ता कॉक्रीटीकारण करणे. किमी ०/०० ते ०/ :- पारेगाव खुर्द PCC 10-08-2015 04:08:50
20.0016224 73.8377201
3 view
9422290220 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ?????? ??? 14-08-2015 11:08:09
19.4009766 74.8934417
8 view
9689909599 श्रीगोंदा काष्टी बी.आर.जि.एफ. सार्वजनिक मुतारी बांधणे :- निमगाव खलू SEAL COAT 14-08-2015 12:08:59
18.8054862 74.9046888
0.26 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी CONCRETING 12-08-2015 03:08:01
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी CONCRETING 12-08-2015 03:08:01
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9422479538 पारनेर ढवळपुरी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - हिवारे कोरडा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 14-08-2015 12:08:16
249.08 view
9767241178 पाथर्डी तिसगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे ०/५०० ते १/०० :- माळी बाभूळगाव FINISHING 14-08-2015 02:08:51
19.1711432 75.1704113
185000 view
9423962013 संगमनेर निमोन दलित वस्ती सुधार योजना समनापूर (रुपवतेवस्ती) रस्ता खडीकर करणे किमी.०/०० ते १/८५० :- सामनापूर ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 14-08-2015 02:08:36
19.50548926022525 74.3565923068076
4.99 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ???? ??? ???? 14-08-2015 11:08:53
19.2202664 74.7618942
25 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील बी.आर.जि.एफ. चांगदेव मंदिर ते कानिफनाथ गुरुजी यांचे घरापर्यंत रस्ता कॉक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो CONCRETING 14-08-2015 10:08:35
19.1161101 74.7299728
2.08 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील बी.आर.जि.एफ. काँक्रीट रस्ता करणे :- नारायणडोहो CONCRETING 14-08-2015 10:08:10
19.1161101 74.7299728
1.64 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील बी.आर.जि.एफ. काँक्रीट रस्ता करणे :- नारायणडोहो CONCRETING 14-08-2015 11:08:53
19.1161101 74.7299728
1.64 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील बी.आर.जि.एफ. रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो CONCRETING 14-08-2015 11:08:39
19.0125025 74.7833899
0.2 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील बी.आर.जि.एफ. कानिफनाथ गुरुजी ते राजेंद्र साठे यांचे घरापर्यत रस्ता काँक्रीटकरण करणे :- नारायणडोहो CONCRETING 14-08-2015 11:08:24
19.0480613 74.8314946
1.7 view
9422479538 पारनेर टाकळी धोकेशवर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडगाव सवताळ ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 14-08-2015 12:08:11
191.11 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नारायणडोह ते उक्कडगांव रस्ता डांबरीकरण करणे ड्ढि.मी.०/०० ते ३/५०० इजिमा ३४० :- नारायणडोहो SEAL COAT 14-08-2015 11:08:27
19.0125025 74.7833899
22 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील 13 वित्त आयोग (पं.स.) मांडवा येथे मारूती मंदिरा जवळ (व्यायामशाळा) सुशोभीकरण करणे :- मांडवे FINAL 14-08-2015 12:08:37
19.0125025 74.7833899
1.15 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील जनसुविधा सांडवा येथे ग्रा.प.इमारत बांधणे :- मांडवे PLINTH LEVEL 14-08-2015 01:08:54
19.0125025 74.7833899
12.56 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील 13 वित्त आयोग (पं.स.) भातोडी नृरसिंह मंदिर येथे मोकळया जागेत पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- भातोडी (पारगाव) FINAL 14-08-2015 01:08:52
19.0125025 74.7833899
2.25 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी FINISHING 14-08-2015 02:08:40
19.0356518 74.8498298
230 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी BRICKWORK 14-08-2015 02:08:50
19.0356518 74.8498298
230 view
9730204741 कोपरगाव संवत्सर प्रदर्शन व विक्री बांधणे संवत्सर येथे प्रदर्शन व विक्री केंद्र बांधणे BRICKWORK 14-08-2015 04:08:56
19.9154518 74.7230958
??????? view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINISHING 14-08-2015 04:08:45
19.1521316 74.1322206
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव FINAL 14-08-2015 04:08:13
19.1521316 74.1322206
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव FINAL 14-08-2015 04:08:13
19.1521316 74.1322206
view
9561066348 अकोला सातेवाडी दलित वस्ती सुधार योजना भोळेवाडी दलितवस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 14-08-2015 04:08:21
19.4243086 73.9782027
3.00 ??? view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINAL 14-08-2015 04:08:05
19.1521316 74.1322206
view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पिंप्रीवळण ते ब्राम्हणी रस्ता किमी 0/500 ते 3/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी (ग्रामा137) :- ब्राम्हणी WBM CONSTRUCTION 14-08-2015 05:08:10
19.413339 74.7785095
22 view
9422479538 पारनेर पारनेर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - रांजनगाव मशीद ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 14-08-2015 05:08:54
18.9719907 74.5594047
200.38 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव WBM CONSTRUCTION 14-08-2015 05:08:23
19.1521316 74.1322206
view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथरे येथिल पशुवैदयकिय दवाखाण्यास संरक्षक भिंत बांधणे. :- पठारे खुर्द FINAL 14-08-2015 05:08:38
19.4791702 74.7876028
4.96 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथरे येथिल पशुवैदयकिय दवाखाण्यास संरक्षक भिंत बांधणे. :- पठारे खुर्द FINAL 14-08-2015 05:08:35
19.4791702 74.7876028
4.96 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा SEAL COAT 14-08-2015 05:08:16
19.1521316 74.1322206
view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथरे येथिल पशुवैदयकिय दवाखाण्यास संरक्षक भिंत बांधणे. :- पठारे खुर्द FINAL 14-08-2015 05:08:56
19.5115199 74.7381386
4.96 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पाथरे येथिल पशुवैदयकिय दवाखाण्यास संरक्षक भिंत बांधणे. :- पठारे खुर्द FINAL 14-08-2015 06:08:23
19.5115199 74.7381386
4.96 view
9822557020 पारनेर पारनेर 13 वित्त आयोग (ग्राम) अस्‍तगांव येथे सभा मंडप बांधणे :- अस्‍तगांव CONCRETING 14-08-2015 06:08:45
19.1521316 74.1322206
view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाल येथे पाईप गटार करणे :- पिंपरी शहाळी PIPE LAYING 12-08-2015 03:08:36
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9850648515 राहुरी टकळीमिया 13 वित्त आयोग (जि.प.) दहन दफन भुमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक सोई सुविधा पुरविणे स्मृती उदयान अंतर्गत मौजे टाकळिमियाँ येथिल स्मशानभुमीस सोई सुविधा पुरविणे. :- टकळीमिया CONCRETING 14-08-2015 06:08:35
19.4362517 74.6277611
2.64 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:21
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:40
19.3533848 75.223324
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) खरडगाव येथे सकाहरी लबडे घर ते आखेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरणकरणे CONCRETING 14-08-2015 01:08:59
19.3533848 75.223324
299158 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:02
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:59
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:21
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:25
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे आखेगांव दलितवस्तीमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- आखेगांव PLASTER 14-08-2015 01:08:51
600000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) खरडगाव येथे सकाहरी लबडे घर ते आखेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरणकरणे CONCRETING 14-08-2015 01:08:24
299158 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे आखेगांव दलितवस्तीमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- आखेगांव PLASTER 14-08-2015 01:08:27
19.3533848 75.223324
600000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे आखेगांव दलितवस्तीमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- आखेगांव PLASTER 14-08-2015 01:08:27
19.3533848 75.223324
600000 view
7040633171 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र माणिकदौंडी महादेव संस्थान भक्त निवास बांधणे :- माणिक दौंडी FINAL 14-08-2015 04:08:00
19.1711538 75.1704008
2500000 view
7040633171 पाथर्डी तिसगाव नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते रामा ६८ ते आंधळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे व मोरी बांधकाम करणे किमी १/०० :- माणिक दौंडी CARPET 14-08-2015 05:08:31
19.1711538 75.1704008
999000 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 15-08-2015 08:08:12
19.5396715 73.9994933
25 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 15-08-2015 08:08:04
19.5352526 73.9917279
25 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी BRICKWORK 15-08-2015 08:08:53
19.5352519 73.9917299
48 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी BRICKWORK 15-08-2015 08:08:24
48 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव यशवंत पंचायत अभियान शेवगांव प सं आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव CONCRETING 15-08-2015 08:08:51
19.3523562 75.2222386
1600000 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव यशवंत पंचायत अभियान शेवगांव प सं आवारात पेव्हींग ब्लॉक बसविणे :- शेवगांव CONCRETING 15-08-2015 08:08:33
1600000 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी SLAB LEVEL 15-08-2015 09:08:34
19.5396715 73.9994933
48 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी SLAB LEVEL 15-08-2015 09:08:03
19.5396715 73.9994933
48 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) गेवराई येथे पाईप गटार करणे :- गेवराई PIPE LAYING 12-08-2015 03:08:24
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड PCC 15-08-2015 10:08:01
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड PCC 15-08-2015 10:08:01
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड PCC 15-08-2015 10:08:28
19.533581666666667 74.07296833333334
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड PCC 15-08-2015 10:08:15
19.533581666666667 74.07296833333334
25 view
9511229666 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:55
19.533581666666667 74.07296833333334
25 view
9511229666 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:44
25 view
9511229666 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र अमृतेश्वर मंदिर देवस्थान रतनवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- कर्हेटाकळी WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:25
25 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:14
19.5431083 74.2032127
5 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:20
19.5377467 74.2039279
5 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:18
19.5446635 74.2042513
5 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू BRICKWORK 15-08-2015 10:08:05
19.541423333333334 74.03209
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू BRICKWORK 15-08-2015 10:08:26
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू BRICKWORK 15-08-2015 10:08:36
25 view
9511229666 अकोला समशेरपूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र टाहाकारी येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ PLINTH LEVEL 15-08-2015 10:08:01
19.541423333333334 74.03209
25 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (राजवाडा) :- सोनई FINISHING 15-08-2015 10:08:20
19.37169833333333 74.845325
4 view
9511229666 अकोला समशेरपूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र टाहाकारी येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खुंटेफळ PLINTH LEVEL 15-08-2015 10:08:01
19.541423333333334 74.03209
25 view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना खामगाव नं.१ दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- खामगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 11:08:50
19.52892966 75.16691243
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा खामगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- खामगाव PLASTER 15-08-2015 11:08:54
19.52892083 75.16576887
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा खामगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- खामगाव PLASTER 15-08-2015 10:08:08
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा खामगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- खामगाव PLASTER 15-08-2015 10:08:25
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड FINISHING 15-08-2015 11:08:50
19.577193333333334 74.01473833333333
25 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:54
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे मौजे आखेगांव दलितवस्तीमध्ये अंगणवाडी बांधणे :- आखेगांव PLASTER 14-08-2015 01:08:20
600000 view
9511229666 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी EXCAVATION 15-08-2015 11:08:47
19.577021666666667 74.01460333333333
48 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे SLAB LEVEL 14-08-2015 12:08:40
?????? view
9511229666 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी EXCAVATION 15-08-2015 11:08:47
19.577021666666667 74.01460333333333
48 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते शिरसगाव ते शिन्देवस्ती जुना वरखेड रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-१६९) :- शिरसगाव SEAL COAT 15-08-2015 12:08:50
19.55144699 75.11315504
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा वरखेड येथे ग्राम पंचायत कार्यालय बांधणे :- वरखेड FINISHING 15-08-2015 12:08:36
19.56941883 75.13497256
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र मौजे वरखेड येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे करणे. PLINTH LEVEL 15-08-2015 12:08:15
19.56942662 75.13498714
??.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ गोपाळपूुर ते शिरसगाव ते प्रजिमा-३० खडी पृष्ठभागाचे खडडे भरणे ड्ढि मी नं ०/०० ते २/४०० (ग्रामा-४१) :- गोपाळपुर SEAL COAT 15-08-2015 11:08:20
19.54748534 75.14941173
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 15-08-2015 10:08:53
18.7384479 75.3059013
view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड BRICKWORK 15-08-2015 12:08:09
19.55035743 75.11889521
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 10:08:12
18.7384479 75.3059013
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 10:08:21
18.7384479 75.3059013
view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते प्रजिमा-३० ते वाकडी मार्ग ड्ढि मी नं ०/०० ते २/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-४७) :- शिरसगाव SEAL COAT 15-08-2015 11:08:49
19.54972732 75.12675996
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9822513707 अकोला सातेवाडी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - कौठेवाडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 12:08:34
19.49265445088676 73.86718576215155
128.24 view
9822513707 अकोला सातेवाडी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - कौठेवाडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 12:08:27
128.24 view
9822513707 अकोला सातेवाडी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - कौठेवाडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 12:08:27
19.4934418386528 73.87295388928068
128.24 view
9822513707 अकोला सातेवाडी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - कौठेवाडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 12:08:34
19.4910726705797 73.87045489576742
128.24 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे वाळकी येथे सभागृह बांधणे :- वाळकी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 11:08:58
19.0623032 74.7062533
7 view
8275201389 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 12:08:04
19.0623032 74.7062533
1.72 view
8275201389 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 12:08:22
19.0623032 74.7062533
1.72 view
8275201389 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती खारेकर्जुने येथील जि.प.शाळा २ खोल्या दुरूस्ती करणे ता.नगर :- कर्जुणे खारे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 12:08:42
19.0623032 74.7062533
1.72 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे वाळकी येथे सभागृह बांधणे :- वाळकी ????? ?????? ??? 15-08-2015 12:08:53
19.0623032 74.7062533
7 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे वाळकी येथे सभागृह बांधणे :- वाळकी ????? ?????? ??? 15-08-2015 12:08:54
19.0623032 74.7062533
7 view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव EMBANKMENT 15-08-2015 01:08:53
19.52816308 75.08573482
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते गिडेगाव ते जुना गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते १/०० मजबुतीकरण व डंाबरीकरण करणे (ग्रामा-१७३) :- गिडेगाव SEAL COAT 15-08-2015 12:08:34
19.54345461 75.08601255
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- तिळवणी PLASTER 15-08-2015 03:08:11
19.9136064 74.6335223
6 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (लोंढे वस्ती) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 03:08:44
19.398198333333333 74.817485
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (लोंढे वस्ती) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 03:08:09
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (मातंगवाडा) :- घोडेगाव CONCRETING 15-08-2015 03:08:34
19.350636666666666 74.88484833333334
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (मातंगवाडा) :- घोडेगाव CONCRETING 15-08-2015 03:08:51
19.348725 74.88311999999999
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना आर.सी.सी.पाईप गटार करणे. :- घोडेगाव FINISHING 15-08-2015 03:08:43
19.348636666666668 74.88311999999999
5 view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 03:08:17
18.9968595 74.6981105
?????? view
9822940821 कोपरगाव संवत्सर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे रेलवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोकमठाण SLAB LEVEL 15-08-2015 04:08:11
19.8958156 74.4762365
4.5 view
9822940821 कोपरगाव संवत्सर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे रेलवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोकमठाण SLAB LEVEL 15-08-2015 04:08:40
4.5 view
9822940821 कोपरगाव संवत्सर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे रेलवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कोकमठाण SLAB LEVEL 15-08-2015 04:08:10
4.5 view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 03:08:07
18.9968595 74.6981105
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 04:08:11
18.9968595 74.6981105
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 04:08:43
18.9968595 74.6981105
?????? view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- दहिफळ जुने FINAL 15-08-2015 11:08:39
19.3496879 75.3698369
4990 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव CONCRETING 15-08-2015 11:08:17
19.3496879 75.3698369
6000 view
9423456056 शेवगाव दहिगाव ने 13 वित्त आयोग (ग्राम) गावठाण सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे :- लोळेगांव CONCRETING 15-08-2015 11:08:53
19.3487532 75.3835699
6000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ EXCAVATION 15-08-2015 12:08:36
19.3496879 75.3698369
1000000 view
9423456056 शेवगाव मुंगी 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- खुंटेफळ EXCAVATION 15-08-2015 12:08:47
19.3487532 75.3835699
1000000 view
9850387337 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी FINAL 16-08-2015 11:08:27
19.1810802 74.6835902
25 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पोहेगाव SLAB LEVEL 16-08-2015 04:08:33
19.8111995 74.3845546
6 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- पोहेगाव SLAB LEVEL 16-08-2015 04:08:37
19.8392938 74.391677
6 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. जनसुविधा चांदेकसारे येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे FINISHING 16-08-2015 05:08:57
19.8164298 74.396209
10 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. जनसुविधा चांदेकसारे येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे FINISHING 16-08-2015 05:08:30
19.8464822 74.4435984
10 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. जनसुविधा चांदेकसारे येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे FINISHING 16-08-2015 05:08:55
19.838326 74.4150973
10 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. जनसुविधा चांदेकसारे येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे FINISHING 16-08-2015 05:08:29
19.838326 74.4150973
10 view
9552041515 राहता वाकडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे बाभळेश्वर कोकाटेवस्ती :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 14-08-2015 09:08:23
19.6027823 74.50554874
600000 view
7040633171 पाथर्डी तिसगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे १/०० ते १/५०० :- माळी बाभूळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 10:08:57
19.2180294 75.0450221
185000 view
7040633171 पाथर्डी तिसगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) मालीबाभूलगाव येथील स्मशानभूमी रस्ता दुरुस्त करणे ०/५०० ते १/०० :- माळी बाभूळगाव WBM CONSTRUCTION 17-08-2015 10:08:06
19.1877426 75.148591
185000 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे बागुल मातंग वस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- उककडगाव CONCRETING 15-08-2015 03:08:19
19.9136064 74.6335223
5 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) सुरेगाव कोळपेवाडी शिवेवर पाटाजवळ दशक्रिया विधी घाट बांधणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 11:08:38
19.9010824 74.3414399
4.09 view
8421135464 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव CONCRETING 17-08-2015 10:08:26
400000 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र इंदोरी येथील विठठल मंदिरास भक्तनिवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी ओल्ड FINISHING 15-08-2015 11:08:15
19.577193333333334 74.01473833333333
25 view
8149202046 पाथर्डी तिसगाव आमदार निधी (वि.स.स.) ग्रामपंचायत मिळकत मध्ये मुस्लीम स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- तिसगाव FINAL 15-08-2015 08:08:22
499000 view
8149202046 पाथर्डी मिरी जि.प.सेस कान्होबाचीवाडी ते खंडोबाचीवाडी रस्ता दुरुस्ती :- करंजी WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 09:08:48
400000 view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 15-08-2015 11:08:41
18.6358784 75.4719211
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 11:08:41
18.6802876 75.3980699
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 15-08-2015 11:08:54
18.6358784 75.4719211
view
9421560451 पाथर्डी भालगाव जनसुविधा स्मशानभूमी विकास :- एकनाथवाडी FINAL 17-08-2015 01:08:36
800000 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० SEAL COAT 17-08-2015 02:08:35
??????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० SEAL COAT 17-08-2015 04:08:28
19.8815962 74.3632315
??????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० SEAL COAT 17-08-2015 04:08:13
19.8815962 74.3632315
??????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव जनसुविधा शहाजापूर स्मशानभूमी परिसर विकास करणे SLAB LEVEL 17-08-2015 11:08:42
19.8815962 74.3632315
8 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव जनसुविधा मढी खु. येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे EXCAVATION 17-08-2015 12:08:59
19.8383263 74.415097
10 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव जनसुविधा कारवाडी येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे EXCAVATION 17-08-2015 03:08:02
19.8815962 74.3632315
10 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगांव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- देरडे चांदवड SLAB LEVEL 17-08-2015 12:08:46
19.8393013 74.391663
6 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगांव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कारवाडी SLAB LEVEL 17-08-2015 03:08:04
19.8815962 74.3632315
6 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगांव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- देरडे चांदवड SLAB LEVEL 17-08-2015 12:08:02
19.8393013 74.391663
6 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव जनसुविधा कारवाडी येथे ग्रा.पं. कार्यालय बांधणे EXCAVATION 17-08-2015 03:08:15
19.8815962 74.3632315
10 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० SEAL COAT 17-08-2015 02:08:12
19.8815962 74.3632315
??????? view
9822741081 नेवासा सोनई बी.आर.जि.एफ. सिमेंट काँक्रीट पाईप गटर (रमेश वैरागर ते महालक्ष्मी मंदीर) FINAL 17-08-2015 04:08:43
19.353428333333333 74.88038666666667
0.54 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव नाविन्यपूर्ण योजना ग्रा.मा. २५ ते वडाचीवाडी ते कारवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे SEAL COAT 17-08-2015 03:08:02
19.8815962 74.3632315
?????? view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:09
19.123230106351198 74.7392880668469
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:20
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:54
19.316298701597205 75.02250497919582
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:10
19.316407146464346 75.02270391825685
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:40
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:58
19.315958350314858 75.02282167016106
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे माका येथे झोपडपटटी गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- माका PCC 17-08-2015 01:08:17
19.317150070032834 75.02472476877439
4 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे माका येथे झोपडपटटी गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- माका PCC 17-08-2015 01:08:39
19.316993377551356 75.02443760264971
4 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे माका येथे झोपडपटटी गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- माका PCC 17-08-2015 01:08:58
19.31631202980593 75.02372373537096
4 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे PLASTER 17-08-2015 01:08:58
19.31503137360736 75.02403485380785
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे PLASTER 17-08-2015 01:08:26
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे PLASTER 17-08-2015 01:08:22
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे दुकानगाळे बांधणे FINAL 17-08-2015 01:08:42
19.31471971882025 75.02462408378871
3.63 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे दुकानगाळे बांधणे FINAL 17-08-2015 01:08:03
3.63 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे दुकानगाळे बांधणे FINAL 17-08-2015 01:08:49
3.63 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINAL 17-08-2015 01:08:25
19.326712933889578 75.01915623118582
1.15 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINAL 17-08-2015 01:08:11
1.15 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINAL 17-08-2015 01:08:23
1.15 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. माका येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINAL 17-08-2015 01:08:48
1.15 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 02:08:31
19.36946646096312 75.03647241218944
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 02:08:02
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 02:08:57
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 02:08:29
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:55
19.370749789729835 75.03654143885409
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:20
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:36
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:48
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:14
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:35
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव माका रोड ससाणेवस्ती येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 02:08:57
5 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:02
19.37177805614505 75.03671909516626
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:20
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:23
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:58
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:49
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:11
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 02:08:15
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 03:08:49
19.383664278495583 75.02461182171375
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 03:08:17
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 03:08:37
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 03:08:00
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (लाल गेट ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 03:08:51
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दलीतवस्ती गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण व गटार बांधकाम करणे ता नेवासा :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:33
19.38332194681384 75.02475952415287
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दलीतवस्ती गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण व गटार बांधकाम करणे ता नेवासा :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:54
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दलीतवस्ती गावठाणअंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण व गटार बांधकाम करणे ता नेवासा :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:10
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:12
19.37391905788959 75.03193592441922
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:48
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:06
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 03:08:22
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 04:08:04
5 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना देडगाव दळेवस्ती नवे देडगाव येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व गटर बांधकाम करणे :- देडगाव CONCRETING 17-08-2015 04:08:28
5 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 04:08:35
19.37448151263441 75.03782402153713
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 04:08:57
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 04:08:25
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 04:08:08
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे PLINTH LEVEL 17-08-2015 04:08:25
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:30
19.374483869139173 75.03794254820318
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:52
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:13
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:39
19.391379784384316 74.98425207913029
1.10 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:11
1.10 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:40
1.10 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:06
19.39164041641348 74.98450084812079
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:31
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) फत्तेपूर येथे मारुती मंदिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे CONCRETING 17-08-2015 05:08:04
2.12 view
9822816795 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा FINISHING 17-08-2015 06:08:49
19.38286610027947 74.97333791545351
12.48 view
9822816795 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा FINISHING 17-08-2015 06:08:14
12.48 view
9822816795 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा FINISHING 17-08-2015 06:08:32
12.48 view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:53
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:53
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:42
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:20
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:20
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव जि.प.सेस भालगाव येथील तनपूरेवस्ती शाळा ते गुप्ताई मंदिर रस्ता दुरुस्ती करणे :- भाळगाव EMBANKMENT 17-08-2015 03:08:52
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9422704996 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले EXCAVATION 18-08-2015 10:08:39
19.5189011 73.8670072
24.99 ??? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (पं.स.) पिंपरीशहाली ते दहिगाव रस्ता ते नवथरवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. ???? ???? 18-08-2015 10:08:14
19.5364945 75.1162466
?.?? view
9422704996 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले EXCAVATION 18-08-2015 10:08:36
19.5189011 73.8670072
24.99 ??? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (पं.स.) पिंपरीशहाली ते दहिगाव रस्ता ते नवथरवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. ???? ???? 18-08-2015 10:08:20
19.5364945 75.1162466
?.?? view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 12:08:04
19.39862833333333 74.81790833333334
3 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र मौजे वरखेड येथे स्वच्छतागृह बांधकाम करणे करणे. PLINTH LEVEL 18-08-2015 12:08:19
19.5912945 75.1267403
??.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 18-08-2015 12:08:20
19.5460591 75.1322574
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 18-08-2015 12:08:20
19.5460591 75.1322574
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 18-08-2015 12:08:54
19.5566122 75.1170903
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-कुकाणा येथील भोसलेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 02:08:26
19.4310501 75.0782026
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-कुकाणा येथील भोसलेवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 02:08:33
19.4310501 75.0782026
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना तरवडी काळेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरण :- तरवडी CONCRETING 18-08-2015 01:08:22
19.4574736 75.0669243
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना तरवडी काळेगाव रस्ता कॉक्रीटीकरण :- तरवडी CONCRETING 18-08-2015 01:08:00
19.4519053 75.0558057
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (चांभार वस्ती) :- घोडेगाव SITE CLEANING 18-08-2015 12:08:13
19.349005 74.88564666666666
3 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (शहाराव वस्ती माणीकनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 12:08:53
19.354078333333334 74.87964666666667
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 12:08:57
19.353793333333332 74.87989333333333
3 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 18-08-2015 12:08:57
19.353793333333332 74.87989333333333
3 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (पं.स.) पिंपरीशहाली ते धनगरवाडी रस्ता ते नवथरवस्ती रस्ता दुरुस्ती करणे. ???? ???? 18-08-2015 10:08:14
19.5407826 75.1398409
?.?? view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील दलित वस्ती सुधार योजना मेहेकरी राजवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी CONCRETING 18-08-2015 12:08:09
19.1161109 74.7299743
2.5 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी CONCRETING 18-08-2015 10:08:58
19.4611068 75.112965
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी CONCRETING 18-08-2015 10:08:58
19.4611068 75.112965
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) सुकळी-मजलेशहर रस्ता ते अप्पासाहेब गुंड घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. EMBANKMENT 18-08-2015 09:08:03
19.4611068 75.112965
?.?? view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील दलित वस्ती सुधार योजना मेहेकरी काणडेवस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे :- मेहेकरी CONCRETING 18-08-2015 12:08:44
19.1161109 74.7299743
3 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील दलित वस्ती सुधार योजना बाराबाभळी गाडेवस्ती येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- बाराबाभळी CONCRETING 18-08-2015 02:08:12
19.1161109 74.7299743
1.99 view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव EMBANKMENT 15-08-2015 01:08:25
19.52811099 75.08586179
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव EMBANKMENT 15-08-2015 01:08:53
19.54174423 75.08611793
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव EMBANKMENT 15-08-2015 01:08:33
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे तरवडी नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे :- तरवडी PLASTER 15-08-2015 02:08:47
19.51351465 75.08858222
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने दलित वस्ती सुधार योजना घेवरी येथे समाजमंदिर बांधणे :- दहिगांव ने FINAL 13-08-2015 05:08:32
700000 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव CONCRETING 19-08-2015 11:08:52
19.5357447 73.9979323
25 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव CONCRETING 19-08-2015 11:08:31
19.5357447 73.9979323
25 view
9970963669 श्रीगोंदा काष्टी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरातवाडी शेंडगेवस्ती :- काष्टी SLAB LEVEL 19-08-2015 11:08:20
4.5 view
9970963669 श्रीगोंदा काष्टी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरातवाडी शेंडगेवस्ती :- काष्टी SLAB LEVEL 19-08-2015 11:08:15
4.5 view
9970963669 श्रीगोंदा काष्टी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खरातवाडी शेंडगेवस्ती :- काष्टी SLAB LEVEL 19-08-2015 11:08:16
4.5 view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते खांडगाव ते प्रजिमा ४४ रस्ता :- खांडगाव SEAL COAT 17-08-2015 04:08:14
11 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पुणतांबा चांगदेवनगर :- पूनतांबा :- पूनतांबा SLAB LEVEL 18-08-2015 01:08:10
19.0801981 74.7321896
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा (वाणी यांच्या घरापर्यंत) रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 18-08-2015 01:08:29
19.7034828 74.544647
200000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा (वाणी यांच्या घरापर्यंत) रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 18-08-2015 01:08:51
19.7708948 74.4760175
200000 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पुणतांबा चांगदेवनगर :- पूनतांबा :- पूनतांबा SLAB LEVEL 18-08-2015 01:08:10
19.0801981 74.7321896
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 18-08-2015 01:08:09
19.7708948 74.4760175
209000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे पुणतांबा गावांतर्गत कंुभारवाडा येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- पूनतांबा :- पूनतांबा CONCRETING 18-08-2015 01:08:09
19.7708948 74.4760175
209000 view
9822760634 अकोला देवठाण गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती रामा ३२ देवठाण विरगाव ते हिवरगाव रस्ता खडी प नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/०० ते २/०० प्रजिमा १६ :- अधोडी WBM CONSTRUCTION 19-08-2015 12:08:49
19.6219678 74.0440771
9 view
9822760634 अकोला देवठाण जनसुविधा देवठाण येथे स्मशानभुमी विकास करणे PLINTH LEVEL 19-08-2015 12:08:12
19.6493948 74.0393823
8.00 ??? view
9822606691 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- सामनगांव SLAB LEVEL 19-08-2015 12:08:37
19.3191859 75.1306743
1000000 view
9822760634 अकोला देवठाण जनसुविधा देवठाण येथे स्मशानभुमी विकास करणे PLINTH LEVEL 19-08-2015 12:08:57
19.6493948 74.0393823
8.00 ??? view
9822760634 अकोला देवठाण जनसुविधा देवठाण येथे स्मशानभुमी विकास करणे PLINTH LEVEL 19-08-2015 12:08:24
19.6493948 74.0393823
8.00 ??? view
9822760634 अकोला देवठाण 13 वित्त आयोग (पं.स.) भैरवनाथ चौक देवठाण येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे CONCRETING 19-08-2015 12:08:09
0.50 ??? view
9822760634 अकोला देवठाण गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती रामा ३२ देवठाण विरगाव ते हिवरगाव रस्ता खडी प नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/०० ते २/०० प्रजिमा १६ :- अधोडी WBM CONSTRUCTION 19-08-2015 12:08:38
19.5732209 74.2119922
9 view
9822760634 अकोला देवठाण 13 वित्त आयोग (पं.स.) भैरवनाथ चौक देवठाण येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे CONCRETING 19-08-2015 12:08:36
19.5732209 74.2119922
0.50 ??? view
9850521421 शेवगाव दहिगाव ने 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे सामाजिक सभागृह बांधणे :- सामनगांव SLAB LEVEL 19-08-2015 12:08:45
19.3498196 75.2162651
1000000 view
9822760634 अकोला देवठाण गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती रामा ३२ देवठाण विरगाव ते हिवरगाव रस्ता खडी प नुतनीकरण करणे ड्ढिमी ०/०० ते २/०० प्रजिमा १६ :- अधोडी WBM CONSTRUCTION 19-08-2015 12:08:13
19.5732209 74.2119922
9 view
9822760634 अकोला देवठाण प्रा.शाळा इमारती बांधकामे देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी SLAB LEVEL 19-08-2015 01:08:41
19.6552737 74.0413952
5.5 view
9822760634 अकोला देवठाण प्रा.शाळा इमारती बांधकामे देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी SLAB LEVEL 19-08-2015 01:08:25
19.6513544 74.0400533
5.5 view
9822760634 अकोला देवठाण प्रा.शाळा इमारती बांधकामे देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी SLAB LEVEL 19-08-2015 01:08:27
19.6493948 74.0393823
5.5 view
9822760634 अकोला देवठाण प्रा.शाळा इमारती बांधकामे देवठाण (गिरेवाडी) येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- अधोडी SLAB LEVEL 19-08-2015 01:08:39
19.6493948 74.0393823
5.5 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे साकुरी येथील उपासणी महाराज मंदिरातील गावांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी CONCRETING 19-08-2015 01:08:42
19.5902659 74.203086
299473 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे साकुरी येथील उपासणी महाराज मंदिरातील गावांतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी CONCRETING 19-08-2015 01:08:49
299473 view
9604369569 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे साकुरी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे. ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी FINISHING 19-08-2015 01:08:51
19.5902659 74.203086
910899 view
9822253845 अकोला कोतूळ को.प.बंधारे २७०२-५८५९ बिगर आदिवासी को.प.बं.धामणगाव पाट :- धामनगाव पट :- ?????? ?????? 17-08-2015 04:08:17
19.5412587 73.9970237
42.91 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते चांदा जुना रस्ता) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 01:08:52
19.346146666666666 74.87986333333333
22.00 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते चांदा जुना रस्ता) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 02:08:15
22.00 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते चांदा जुना रस्ता) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 02:08:34
22.00 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते ब-हाटे वस्ती) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 02:08:16
19.348875 74.88226833333333
20.0 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते ब-हाटे वस्ती) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 02:08:54
20.0 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण (घोडेगाव ते ब-हाटे वस्ती) घोडेगाव SEAL COAT 19-08-2015 02:08:02
19.348871666666664 74.87104333333333
20.0 view
9604369569 राहता साकुरी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती मौजे अस्तगांव जि.प.प्रा.शाळेचे 1-शाळा खोली दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव PLINTH LEVEL 19-08-2015 02:08:40
19.6581601 74.5010317
102513 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे अस्तगाव माऊलीनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव CONCRETING 19-08-2015 02:08:08
19.6581601 74.5010317
500000 view
9604369569 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणगांव खु.शॉपिंग सेंटर बांधकाम करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINISHING 19-08-2015 02:08:52
19.6707575 74.49478
326666 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे रांजणगाव खु. गावठाण अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 19-08-2015 02:08:55
19.7042924 74.5432517
500000 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे रांजणगाव खु. गावठाण अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 19-08-2015 02:08:36
500000 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. प्रजिमा-31 ते हरिजन वस्ती (मोरे चिंचोरा रस्ता) मोरे चिंचोरे SEAL COAT 19-08-2015 02:08:47
19.339061666666666 74.79139333333333
10.00 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. प्रजिमा-31 ते हरिजन वस्ती (मोरे चिंचोरा रस्ता) मोरे चिंचोरे SEAL COAT 19-08-2015 03:08:12
10.00 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे रांजणगाव खु. खंडोबा रोड दलितवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द CONCRETING 19-08-2015 03:08:09
19.6886766 74.5528279
500000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते राज्यमार्ग 50 टाकळीभान गुजरवाडी वांगी मे मुख्य जिल्हा मार्ग 84 जोडरस्ता (इजीमा 227) कि.मी. 5/00 ते 7/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- टाकळीभान SEAL COAT 19-08-2015 10:08:21
2200000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते राज्यमार्ग 50 टाकळीभान गुजरवाडी वांगी मे मुख्य जिल्हा मार्ग 84 जोडरस्ता (इजीमा 227) कि.मी. 5/00 ते 7/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- टाकळीभान SEAL COAT 19-08-2015 10:08:42
2200000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान बी.आर.जि.एफ. जमिनीवरील पाण्याची टाकी बांधकाम करणे ????? ?????? ??? 19-08-2015 11:08:25
132181 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे 2. भेर्डापूर - समाजमंदीरजवळ :- भेरदापूर PLINTH LEVEL 19-08-2015 11:08:24
450000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.र्केद्र भेर्डापूर संकुलास संरक्षक भिंत बांधणे :- भेरदापूर FINAL 19-08-2015 11:08:02
500000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.र्केद्र भेर्डापूर संकुलास संरक्षक भिंत बांधणे :- भेरदापूर FINAL 19-08-2015 12:08:17
500000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती मालुंजा येथील जि.प. 2 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- माळुंजे बुद्रुक FINISHING 19-08-2015 12:08:37
200000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती मालुंजा येथील जि.प. 2 खोली शाळा इमारत दुरूस्त करणे :- माळुंजे बुद्रुक FINISHING 19-08-2015 12:08:43
200000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे 4. कारेगाव टिळेकरवस्ती :- कारेगाव PLASTER 19-08-2015 12:08:14
600000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे 4. कारेगाव टिळेकरवस्ती :- कारेगाव FINISHING 19-08-2015 12:08:28
600000 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान जनसुविधा SABHAMANDAP KAREGAON SLAB LEVEL 19-08-2015 01:08:24
5.0 lakh view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान जि.प.सेस NIKAM SIR HOUSE TOKUNBHARWADA CONCRETE ROAD CONCRETING 19-08-2015 01:08:53
3.0 lakh view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान जि.प.सेस PRIMARY SCHOOL NIKAM SHOP CONCRETE ROAD CONCRETING 19-08-2015 01:08:46
3.0 lakh view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय कर्मचारी निवासस्थानाचा परिसर विकास करणे. FINAL 19-08-2015 03:08:34
19.3554 74.81448166666668
2.17 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान जि.प.सेस NIKAM HOUSE TO RAVSAHEB PATARE HOUSE CONCRETE ROAD CONCRETING 19-08-2015 01:08:40
3.0 lakh view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय कर्मचारी निवासस्थानाचा परिसर विकास करणे. FINAL 19-08-2015 03:08:20
2.17 view
9822741081 नेवासा सोनई डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय कर्मचारी निवासस्थानाचा परिसर विकास करणे. FINAL 19-08-2015 03:08:21
2.17 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान 13 वित्त आयोग (पं.स.) C D WORK AND PIPE GUTTER FHULENAGAR KAREGAON PIPE LAYING 19-08-2015 01:08:52
1.70 lakh view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान 13 वित्त आयोग (पं.स.) C D WORK AND PIPE GUTTER FHULENAGAR KAREGAON CONCRETING 19-08-2015 01:08:57
1.70 lakh view
8421135464 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव ????? ?????? ??? 19-08-2015 01:08:02
300000 view
8421135464 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव ????? ?????? ??? 19-08-2015 01:08:59
400000 view
9822741081 नेवासा सोनई जनसुविधा स्मशानभुमी परिसर विकास करणे.बेल्हेकरवाडी FINAL 19-08-2015 03:08:19
19.40422166666667 74.79497166666667
8.00 view
9511229666 अकोला राजूर डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा आ उपकेंद्र साम्रद इमारत दुरुस्ती करणे अकोले :- दहिगाव शे SITE CLEANING 19-08-2015 04:08:26
22 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी EXCAVATION 18-08-2015 02:08:53
25 view
9404980858 नगर वाळकी दलित वस्ती सुधार योजना गुडेगांव दलितवस्ती/गावठाण येथे पक्का रस्ता करणे :- गुंडेगाव CARPET 18-08-2015 01:08:40
10 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गुंडेगांव / कासारमळा ऐवजी बाबुर्डी घुमट भगतवस्ती :- बाबूर्डी घुमट SLAB LEVEL 18-08-2015 03:08:37
4.5 view
9404980858 नगर नागरदेवळे 13 वित्त आयोग (पं.स.) रसळमळा येथे अंतर्गत रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण करणे :- नागरदेवळे PCC 19-08-2015 02:08:07
1.15 view
9404980733 नगर अरणगाव जलयुक्त शिवार को.प.(पाच पट्टा) दुरुस्ती करणे ???? ? ?????? 19-08-2015 02:08:58
19.0662537 74.7107169
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 19-08-2015 04:08:14
18.9967181 74.6907404
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 19-08-2015 04:08:56
18.9967181 74.6907404
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 19-08-2015 04:08:23
18.9967181 74.6907404
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 19-08-2015 05:08:04
18.9787785 74.6978043
?????? view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 10:08:35
19.5865784 74.2027812
5 view
8007388963 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. चितळवेढे येथे स्मशानभूमी शेड बांधणे PLINTH LEVEL 19-08-2015 11:08:27
19.52960446400059 73.89712301917159
162305/- ??. view
8007388963 अकोला राजूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका EXCAVATION 19-08-2015 02:08:19
19.5150924 73.9111068
27.5 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे पढेगाव गावठाण अंतर्गत दलितवस्तीतील सपाटीकरण करणे SITE CLEANING 20-08-2015 11:08:04
19.8857095 74.5455264
????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे उर्दू शाळा येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- शिरसगाव PLASTER 20-08-2015 10:08:55
19.8921347 74.6017787
6 view
8007388963 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. केळुंगण येथे स्मशानभूमीस शेड बांधणे FINAL 19-08-2015 12:08:04
19.5150924 73.9111068
165861/- ??. view
9404980733 नगर अरणगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) न.पा.पु. दुरुस्ती करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 20-08-2015 12:08:43
19.0684322 74.6541198
????? view
9404980733 नगर निंबळक जि.प. सेस दुरूस्ती हिवरे बाजार येथील उंच टाकी ते मंगल कार्यालय न.पा.पु.दुरुस्ती करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 20-08-2015 01:08:37
19.0865158 74.6108337
?????? view
9404980733 नगर निंबळक जि.प. सेस दुरूस्ती हिवरे बाजार येथील उंच टाकी ते मंगल कार्यालय न.पा.पु.दुरुस्ती करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 20-08-2015 01:08:36
19.0865158 74.6108337
?????? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा आ पथक घाटघर येथे नविन इमारत बांधणे ता.अकोले. :- दिवटे FINAL 19-08-2015 04:08:35
19.54528667 73.63483193
38 view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा आ उपकेंद्र साम्रद इमारत दुरुस्ती करणे अकोले :- दहिगाव शे FINISHING 19-08-2015 05:08:02
19.5257457 73.68277611
22 view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. कोलटेंभे येथे गटार बांधकाम करणे CONCRETING 19-08-2015 06:08:53
19.4983612 73.74293896
81233/- ?? view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. कोलटेंभे येथे गटार बांधकाम करणे CONCRETING 19-08-2015 06:08:12
19.49888136 73.74246435
81233/- ?? view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 03:08:06
19.6237224 74.661623
400000 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती भामठाण घुमनदेव ते कमालपूर मार्ग ग्रा.मा.6 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि.मी.0/00 ते 4/00 (जॉब क्र.14/01/01/10/006) :- भामठाण CONCRETING 20-08-2015 03:08:30
19.613174 74.6787815
1000000 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती इजिमा-43 ब्राम्हणगाव वेताळ वडाळा महादेव ते मुठेवडगाव टाकळीभान बेलपिंपळगाव ते नेवासारस्ता खडी पृष्ठभागाचे नूतनीकरण करणे इजिमा-226 कि.मी.2/00 ते 4/00 (जॉब क्र.14/01/01/14/005) :- ब्राम्हणगाव वेताळ CONCRETING 20-08-2015 03:08:02
19.613174 74.6787815
400000 view
9422704996 अकोला समशेरपूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे रनद खु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खुंटेफळ PLINTH LEVEL 20-08-2015 04:08:14
19.5384855 73.9951622
5.5 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे धनगरवाडी येथे अदिवासी वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता (एस.सी.) :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 12:08:07
19.65638311 74.6049972
27038 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे धनगरवाडी येथे अदिवासी वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता (एस.टी.) :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 12:08:23
19.6564344 74.60484024
26001 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे धनगरवाडी येथे कचरा कुंडया खरेदी करणे. ता.राहाता :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी FINAL 20-08-2015 12:08:35
19.65610778 74.60497282
24462 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे धनगरवाडी जि.प.प्रा.शाळा वॉलकंपाऊन्ड बांधकाम करणे.ता.राहाता :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी FINAL 20-08-2015 12:08:18
19.65484073 74.60466022
129051 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे धनगरवाडी जि.प.प्रा.शाळा वॉलकंपाऊन्ड बांधकाम करणे.ता.राहाता :- धनगर वाडी :- धनगर वाडी FINAL 20-08-2015 12:08:42
19.65484073 74.60466022
129051 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल आंबेडकर वसाहत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:56
19.61544242 74.62182055
300000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल आंबेडकर वसाहत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:20
19.61545816 74.62182202
300000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल पांडुरंग वसाहत येथे रस्ता खडीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:54
19.61536368 74.62163643
500000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल पांडुरंग वसाहत येथे रस्ता खडीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:13
19.61536368 74.62163643
500000 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रांजणखोल येथिल बेलापुर खंडाळा रस्ता ते लांडगे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:10
19.60290841 74.61917262
200000 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रांजणखोल येथिल बेलापुर खंडाळा रस्ता ते लांडगे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 01:08:05
19.60293915 74.61937018
200000 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे बाभळे·ार येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 20-08-2015 03:08:23
19.6017911 74.507153
132500 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे बाभळे·ार येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 20-08-2015 03:08:41
19.6017911 74.507153
132500 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे बाभळे·ार (श्रीरामपुर रोड व पाण्याची टाकी जवळ) आर.सी.सी. पाईप गटार करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर FINAL 20-08-2015 03:08:51
19.6017911 74.507153
140000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे बाभळे·ार महादेवनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 03:08:41
19.6017911 74.507153
800000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे बाभळे·ार महादेवनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 03:08:07
19.6017911 74.507153
800000 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे बाभळेश्वर बु.येथे नविन वडारवाडा मधील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर CONCRETING 20-08-2015 03:08:38
19.6017911 74.507153
96408 view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे बाभळेश्वर बु.येथे नविन वडारवाडा मधील रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर CONCRETING 20-08-2015 03:08:17
19.6017911 74.507153
96408 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे बाभळे·ार यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 04:08:20
19.6017911 74.507153
500000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे बाभळे·ार यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 04:08:07
19.6017911 74.507153
500000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे बाभळे·ार यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- बाभळेश्वर :- बाभळेश्वर WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 04:08:35
19.6017911 74.507153
500000 view
9767602597 कोपरगाव ब्राम्हणगाव बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - टाकळी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 20-08-2015 05:08:58
93.52 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे शिवाजीनगर येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- दहीगाव बोलका FINAL 20-08-2015 06:08:10
19.877723 74.4825771
4.5 view
9422151231 अकोला राजूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका EXCAVATION 20-08-2015 05:08:54
19.51649691 73.79682594
27.5 view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. कोलटेंभे येथे गटार बांधकाम करणे CONCRETING 19-08-2015 06:08:58
19.4989314 73.742505
81233/- ?? view
9527605448 अकोला समशेरपूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे रनद खु.येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- खुंटेफळ PLINTH LEVEL 20-08-2015 04:08:43
5.5 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:40
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:09
19.5503763 75.0964517
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:34
19.3814156 75.1843518
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते कौडगांव ते जाधव वस्ती माथणी रोड कि.मी ०/०० ते १/०५० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- कौडगाव CARPET 20-08-2015 02:08:32
19.3814019 74.647863
14.99 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील 13 वित्त आयोग (पं.स.) आठवड येथे जामखेड रोड ते पाझर तलाव रस्ता करणे :- आठवड EMBANKMENT 20-08-2015 03:08:29
19.3814019 74.647863
2 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर जि.प.सेस गोधेगाव ते दहेगाव बोलका शिव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 09:08:29
19.8921347 74.6017787
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर जि.प.सेस गोधेगाव ते दहेगाव बोलका शिव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:56
19.8921347 74.6017787
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती आखवाडे यथे दोन खोल्या शाळा दरुस्त करणे :- आखतदवाडे FINAL 21-08-2015 09:08:45
19.3214625 75.1085666
view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (जि.प.) गोधेगाव ते दहीगाव बोलका रस्ता खडीकरण करणे ०/३०० ते १/०० WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:01
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. बी.आर.जि.एफ. मळेगांव शे नगर रोड द व समाजमंदिर दुरस्ती :- मळेगांव शे FINAL 21-08-2015 10:08:25
28932 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (जि.प.) कासली ते आपेगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:55
19.8921347 74.6017787
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर नाविन्यपूर्ण योजना दहीगाव बोलका ते भोजडे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे SEAL COAT 21-08-2015 10:08:54
19.8864525 74.6282655
??????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना आव्हाणे खुर्द येथील कळकुंबे वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- आव्हाणे खु CONCRETING 21-08-2015 11:08:17
19.2768954 75.1657529
499213 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना आव्हाणे खुर्द येथील कळकुंबे वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- आव्हाणे खु CONCRETING 21-08-2015 11:08:17
19.2768954 75.1657529
499213 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती आखवाडे यथे दोन खोल्या शाळा दरुस्त करणे :- आखतदवाडे FINAL 21-08-2015 10:08:40
view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. बी.आर.जि.एफ. मळेगांव शे नगर रोड द व समाजमंदिर दुरस्ती :- मळेगांव शे FINAL 21-08-2015 10:08:04
28932 view
9689929599 नगर नागरदेवळे दलित वस्ती सुधार योजना वारूळवाडी गावठाण येथे गटार करणे :- वारूळवाडी WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 12:08:19
1.4 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. बी.आर.जि.एफ. मळेगांव शे नगर रोड द व समाजमंदिर दुरस्ती :- मळेगांव शे FINAL 21-08-2015 10:08:44
19.3214625 75.1085666
28932 view
9822837009 राहुरी टकळीमिया जि.प.सेस केसापुर ते टाकसाळवस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- केसपुर SITE CLEANING 21-08-2015 12:08:44
19.0793457 74.7237555
5 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना आव्हाणे खुर्द येथील कळकुंबे वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- आव्हाणे खु CONCRETING 21-08-2015 11:08:07
499213 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) उंबरे येथे स्मशानभुमी अंतर्गत दुरुस्ती करणे, तालुका राहुरी :- उंबरे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 12:08:39
19.0793503 74.7237558
1.55 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंप्रीशहाली गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण :- पिंपरी शहाळी CONCRETING 21-08-2015 12:08:23
19.4610554 75.1130158
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9822837009 राहुरी टकळीमिया 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे टाकळीमियॉ येथे बसस्टँन्ड बांधकाम करणे, तालुका राहुरी :- टकळीमिया SLAB LEVEL 08-08-2015 01:08:21
19.3725627 74.7479599
2.9 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. जनसुविधा मौजे ब-हाणपुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बरहानपूर BRICKWORK 21-08-2015 10:08:41
19.2768954 75.1657529
1450000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. जनसुविधा मौजे ब-हाणपुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- बरहानपूर BRICKWORK 21-08-2015 10:08:24
1450000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे ब-हाणपुर भालेराव दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- बरहानपूर CONCRETING 21-08-2015 11:08:26
298995 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINAL 21-08-2015 02:08:13
19.1521316 74.1322206
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा FINAL 21-08-2015 02:08:06
19.1521316 74.1322206
view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 02:08:07
19.355435 74.88189333333334
3 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (साईनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 02:08:27
3 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव BRICKWORK 21-08-2015 02:08:33
19.1521316 74.1322206
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) कान्‍हूर पठार येथील बस थांबा मध्‍ये बाकडे बसविणे :- कान्‍हुर पठार FINAL 21-08-2015 02:08:43
19.1521316 74.1322206
view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (शहाराव वस्ती माणीकनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 02:08:17
19.349191666666666 74.88625833333334
5 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (शहाराव वस्ती माणीकनगर) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 03:08:27
19.348666666666666 74.88621166666667
5 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव FINAL 21-08-2015 02:08:15
19.1521316 74.1322206
view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (चांभार वस्ती) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 03:08:31
19.348213333333334 74.88626333333333
3 view
9822741081 नेवासा सोनई दलित वस्ती सुधार योजना सिमेंट काँक्रेट रस्ता तयार करणे (चांभार वस्ती) :- घोडेगाव WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 03:08:42
3 view
9421560451 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे बांगरवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव PLASTER 21-08-2015 10:08:16
19.173209999999997 75.17212666666666
450000 view
9421560451 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे बांगरवस्ती अंगणवाडी बांधकाम :- कारेगाव PLASTER 21-08-2015 10:08:08
19.173209999999997 75.17212666666666
450000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय :- करोडी PLASTER 21-08-2015 11:08:21
19.125345 75.24574833333332
1200000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना हरिजनवाडा गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- भीलवाडी CONCRETING 21-08-2015 11:08:42
19.10625333333333 75.27644333333333
300000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) भीलवडे ते तिनखाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- भीलवाडी EMBANKMENT 21-08-2015 11:08:19
19.114563333333333 75.29638833333334
35000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) भीलवडे ते तिनखाड़ी रस्ता दुरुस्ती :- भीलवाडी EMBANKMENT 21-08-2015 11:08:44
19.113139999999998 75.29692666666666
35000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- तीनखाडी CONCRETING 21-08-2015 11:08:18
19.113076666666664 75.29692666666666
1200000 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) अंतर्गत रस्ता :- तीनखाडी CONCRETING 21-08-2015 12:08:14
19.099456666666665 75.29812166666667
255889 view
9421560451 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- जांभळी CONCRETING 21-08-2015 12:08:44
19.13978 75.31471666666667
999000 view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 21-08-2015 04:08:49
19.0725765 74.7217242
view
9527605448 अकोला समशेरपूर दलित वस्ती सुधार योजना शेलविहिरे येथे समाजमंदिर बांधणे ता अकोले. :- बोडखे FINAL 21-08-2015 01:08:28
19.57239595 73.84131035
5 view
9527605448 अकोला समशेरपूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) देवगाव येथे जि.प.शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे EXCAVATION 21-08-2015 01:08:21
19.59647304 73.83080442
1.25 ??? view
9527605448 अकोला समशेरपूर बी.आर.जि.एफ. टिटवी येथे गटार बांधकाम करणे CONCRETING 21-08-2015 03:08:31
19.60367372 73.82326211
0.97 ??? view
9527605448 अकोला समशेरपूर दलित वस्ती सुधार योजना शेणीत पांभुळवडी येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- भातकुडगांव CONCRETING 21-08-2015 04:08:25
19.61085133 73.83531838
6 view
9527605448 अकोला समशेरपूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) जायनावाडी रस्ता ते डगळेमळा पर्यंत खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 04:08:35
19.63301933 73.85471419
2.97 ??? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) वाडगाव येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हीग ब्लॉक बसवणे. CONCRETING 21-08-2015 04:08:48
19.3108517 75.2472713
77212 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे वाडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे PLASTER 21-08-2015 04:08:08
19.3108517 75.2472713
?????? view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे मौजे थाटे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- थाटे FINAL 21-08-2015 04:08:27
19.3108517 75.2472713
700000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. 2515 लोकप्रतिंनिधींनी सुचविलेली कामे मौजे थाटे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे :- थाटे FINAL 21-08-2015 04:08:59
700000 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. बी.आर.जि.एफ. मंगरुळ बु येथे कचरा कुंडी बसविणे :- मंगरुळ बु FINAL 21-08-2015 06:08:56
19.3498497 75.3697947
8719 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना मंगरुळ बु येथे गावठाण दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- मंगरुळ बु CONCRETING 21-08-2015 06:08:31
19.3285897 75.4053603
299769 view
9689929599 नगर निंबळक दलित वस्ती सुधार योजना खातगांव टाकळी गावठाण येथे समाज मंदिर :- खातगाव टाकळी CONCRETING 22-08-2015 11:08:59
19.1244361 74.7543196
7 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे थाटे येथे अंगनवाड़ी बांधणे FINAL 21-08-2015 04:08:31
?????? view
9850547034 शेवगाव शेवगाव दलित वस्ती सुधार योजना डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर दलितवस्ती जोडरस्ता करणे :- मंगरुळ खु CONCRETING 21-08-2015 05:08:34
19.3073297 75.4409259
499791 view
9689929599 नगर अरणगाव दलित वस्ती सुधार योजना वाकोडी गावठाण येथे गटार करणे :- वाकोडी CONCRETING 22-08-2015 11:08:45
19.5264646 74.650852
1.5 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव दलित वस्ती सुधार योजना डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर दलितवस्ती जोडरस्ता करणे :- मंगरुळ खु CONCRETING 21-08-2015 05:08:57
499791 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. दलित वस्ती सुधार योजना मंगरुळ बु येथे गावठाण दलितवस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- मंगरुळ बु CONCRETING 21-08-2015 06:08:39
19.3498497 75.3697947
299769 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे वाडगाँव येथे अंगनवाड़ी बांधणे PLASTER 21-08-2015 04:08:41
?????? view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव BRICKWORK 22-08-2015 12:08:28
19.5785108 74.2173851
300000 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव BRICKWORK 22-08-2015 12:08:31
19.6221665 74.6606389
300000 view
9423206758 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा BRICKWORK 12-08-2015 05:08:08
19.4802769 74.7904484
12.48 view
9423206758 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा BRICKWORK 12-08-2015 04:08:37
19.4802769 74.7904484
12.48 view
9423206758 नेवासा चांदा जनसुविधा कौठा ता नेवासा येथे ग्रामपंचायत कार्यालय ईमारत बांधकम करणे :- कौठा BRICKWORK 12-08-2015 04:08:34
19.430982 74.9043939
12.48 view
9423206758 नेवासा सोनई जि.प.सेस चर्च जवळ सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे :- सोनई SLAB LEVEL 12-08-2015 01:08:14
19.430982 74.9043939
7 view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव WBM CONSTRUCTION 22-08-2015 01:08:49
19.6221665 74.6606389
400000 view
9689929599 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी FINAL 22-08-2015 01:08:42
19.5607773 74.6454229
20 view
9689929599 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी FINAL 22-08-2015 01:08:01
19.5577953 74.6449839
20 view
9689929599 नगर अरणगाव बी.आर.जि.एफ. चिमणवस्ती महादेव वस्ती व बाबुर्डी बेंद फाटा येथे हायमॅक्स दिवा बसविणे :- बाबूर्डीबेंद WBM CONSTRUCTION 22-08-2015 01:08:32
19.5593735 74.6447033
1.27 view
9689929599 नगर वाळकी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने वाळकी पशुवैदकीय दवाखाना बांधणे :- वाळकी FINISHING 22-08-2015 02:08:17
20 view
9423713392 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव FINAL 22-08-2015 02:08:44
19.6221665 74.6606389
400000 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र सुगाव खु येथे काशिमाता मंदिरास भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खानापुर SLAB LEVEL 22-08-2015 02:08:03
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र सुगाव खु येथे काशिमाता मंदिरास भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खानापुर SLAB LEVEL 22-08-2015 02:08:03
25 view
9511229666 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र सुगाव खु येथे काशिमाता मंदिरास भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खानापुर SLAB LEVEL 22-08-2015 02:08:01
19.54121 74.03566500000001
25 view
9822940821 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देशमुख मला येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- रांजनगाव देशमुख RCC FOOTING 22-08-2015 04:08:05
19.8958156 74.4762365
4.5 view
9922944771 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे गोगलगाव गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- गोगलगाव :- गोगलगाव CONCRETING 22-08-2015 01:08:59
19.61034865 74.43071253
600000 view
9922944771 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे गोगलगाव गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- गोगलगाव :- गोगलगाव CONCRETING 22-08-2015 01:08:28
19.61102628 74.43058448
600000 view
9922944771 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे गोगलगाव गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- गोगलगाव :- गोगलगाव CONCRETING 22-08-2015 01:08:47
19.61102628 74.43058448
600000 view
9422151231 अकोला राजूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) राजूर येथील स्मशानभुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता. अकोले FINAL 22-08-2015 03:08:28
19.51801515 73.87498908
2.40 ??? view
9422151231 अकोला राजूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) राजूर येथील स्मशानभुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता. अकोले FINAL 22-08-2015 03:08:28
19.51801515 73.87498908
2.40 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले RCC FOOTING 22-08-2015 04:08:04
19.52510903 73.87009232
24.99 ??? view
9970963669 श्रीगोंदा काष्टी बी.आर.जि.एफ. मुतारी बांधकाम करणे :- निमगाव खलू FINISHING 14-08-2015 10:08:34
0.39 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. नाविन्यपूर्ण योजना ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- मंगलापुर FINISHING 22-08-2015 03:08:38
12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:52
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:29
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:49
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:23
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:39
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:25
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:03
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री हुसेन शेख यांच्या घरापासून ते कादिर शेख यांच्या घरा पर्यंत ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:09
19.36571015073389 74.93207044182022
1.58 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:08
19.122999360260305 74.73893855886908
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:08
19.122999360260305 74.73893855886908
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:45
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:31
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:16
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:33
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:19
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:49
1.43 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) चांदा येथे जमिनीखालील गटार (श्री गणपत धुमाळ यांच्या घरापासून ते मिरी रस्ता ) बांधकाम करणे PIPE LAYING 20-08-2015 01:08:03
1.43 view
9226852531 श्रीगोंदा मांडवगण बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - घोगरगाव ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 19-08-2015 04:08:22
18.8064882 74.8897312
99.56 view
9689675685 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) पारेवाडी ते कासार पिंपळगाव रस्ता सिमेंट पाईप टाकणे :- पारेवडी EMBANKMENT 20-08-2015 03:08:22
19.1722988 75.1729777
300000 view
9689675685 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) येळी बडेवाडी येथे बस शेड बांधणे :- येली CONCRETING 20-08-2015 04:08:04
19.1722988 75.1729777
165000 view
9689675685 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) निपाणी जळगाव ते गावतलाव पर्यंत १ किमी रस्ता भाराव करणे :- निपाणी जळगाव CONCRETING 20-08-2015 04:08:31
19.1722988 75.1729777
250000 view
9689675685 पाथर्डी कासार पिंपळगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) पटेलवस्ती ते पांढरेवस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- पागोरी पिंपळगाव CONCRETING 20-08-2015 04:08:49
19.1722988 75.1729777
150000 view
7875622605 पारनेर कान्हूर पठार बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडजिरे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 24-08-2015 12:08:36
19.03008541 74.32964726
235.65 view
7875622605 पारनेर कान्हूर पठार बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडजिरे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 24-08-2015 12:08:54
19.01883267 74.31425135
235.65 view
9422736799 संगमनेर बोटा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते चिखल्याडोंगर रस्ता दुरुस्ती करणेसा.क्र: 0/000 ते १/०टप्पा क्र.१३वा ता.संगमनेर. :- चिखल्याडोंगर SITE CLEANING 21-08-2015 12:08:38
19.316459345891076 74.1693900587929
2.64 view
9422736799 संगमनेर बोटा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पांधन रस्त्यांचे बळकटीकरण घारगाव अंतर्गत घारगाव ते चिखल्याडोंगर रस्ता दुरुस्ती करणेसा.क्र: 0/000 ते १/०टप्पा क्र.१३वा ता.संगमनेर. :- चिखल्याडोंगर SITE CLEANING 21-08-2015 12:08:57
19.31609931724261 74.16936235933571
2.64 view
9422736799 संगमनेर बोटा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे डोळासणे-बांबळेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे.ता.संगमनेर. :- डोळसने SLAB LEVEL 21-08-2015 02:08:39
19.3747694222313 74.20269166563561
6 view
9404116973 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र करंजी प्रा.आ.उप केंद्र संरक्षण भिंत बांधणे :- करंजी BRICKWORK 24-08-2015 02:08:50
19.1779175 75.1723947
900000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे वाकडी गणेशनगर भाग येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- वाकडी :- वाकडी CONCRETING 24-08-2015 12:08:59
19.69258916 74.55087853
400000 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव FINAL 24-08-2015 03:08:00
19.5357084 73.9980638
25 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव FINAL 24-08-2015 03:08:53
19.5535837 73.961153
25 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडीलगांव ते सावता माळी वस्‍ती मुरमीकरण करणे :- गाडीलगांव WBM CONSTRUCTION 24-08-2015 05:08:43
19.5842611 74.2403925
view
9822557020 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर WBM CONSTRUCTION 24-08-2015 05:08:27
19.5842611 74.2403925
view
9422151231 अकोला राजूर जनसुविधा विठा, ता अकोले येथे स्मशानभुमीचा विकास करणे EXCAVATION 24-08-2015 01:08:28
19.52251465 73.9162278
8.00 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना विठा येथे पशुधन विकास अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, ता अकोले EXCAVATION 24-08-2015 01:08:56
19.52129026 73.91544535
28.00 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना विठा येथे पशुधन विकास अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, ता अकोले EXCAVATION 24-08-2015 01:08:56
19.52129026 73.91544535
28.00 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले RCC FOOTING 24-08-2015 01:08:37
19.519486 73.8715759
24.99 ??? view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ?????? ??? 24-08-2015 10:08:42
18.987969 74.67029747
25 view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले RCC FOOTING 24-08-2015 01:08:37
19.519486 73.8715759
24.99 ??? view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ?????? ??? 24-08-2015 10:08:19
18.98784275 74.67127688
25 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ?????? ??? 24-08-2015 11:08:11
18.98900343 74.67062618
25 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ????? ?????? ??? 24-08-2015 11:08:01
18.988891 74.67078331
25 view
8275201389 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ. केंद्र/उपकेंद्र पिं.उज्जैनी येथे इमारत दुरूस्ती करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी ????? ?????? ??? 24-08-2015 02:08:22
18.9975251 74.67764757
3 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव CONCRETING 24-08-2015 05:08:27
19.5842611 74.2403925
view
8275201389 नगर देहरे डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ. केंद्र/उपकेंद्र पिं.उज्जैनी येथे इमारत दुरूस्ती करणे :- पिंपळगाव उज्जेणी ????? ?????? ??? 24-08-2015 02:08:36
18.81374493 74.58918988
3 view
9823394252 राहता पुणतांबा रा. ग्रा. पे. का. मौजे रस्तापूर (पुणतांबा ) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 24-08-2015 05:08:57
19.77446144 74.59336021
2538014 view
9823394252 राहता पुणतांबा रा. ग्रा. पे. का. मौजे रस्तापूर (पुणतांबा ) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 24-08-2015 05:08:17
19.77443548 74.59333008
2538014 view
9823394252 राहता पुणतांबा रा. ग्रा. पे. का. मौजे रस्तापूर (पुणतांबा ) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 24-08-2015 05:08:11
19.77299353 74.59109658
2538014 view
9823394252 राहता पुणतांबा रा. ग्रा. पे. का. मौजे रस्तापूर (पुणतांबा ) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 24-08-2015 05:08:37
19.7724688 74.59058791
2538014 view
9423166693 जामखेड खर्डा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे नायगांव सतेवाडी :- नायगाव SLAB LEVEL 24-08-2015 01:08:18
18.691792 75.40593117
600000 view
9423166693 जामखेड खर्डा जनसुविधा धामणगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- धामनगाव PLASTER 24-08-2015 01:08:00
18.69181334 75.40591538
1140000 view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 24-08-2015 10:08:31
18.9967181 74.6907404
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव आमदार /खासदार /डोंगरी विकास / इतर अकोलनेर येथील बाधित शेतकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ????? ?????? ??? 24-08-2015 10:08:21
18.9787788 74.6977891
?????? view
9422221921 पारनेर वाडेगव्हाण डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पळवे खुा ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 2 संरक्षक भिंत बांधणे :- पळवे खुा FINAL 25-08-2015 09:08:26
18.925338 74.4834738
view
9422221921 पारनेर वाडेगव्हाण डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पळवे खुा ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 2 संरक्षक भिंत बांधणे :- पळवे खुा FINAL 25-08-2015 09:08:03
18.925338 74.4834738
view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे वडाळी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- वडळी FINAL 25-08-2015 11:08:26
10 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने वनकुटे ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारत बांधणे :- वनकुटे PLINTH LEVEL 25-08-2015 12:08:24
view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैदयकिय दवाखाणा वांबोरी ता.राहुरी संरक्षक भिंत बांधणे. :- वांबोरी FINAL 25-08-2015 01:08:54
19.1349142 74.7471114
13 view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैदयकिय दवाखाणा वांबोरी ता.राहुरी संरक्षक भिंत बांधणे. :- वांबोरी FINAL 25-08-2015 01:08:50
19.1349142 74.7471114
13 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव FINAL 25-08-2015 02:08:40
19.5785108 74.2173851
300000 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव FINAL 25-08-2015 02:08:40
19.5785108 74.2173851
300000 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) वांबोरी येथे शनिमंदिरासमोर कॅक्रीट रोड तयार करणे व संरक्षक भिंत बांधणे. :- वांबोरी EXCAVATION 25-08-2015 02:08:10
19.280191 74.7449522
2.25 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) शिगोटा नालानदीपात्र स्वचछता करणे.तालुका.नेवासा ???????? ?????? 25-08-2015 02:08:32
19.477536666666666 74.86184333333334
2.99 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) शिगोटा नालानदीपात्र स्वचछता करणे.तालुका.नेवासा ???????? ?????? 25-08-2015 02:08:22
2.99 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) शिगोटा नालानदीपात्र स्वचछता करणे.तालुका.नेवासा ???????? ?????? 25-08-2015 02:08:07
2.99 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) स्मशानभूमी परिसर व बाजारतळ निर्माण व स्वचछता करणे.तालुका.नेवासा ???????? ?????? 25-08-2015 02:08:29
19.477006666666668 74.86076333333334
1.94 view
9822741081 नेवासा सोनई जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.तामसवाडी तालुका.नेवासा FINAL 25-08-2015 02:08:39
19.477518333333332 74.86197833333334
12.07 view
9822741081 नेवासा सोनई जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.तामसवाडी तालुका.नेवासा FINAL 25-08-2015 02:08:33
12.07 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) वांबोरी येथील स्मशानभुमी दुरुस्ती व देखभाल करणे, तालुका राहुरी :- मोकळओहळ CONCRETING 25-08-2015 02:08:12
19.3018219 74.7376783
2.7 view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव BRICKWORK 25-08-2015 02:08:43
19.618655 74.6681515
300000 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) वांबोरी येथील स्मशानभुमी दुरुस्ती व देखभाल करणे, तालुका राहुरी :- मोकळओहळ CONCRETING 25-08-2015 02:08:13
2.7 view
9860309803 जामखेड खर्डा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे २. प्रा.आरोग्य उपकेंद्र नायगाव येथे इमारत दुरुस्ती करणे :- नायगाव SLAB LEVEL 24-08-2015 01:08:06
18.6711533 75.4131091
300000 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.( भाग-1) तामसवाडी तालुका.नेवासा FINAL 25-08-2015 02:08:12
19.476695 74.86773833333334
1.77 view
9822741081 नेवासा सोनई 13 वित्त आयोग (ग्राम) ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.( भाग-2) .तामसवाडी तालुका.नेवासा FINAL 25-08-2015 02:08:11
19.476825 74.86213
2.29 view
9822741081 नेवासा सोनई जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे.तामसवाडी तालुका.नेवासा FINAL 25-08-2015 02:08:26
19.477500000000003 74.86184
12.07 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 11:08:51
18.6469824 75.4623062
600000 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 11:08:49
18.6656469 75.4253322
149000 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे ३. नान्नज प्रा.आ.केंद्र करणे, धर्मशाळा व शौचालय बांधणे :- नान्नज WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 11:08:30
18.6684001 75.4192207
700000 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 12:08:06
18.6684001 75.4192207
149000 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर FINAL 25-08-2015 12:08:21
18.6684001 75.4192207
149000 view
9860309803 जामखेड जवळा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. प्रसुतीग्रहव नुतनीकरण करणे, पिंपरखेड :- पिंपरखेड FINAL 25-08-2015 01:08:09
600000 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव दलित वस्ती सुधार योजना वेळु सांगळेवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- वेळू CONCRETING 25-08-2015 12:08:18
18.5906801 74.6648302
4 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव दलित वस्ती सुधार योजना वेळु सांगळेवस्ती अंतर्गत रस्ता करणे :- वेळू CONCRETING 25-08-2015 12:08:00
4 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे चिखलठाणवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- चिखलठाणवाडी FINAL 25-08-2015 12:08:51
18.54518885 74.67239242
10 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे चिखलठाणवाडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- चिखलठाणवाडी FINAL 25-08-2015 12:08:29
18.54518885 74.67239243
10 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव दलित वस्ती सुधार योजना मौजे चिखलठाणवाडी चांभरगल्लीमध्ये रस्ता करणे :- चिखलठाणवाडी WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 12:08:39
18.52971599 74.66808959
2 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव दलित वस्ती सुधार योजना मौजे चिखलठाणवाडी चांभरगल्लीमध्ये रस्ता करणे :- चिखलठाणवाडी WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 12:08:14
18.52965576 74.66811348
2 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे पेडगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पेडगाव BRICKWORK 25-08-2015 12:08:35
18.51270087 74.70197967
9.99 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे पेडगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे :- पेडगाव BRICKWORK 25-08-2015 12:08:19
18.51270164 74.70181668
9.99 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव बी.आर.जि.एफ. गटारकाम करणे गांवठाण अंतर्गत दत्तमंदिर जवळील :- पेडगाव FINAL 25-08-2015 12:08:28
18.51241806 74.70168267
3.3 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे पेडगाव येथे स्मशानभमी विकास करणे :- पेडगाव EXCAVATION 25-08-2015 01:08:48
18.50907132 74.70032067
8 view
9422231595 श्रीगोंदा आढळगाव जनसुविधा मौजे पेडगाव येथे स्मशानभमी विकास करणे :- पेडगाव EXCAVATION 25-08-2015 01:08:31
8 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे नांदुर्खी बु।। येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकीची दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक FINAL 25-08-2015 04:08:17
19.7498039 74.4520227
93211 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. मौजे तात्याबानगर नजनवस्ती (साकुरी) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 25-08-2015 10:08:38
19.7277691 74.4779982
2466722 view
9822837009 राहुरी वांबोरी गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती प्रजिमा 27 आरडगाव केंदळ बु.ब्रााम्हणी चेडगाव रस्ता किमी 22/00 ते 24/00 इजिमा 66 मजबुतीकरण व डांबरीेकरण करणे. :- मोकळओहळ SEAL COAT 25-08-2015 05:08:16
19.280191 74.7449522
5 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 25-08-2015 03:08:07
19.3655978 75.2424879
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 25-08-2015 01:08:05
19.3655978 75.2424879
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 25-08-2015 12:08:59
19.3655978 75.2424879
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे नांदुर्खी बु।। येथे पिण्याच्या पाण्याची टाकीची दुरुस्ती करणे ता.राहाता :- नांदूरखी बुद्रुक :- नांदूरखी बुद्रुक FINAL 25-08-2015 04:08:17
19.7498039 74.4520227
93211 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे नांदुर्खी खु. येथे विहिरीवर संरक्षक जाळी तयार करून बसविणे.ता.राहाता :- नांदूरखी खुर्द :- नांदूरखी खुर्द FINAL 25-08-2015 04:08:18
19.7498039 74.4520227
29059 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे नांदुर्खी खु. येथे विहिरीवर संरक्षक जाळी तयार करून बसविणे.ता.राहाता :- नांदूरखी खुर्द :- नांदूरखी खुर्द FINAL 25-08-2015 04:08:43
19.7498039 74.4520227
29059 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. मौजे तात्याबानगर नजनवस्ती (साकुरी) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 25-08-2015 04:08:37
19.7293461 74.4779671
2466722 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. मौजे तात्याबानगर नजनवस्ती (साकुरी) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 25-08-2015 04:08:37
19.7293461 74.4779671
2466722 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे WBM CONSTRUCTION 26-08-2015 10:08:50
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे EXCAVATION 26-08-2015 10:08:32
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे EXCAVATION 26-08-2015 10:08:32
19.8255337 74.4429313
?????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कासार हाउस ते तडवी हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 20-08-2015 06:08:32
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे WBM CONSTRUCTION 26-08-2015 10:08:51
19.819518 74.4516416
?????? view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. मौजे तात्याबानगर नजनवस्ती (साकुरी) न.पा.पु.यो. ????? ?????? ??? 25-08-2015 04:08:08
19.7283488 74.4779778
2466722 view
9689675685 पाथर्डी भालगाव 13 वित्त आयोग (जि.प.) गाडेवाडी ते शिंदे वस्ती रस्ता दुरुस्त करणे :- टाकळी मानूर FINISHING 26-08-2015 11:08:13
19.1723137 75.1730991
200000 view
9420024024 अकोला राजूर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.कळसुबाई देवस्थान,बारी जाहागीर दरवाडी येथे भक्त निवास बांधेणे ता.अकोले :- खडका CONCRETING 24-08-2015 03:08:21
19.5397718 73.9393638
25 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव ????? ?????? ??? 25-08-2015 11:08:08
19.5209729 73.9108871
25 view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कासार हाउस ते तडवी हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 20-08-2015 05:08:28
?????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कासार हाउस ते तडवी हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 20-08-2015 05:08:15
19.8872254 74.4707291
?????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कासार हाउस ते तडवी हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 20-08-2015 05:08:30
?????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कोकाटे हाउस ते कासार हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 20-08-2015 05:08:59
19.8950338 74.4760737
?????? view
9049659244 कर्जत बारडगाव सुद्रिक जनसुविधा कुळधरण ग्रा प कार्यालय :- कुलधरण PLASTER 26-08-2015 12:08:40
18.6202883 74.6967473
15 view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत रस्ता (कोकाटे हाउस ते कासार हाउस) कॉंक्रीटीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 05:08:38
19.8878664 74.4738117
?????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जेऊर पाटोदा येथे अंतर्गत कॉंक्रीट रस्ता (धारणगाव रोड ते तडवी हाउस) दुरुस्ती करणे SITE CLEANING 20-08-2015 05:08:37
19.8878664 74.4738117
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे EXCAVATION 26-08-2015 10:08:09
?????? view
9423456056 शेवगाव बोधेगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे ुहरिजनवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- ठाकुर पिंपळगांव EXCAVATION 26-08-2015 01:08:33
19.3488893 75.3833223
450000 view
9822760634 अकोला देवठाण बी.आर.जि.एफ. जि प शाळा विस्तारीकरण BRICKWORK 26-08-2015 03:08:19
19.5420618 74.0077685
1.04 ??? view
9822741081 नेवासा सोनई गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती प्रजिमा-3१ ते प्रजिमा-3५ लोहगाव ते शिंगवे तुकाई ते लोहारवाडी ते चंIदा ते रा.मा.६६ रस्ता(इ.जि.मा.७५) खडीकरण करणे. सा.क्र.८/० ते ९/० लोहगाव WBM CONSTRUCTION 26-08-2015 03:08:08
19.317708333333332 74.83915166666667
10.00 view
9822741081 नेवासा सोनई गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती प्रजिमा-3१ ते प्रजिमा-3५ लोहगाव ते शिंगवे तुकाई ते लोहारवाडी ते चंIदा ते रा.मा.६६ रस्ता(इ.जि.मा.७५) खडीकरण करणे. सा.क्र.८/० ते ९/० लोहगाव WBM CONSTRUCTION 26-08-2015 03:08:54
10.00 view
9822557020 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर SITE CLEANING 25-08-2015 01:08:24
19.5842611 74.2403925
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा SITE CLEANING 25-08-2015 02:08:07
19.5842611 74.2403925
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा EMBANKMENT 25-08-2015 02:08:17
19.5842611 74.2403925
view
8149202046 पाथर्डी मिरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) केशव शिंगवे जी.प.शाळा संरक्षक भिंत बंधने :- शिंगवे केशव FINAL 20-08-2015 02:08:23
300000 view
9822760634 अकोला देवठाण डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते समशेरपुर मुथाळणे गर्दणी ठाकरवाडी बहिरवाडी मेंहदुरी रस्ता इजिमा १६६ किमी १०/०० ते १५/०० रस्ता मज. व डांबरी करण करणे. :- अधोडी BBM 26-08-2015 04:08:43
19.5412548 73.9969928
22 view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र करंजी प्रा.आ.उप केंद्र संरक्षण भिंत बांधणे :- करंजी BRICKWORK 19-08-2015 06:08:07
900000 view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते जवखेडे ते तिसगाव रस्ता :- जवखेडे खालसा SEAL COAT 20-08-2015 01:08:42
15 view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती शाळा संरक्षक भिंत :- जवखेडे दुमाला FINAL 20-08-2015 01:08:48
420000 view
9767535007 कर्जत कर्जत 13 वित्त आयोग (जि.प.) आंगणवाडी अळसुंदे :- अळसुंदे WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 01:08:59
18.666409279411283 74.8763776241493
4.5 view
9822760634 अकोला देवठाण डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते समशेरपुर मुथाळणे गर्दणी ठाकरवाडी बहिरवाडी मेंहदुरी रस्ता इजिमा १६६ किमी १०/०० ते १५/०० रस्ता मज. व डांबरी करण करणे. :- अधोडी BBM 26-08-2015 04:08:38
19.5412548 73.9969928
22 view
9850966165 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे गोगलगाव गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- गोगलगाव :- गोगलगाव CONCRETING 22-08-2015 01:08:04
19.6021081 74.4380149
600000 view
9422315590 नेवासा भेंडे खु. यशवंत पंचायत अभियान पिचडगाव ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- पिचडगाव FINISHING 26-08-2015 04:08:18
19.51932011800601 75.01100035408538
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र जवखेडे प्रा.आ.उप केंद्र दरवाजे खिडक्या व गटार दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा FINAL 20-08-2015 01:08:59
2.9 view
8149202046 पाथर्डी मिरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र जवखेडे प्रा.आ.उप केंद्र दरवाजे खिडक्या व गटार दुरुस्त करणे :- जवखेडे खालसा FINAL 20-08-2015 01:08:59
2.9 view
9767535007 कर्जत कर्जत 13 वित्त आयोग (जि.प.) आंगणवाडी अळसुंदे :- अळसुंदे WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 01:08:59
18.666409279411283 74.8763776241493
4.5 view
9960252300 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र चापडगांव कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती :- चापडगांव PLINTH LEVEL 26-08-2015 04:08:46
18.4661085 75.0351168
8 view
9960252300 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र चापडगांव कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती :- चापडगांव PLINTH LEVEL 26-08-2015 04:08:46
18.4661085 75.0351168
8 view
9960252300 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र चापडगांव कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती :- चापडगांव PLINTH LEVEL 26-08-2015 04:08:53
18.4661085 75.0351168
8 view
9822760634 अकोला देवठाण जनसुविधा गणोरे येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधणे SLAB LEVEL 26-08-2015 04:08:58
19.5737073 74.0177469
20.00 ??? view
9423206758 नेवासा खरवंडी बी.आर.जि.एफ. CONSTRUCTING SAMAJMANDIR SLAB LEVEL 25-08-2015 01:08:11
19.4038471 74.8939836
1400000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) MALICHINCHORA TO RANJANGAON ROAD WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 01:08:30
19.4038471 74.8939836
130000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) MALICHINCHORA TO MADHALA WADALA WBM CONSTRUCTION 25-08-2015 01:08:02
19.4038471 74.8939836
190000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) CONSTRUCTING STAGE NEAR SCHOOL FINAL 25-08-2015 01:08:41
19.4038471 74.8939836
179000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) CONSTRUCTING STAGE NEAR SCHOOL FINAL 25-08-2015 01:08:02
19.4038471 74.8939836
179000 view
9822760634 अकोला देवठाण जि.प.सेस डोंगरगाव ते पांद रस्ता खडीकरण करणे ता. अकोले EMBANKMENT 26-08-2015 05:08:39
19.6114784 74.1004902
2.00 ??? view
9822760634 अकोला देवठाण जि.प.सेस डोंगरगाव ते पांद रस्ता खडीकरण करणे ता. अकोले EMBANKMENT 26-08-2015 05:08:53
19.6083662 74.0839331
2.00 ??? view
7588356368 अकोला सातेवाडी गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती इजिमा-२४ ते शिरपुंजे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरी करण करणे किमी.०/०० ते ०/७०० ग्रामा-९७ ता.अकोले. :- आखतदवाडे SITE CLEANING 26-08-2015 05:08:25
19.512070915164728 73.89166540449348
5 view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) सावरकुटे गटार बांधकाम करणे EXCAVATION 26-08-2015 06:08:03
19.499069249566375 73.81841378479386
85000 view
9423166693 जामखेड खर्डा दलित वस्ती सुधार योजना नायगाव झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नायगाव CONCRETING 26-08-2015 01:08:22
18.70483051 75.4201021
700000 view
9423166693 जामखेड खर्डा दलित वस्ती सुधार योजना नायगाव झोपडपट्टी येथे कॉक्रीट रस्ता करणे :- नायगाव CONCRETING 26-08-2015 01:08:51
18.70491034 75.42023298
700000 view
9822557020 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) खडकवाडी येथील आग्रेपांदी येथे रस्‍ता मुरमीकरण करणे :- खडकवाडी CONCRETING 26-08-2015 05:08:26
19.5842611 74.2403925
view
9822557020 पारनेर टाकळी धोकेशवर 13 वित्त आयोग (ग्राम) पळसपुर येथे सभा मंडप बांधणे :- पळसपुर CONCRETING 26-08-2015 05:08:13
19.5842611 74.2403925
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (जि.प.) जवळा ताृपारनेर येथे बस थािंबा करणे :- जवळा CONCRETING 26-08-2015 06:08:17
19.5842611 74.2403925
view
9421057323 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आंगणवाडी डिकसळ :- डिकसळ SLAB LEVEL 23-08-2015 05:08:36
6 view
9421057323 कर्जत कर्जत 13 वित्त आयोग (जि.प.) आंगणवाडी अळसुंदे :- अळसुंदे PLASTER 25-08-2015 06:08:41
4.5 view
9960036004 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव ?????? ??? 27-08-2015 12:08:15
400000 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे देर्डे कोह्रले येथील आदिवासी वसाहत अंतर्गत रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे-पूरक अनुदान CONCRETING 27-08-2015 10:08:09
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे देर्डे कोह्रले येथील आदिवासी वसाहत अंतर्गत रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरण करणे-पूरक अनुदान CONCRETING 27-08-2015 10:08:15
19.8645554 74.4738648
?????? view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पिंप्रीवळण ते ब्राम्हणी रस्ता किमी 0/500 ते 3/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी (ग्रामा137) :- ब्राम्हणी BBM 27-08-2015 01:08:57
19.4134487 74.7785071
22 view
9226852531 श्रीगोंदा मांडवगण रा. ग्रा. पे. का. मौजे घोगरगाव ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 27-08-2015 12:08:09
18.8111547 74.8965605
??.?? view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी 13 वित्त आयोग (ग्राम) वळण येथे गोरक्षनाथ शेळके घरापासुन ते फकिरचंद फुंगे घरापर्यंत रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे. :- वळण CONCRETING 27-08-2015 02:08:23
19.4134487 74.7785071
1.35 view
9881900950 पारनेर पारनेर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र करंदी ता.पारनेर येथे मळगंगा देवी मंदीर संरक्षक भिंत / घाट रस्‍ता बांधणे :- करंदी FINISHING 27-08-2015 01:08:46
view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे केंदळ खु येथिल गावठाण 1 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केंदळ खुर्द SLAB LEVEL 27-08-2015 02:08:00
19.4360441 74.7357897
6 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे केंदळ खु येथिल गावठाण 1 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केंदळ खुर्द SLAB LEVEL 27-08-2015 02:08:34
19.4517503 74.7746861
6 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी बी.आर.जि.एफ. केंदळ फाटा अंगणवाडी क्रं.228 इमारतीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे :- आरडगांव FINAL 27-08-2015 02:08:22
19.4364153 74.7225184
0.39 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आरडगाव येथिल वनेवस्ती अंगणवाडी बांधकाम करणे :- अरडगाव FINISHING 27-08-2015 03:08:57
19.4214737 74.6765396
6 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे चांदेकसारे येथे दलितवस्ती अंतर्गत (झगडे फाटा) रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 27-08-2015 02:08:10
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे चांदेकसारे येथे दलितवस्ती अंतर्गत (झगडे फाटा) रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 27-08-2015 02:08:46
19.8393954 74.3915277
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे सोनेवाडी येथे नगदवाडी गावठाण (आदिवासी वसाहत) रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 27-08-2015 03:08:24
19.8287684 74.4406576
?????? view
9822760634 अकोला कोतूळ 13 वित्त आयोग (पं.स.) पिंपळगाव खांड येथील ढगेवाडी पारधीवस्ती अपूर्ण जोड रस्ता मुरमीकरणे करणे EMBANKMENT 27-08-2015 04:08:10
19.5392576 74.0033003
2.00 ??? view
9404116973 पाथर्डी कासार पिंपळगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते प्रजिमा ३९ ते हरिहरेश्वर रस्ता :- तांडोळी CARPET 27-08-2015 06:08:02
19.1835706 75.2186691
22 view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 27-08-2015 02:08:50
18.6359967 75.4718295
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 27-08-2015 02:08:28
18.6359967 75.4718295
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 27-08-2015 02:08:10
18.6359967 75.4718295
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 27-08-2015 01:08:32
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 27-08-2015 01:08:38
18.6359967 75.4718295
view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) कौठवाडी ग्रां.प.कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे PLINTH LEVEL 27-08-2015 04:08:53
186000 view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार 13 वित्त आयोग (ग्राम) गाडीलगांव ते जवळा रस्‍ता दुरुस्‍ती करणे :- गाडीलगांव CARPET 27-08-2015 05:08:25
19.5842611 74.2403925
view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मवेशी लोहकरे वस्ती ते भांगरेवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे EMBANKMENT 27-08-2015 02:08:32
19.397412612708656 74.6450475669703
159000 view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मवेशी लोहकरे वस्ती ते भांगरेवस्ती रस्ता मुरमीकरण करणे EMBANKMENT 27-08-2015 02:08:19
19.483217406681458 73.84769784653615
159000 view
7588356368 अकोला सातेवाडी डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र मवेशी येथे निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.अकोले. :- आखतदवाडे FINISHING 27-08-2015 03:08:43
19.48480832599892 73.84246815381891
15 view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मवेशी बनाची वाडी जोडरस्ता मुरमीकरण करणे EMBANKMENT 27-08-2015 03:08:58
19.481504990336326 73.83786923671981
75000 view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मवेशी बनाची वाडी जोडरस्ता मुरमीकरण करणे EMBANKMENT 27-08-2015 03:08:26
19.48115766697831 73.83806809472303
75000 view
7588356368 अकोला सातेवाडी दलित वस्ती सुधार योजना गोंदोशी गटार बांधकाम करणे FINISHING 27-08-2015 04:08:08
19.48809658793056 73.84682655300942
300000 view
7588356368 अकोला सातेवाडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) कौठवाडी ग्रां.प.कार्यालयास संरक्षक भिंत बांधणे PLINTH LEVEL 27-08-2015 04:08:56
19.46846182557856 73.87080813081984
186000 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 25-08-2015 03:08:51
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) सुकळी-मजलेशहर रस्ता ते अप्पासाहेब गुंड घरापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे. WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 09:08:23
19.4599309 75.1108653
?.?? view
9860202051 जामखेड जवळा जनसुविधा .आरणगाव येथे स्मशानभूमी विकास करणे :- अरणगाव CONCRETING 28-08-2015 12:08:42
18.7616619 75.3384765
999000 view
9922191316 संगमनेर निमोन डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकिय दवाखाना इमारत बांधकाम करणे :- निमोन FINAL 28-08-2015 11:08:02
19.7072401 74.1802277
18 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 11:08:13
19.8588676 74.4777527
?????? view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. नाविन्यपूर्ण योजना सोनेवाडी ते रा.मा. ७ ला मिळणारा मार्ग खडी पृष्ट भागाचे खड्डे भरणे WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 11:08:41
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते ओगदी ते कारंजी रस्ता ग्रामा १७ कि.मी. ०/०० ते 3/०० डांबरीकरण करणे. SEAL COAT 28-08-2015 02:08:22
19.94751351 74.52608884
??????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना शिंदेमला रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी SITE CLEANING 28-08-2015 03:08:53
19.92130684 74.53495806
4 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना शिंदेमला रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी SITE CLEANING 28-08-2015 03:08:15
19.92130684 74.53495806
4 view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना अंतरवली ओहौळवस्ती पाथरवाला रोड रस्ता कॉक्रीटीरण :- आंतरवाली WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 03:08:19
19.4313459 75.0783684
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9404116973 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना कासूळवाडी रस्ता खडीकरण :- भाळगाव EMBANKMENT 27-08-2015 04:08:15
19.1726103 75.1731387
800000 view
9404116973 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना कासूळवाडी रस्ता खडीकरण :- भाळगाव EMBANKMENT 27-08-2015 04:08:53
19.1726103 75.1731387
800000 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव RCC FOOTING 28-08-2015 02:08:50
19.5503824 75.0964666
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव RCC FOOTING 28-08-2015 02:08:06
19.5503824 75.0964666
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-पाथरवाला येथील पाथरवाला-नांदुरशिकारी रस्त्यावरील पोचरस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:24
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:43
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे-पाथरवाला येथील पाथरवाला-नांदुरशिकारी रस्त्यावरील पोचरस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:59
19.4310562 75.0781983
?.?? view
9527605448 अकोला देवठाण 13 वित्त आयोग (ग्राम) रेडे येथे कुंभेफळ रस्ता ते भुजबळ वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 02:08:00
19.54290632 74.02250113
3.00 ??? view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:02
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:25
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:02
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:40
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:04
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:36
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:13
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:41
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:02
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:28
8 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:23
19.316277144704326 75.0226654375393
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:20
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे देविमान्दिरासमोर रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे PCC 17-08-2015 12:08:42
19.316210139717217 75.02230796940077
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोणी ब-हाणपूर चांदा ते रा मा ५२ रस्ता (इ जि मा ३२३) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे कि मी २५/५०० ते २६/५०० :- चांदा SITE CLEANING 17-08-2015 06:08:59
19.336994913490646 74.94969999185098
10 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोनी बऱ्हाणपूर चांदा ते महलक्ष्मि हिवरे रस्ता कि मी न २६/४०० ते २८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 06:08:33
12.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोनी बऱ्हाणपूर चांदा ते महलक्ष्मि हिवरे रस्ता कि मी न २६/४०० ते २८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 06:08:47
19.335469468634532 74.95837521715892
12.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते नेवासा निपाणी निमगाव खरवंडी कांगोनी बऱ्हाणपूर चांदा ते महलक्ष्मि हिवरे रस्ता कि मी न २६/४०० ते २८/०० मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता नेवासा SITE CLEANING 17-08-2015 06:08:38
12.00 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:05
19.121341210868774 74.7396375190923
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:28
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:48
8 view
9822816795 नेवासा चांदा दलित वस्ती सुधार योजना रस्तापूर गाढवेवस्ती येथे रस्ता करणे :- रास्तापुर SITE CLEANING 28-08-2015 04:08:05
19.294979950223155 74.82832576136445
8 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे FINISHING 28-08-2015 10:08:29
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे FINISHING 28-08-2015 10:08:04
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे FINISHING 28-08-2015 10:08:39
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे FINISHING 28-08-2015 10:08:11
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:39
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) वान्जोली येथील श्री राम मंदिरास संरक्षक भिंत बांधणे FINISHING 28-08-2015 10:08:38
19.2936397716378 74.82472049887888
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:38
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:21
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:54
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:24
1.40 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) वान्जोली येथील जी प प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 10:08:04
1.40 view
7588027447 पारनेर टाकळी धोकेशवर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - वडगाव सवताळ ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 28-08-2015 06:08:23
19.2401189 74.3871956
191.11 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C HANUMANMANDIR TO FLAT GALLI PCC 28-08-2015 05:08:57
19.4988392 74.79634
200000 view
9767535007 कर्जत मिरजगाव जनसुविधा स्मशानभुमी विकास करणे सुपा :- सुपा FINAL 29-08-2015 11:08:35
18.6249346 75.0029294
8 view
9767535007 कर्जत मिरजगाव जनसुविधा स्मशानभुमी विकास करणे सुपा :- सुपा FINAL 29-08-2015 11:08:36
8 view
9767535007 कर्जत मिरजगाव जनसुविधा स्मशानभुमी विकास करणे सुपा :- सुपा FINAL 29-08-2015 11:08:59
8 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 29-08-2015 12:08:17
19.5357816 73.9979219
25 view
9420024024 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उंच खडक खु. येथील महादेव मंदीरदेवस्थान येथे संरक्षक भिंत बांधणे. :- कुरुड गाव SLAB LEVEL 29-08-2015 12:08:17
19.5357816 73.9979219
25 view
9420024024 अकोला कोतूळ डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र लिंगेश्वर देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- कोनोशी SLAB LEVEL 29-08-2015 12:08:39
19.5357816 73.9979219
48 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती 3 खोल्या शाळा बंधने :- शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 28-08-2015 06:08:20
19.4802869 74.7908406
15 view
9421560451 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे चैतन्यनगर :- मढी SLAB LEVEL 29-08-2015 11:08:05
600000 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे कचरा डेपोला संरक्षक भिंत बांधने FINISHING 29-08-2015 01:08:49
19.9350721 74.7146513
290292 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे कचरा डेपोला संरक्षक भिंत बांधने FINISHING 29-08-2015 01:08:10
19.8367413 74.4071433
290292 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे स्मशानभूमि शेडला प्लिंथ प्रोटेक्शन व स्मशानभूमि ओटा बांधने FINISHING 29-08-2015 01:08:51
19.8367413 74.4071433
299705 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे स्मशानभूमि शेड बांधने FINISHING 29-08-2015 02:08:48
19.8367413 74.4071433
299640 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे स्मशानभूमि शेड बांधने FINISHING 29-08-2015 02:08:15
299640 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे समशंभूमि संरक्षक भिंत दुरुस्ती करने FINISHING 29-08-2015 02:08:08
157982 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे समशंभूमि संरक्षक भिंत दुरुस्ती करने FINISHING 29-08-2015 02:08:38
157982 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पोहेगाव येथे स्मशानभूमि शेडला प्लिंथ प्रोटेक्शन व स्मशानभूमि ओटा बांधने FINAL 29-08-2015 02:08:23
19.8367413 74.4071433
299705 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पोहेगाव ४ शाळा खाल्‍या नविन ईमारत बांधणे :- पोहेगाव BRICKWORK 29-08-2015 02:08:57
19.8367413 74.4071433
22 view
7588602101 कोपरगाव पोहेगाव बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे पोहेगाव ४ शाळा खाल्‍या नविन ईमारत बांधणे :- पोहेगाव BRICKWORK 29-08-2015 02:08:33
22 view
9423206758 नेवासा खरवंडी दलित वस्ती सुधार योजना काक्रिट रसता:-लानडेवाडी सोनओने वस्ती :- लांडेवाडी CONCRETING 29-08-2015 01:08:38
19.3894795 74.8277149
2 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आन्गनवाडी:-खरवडी गावठान--236 :- खरवंडी SLAB LEVEL 28-08-2015 06:08:29
6 view
9850648515 राहुरी टकळीमिया डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे टा.मियाँ येथिल फसलेवस्ती अंंगणवाडी बांधकाम करणे :- टकळीमिया SLAB LEVEL 14-08-2015 06:08:16
19.4525748 74.6776369
6 view
9850648515 राहुरी टकळीमिया डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे टा.मियाँ येथिल फसलेवस्ती अंंगणवाडी बांधकाम करणे :- टकळीमिया SLAB LEVEL 14-08-2015 06:08:16
19.4525748 74.6776369
6 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते पिंप्रीवळण ते ब्राम्हणी रस्ता किमी 0/500 ते 3/00 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे.ता.राहुरी (ग्रामा137) :- ब्राम्हणी BBM 27-08-2015 01:08:47
22 view
9850648515 राहुरी ब्राम्हणी ग्रा.वि.पा.निधी वळण येथे गिमन्यसियम हॉल बांधणे :- वळण FINAL 27-08-2015 02:08:43
19.4134487 74.7785071
2.57 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- करंजी CONCRETING 28-08-2015 03:08:56
19.94756516 74.52602949
4.5 view
9850547034 शेवगाव वरुर बु. प्रा.शाळा इमारती बांधकामे आव्हाणे खुर्द येथे २ खोली शाळा बांधणे :- आव्हाणे खु EXCAVATION 29-08-2015 04:08:46
1100000 view
9423210721 कर्जत कर्जत डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आंगणवाडी जोगेश्वरवाडी :- जोगेश्वरवाडी PLASTER 30-08-2015 10:08:01
18.575724100740096 75.00548134474612
6 view
9423210721 कर्जत कर्जत डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आंगणवाडी जोगेश्वरवाडी :- जोगेश्वरवाडी PLASTER 30-08-2015 10:08:28
6 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते ओगदी ते कारंजी रस्ता ग्रामा १७ कि.मी. ०/०० ते 3/०० डांबरीकरण करणे. SEAL COAT 28-08-2015 02:08:02
19.94765677 74.52609909
??????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे ओगदी ग्रामपंचायत कार्यालय समोरील कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 28-08-2015 01:08:51
19.96617197 74.52237432
?????? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:16
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:34
19.3814156 75.1843518
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर नाविन्यपूर्ण योजना मौजे शिगनापूर येथे गावांतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 30-08-2015 12:08:16
19.8996353 74.4966317
??????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर नाविन्यपूर्ण योजना मौजे शिगनापूर येथे गावांतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 30-08-2015 12:08:50
??????? view
7588602101 कोपरगाव शिंगणापूर नाविन्यपूर्ण योजना मौजे शिगनापूर येथे गावांतर्गत रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 30-08-2015 01:08:27
??????? view
8087584461 राहुरी टकळीमिया जनसुविधा चांदेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. :- चंदेगाव BBM 31-08-2015 11:08:21
12 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:20
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:51
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:00
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:49
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:55
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव देवी अंतर्गत कानाडेवास्ती ते कचरे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:24
19.45232055748161 74.99435529959858
1.79 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:15
2.60 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:52
2.60 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:07
2.60 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:50
2.60 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) रांजणगाव अंतर्गत जावलेवास्ती रस्ता दुरुस्ती WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:11
19.452126804337592 74.99440725730604
2.60 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:41
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:56
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:28
1.34 view
8087584461 राहुरी टकळीमिया जनसुविधा चांदेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत बांधणे. :- चंदेगाव WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 01:08:34
12 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीलोकाई येथे स्मशानभुमी मध्ये वॉल र्केपाऊन्ड करणे. ता.राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई FINAL 30-08-2015 11:08:24
19.66444007 74.40460834
124899 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीलोकाई येथे स्मशानभुमी मध्ये वॉल र्केपाऊन्ड करणे. ता.राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई FINAL 30-08-2015 11:08:24
19.66444007 74.40460834
124899 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीलोकाई येथे स्मशानभुमी मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- पिंपरी लोकाई :- पिंपरी लोकाई FINAL 30-08-2015 11:08:55
19.66443492 74.40447667
72383 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:15
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 11:08:37
19.124514960092473 74.73833175349156
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:31
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:34
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 11:08:50
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागापूर अंतर्गत जावले वस्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:57
19.450355481171517 74.99339174506355
1.34 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:57
2.50 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) राक्षी येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. CONCRETING 31-08-2015 03:08:49
203686 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 11:08:13
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 11:08:44
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:35
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:54
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:11
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:32
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:03
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:48
2.50 view
9421057323 कर्जत बारडगाव सुद्रिक आमदार निधी (वि.स.स.) मौजे कोपर्डी ता.कर्जत येथे ग्रामपंचायत मालकीचे मि.क्र.११९ मध्ये सभामंडप बांधणे :- कोपडी SLAB LEVEL 29-08-2015 06:08:36
18.74734195137088 74.21005029997228
2.99 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) नागपूर अंतर्गत कानदेवास्ती रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:56
19.44559172532507 74.99122462899618
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 12:08:46
2.50 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (जि.प.) पेहेरेवास्ती ते रांजणगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 11:08:54
2.50 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) राक्षी येथील ग्राम पंचायत कार्यालयासमोर पेव्हींग ब्लॉक बसवणे. भाग 2 CONCRETING 31-08-2015 03:08:24
19.3629705 75.3517205
290148 view
9422704996 अकोला अकोले डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र उचंखडक बु येथे भक्त निवास बांधणे ता.अकोले. :- खामपिंपरी न्यू SLAB LEVEL 31-08-2015 04:08:35
19.5574436 73.9753008
25 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव दलित वस्ती सुधार योजना मगरवस्ती रस्ता खडीड्ढरण :- राक्षी WBM CONSTRUCTION 31-08-2015 03:08:44
19.4204091 75.3511233
499742 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. बी.आर.जि.एफ. स्मशानभूमी संरक्षक भिंत बांधणे :- निमगाव खुर्द FINAL 22-08-2015 04:08:32
0.79 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण अंगणवाडी ईमारत बांधणे :- मिर्झापुर SLAB LEVEL 24-08-2015 02:08:27
19.5704378 74.1525462
6 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. जनसुविधा स्मशानभूमी विकास करणे :- मंगलापुर EXCAVATION 26-08-2015 10:08:07
8 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. जनसुविधा स्मशानभूमी विकास करणे :- मंगलापुर EXCAVATION 26-08-2015 10:08:07
8 view
9423387991 संगमनेर धांदरफळ बु. जनसुविधा स्मशानभूमी विकास करणे :- मंगलापुर EXCAVATION 26-08-2015 10:08:07
8 view
9881039809 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 31-08-2015 04:08:26
19.5570001 74.9214089
8 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर महादेव देवस्थान माळेगांव ने येथे महिला व पुरुष भक्त निवास व शौचालय बंाधणे :- शेवगांव EXCAVATION 31-08-2015 04:08:41
19.310826 75.2476975
12500000 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर महादेव देवस्थान माळेगांव ने येथे महिला व पुरुष भक्त निवास व शौचालय बंाधणे :- शेवगांव EXCAVATION 31-08-2015 04:08:23
19.310826 75.2476975
12500000 view
9850547034 शेवगाव शेवगाव ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर महादेव मंदिर माळेगांव ने सेरक्षक भिंत बांधणे :- शेवगांव EXCAVATION 31-08-2015 04:08:55
19.3574426 75.2335255
2000000 view
9881039809 नेवासा चांदा जनसुविधा शिंगवेतुकाई येथे स्मशानभुमि विकास काम करणे. ता नेवासा :- शिंगवे तुकाई ????? ?????? ??? 31-08-2015 05:08:48
19.5791705 74.8842774
8 view
9404980733 नगर अरणगाव ग्रा.वि.पा.निधी गोरे वस्ती साठी वितरण व्यवस्था करणे ????? ?????? ??? 25-08-2015 11:08:28
19.0858918 74.7348714
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) गवळी वस्ती साठी वितरण व्यवस्था करणे ????? ?????? ??? 25-08-2015 11:08:45
19.0662548 74.7107159
?????? view
9404980733 नगर अरणगाव रा. ग्रा. पे. का. वाकोडी गावठाण वाड्या वस्त्यां साठी न.पा.पु. योजना ????? ?????? ??? 25-08-2015 11:08:47
19.0593073 74.7384163
??????? view
9404980733 नगर निंबळक जि.प. सेस दुरूस्ती हिवरे बाजार येथील उंच टाकी ते मंगल कार्यालय न.पा.पु.दुरुस्ती करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 31-08-2015 04:08:04
?????? view
9404980733 नगर निंबळक जि.प. सेस दुरूस्ती हिवरे बाजार येथील उंच टाकी ते मंगल कार्यालय न.पा.पु.दुरुस्ती करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 31-08-2015 04:08:20
19.06917013921653 74.60080303558097
?????? view
9922944772 राहता कोल्हार बु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.चंद्रापूर ????? ????? (?????) 01-09-2015 10:09:58
19.5749758 74.4226073
2585288 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.चंद्रापूर ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 01-09-2015 10:09:27
19.5749758 74.4226073
2585288 view
9822557020 पारनेर निघोज डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते वडझिरे ते शेरीकोलदरा मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/०० :- निघोज SEAL COAT 01-09-2015 10:09:00
18.9949133 74.4468871
view
9922944772 राहता कोल्हार बु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.चंद्रापूर ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 01-09-2015 10:09:40
19.5749758 74.4226073
2585288 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.चंद्रापूर ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 01-09-2015 11:09:42
19.5749758 74.4226073
2585288 view
9403189738 पारनेर निघोज डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते वडझिरे ते शेरीकोलदरा मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते १/०० :- निघोज SEAL COAT 01-09-2015 11:09:15
19.0315245 74.3409973
view
9822557020 पारनेर कान्हूर पठार डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र देविभोयरे ता.पारनेर येथे तिर्थक्षेत्र येथे भक्‍तनिवास इमारत बांधणे क वर्ग :- देविभोयरे PLASTER 01-09-2015 11:09:04
18.9949133 74.4468871
view
9922944772 राहता लोणी खु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.गोगलगाव ????? ????? (?????) 01-09-2015 12:09:07
19.6014654 74.435919
4903391 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे कोल्हार बु प्रवरानगर वसाहत ब येथे पा.पु.यो. करणे ????? ????? (?????) 01-09-2015 10:09:16
19.5618318 74.4966204
292138 view
9422479538 पारनेर ढवळपुरी बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - हिवारे कोरडा ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 01-09-2015 01:09:26
19.1730987 74.6277535
249.08 view
9404980733 नगर अरणगाव नाविन्यपूर्ण योजना घोसपुरी प्रा.पु.यो.साठी जलमापक यंत्र बसवणे ???????? ?????? 01-09-2015 02:09:53
19.0662602 74.7107118
??????? view
7875622605 पारनेर पारनेर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - रांजनगाव मशीद ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 01-09-2015 03:09:12
200.38 view
7875622605 पारनेर पारनेर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - रांजनगाव मशीद ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 01-09-2015 03:09:54
200.38 view
7875622605 पारनेर पारनेर बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - रांजनगाव मशीद ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 01-09-2015 03:09:05
200.38 view
9922944772 राहता लोणी खु. रा. ग्रा. पे. का. पूरक न.पा.पु.यो.गोगलगाव ????? ????? (?????) 01-09-2015 12:09:43
19.6021324 74.4380077
4903391 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील नाशिक व कोकण वाडीजोडा रस्ते कौडगांव ते जाधव वस्ती माथणी रोड कि.मी ०/०० ते १/०५० मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे :- कौडगाव CARPET 01-09-2015 01:09:05
19.121852676257905 74.91191807845905
14.99 view
9850648515 राहुरी सात्रळ डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे ताहाराबाद येथिल ताहाराबाद-2 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- तहराबाद PLASTER 01-09-2015 04:09:27
19.380418 74.457782
6 view
9850648515 राहुरी सात्रळ डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे कणगर खु. येथिल गावठाण येथ्े अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कंगर FINISHING 01-09-2015 04:09:11
19.4254283 74.5479675
6 view
9860309803 जामखेड जामखेड डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे १. उप केंद्र दुरुस्ती शिउर (वर्ष २०१२-२०१३) :- शिउर EMBANKMENT 30-08-2015 02:08:08
18.6497483 75.4538119
149000 view
9850648515 राहुरी सात्रळ डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे कणगर खु. येथिल गावठाण येथ्े अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कंगर FINISHING 01-09-2015 04:09:26
19.4223155 74.5412805
6 view
9850648515 राहुरी सात्रळ डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे चिंचविहिरे येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- चिंचविहिरे BRICKWORK 01-09-2015 04:09:58
19.4400238 74.6059401
6 view
9850648515 राहुरी सात्रळ डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे चिंचविहिरे येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- चिंचविहिरे BRICKWORK 01-09-2015 04:09:29
19.4400238 74.6059401
6 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी दलित वस्ती सुधार योजना धोत्रेबुााता.पारनरे येथील गावठाण येथे शाैचालयाचेबांधकाम करणे :- धोत्रे बुद्रुक FINISHING 01-09-2015 05:09:56
19.1552367 74.3949466
view
9404980733 नगर अरणगाव नाविन्यपूर्ण योजना घोसपुरी प्रा.पु.यो.साठी जलमापक यंत्र बसवणे ???????? ?????? 01-09-2015 02:09:27
19.0662602 74.7107118
??????? view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी PCC 01-09-2015 03:09:46
25 view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी PCC 01-09-2015 03:09:46
25 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती माळकुप ते इनामवस्‍ती रस्‍ता खडीकरण करणे सा क्र ०/००ते 1 :- माळकुप EMBANKMENT 01-09-2015 05:09:11
19.1198571 74.5419217
view
9404980858 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी RCC FOOTING 01-09-2015 03:09:19
19.0625089 74.7064386
25 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी गट-ई पुरहानी तिखोल ते किन्‍ही रस्‍ता इजिमा 327 सा क्र 4/00 व 4/500 मो-या दुरुस्‍ती करणे व रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- तिखोल SEAL COAT 01-09-2015 04:09:12
19.0958345 74.3864678
view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते भाळवणी ते काळकूप रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे किमी ०/०० ते २/०० :- भाळवणी SEAL COAT 01-09-2015 05:09:53
19.1198571 74.5419217
view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी दलित वस्ती सुधार योजना भाळवणी ता.पारनरे येथील आंबेडकरनगर गावठाण रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- भाळवणी CONCRETING 01-09-2015 05:09:16
19.1129654 74.5654708
view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रांजणखोल येथे सखाराम पवार घर ते मोरी रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 01:09:10
19.61948698 74.61703455
200000 view
9552041515 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रांजणखोल येथे सखाराम पवार घर ते मोरी रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 01:09:18
19.6194983 74.61702337
200000 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे भाळवणी ता.पारनेर प्रा.आ.केंद्र. येथे धर्मशाळा इमारत बांधणे :- भाळवणी FINISHING 01-09-2015 05:09:00
19.1198571 74.5419217
view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजनखोल येथे शिंदे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ CONCRETING 01-09-2015 01:09:03
19.6240994 74.6245474
110691 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल पांडुरंग वसाहत येथे रस्ता खडीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 03:09:05
19.61536362 74.62145101
500000 view
9552041515 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल पांडुरंग वसाहत येथे रस्ता खडीकरण करणे ता. राहाता :- रांजणखोळ :- रांजणखोळ WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 03:09:33
19.61521114 74.62144193
500000 view
8975234676 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे ओगदी येथे ग्रामपंचायत कार्यालया समोर पेव्हिग ब्लॉक बसविणे CONCRETING 01-09-2015 06:09:58
19.8918355 74.4819962
?????? view
9881900950 पारनेर पारनेर डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र करंदी ता.पारनेर येथे मळगंगा देवी मंदीर संरक्षक भिंत / घाट रस्‍ता बांधणे :- करंदी FINISHING 01-09-2015 04:09:42
view
9881900950 पारनेर पारनेर दलित वस्ती सुधार योजना करंदी ता.पारनेर येथील गव्‍हाणशिवार वस्‍ती येथे रस्‍ता मुरमीकरण करणे :- करंदी WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 04:09:50
19.0712503 74.403356
view
9423206758 नेवासा खरवंडी जनसुविधा शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 01-09-2015 06:09:01
19.5524838 74.9285404
8 view
9423206758 नेवासा खरवंडी जनसुविधा शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 01-09-2015 06:09:17
19.5524838 74.9285404
8 view
9226852531 श्रीगोंदा कोळगाव रा. ग्रा. पे. का. मौजे घारगाव पूरक ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 08:09:56
???.?? view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे धामोरी बु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- धामोरी बु. BRICKWORK 02-09-2015 10:09:30
19.1313584 74.7448426
6 view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे धामोरी बु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- धामोरी बु. BRICKWORK 02-09-2015 10:09:30
19.294141 74.6593572
6 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 10:09:31
19.68966 74.5867422
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 10:09:52
19.68966 74.5867422
??.?? view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खडांबे खु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कुक्कडवेढे EXCAVATION 02-09-2015 10:09:52
19.294141 74.6593572
6 view
9822837009 राहुरी वांबोरी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे खडांबे खु. येथिल गावठाण अंगणवाडी बांधकाम करणे :- कुक्कडवेढे EXCAVATION 02-09-2015 10:09:40
19.343111 74.6951593
6 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) खडांबे ख्ुु येथे स्ैंैंवलीराम पाले ते मारुती मंदिर बाळासाहेब घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे CONCRETING 02-09-2015 11:09:44
19.2511167 74.6732366
264571.00 view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ.केंद्र टोका प्रसुतीगृह बांधकाम करणे :- टोका BRICKWORK 21-08-2015 11:08:27
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:44
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ.केंद्र टोका प्रसुतीगृह बांधकाम करणे :- टोका BRICKWORK 21-08-2015 11:08:24
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ.केंद्र टोका प्रसुतीगृह बांधकाम करणे :- टोका BRICKWORK 21-08-2015 11:08:56
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र प्रा.आ.केंद्र टोका प्रसुतीगृह बांधकाम करणे :- टोका BRICKWORK 21-08-2015 11:08:18
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:52
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:23
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे भक्तनिवास बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:58
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9881973525 पारनेर कान्हूर पठार डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने जवळा ता.पारनेर येथे पशुवैद्यकीय दवाखाना अधिकारी निवासस्‍थान इमारत बांधणे :- जवळा PLINTH LEVEL 02-09-2015 11:09:40
view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:53
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:19
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9226127490 नेवासा बेलपिंपळगाव डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.भैरवनाथ मंदिर देवस्थान बहिरवाडी येथे स्वच्छतागृह व शौचालय बांधणे :- बहीरवाडी BRICKWORK 26-08-2015 04:08:26
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9850547034 शेवगाव शेवगाव 13 वित्त आयोग (ग्राम) शेवगाव येथील शनिमंदिर ते मारूती मंदिर रस्ता पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे CONCRETING 02-09-2015 12:09:26
19.3544718 75.2203639
8000 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते गावडेवाडी ते वाघवाडी (चौधरीवाडी मार्गे )रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- ढवळपुरी SEAL COAT 02-09-2015 12:09:17
view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) सडे गाव ते धोंडे वस्ती रस्ता खडीकरण करणे. :- वांबोरी WBM CONSTRUCTION 02-09-2015 12:09:15
19.343111 74.6951593
4.09 view
9822837009 राहुरी वांबोरी दलित वस्ती सुधार योजना सडे हडोळवस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण :- वांबोरी SITE CLEANING 02-09-2015 12:09:37
19.343111 74.6951593
2.5 view
9822837009 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) सडे येथ्े पाटील गल्ली सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे. CONCRETING 02-09-2015 12:09:05
19.343111 74.6951593
181435.00 view
9822837009 राहुरी वांबोरी दलित वस्ती सुधार योजना सडे गावठाण अंतर्गत रस्ता तयार करणे :- वांबोरी CONCRETING 02-09-2015 12:09:01
19.343111 74.6951593
5 view
9822837009 राहुरी वांबोरी दलित वस्ती सुधार योजना सडे गावठाण रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. :- वांबोरी CONCRETING 02-09-2015 12:09:00
19.343111 74.6951593
5 view
9881900950 पारनेर ढवळपुरी 13 वित्त आयोग अंगणवाडी वनकुटे पठारवाडी तालुका हदद :- वनकुटे BBM 02-09-2015 12:09:22
19.2893909 74.4863281
view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:28
19.6735782 74.5777233
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:06
19.6695571 74.5855061
2750221 view
7588604675 राहुरी टकळीमिया डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे केसापुर येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे :- केसपुर BRICKWORK 02-09-2015 01:09:54
6 view
9822837009 राहुरी वांबोरी दलित वस्ती सुधार योजना सडे गावठाण अंतर्गत रस्ता तयार करणे :- वांबोरी CONCRETING 02-09-2015 12:09:34
19.343111 74.6951593
5 view
9421057323 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आंगणवाडी उदमलेवस्ती :- बाभुळगांव खा. FINAL 02-09-2015 11:09:33
4.5 view
9421057323 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आंगणवाडी उदमलेवस्ती :- बाभुळगांव खा. FINAL 02-09-2015 11:09:11
4.5 view
9421057323 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती नागापुर :- नागापुर FINAL 02-09-2015 12:09:50
18.6744959 75.068461
1.62 view
9421057323 कर्जत चापडगाव डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती तरडगांव :- तरडगांव FINAL 02-09-2015 12:09:32
18.6168054 75.1080647
1.87 view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना हरेगाव गावठाण ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:52
19.660938333333334 74.70239666666666
??.?? view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना हरेगाव गावठाण ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:16
??.?? view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना हरेगाव गावठाण ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:54
??.?? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे ओगदी ग्रामपंचायत कार्यालय समोरील कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 28-08-2015 01:08:17
19.96674816 74.52310913
?????? view
7588604675 राहुरी टकळीमिया डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे दवणगाव क्र.27 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- दवगणगांव EXCAVATION 02-09-2015 02:09:37
6 view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना महाजनवाडी ए ब्लोक वाडी हरेगाव ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:38
19.661086666666666 74.70250166666666
??.?? view
7588604675 राहुरी टकळीमिया 13 वित्त आयोग (ग्राम) पिंपळगाव फुंगी येथे प्राथमिड्ढ शाळेस संरक्षक भिंत बांधणे ????? ????? (?????) 02-09-2015 02:09:29
150000.00 view
9689929599 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:15
19.6172316 74.5741745
400000 view
9422736799 संगमनेर बोटा बी.आर.जि.एफ. कुरकुंडी येथे सांगडेवाडीकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- कुरकुंडी CONCRETING 01-09-2015 02:09:15
19.301582722387753 74.15026165703661
1.05 view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना महाजनवाडी ए ब्लोक वाडी हरेगाव ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:09
??.?? view
7588604675 राहुरी टकळीमिया डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे दवणगाव क्र.27 अंगणवाडी बांधकाम करणे :- दवगणगांव EXCAVATION 02-09-2015 02:09:38
6 view
9422736799 संगमनेर बोटा बी.आर.जि.एफ. म्हसवंडी जि.प.प्राथमिक शाळेकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.संगमनेर. :- म्हसवंडी CONCRETING 01-09-2015 04:09:41
19.254742229340096 74.07864702327204
0.5 view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना महाजनवाडी ए ब्लोक वाडी हरेगाव ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:38
19.659634999999998 74.65958833333335
??.?? view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना महाजनवाडी ए ब्लोक वाडी हरेगाव ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:05
??.?? view
9850387337 नगर देहरे जनसुविधा शेडि येथे ग्रा.प. कार्यालय इमारत बाधने PLINTH LEVEL 02-09-2015 02:09:02
19.1720988 74.7653313
1000000 view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना विघे/ औट साईट वस्ती दत्तनगर ????? ?????? ??? 02-09-2015 03:09:02
19.62160833333333 74.62801333333333
??.?? view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना विघे/ औट साईट वस्ती दत्तनगर ????? ?????? ??? 02-09-2015 03:09:56
??.?? view
9822451811 श्रीरामपुर दत्तनगर विशेष घटक योजना नळ पाणी पुरवठा योजना नळ पाणी पुरवठा योजना विघे/ औट साईट वस्ती दत्तनगर ????? ?????? ??? 02-09-2015 03:09:29
19.62127333333333 74.62749000000001
??.?? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) आंचलगाव - ग्रा.पं.कार्यालय परिसर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 28-08-2015 01:08:43
19.96042462 74.51461132
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना शिंदेमला रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी SITE CLEANING 28-08-2015 03:08:36
19.9212837 74.53506977
4 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (जि.प.) गोधेगाव ते दहीगाव बोलका रस्ता खडीकरण करणे ०/३०० ते १/०० WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:31
19.8921347 74.6017787
?????? view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलाव दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:10
19.6794387 74.4867824
225022 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलाव दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:20
19.6794387 74.4867824
225022 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:42
19.6794387 74.4867824
498940 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:37
19.6794387 74.4867824
498940 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:25
19.6794387 74.4867824
498940 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 10:09:45
19.6775993 74.5699405
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 10:09:57
19.68966 74.5867422
??.?? view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:30
19.6794387 74.4867824
498940 view
9922944772 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे वाकडी (जाधव वस्ती) विहीर खोलीकरण करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 10:09:11
19.68966 74.5867422
333917 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 10:09:38
19.68966 74.5867422
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे वाकडी (जाधव वस्ती) विहीर खोलीकरण करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 10:09:47
19.68966 74.5867422
333917 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 11:09:34
19.7353985 74.5660219
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 02:09:14
19.6775993 74.5699405
2653221 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:26
19.6794387 74.4867824
498940 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलाव दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:05
19.6794387 74.4867824
225022 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 11:09:43
19.695579 74.5600448
??.?? view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे साठवण तलावास तार र्केपाऊंड करणे..ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:10
19.6794387 74.4867824
498940 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 11:09:33
19.68966 74.5867422
3279196 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे अस्तगांव येथे मशीद ते गावठाण मुतारी पर्यंत येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे ता.राहाता :- अस्तगाव :- अस्तगाव FINAL 02-09-2015 02:09:05
19.6794387 74.4867824
30398 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे अस्तगाव येथे साठवण तलवाजवळ पा.पु.योजनेची नवीन विहीर घेणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:58
19.6794387 74.4867824
499839 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे अस्तगाव येथे साठवण तलवाजवळ पा.पु.योजनेची नवीन विहीर घेणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:01
19.6705267 74.4990028
499839 view
8421135464 श्रीरामपुर टाकळीभान डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे 2. भेर्डापूर - समाजमंदीरजवळ :- भेरदापूर BRICKWORK 31-08-2015 05:08:01
450000 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे अस्तगाव येथे साठवण तलवाजवळ पा.पु.योजनेची नवीन विहीर घेणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:07
19.6705267 74.4990028
499839 view
9960651092 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे अस्तगाव येथे साठवण तलवाजवळ पा.पु.योजनेची नवीन विहीर घेणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:48
19.6705267 74.4990028
499839 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 11:09:20
19.7353985 74.5660219
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 11:09:56
19.695579 74.5600448
??.?? view
9922944771 राहता कोल्हार बु. जनसुविधा मौजे चंद्रापुर येथिल स्मशानभुमी विकास करणे.ता.राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर SLAB LEVEL 02-09-2015 12:09:46
800000 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 11:09:25
19.68966 74.5867422
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 11:09:58
19.68966 74.5867422
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 12:09:31
19.7135902 74.6001704
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 12:09:34
19.7135902 74.6001704
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 12:09:01
19.7135902 74.6001704
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 01:09:12
19.6775993 74.5699405
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 01:09:41
19.6775993 74.5699405
2750221 view
9922944771 राहता कोल्हार बु. जनसुविधा मौजे चंद्रापुर येथिल स्मशानभुमी विकास करणे.ता.राहाता :- चंद्रपुर :- चंद्रपुर SLAB LEVEL 02-09-2015 12:09:46
800000 view
9689929599 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव SEAL COAT 02-09-2015 04:09:55
19.5190317 74.5476328
300000 view
9689929599 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव SEAL COAT 02-09-2015 04:09:45
19.5190317 74.5476328
300000 view
7588604675 राहुरी टकळीमिया 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे टाकळीमियॉ येथे बसस्टँन्ड बांधकाम करणे, तालुका राहुरी :- टकळीमिया CONCRETING 02-09-2015 01:09:51
2.9 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे आडगांव बु. येथे बेद वस्ती जि.प.प्रा.शाळा वॉल र्केपाऊन्ड करणे.ता.राहाता :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक FINAL 02-09-2015 04:09:06
19.64042311 74.44365907
100410 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे आडगांव बु. येथे कचरा कुंडया खरेदी करणे. ता.राहाता :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक FINAL 02-09-2015 04:09:40
19.65201444 74.43298661
56408 view
9850966165 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे आडगाव बु. आंबेडकरनगर गावठाण समाज मंदीर बांधकाम करणे. :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक EXCAVATION 02-09-2015 04:09:22
19.65208295 74.43356929
600000 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 01:09:41
19.6775993 74.5699405
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:24
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 01:09:01
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 01-09-2015 11:09:28
18.7356026 75.3076557
view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 01-09-2015 11:09:36
18.7356026 75.3076557
view
9404116973 पाथर्डी मिरी जनसुविधा ग्रामपंचायत कार्यालय :- हनुमान टाकळी FINISHING 02-09-2015 05:09:43
19.2206477 75.0514555
980000 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 01:09:11
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9423463395 जामखेड खर्डा बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - खर्डा ????? ????? (?????) 01-09-2015 11:09:14
18.7356026 75.3076557
view
9404116973 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे चैतन्यनगर :- मढी SLAB LEVEL 01-09-2015 07:09:17
19.1722542 75.1729658
600000 view
9404116973 पाथर्डी तिसगाव डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे तिसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम करणे :- तिसगाव EXCAVATION 01-09-2015 06:09:45
19.1722542 75.1729658
239 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 02:09:06
19.6775993 74.5699405
2653221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 01:09:50
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:47
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 02:09:43
19.6775993 74.5699405
2653221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 01:09:05
19.6695571 74.5855061
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ?????? ??? 02-09-2015 02:09:17
19.6775993 74.5699405
2653221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 01:09:44
19.6735782 74.5777233
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 02:09:44
2653221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. मौजे जाधववस्ती वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 11:09:51
19.695579 74.5600448
??.?? view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.शेळके वस्ती वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 11:09:12
19.68966 74.5867422
3279196 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:45
19.6535969 74.6018455
2750221 view
9850966165 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे आडगाव खुर्द गावठाण रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द CONCRETING 02-09-2015 04:09:19
19.65361103 74.43016124
400000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे ममदापुर येथे ग्रामपंचायत कार्यालयास तार कंपाउंड बांधणे ता. राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर FINAL 02-09-2015 01:09:32
19.6206575 74.6002307
60233 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे ममदापुर येथे जि.प. शाळेस वॉल कंपाउंड बांधणे ता. राहाता :- ममदापुर :- ममदापुर FINAL 02-09-2015 01:09:30
19.6206575 74.6002307
208114 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे हणमंतगाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव CONCRETING 02-09-2015 02:09:08
19.6206575 74.6002307
600000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे हणमंतगंाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालय दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 02-09-2015 02:09:46
19.6206575 74.6002307
211863 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे आडगांव खु. येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द FINAL 02-09-2015 04:09:35
19.6519283 74.43160156
129159 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगाव येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 02-09-2015 02:09:46
19.6206575 74.6002307
140065 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हणमंतगाव हिंदु स्मशानभुमीमध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- हणमंतगाव :- हणमंतगाव FINAL 02-09-2015 02:09:08
19.6206575 74.6002307
130600 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे दाढ बु.येथे प्राथ.आरोग्य केंद्र येथे धर्मशाळा इमारत बांधकाम करणे. ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक PLASTER 02-09-2015 03:09:06
19.6206575 74.6002307
196.78 view
9423206758 नेवासा खरवंडी दलित वस्ती सुधार योजना काक्रिट रसता:-लानडेवाडी नओखडे वस्ती :- लांडेवाडी WBM CONSTRUCTION 02-09-2015 04:09:13
19.3945416 74.8197557
2 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे दाढ बु. चर्मकार वसाहत येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक CONCRETING 02-09-2015 03:09:27
19.6206575 74.6002307
500000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी दलित वस्ती सुधार योजना काक्रिट रसता:-लानडेवाडी सोनओने वस्ती :- लांडेवाडी CONCRETING 02-09-2015 04:09:27
19.3945416 74.8197557
2 view
9423206758 नेवासा खरवंडी दलित वस्ती सुधार योजना काक्रिट रसता:-लानडेवाडी फसले वस्ती :- लांडेवाडी WBM CONSTRUCTION 02-09-2015 04:09:59
19.3945416 74.8197557
2 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे दाढ बु. येथे माळीगल्ली येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक PIPE LAYING 02-09-2015 03:09:18
19.6206575 74.6002307
204309 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दाढ बु. कुंभरगल्ली येथे बंदिस्त पाईप गटार करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक FINAL 02-09-2015 03:09:55
19.6206575 74.6002307
99899 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दाढ बु. येथे चार युनिटचे मुतारी बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक FINAL 02-09-2015 03:09:41
19.6206575 74.6002307
89120 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे दाढ बु. येथे घरकुल वसाहत ते विरभद्रनगर बंदिस्त गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक PIPE LAYING 02-09-2015 03:09:19
19.6206575 74.6002307
183056 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे दाढ बु. हरिजन वस्ती येथे बंदिस्त गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- धाड बुद्रुक :- धाड बुद्रुक FINAL 02-09-2015 03:09:07
19.6206575 74.6002307
500000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दुर्गापुर येथे अंतर्गत रस्त्याचे सी.डी. वर्कचे बांधकाम करणे. ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर PIPE LAYING 02-09-2015 04:09:46
19.6206575 74.6002307
135000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे दुर्गापुर येथे स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता. राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर FINAL 02-09-2015 04:09:33
19.6206575 74.6002307
281284 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दुर्गापुर येथे अंतर्गत रस्त्याचे सी.डी. वर्कचे बांधकाम करणे. ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर PIPE LAYING 02-09-2015 04:09:04
135000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दुर्गापुर येथे अंतर्गत रस्त्याचे सी.डी. वर्कचे बांधकाम करणे. ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर PIPE LAYING 02-09-2015 04:09:54
19.6206575 74.6002307
135000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. दलित वस्ती सुधार योजना मौजे दुर्गापुर हरिजन वस्ती येथे रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर CONCRETING 02-09-2015 04:09:39
19.6206575 74.6002307
200000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे दुर्गापुर येथे बोरसे वस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- दुर्गापुर :- दुर्गापुर CONCRETING 02-09-2015 04:09:53
19.6206575 74.6002307
36154 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे हसनापुर येथे गावठान अंतर्गत बंदिस्त पाईप गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर FINAL 02-09-2015 05:09:03
19.6206575 74.6002307
69056 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हसनापुर अदिवासी वस्ती मध्ये गटार बांधकाम करणे. ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर FINAL 02-09-2015 05:09:39
19.6206575 74.6002307
74549 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. बी.आर.जि.एफ. मौजे हसनापुर येथे लोणी चंद्रापुर रोड गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता :- हसणापुर :- हसणापुर FINAL 02-09-2015 05:09:43
19.6206575 74.6002307
116553 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे हसनापुर येथे लोणी रोड ते चंद्रापुर रोड लगत बंदिस्त आर.सी.सी. पाईप गटार बांधकाम करणे.ता.राहाता भाग-1 :- हसणापुर :- हसणापुर FINAL 02-09-2015 05:09:24
19.6206575 74.6002307
100000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे हसनापुर गोत्राळवस्ती :- हसणापुर :- हसणापुर SLAB LEVEL 02-09-2015 05:09:56
19.6206575 74.6002307
600000 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.लांडेवाडी वाकडी ????? ????? (??????? ???? ? ????? ???? ????) 02-09-2015 01:09:01
19.661577 74.5936758
2750221 view
9922944772 राहता वाकडी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.गोटेवाडी वाकडी ????? ????? (?????) 02-09-2015 02:09:05
19.6775993 74.5699405
2653221 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 05:09:20
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 05:09:08
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 05:09:53
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 05:09:26
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 02-09-2015 05:09:48
295099 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे आडगांव खु. स्मशानभुमी सुशोभिकरण करणे.ता.राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द FINAL 02-09-2015 04:09:32
115846 view
9850966165 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे दशक्रिया विधी घाट मध्ये पेÏव्हग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ FINAL 02-09-2015 03:09:03
19.63884844 74.49444254
163000 view
9850966165 राहता लोणी खु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे दशक्रिया विधी घाट नुतनीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ FINAL 02-09-2015 03:09:31
19.63871942 74.49446822
335293 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ CONCRETING 02-09-2015 03:09:18
19.6399295 74.48880589
199109 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे पिंपरीनिर्मळ येथे अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ता.राहाता :- पिंपरी निर्मळ :- पिंपरी निर्मळ CONCRETING 02-09-2015 03:09:31
19.63978845 74.48894673
199109 view
9850966165 राहता लोणी खु. बी.आर.जि.एफ. मौजे आडगांव बु. येथे बेद वस्ती जि.प.प्रा.शाळा वॉल र्केपाऊन्ड करणे.ता.राहाता :- अडगाव बुद्रुक :- अडगाव बुद्रुक FINAL 02-09-2015 04:09:02
19.64039129 74.44370583
100410 view
9850966165 राहता लोणी खु. दलित वस्ती सुधार योजना मौेजे आडगाव खुर्द गावठाण रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- आडगाव खुर्द :- आडगाव खुर्द CONCRETING 02-09-2015 04:09:59
19.65359834 74.43018147
400000 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर जि.प.सेस गोधेगाव ते दहेगाव बोलका शिव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:25
19.8921347 74.6017787
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (जि.प.) कासली ते आपेगाव रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 21-08-2015 10:08:48
19.8921347 74.6017787
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर नाविन्यपूर्ण योजना दहीगाव बोलका ते भोजडे रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे SEAL COAT 21-08-2015 10:08:01
19.8864525 74.6282655
??????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते ओगदी ते कारंजी रस्ता ग्रामा १७ कि.मी. ०/०० ते 3/०० डांबरीकरण करणे. SEAL COAT 28-08-2015 02:08:50
19.966877858563596 74.52345521670364
??????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) आंचलगाव - ग्रा.पं.कार्यालय परिसर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 28-08-2015 01:08:53
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- करंजी CONCRETING 25-08-2015 10:08:53
19.938793388292318 74.52773018635335
4.5 view
9422227835 श्रीगोंदा कोळगाव लपा(स्था. क्षेत्र) २७०२-५८४९ बिगर आदिवासी सा.बं. पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा ?????? ??? 02-09-2015 01:09:23
18.763686 74.6436715
2360989 view
9422227835 श्रीगोंदा कोळगाव लपा(स्था. क्षेत्र) २७०२-५८४९ बिगर आदिवासी सा.बं. पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा ?????? ??? 02-09-2015 01:09:44
18.7461607 74.636692
2360989 view
9422227835 श्रीगोंदा कोळगाव लपा(स्था. क्षेत्र) २७०२-५८४९ बिगर आदिवासी सा.बं. पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा ?????? ??? 02-09-2015 01:09:44
18.7461607 74.636692
2360989 view
9422227835 श्रीगोंदा कोळगाव लपा(स्था. क्षेत्र) २७०२-५८४९ बिगर आदिवासी सा.बं. पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा :- पिंपळगाव पिसा ?????? ??? 02-09-2015 01:09:00
18.763686 74.6436715
2360989 view
9422227835 श्रीगोंदा कोळगाव रा. ग्रा. पे. का. मौजे पिंपळगाव पिसा ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 04:09:54
18.7300151 74.5745112
???.?? view
9422227835 श्रीगोंदा बेलवंडी बु. रा. ग्रा. पे. का. मौजे शिंदेवाडी बेलवंडी बुद्रुक ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 02-09-2015 02:09:27
18.7300151 74.5745112
??.?? view
9422227835 श्रीगोंदा बेलवंडी बु. लपा(स्था. क्षेत्र) २७०२-५८४९ बिगर आदिवासी सा.बं.बेलवंडी बु. :- बेलवंडी बुद्रुक :- बेलवंडी बुद्रुक ?????? ??? 02-09-2015 02:09:11
18.7300151 74.5745112
1588069 view
9689929599 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ उंबरगाव मातापूर कारेगाव भोकर मुठेवाडगाव ब्राम्हणगाव निमगाव खैरी जाफ्राबाद ते प्रजिमा ७ जोडरस्ता इजीमा ४३ कि.मी. २८/०० ते ३६/०० डांबरी पृष्ठभागाचे खड्डे भरणे :- उंबरगाव WBM CONSTRUCTION 02-09-2015 05:09:49
19.5190317 74.5476328
400000 view
9689929599 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ रामा-३६ गोंधवणी ब्राम्हणगाव उंदीरगाव माळेवाडी, महांकाळ वडगाव ते जिल्हा हद्द रस्ता डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. १२/५०० ते १७/५०० :- उंदीरगाव SEAL COAT 02-09-2015 04:09:24
19.5258362 74.542508
300000 view
9689929599 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ माळेवाडी ते सरला जिल्हा हद्द मार्ग डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. ०/७०० ते ५/०० :- माळेवाडी CONCRETING 02-09-2015 04:09:50
19.5190317 74.5476328
300000 view
9689929599 श्रीरामपुर दत्तनगर योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ माळेवाडी ते सरला जिल्हा हद्द मार्ग डांबरी पृष्टभागाचे खड्डे भरणे डी.मी. ०/७०० ते ५/०० :- माळेवाडी CONCRETING 02-09-2015 04:09:34
19.5190317 74.5476328
300000 view
9822557020 पारनेर निघोज दलित वस्ती सुधार योजना रेनवडी ता.पारनरे येथील गावठाण हरिजन वस्‍ती येथे अंतर्गत रस्‍ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- रेनवडी CONCRETING 02-09-2015 02:09:59
19.0469057 74.236306
view
9822557020 पारनेर ढवळपुरी गट-ई पुरहानी तिखोल ते किन्‍ही रस्‍ता इजिमा 327 सा क्र 4/00 व 4/500 मो-या दुरुस्‍ती करणे व रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- तिखोल SEAL COAT 01-09-2015 04:09:40
18.9949133 74.4468871
view
9822557020 पारनेर पारनेर दलित वस्ती सुधार योजना करंदी ता.पारनेर येथील गव्‍हाणशिवार वस्‍ती येथे रस्‍ता मुरमीकरण करणे :- करंदी WBM CONSTRUCTION 01-09-2015 04:09:34
18.9949133 74.4468871
view
9822557020 पारनेर ढवळपुरी गट-ई पुरहानी तिखोल ते किन्‍ही रस्‍ता इजिमा 327 सा क्र 4/00 व 4/500 मो-या दुरुस्‍ती करणे व रस्‍ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे :- तिखोल CONCRETING 01-09-2015 04:09:36
18.9949133 74.4468871
view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना वडाचीवस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे :- करंजी CONCRETING 25-08-2015 10:08:02
19.93470773 74.52683156
2 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर जनसुविधा करंजी .स्मशानभूमी परिसर विकास करणे FINISHING 25-08-2015 10:08:39
19.934901520522732 74.52724985284318
8 view
9404116973 पाथर्डी मिरी दलित वस्ती सुधार योजना गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- दगडवाडी CONCRETING 03-09-2015 10:09:08
19.1330928 74.987815
300000 view
9404116973 पाथर्डी भालगाव दलित वस्ती सुधार योजना हरिजनवाडा गावठाण कॉंक्रीट रस्ता :- भीलवाडी CONCRETING 21-08-2015 11:08:07
19.1524154 75.2526829
300000 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर दलित वस्ती सुधार योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्व. शौचालय :- ओगडी PLASTER 28-08-2015 01:08:17
19.96623554 74.52238028
1.15 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) जेऊर है.येथील प्रा.शाळा इमारतीस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे.भाग क्र.२ FINAL 31-08-2015 02:08:24
19.3528379 75.238458
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा खामगाव येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधणे :- खामगाव FINISHING 03-09-2015 12:09:40
19.5117033 75.1756748
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव ?????? ??? 03-09-2015 10:09:01
19.02241311 74.93895012
24.89 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव ???? ??? ???? 03-09-2015 10:09:38
19.02242425 74.93893379
24.89 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ???? ??? ???? 03-09-2015 11:09:55
19.0614159 74.8408386
25 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्रीराम पुरातन देवस्थान येथे भक्त निवास बांधणे वाळकी :- वाळकी ???? ??? ???? 03-09-2015 11:09:03
19.0614159 74.8408386
25 view
8275201389 नगर वाळकी डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र बुवाजीबुवा देवस्थान गुंडेगांव संरक्षक भिंत बांधणे वाळकी :- गुंडेगाव ???? ??? ???? 03-09-2015 10:09:38
19.02242425 74.93893379
24.89 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) जेऊर येथे प्रा.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- जेउर हैबती FINAL 31-08-2015 02:08:32
19.3528379 75.238458
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा रामडोह येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे :- रामडोह SLAB LEVEL 03-09-2015 01:09:46
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा जनसुविधा रामडोह येथे ग्राम पंचायत कार्यालय इमारत बांधकाम करणे :- रामडोह SLAB LEVEL 03-09-2015 01:09:41
19.5895682 75.2699916
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी क वर्ग तीर्थक्षेत्र श्री.महालक्ष्मी मंदिर देवस्थान वरखेड भक्तनिवास बांधणे :- वरखेड SLAB LEVEL 03-09-2015 01:09:56
19.5565811 75.117048
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे-गोपाळपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आवारात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. ???? ???? 03-09-2015 12:09:38
19.541086 75.1395723
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे-गोपाळपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आवारात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. ???? ???? 03-09-2015 12:09:53
?.?? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव RCC FOOTING 03-09-2015 11:09:39
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव RCC FOOTING 03-09-2015 10:09:13
19.3563586 75.2228904
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 03:09:22
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423390665 नेवासा कुकाणा गट ब रस्ते वि.दुरुस्ती गिडेगाव ते गेवराई रस्ता ड्ढि मी नं ०/०० ते ३/०० रस्ता खडीपृष्ठभागाचे नुतणिकरण करणे :- गिडेगाव WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 03:09:44
19.5503824 75.0964666
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9423713392 श्रीरामपुर निपाणी वडगाव ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर अडभंगनाथ देवस्थान भामाठाण येथे भक्त निविास बांधणे बांधणे :- भामठाण PLASTER 03-09-2015 03:09:22
19.6178254 74.6724994
2500000 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:43
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:47
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:42
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:06
2.90 view
9422088854 राहता साकुरी बी.आर.जि.एफ. मौजे निमगांव को-हाळे येथे शॉपिंग सेंटर बांधकाम करणे.ता.राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे EXCAVATION 03-09-2015 03:09:37
19.784583093606706 74.46784777970127
501843 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:52
2.90 view
9422088854 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे निमगांव को-हाळे हरीजन वस्ती गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे SITE CLEANING 03-09-2015 03:09:16
19.78458435756541 74.46781874452718
500000 view
9422088854 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे निमगांव को-हाळे येथे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागील बाजुस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे FINAL 03-09-2015 03:09:28
19.784428678976433 74.46766266892128
200000 view
9422088854 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे निमगांव को-हाळे येथे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागील बाजुस पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. ता.राहाता :- निमगाव कोरहाळे :- निमगाव कोरहाळे FINAL 03-09-2015 03:09:36
19.784147129256183 74.46860521746741
200000 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:52
2.90 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे निघोज येथे स्मशानभुमी मध्ये पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ता.राहाता :- निघोज :- निघोज FINAL 03-09-2015 03:09:05
19.784391994871505 74.46797526431955
231335 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे निघोज येथे स्मशानभुमीमध्ये आर.सी.सी. शेड बांधकाम करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज FINAL 03-09-2015 03:09:10
19.786124236889787 74.47088306087655
150000 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:15
2.90 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 03:09:57
19.6810664 74.5659328
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 04:09:03
19.6947856 74.5724676
295099 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:46
2.90 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 04:09:29
19.6947856 74.5724676
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 04:09:19
19.6810664 74.5659328
295099 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे वाकडी येथे गणेशनगर भाग पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 04:09:14
19.6810664 74.5659328
295099 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:27
2.90 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे निघोज गावठाण-1 :- निघोज :- निघोज FINAL 03-09-2015 03:09:15
19.786934461219644 74.4695214614764
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे निघोज गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 03:09:52
19.78723076787412 74.46946143409338
400000 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:01
2.90 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे निघोज काळेनगर वसाहत यशवंतनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- निघोज :- निघोज CONCRETING 03-09-2015 03:09:05
19.786914574282722 74.470006664867
500000 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (पं.स.) देड्गाव येथे देवगाव रस्ता ते माका रस्ता खडीकरण करणे ता नेवासा EMBANKMENT 03-09-2015 01:09:13
19.373045625930523 75.03662686507259
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:58
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:33
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:14
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:47
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:21
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:59
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:37
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:12
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:57
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा बी.आर.जि.एफ. देड्गाव येथे प्राथमिक शाळेस संरक्षक भिंत बांधकाम करणे FINISHING 03-09-2015 01:09:32
19.37425733799903 75.03772599922287
2.55 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:20
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:03
6.00 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) गणेशनगर भाग येथे पा.पु.विंधन विहीर मोटार बसविणे वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 04:09:46
19.6810664 74.5659328
194000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) गणेशनगर भाग येथे पा.पु.विंधन विहीर मोटार बसविणे वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 04:09:28
19.6879259 74.5692002
194000 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:46
6.00 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) गणेशनगर भाग येथे पा.पु.विंधन विहीर मोटार बसविणे वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 04:09:38
19.6947856 74.5724676
194000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) गणेशनगर भाग येथे पा.पु.विंधन विहीर मोटार बसविणे वाकडी ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 04:09:52
19.6947856 74.5724676
194000 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे सावळीविहीर खु. जी.आर.बी.वाडी :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द FINAL 03-09-2015 03:09:00
19.801635159365325 74.4683941190108
600000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे पाण्याच्या टाकी जवळ पी.व्ही.सी. व जि.आय.पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:12
19.7002099 74.6161413
37000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे पाण्याच्या टाकी जवळ पी.व्ही.सी. व जि.आय.पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:20
19.6810664 74.5659328
37000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे पाण्याच्या टाकी जवळ पी.व्ही.सी. व जि.आय.पाईप लाईन करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:02
19.7002099 74.6161413
37000 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे चोधरी वस्ती पाणी टाकी ते श्री विलास रोहम याच्या बांदा पर्यंत पाणी पुरवठा करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 05:09:27
25.3698041 86.4786539
169500 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे चोधरी वस्ती पाणी टाकी ते श्री विलास रोहम याच्या बांदा पर्यंत पाणी पुरवठा करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 05:09:01
19.7013937 74.6271137
169500 view
9922780856 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे जळगाव येथे चोधरी वस्ती पाणी टाकी ते श्री विलास रोहम याच्या बांदा पर्यंत पाणी पुरवठा करणे ????? ????? (????? ???? ,????? ????????) 03-09-2015 05:09:42
19.7013937 74.6271137
169500 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे सावळीविहीर खु. जी.आर.बी.वाडी :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द FINAL 03-09-2015 03:09:00
19.801635159365325 74.4683941190108
600000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे सावळीविहीर खु. गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द SITE CLEANING 03-09-2015 04:09:57
19.80110211757228 74.4540234572837
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे सावळीविहिर खु. शेतकी फार्म जि.प.प्रा. शाळेस वॉल कंपाउड करणे ता. राहाता :- सावळी विहीर खुर्द :- सावळी विहीर खुर्द FINAL 03-09-2015 04:09:28
19.812639010615214 74.45781029706306
219438 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे सावळीविहिर बुु. येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार करणे (लक्ष्मीनगर घरकुल वसाहत) ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक FINISHING 03-09-2015 04:09:19
19.816174060180717 74.46491698886182
171141 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे सावळीविहीर बु. येथे मागासवर्गीय बुध्दा विहार मध्ये शौचालय बांधणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक EXCAVATION 03-09-2015 04:09:20
19.80344454625435 74.47118928864195
155949 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे सावळीविहीर बु. गावठाण येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक SITE CLEANING 03-09-2015 04:09:51
19.80288785615507 74.47185922799612
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे सावळीविहिर बु. खाण वसाहत येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक SITE CLEANING 03-09-2015 04:09:26
19.809615425989644 74.48007308094508
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे सावळीविहिर बु. सिध्दार्थनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक SITE CLEANING 03-09-2015 05:09:55
19.809704720044095 74.48022012514896
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रूई कोहकी गाव (रूई) येथिल मारूती मंदिराचे सभामंडप बांधकाम करणे.ता.राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:40
19.794979455547715 74.46916817302446
425000 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे रुई ते प्रजिमा-9 (शिर्डी) व्हाया बन रस्ता कि.मी.0/00 ते 2/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई SEAL COAT 03-09-2015 05:09:04
19.791399887587495 74.50249204219983
22 view
9422088854 राहता पुणतांबा डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे रुई ते प्रजिमा-9 (शिर्डी) व्हाया बन रस्ता कि.मी.0/00 ते 2/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई SEAL COAT 03-09-2015 05:09:38
19.790775127125567 74.50369169752011
22 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (धनवटे घर ते समाज मंदिर) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:49
19.791979415744404 74.50379019004184
229921 view
9422088854 राहता पुणतांबा दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रूई राजवाडा येथे मलनिस्सारण गटार बांधकाम करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:57
19.791940995873265 74.50396834449131
500000 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (धनवटे घर ते समाज मंदिर) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:58
19.79214385073417 74.50396348134842
229921 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (कोपकर घर तधनवटे घर ) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:23
19.79274579174695 74.50409703298403
381708 view
9422088854 राहता पुणतांबा बी.आर.जि.एफ. मौजे रुई येथे भुमीगत आर.सी.सी. पाईप गटार (कोपकर घर तधनवटे घर ) करणे ता. राहाता :- रुई :- रुई FINAL 03-09-2015 05:09:49
19.792943540321914 74.5039685792153
381708 view
9422088854 राहता पुणतांबा ग्रामनिधी मौजे रूई येथे किरण जाधव घर ते कोपकर घर पर्यंत आर.सी.सी. पाईप गटार करणे.ता.राहाता PIPE LAYING 03-09-2015 05:09:52
19.793075222584463 74.5036903107348
400000 view
9423390665 नेवासा कुकाणा डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे प्रा.आ.केंद्र शिरसगाव येथे नविन इमारत बांधकाम करणे :- शिरसगाव EXCAVATION 20-08-2015 09:08:34
19.3814156 75.1843518
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9422088854 राहता पुणतांबा ग्रामनिधी मौजे रूई अंतर्गत डॉ.मुजमुले घर ते भोपळे घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता CONCRETING 03-09-2015 05:09:28
19.792892749203443 74.50335770727452
42000 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी FINISHING 03-09-2015 01:09:20
19.039874538698434 74.84263376403351
230 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी FINISHING 03-09-2015 01:09:54
19.0395737 74.842591
230 view
9422088854 राहता पुणतांबा ग्रामनिधी मौजे रूई जि.प.प्रा.शाळे मागे बंदिस्त पी.व्ही.सी.पाईप गटार करणे. ता.राहाता PIPE LAYING 03-09-2015 05:09:41
19.792512850671585 74.50215902788173
51000 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील डीपीडीसी प्रा. आ. केंद्र बांधणे टाकळीकाझी येथे प्रा.आ.केंद्र मुख्य इमारत बांधणे :- टाकळी काझी FINISHING 03-09-2015 01:09:09
19.0395461 74.84257311
230 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रूई (साईबाबा मंदीर) ते निघोज रस्ता दुरूस्ती करणे. ग्रामा-1 कि.मी. 1/00 ते 4/00 ता.राहाता :- रुई :- रुई WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 06:09:20
19.7684976 74.4784177
300000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रूई येथे दत्तमंदिर ते वाबळे वस्ती रस्ता दुरूस्ती करणे.ता.राहाता :- रुई :- रुई EMBANKMENT 03-09-2015 06:09:49
19.7661424 74.487348
100000 view
9422088854 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे रूई ते निघोज रस्ता दुरूस्ती करणे. (ग्रामा-1) कि.मी.0/00 ते 3/500 ता.राहाता :- रुई :- रुई WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 06:09:01
19.7661424 74.487348
270000 view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील 13 वित्त आयोग (ग्राम) टाकळी काझी येथे बी.एस.एन.एल ऑफिस समोरील रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 03-09-2015 01:09:43
19.04153296 74.83966182
?.?? ???? view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील ग्रामनिधी टाकळी काझी येथे जि.प. प्राथ.शाळा संरक्षक भिंत ते विलास ढगे लक्ष्मी मत मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 03-09-2015 01:09:44
19.04224258 74.83956524
?.?? ???? view
8600178152 नगर चिचोंडी पाटील ग्रामनिधी टाकळी काझी येथे जि.प. प्राथ.शाळा संरक्षक भिंत ते विलास ढगे लक्ष्मी मत मंदिर रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 03-09-2015 01:09:01
19.04299277 74.83896183
?.?? ???? view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:30
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:15
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:09
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:44
6.00 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ब वर्ग तीर्थक्षेत्र-शासनस्तर खांडेश्वर महादेव देवस्थान येथे महिलांसाठी भक्तनिवास बांधकाम करणे :- खांडगाव EXCAVATION 30-08-2015 12:08:12
19.5581052 74.1960241
27.93 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:44
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:18
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:01
6.00 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:44
6.00 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे 13 वित्त आयोग (ग्राम) ग्रामपंचायत कार्यालय वर सभागृह बांधकाम करणे :- खांडगाव FINISHING 30-08-2015 12:08:12
19.5543375 74.1974312
3 view
9822816795 नेवासा चांदा डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे देड्गाव (जळगाव रोड ) येथे अंगणवाडी बांधकाम करणे BRICKWORK 03-09-2015 01:09:10
19.36959009190881 75.03630050334418
6.00 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे 13 वित्त आयोग (ग्राम) ग्रामपंचायत कार्यालय वर सभागृह बांधकाम करणे :- खांडगाव FINISHING 30-08-2015 12:08:04
19.5466151 74.2063161
3 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 01:09:47
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 01:09:18
2.90 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हंगेवाडी CONCRETING 01-09-2015 11:09:30
8 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 01:09:54
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 01:09:41
2.90 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हंगेवाडी CONCRETING 01-09-2015 11:09:36
19.50528515 74.31456484
8 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 01:09:12
2.90 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे ग्रा.वि.पा.निधी अंगणवाडीसाठी किचन रुमचे बांधकाम करणे :- पिंपरणे FINAL 01-09-2015 12:09:14
19.5398414 74.3305615
0.52 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 12:09:51
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 12:09:26
2.90 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना आंबेडकर नगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- हंगेवाडी CONCRETING 01-09-2015 11:09:11
19.5517206 74.3811575
8 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 12:09:10
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 12:09:48
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा 13 वित्त आयोग (ग्राम) माका गावठाण येथे गावठाण अंतर्गत रस्ता कॉन्क्रीतींग करणे WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 12:09:19
19.317172653386397 75.0231673246022
2.90 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे FINISHING 03-09-2015 12:09:41
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे FINISHING 03-09-2015 12:09:06
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे व्यायाम शाळा बांधणे FINISHING 03-09-2015 12:09:35
19.314323978650958 75.02421364189783
4.96 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे शॉपिंग सेंटर (दुकानगाळे ) बांधणे ता. नेवासा FINAL 03-09-2015 12:09:12
25.00 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे शॉपिंग सेंटर (दुकानगाळे ) बांधणे ता. नेवासा FINAL 03-09-2015 12:09:53
25.00 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे शॉपिंग सेंटर (दुकानगाळे ) बांधणे ता. नेवासा FINAL 03-09-2015 12:09:29
25.00 view
9822816795 नेवासा चांदा ग्रा.वि.पा.निधी माका येथे शॉपिंग सेंटर (दुकानगाळे ) बांधणे ता. नेवासा FINAL 03-09-2015 12:09:33
19.12251568426028 74.73886219745435
25.00 view
9822253845 अकोला कोतूळ बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - पिंपळदरी ????? ?????? ??? 03-09-2015 03:09:09
49.99 view
9822253845 अकोला कोतूळ बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - पिंपळदरी ????? ?????? ??? 03-09-2015 03:09:06
19.36916815 74.07918009
49.99 view
9822253845 अकोला कोतूळ बिगर आदिवासी नळ पाणी पुरवठा नळ पाणी पुरवठा योजना : - पिंपळदरी ????? ?????? ??? 03-09-2015 04:09:15
49.99 view
9960651092 राहता साकुरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र मौजे को-हाळे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे ता.राहाता ???? ? ?????? 03-09-2015 04:09:01
19.7360945 74.4318596
147030 view
9423390665 नेवासा कुकाणा 13 वित्त आयोग (ग्राम) जेऊर येथे प्रा.शाळा संरक्षक भिंत बांधणे :- जेउर हैबती FINAL 31-08-2015 02:08:32
19.3528379 75.238458
01/04/2015 ???????? ?????? ???? view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:44
19.5466485 74.2056164
5 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:42
19.5751018 74.2211898
5 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 15-08-2015 10:08:04
19.5447585 74.2046153
5 view
9922191316 संगमनेर जोर्वे दलित वस्ती सुधार योजना बिरोबा वस्ती रस्ता काँक्रिटीकरण करणे :- खांडगाव WBM CONSTRUCTION 20-08-2015 10:08:02
19.5445016 74.2043772
5 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) खडिकरन:-अमलनेर :- अमळनेर WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 05:09:36
19.5167313 74.8224228
0.9 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) खडिकरन:-अमलनेर :- अमळनेर WBM CONSTRUCTION 03-09-2015 05:09:22
19.5167313 74.8224228
0.9 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आन्गनवाडी:-अमलनेर गावठान--231 :- अमळनेर PLASTER 03-09-2015 05:09:31
19.5167313 74.8224228
6 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आन्गनवाडी:-अमलनेर गावठान--231 :- अमळनेर PLASTER 03-09-2015 05:09:39
19.5167313 74.8224228
6 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आन्गनवाडी:-अमलनेर गावठान--231 :- अमळनेर PLASTER 03-09-2015 05:09:13
19.5167313 74.8224228
6 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C HANUMANMANDIR TO FLAT GALLI CONCRETING 03-09-2015 05:09:04
19.5167313 74.8224228
200000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे आन्गनवाडी:-पानेगाव वरचा मलाVV :- पानेगाव EXCAVATION 03-09-2015 05:09:46
19.480162 74.7911939
6 view
9423206758 नेवासा खरवंडी जनसुविधा शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 03-09-2015 06:09:09
19.480162 74.7911939
8 view
9423206758 नेवासा खरवंडी जनसुविधा शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 03-09-2015 06:09:07
19.480162 74.7911939
8 view
9423206758 नेवासा खरवंडी जनसुविधा शम्शान भूमि विकास:-शिरेगाव :- शिरेगाव BRICKWORK 03-09-2015 06:09:56
8 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती 3 खोल्या शाळा बंधने :- शिरेगाव :- शिरेगाव SLAB LEVEL 03-09-2015 06:09:10
19.480162 74.7911939
15 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती 3 खोल्या शाळा बंधने :- शिरेगाव :- शिरेगाव SLAB LEVEL 03-09-2015 06:09:52
19.480162 74.7911939
15 view
9423206758 नेवासा खरवंडी डीपीडीसी प्रा.शाळा विशेष दुरुस्ती 3 खोल्या शाळा बंधने :- शिरेगाव :- शिरेगाव SLAB LEVEL 03-09-2015 06:09:42
19.480162 74.7911939
15 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C INTERNALROAD(GOSAVI=GANGVE=TAGADKAR=INAMDAR HOUSE) CONCRETING 03-09-2015 06:09:59
19.480162 74.7911939
299000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C INTERNALROAD(GOSAVI=GANGVE=TAGADKAR=INAMDAR HOUSE) CONCRETING 03-09-2015 06:09:05
19.480162 74.7911939
299000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C INTERNALROAD (KASAR=SHINDE HOUSE) CONCRETING 03-09-2015 06:09:59
19.480162 74.7911939
220000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C INTERNALROAD (KASAR=SHINDE HOUSE) CONCRETING 03-09-2015 06:09:55
19.480162 74.7911939
220000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) C C INTERNAL ROAD CONCRETING 03-09-2015 06:09:23
19.480162 74.7911939
200000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) शमशानभूमी ओटाह :- खेडलेपरमाननद FINAL 03-09-2015 06:09:06
19.480162 74.7911939
1.5 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) MURUMING TO CEMETORYROAD EMBANKMENT 03-09-2015 06:09:06
19.480162 74.7911939
60000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) MURUMING TO CEMETORYROAD EMBANKMENT 03-09-2015 06:09:54
60000 view
9423206758 नेवासा खरवंडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) CONTG. PIPEGATTUR FINAL 03-09-2015 06:09:50
19.480162 74.7911939
50000 view
9960651092 राहता साकुरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र मौजे को-हाळे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे ता.राहाता ???? ? ?????? 03-09-2015 04:09:25
19.7360945 74.4318596
147030 view
9527040185 संगमनेर साकूर दलित वस्ती सुधार योजना गणेशवाडी रस्ता खडी-कॉं.करन :- खांबे EXCAVATION 02-09-2015 06:09:57
5 view
9527040185 संगमनेर साकूर दलित वस्ती सुधार योजना गणेशवाडी रस्ता खडी-कॉं.करन :- खांबे EXCAVATION 02-09-2015 06:09:41
5 view
9527040185 संगमनेर साकूर दलित वस्ती सुधार योजना गणेशवाडी रस्ता खडी-कॉं.करन :- खांबे CONCRETING 02-09-2015 06:09:43
5 view
9422151231 अकोला राजूर आदिवासी उपयोजना (TSP) र्केळुगण ते सुपवाडी रस्ता करणे कि.मी. /० ते /०० :- करुडगांव रावतळे WBM CONSTRUCTION 28-08-2015 02:08:48
15 view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. केळुंगण येथे स्मशानभूमीस शेड बांधणे FINISHING 28-08-2015 02:08:36
19.52402574 73.83913878
165861/- ??. view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. कातळापूर येथे गाव अंतर्गत गटार बांधकाम करणे CONCRETING 28-08-2015 03:08:39
19.52628454 73.81609466
59933/- ?? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना कातळापूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 03:08:37
19.52535918 73.81928637
3.05 ??? view
9422151231 अकोला राजूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) राजूर येथील स्मशानभुमीस पेंव्हींग ब्लॉक बसविणे, ता. अकोले FINAL 28-08-2015 06:08:59
19.57757669 73.78505428
2.40 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना विठा येथे पशुधन विकास अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, ता अकोले EXCAVATION 01-09-2015 06:09:47
19.51535967 73.90639509
28.00 ??? view
9422151231 अकोला राजूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका RCC FOOTING 01-09-2015 03:09:01
19.51634145 73.79679479
27.5 view
9422151231 अकोला राजूर बी.आर.जि.एफ. केळुंगण येथे स्मशानभूमीस शेड बांधणे FINISHING 28-08-2015 02:08:33
19.52407947 73.83906555
165861/- ??. view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना कातळापूर येथे संरक्षण भिंत बांधणे FINAL 28-08-2015 03:08:11
19.52513925 73.81929385
3.05 ??? view
9422151231 अकोला राजूर प्रा.शाळा इमारती बांधकामे तेरुगण येथे १ शाळा खोली बांधणे .ता अकोल :- मडका RCC FOOTING 28-08-2015 04:08:15
19.51644467 73.7968538
27.5 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे गोधेगाव येथे उंच पाण्याची टाकी भोवती तार कंपाऊड करणे FINAL 04-09-2015 10:09:48
19.90907509 74.60417193
????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे सुरेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयातील हॉल दुरुस्ती करणे FINISHING 04-09-2015 10:09:29
19.8781176 74.4825697
?????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे सुरेगाव येथे ग्रामपंचायत कार्यालयातील हॉल दुरुस्ती करणे FINISHING 04-09-2015 10:09:28
19.8822105 74.3623834
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दहीगाव बोलका येथे स्मशानभूमीत कॉंक्रीट रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे व पाण्याच्या टाकी भोवती कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 04-09-2015 10:09:48
19.88912444 74.58967415
????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दहीगाव बोलका येथे स्मशानभूमी परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक (दक्षिण बाजू) बसविणे CONCRETING 04-09-2015 11:09:31
19.88940567 74.58989363
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दहीगाव बोलका येथे स्मशानभूमी परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक (उत्तर बाजू) बसविणे CONCRETING 04-09-2015 11:09:13
19.88929769 74.58982634
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे दहीगाव बोलका येथे स्मशानभूमी परिसर विकास करणे FINAL 04-09-2015 11:09:15
19.88939808 74.58992439
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर ग्रामनिधी मौजे दहीगाव बोलका येथे खळवाडी रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 04-09-2015 11:09:20
19.88726462 74.58507199
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर ग्रामनिधी मौजे दहीगाव बोलका येथे खळवाडी रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 04-09-2015 11:09:15
19.88738618 74.58508509
?????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर ग्रामनिधी मौजे दहीगाव बोलका येथे खळवाडी रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 04-09-2015 11:09:34
19.88738618 74.58508509
?????? view
9657618747 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक EXCAVATION 04-09-2015 11:09:03
19.7048772 74.4824241
272500 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे तिळवणी येथे देवलाने रोड ते पेन वस्ती ते खामगाव रस्ता मुरुमिकरण करणे EMBANKMENT 04-09-2015 09:09:02
????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे गोधेगाव येथे उंच पाण्याची टाकी भोवती तार कंपाऊड करणे FINAL 04-09-2015 10:09:14
19.92660286 74.58495948
????? view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे गोधेगाव येथे गावांतर्गत नरेंद्र यशवंत घर, मारुती व विठ्ठल मंदिर परिसर कॉंक्रीटीकरण करणे CONCRETING 04-09-2015 10:09:25
????? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव बी.आर.जि.एफ. मौजे सुरेगाव येथे अंबिकानगर गटार ढापे बसविणे SLAB LEVEL 04-09-2015 11:09:43
?????? view
9922944772 राहता कोल्हार बु. ग्रामनिधी मौजे कोल्हार बु. येथे अंबिकानगर वसाहत आणि देशमाने ते गुगळे घर पाणी पुरवठा योजना करणे. ता.राहाता जि.अहमदनगर ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:48
19.5478734 74.5276904
75156 view
9422151231 अकोला राजूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) तेरुंगण येथे सभामंडपासाठी संरक्षक भिंत बांधणे PLINTH LEVEL 28-08-2015 04:08:57
19.51586984 73.79811477
1.50 ??? view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी समतानगर येथे अंतर्गत पाईप गटार करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी FINAL 04-09-2015 09:09:25
19.72089866963679 74.47389213097512
111040 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी आदिवासी वस्ती घरकुल वसाहत येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे ता.राहाता PIPE LAYING 04-09-2015 09:09:30
19.721436090476605 74.47333265574531
81873 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव नाविन्यपूर्ण योजना मौजे सुरेगाव येथे अंतर्गत रस्त्यावर नळ्या टाकणे PIPE LAYING 04-09-2015 11:09:47
19.8822105 74.3623834
?????? view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी पवार घर ते समतानगर येथे बंदिस्त पी.व्ही.सी. पाईप गटार करणे ता.राहाता PIPE LAYING 04-09-2015 09:09:55
19.721385472739993 74.47377126295068
70204 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी येथे स्मशानभुमी शेड बांधणे ता. राहाता FINAL 04-09-2015 10:09:46
19.718776967109168 74.4774245145751
176519 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी दत्तनगर व बँक कॉलनी रस्ता खडीकरण करणे.ता.राहाता WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 10:09:16
19.720073766033615 74.479437419753
250000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी समाधान कॉलनी व बेंद्रे कॉलनी रस्ता खडीकरण क रणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 10:09:54
19.722247404545787 74.47850809648105
200000 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी इंदिरानगर कॉलनी अंतर्गत रसता खडीकरण करणे.ता.राहाता WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 10:09:57
19.72478654594754 74.47941556422974
250000 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मोजे साकुरी बनसोडे वस्ती येथे रस्ता खडीकरण करणे. :- साकुरी :- साकुरी WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 10:09:02
19.726445653420278 74.47860531335397
800000 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी सुरासे, सोमवंशी वस्ती अंतर्गत रस्ता (मार्केट यार्ड च्या पाठीमागे) खडीकरण क रणे ता. राहाता WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 10:09:58
19.734219089446526 74.47859650447477
200000 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी येथे स्वामी समर्थ नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता CONCRETING 04-09-2015 10:09:54
19.7348545461621 74.47718533667673
250000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी येथे स्वामी समर्थ नगर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी CONCRETING 04-09-2015 10:09:24
19.735094993061356 74.47689795891593
52755 view
9604369569 राहता साकुरी डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे साकुरी गा्वठाण-1 :- साकुरी :- साकुरी FINAL 04-09-2015 10:09:20
19.734969864495223 74.47736767293428
600000 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी जि.प. प्राथमीक शाळा (गोदावरी वसाहत) येथे मुरूमीकरण करणे ता. राहाता EMBANKMENT 04-09-2015 10:09:46
19.73532016042076 74.47710200345742
55243 view
9604369569 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे साकुरी आंबेडकरनगर येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. :- साकुरी :- साकुरी CONCRETING 04-09-2015 10:09:11
19.73567508293894 74.47653335244063
100000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी येथे चारी गोदावरी वसाहत मंदिर गल्ली अंतर्गत सी.डी.वर्क बांधकाम करणे. ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी PIPE LAYING 04-09-2015 10:09:24
19.736480584563896 74.47704659425087
270000 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी बावके, वाणी, क्षीरसागर वस्ती रस्ता मुरमीकरण क रणे ता. राहाता EMBANKMENT 04-09-2015 10:09:24
19.732086794846467 74.47514961485848
125000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे साकुरी शिवपार्वती ते नगर मनमाड रोड पर्यतं रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 11:09:06
19.731471905962596 74.4744439276931
409000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे साकुरी शिवपार्वती ते नगर मनमाड रोड पर्यतं रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 11:09:06
19.730739376604642 74.47454097928184
409000 view
9422151231 अकोला राजूर 13 वित्त आयोग (ग्राम) तेरुंगण येथे सभामंडपासाठी संरक्षक भिंत बांधणे PLINTH LEVEL 28-08-2015 04:08:16
19.51586984 73.79811477
1.50 ??? view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी शिवपार्वती मंगल कार्यालय ते गोदावरी वसाहत ं रस्ता दुरूस्ती करणे ता. राहाता :- साकुरी :- साकुरी EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:15
19.73082709491034 74.47446340464185
50132 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी धापटकर, रोहोम, सोमंवशी, नळे, मतसागर व रमाकांत रोहोम वस्ती रस्ता मुरमीकरण क रणे ता. राहाता EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:24
19.726630851376598 74.4738671265233
125000 view
9604369569 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे साकुरी येथे जुना को-हाळे रस्ता (कात नाला) सी.डी. वर्क बांधणे ता.राहाता :- साकुरी :- साकुरी PIPE LAYING 04-09-2015 11:09:01
19.722208573394145 74.46375514640964
100000 view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना विठा येथे पशुधन विकास अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान बांधणे, ता अकोले EXCAVATION 01-09-2015 01:09:18
19.52150123 73.91572346
28.00 ??? view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी येथे नाना बावके,दिनकर बावके, रामनाथ शिंदे, सर्जेराव बावके वस्ती ते को-हाळे रस्ता व संपत दंडवते ते वावी रस्ता मुरूमीकरण करणे ता.राहाता EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:16
19.721648166084634 74.46588880142467
115000 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. ग्रामनिधी मौजे हणमंतगांव येथे (आंबेडकरनगर) पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे. ता.राहाता ???? ? ?????? 04-09-2015 11:09:11
19.5311956 74.4635138
30756 view
9604369569 राहता साकुरी ग्रामनिधी मौजे साकुरी येथे बनसोडे वस्ती पाटेवस्ती ,मोगलराव बनसोडे, उपाध्ये, फक्कडराव दंडवते, रेवगडे वस्ती रस्ता मुरूमीकरण करणे ता.राहाता EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:15
19.7355157407231 74.46531299184574
125000 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव 13 वित्त आयोग (पं.स.) मौजे कारवाडी गावांतर्गत रस्ता खडीकरण करणे WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 11:09:27
19.8822105 74.3623834
?????? view
9922944772 राहता कोल्हार बु. ग्रामनिधी भोतवस्ती पा.पु.करणे हणमंतगाव ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:20
19.5311956 74.4635138
57768 view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले PLINTH LEVEL 01-09-2015 04:09:01
19.52512019 73.87003979
24.99 ??? view
9422151231 अकोला राजूर डीपीडीसी पशुवैद्यकीय दवाखाने पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे.1 राजूर इमारत बांधकाम करणे, ता.अकोले PLINTH LEVEL 01-09-2015 04:09:45
19.52510449 73.86989955
24.99 ??? view
9850156803 कोपरगाव सुरेगांव डीपीडीसी अंगणवाडी बांधकामे गावठाण येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे :- कारवाडी SLAB LEVEL 04-09-2015 12:09:12
19.8822105 74.3623834
6 view
9657618747 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:40
19.68886082 74.55501314
212331 view
9657618747 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक SITE CLEANING 04-09-2015 11:09:20
19.68878943 74.55565846
38400 view
9657618747 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक EMBANKMENT 04-09-2015 11:09:59
19.69410322 74.5570458
38400 view
9657618747 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (जि.प.) मौजे कोल्हार बु.व भगवतीपुर येथिल स्मशानभुमी सुशोभिकरण व दुरूस्ती करणे. ता.राहाता :- कोल्हार बुद्रुक :- कोल्हार बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 11:09:17
19.69097384 74.56608556
272500 view
9657618747 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे सावळिविहीर बु. येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता :- सावली विहीर बुद्रुक :- सावली विहीर बुद्रुक WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 11:09:23
19.68784276 74.56862993
212331 view
9657618747 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे रांजणगांव खु. येथे पी.व्ही.सी.पाईप लाईन करणे. ता.राहाता :- रांजणगाव खुर्द :- रांजणगाव खुर्द FINAL 04-09-2015 12:09:03
19.68796139 74.56849463
159418 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव बी.आर.जि.एफ. मौजे हाडेवादी येथे गावांतर्गत पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे PCC 04-09-2015 12:09:16
19.8822105 74.3623834
????? view
7768057445 राहुरी वांबोरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) उंबरे येथे अनिल देवारे ते पावले गायकवाड रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. CONCRETING 04-09-2015 12:09:22
19.36852076344438 74.72635596201933
205000.00 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर 13 वित्त आयोग (पं.स.) करंजी चारी क्र. ४५ ते मापारी वस्ती करंजी पढेगाव शिव रस्ता दुरुस्ती करणे EMBANKMENT 04-09-2015 12:09:16
19.95147251 74.56101043
?????? view
9552041515 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे वाकडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बंाधकाम करणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी FINAL 04-09-2015 12:09:56
1326181 view
9850156803 कोपरगाव सुरेगाव डीपीडीसी ग्रामीण रस्ते रामा ७ ते वाबळे वस्ती ते ईजिमा १ रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ग्रामा १५) कि.मी. ०/०० ते २/०० SEAL COAT 04-09-2015 12:09:21
19.8822105 74.3623834
??????? view
9960651092 राहता साकुरी डीपीडीसी प्रा. आ. उप केंद्र मौजे को-हाळे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र येथे पाणी पुरवठा करणे ता.राहाता ???? ? ?????? 03-09-2015 04:09:32
19.7360945 74.4318596
147030 view
9960651092 राहता साकुरी जलयुक्त शिवार मौजे को-होळे भांबरेमळा येथे पाझर तलावातील गाळ काढणे.ता.राहाता जि.अहमदनगर ?????? ?????? ??????? ????? 03-09-2015 04:09:59
19.7521591 74.3498276
7880788000 view
9960651092 राहता साकुरी जलयुक्त शिवार मौजे को-होळे भांबरेमळा येथे पाझर तलावातील गाळ काढणे.ता.राहाता जि.अहमदनगर ?????? ?????? ??????? ????? 03-09-2015 04:09:19
19.7521591 74.3498276
7880788000 view
9822741081 नेवासा सोनई बी.आर.जि.एफ. सिमेंट काँक्रेट गटार बांधकाम करणे.वंजारवाडी FINAL 04-09-2015 12:09:41
19.3902161 74.8076397
0.73 view
9960651092 राहता साकुरी जलयुक्त शिवार मौजे को-होळे नं.1 (गावठान) येथे पाझर तलावातील गाळ काढणे.ता.राहाता जि.अहमदनगर ?????? ?????? ??????? ????? 03-09-2015 04:09:22
19.7360945 74.4318596
32328 view
9960651092 राहता साकुरी जलयुक्त शिवार मौजे को-होळे नं.1 (गावठान) येथे पाझर तलावातील गाळ काढणे.ता.राहाता जि.अहमदनगर ?????? ?????? ??????? ????? 03-09-2015 04:09:37
19.7360945 74.4318596
32328 view
9960651092 राहता साकुरी जलयुक्त शिवार मौजे को-होळे नं.1 (गावठान) येथे पाझर तलावातील गाळ काढणे.ता.राहाता जि.अहमदनगर ?????? ?????? ??????? ????? 03-09-2015 04:09:32
19.7360945 74.4318596
32328 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.अरने गव्हाणे जपे हेगडे व लांडेवाडी डो-हाले ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:18
19.7644517 74.412674
3268849 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.अरने गव्हाणे जपे हेगडे व लांडेवाडी डो-हाले ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:54
19.7644517 74.412674
3268849 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.अरने गव्हाणे जपे हेगडे व लांडेवाडी डो-हाले ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:13
19.7644517 74.412674
3268849 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे तीसगंाव मोठेबाबानगर येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे व दुरुस्ती करणे ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:05
19.5724801 74.5199878
30,565.00 view
9960651092 राहता साकुरी रा. ग्रा. पे. का. न.पा.पु.यो.अरने गव्हाणे जपे हेगडे व लांडेवाडी डो-हाले ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:50
19.7644517 74.412674
3268849 view
9960651092 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे क्नकुरी येथे गावठाण बनसोडे वस्ती पाणी पुरवठा करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:16
19.7611387 74.4405106
500000 view
9960651092 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे क्नकुरी येथे गावठाण बनसोडे वस्ती पाणी पुरवठा करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:27
19.7611387 74.4405106
500000 view
9960651092 राहता साकुरी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे क्नकुरी येथे गावठाण बनसोडे वस्ती पाणी पुरवठा करणे ????? ?????? ??? 03-09-2015 05:09:38
19.7611387 74.4405106
500000 view
9922780856 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल टिळकनगर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:02
19.6088232 74.6573753
300000 view
9657618747 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे वाकडी येथे ग्रामपंचायत कार्यालय बंाधकाम करणे. ता.राहाता :- वाकडी :- वाकडी FINAL 04-09-2015 12:09:41
19.67847 74.5804937
1326181 view
9922780856 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल टिळकनगर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:54
19.6217893 74.6287361
300000 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 10:09:32
19.7869578 74.4683371
189000 view
9922780856 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल टिळकनगर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:13
19.6217893 74.6287361
300000 view
9922780856 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल टिळकनगर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:01
19.6217893 74.6287361
300000 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 10:09:04
19.7887804 74.4688749
189000 view
9922780856 राहता वाकडी दलित वस्ती सुधार योजना मौजे रांजणखोल टिळकनगर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:42
19.6217893 74.6287361
300000 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:56
19.7878691 74.468606
189000 view
9922780856 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणखोल येथे प्रा.शा.ते लक्ष्मीवाडी पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:13
19.6217893 74.6287361
203552 view
9922780856 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणखोल येथे प्रा.शा.ते लक्ष्मीवाडी पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:04
19.6217893 74.6287361
203552 view
9922780856 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणखोल येथे प्रा.शा.ते लक्ष्मीवाडी पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:19
19.6217893 74.6287361
203552 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:44
19.7887804 74.4688749
189000 view
9822741081 नेवासा सोनई योजनेत्तर कामे सी.आर.गट-अ सोनई ते तालुका हद्द रस्ता खड्डे भरणे. सोनई ???????? ?????? 04-09-2015 12:09:23
19.3928609 74.8113238
2.5 view
9922780856 राहता वाकडी बी.आर.जि.एफ. मौजे रांजणखोल येथे प्रा.शा.ते लक्ष्मीवाडी पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:12
19.6217893 74.6287361
203552 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:19
19.7887804 74.4688749
189000 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे गावठान येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे.ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:45
19.7818956 74.4693529
189000 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को-हाळे येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:56
19.7869578 74.4683371
333917 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे तीसगंाव गावठाण येथे हनुमान मंदिराजवळ सबमर्शिबल पंप घेणे बसविणे व पाईप लाईन करणे ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:58
19.5724801 74.5199878
115,340.00 view
9960651092 राहता पुणतांबा 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को-हाळे येथे पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 11:09:47
19.7869578 74.4683371
333917 view
9922944772 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे तीसगंाव येथे बोअर वेल वर सबमर्शिबल पंप घेणे बसविणे ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 12:09:14
19.5910723 74.5123225
85773 view
9421555909 शेवगाव मुंगी दलित वस्ती सुधार योजना दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- एरंडगांव भागवत CONCRETING 04-09-2015 01:09:11
19.4174981 75.3007619
499000 view
9922944772 राहता वाकडी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे राजुरी येथे उंच टाकी दुरूस्ती करणे. ता.राहाता ????? ?????? ??? 04-09-2015 01:09:41
19.607868 74.5438083
181091 view
9730204741 कोपरगाव शिंगणापूर बी.आर.जि.एफ. मौजे बोलकी येथे सभामंडप पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे CONCRETING 04-09-2015 01:09:37
19.93759235 74.51335708
????? view
9421555909 शेवगाव मुंगी दलित वस्ती सुधार योजना दलित वस्ती रस्ता कॉक्रीट करणे :- लाखेफळ CONCRETING 04-09-2015 01:09:06
19.4523829 75.2907348
300000 view
9421555909 शेवगाव मुंगी दलित वस्ती सुधार योजना नजिक बाभुळगांव येथे झाडगेवस्ती माळेगाव रोड ते खाडे वस्ती जोाडरस्ता तयार करणे :- नजिक बाभुळगांव EMBANKMENT 04-09-2015 12:09:15
19.0658527 74.6879914
300000 view
9689574469 राहता कोल्हार बु. 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे ममदापुर येथे केशव जवरे घर ते नारायण जवरे रस्ता खडीकरण करणे. ता.राहाता जि.अहमदनगर WBM CONSTRUCTION 04-09-2015 01:09:20
19.62026230135199 74.55313525852647
?????? view
9421555909 शेवगाव मुंगी दलित वस्ती सुधार योजना नजिक बाभुळगांव येथे झाडगेवस्ती माळेगाव रोड ते खाडे वस्ती जोाडरस्ता तयार करणे :- नजिक बाभुळगांव EMBANKMENT 04-09-2015 12:09:19
19.0658527 74.6879914
300000 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे येथे जलनिस्सारण हौद बांधकाम करणे. ता.राहाता जि.अहमदनगर ????? ????? (?????) 04-09-2015 11:09:51
19.7869578 74.4683371
299800 view
9960651092 राहता साकुरी 13 वित्त आयोग (ग्राम) मौजे निमगांव को­हाळे येथे जलनिस्सारण हौद बा